Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

Analiza działalności Wigierskiego Parku Narodowego w roku 2011

Spis treści  

Strona główna WPN-u

Analizę działalności Wigierskiego Parku Narodowego za rok 2011,

na podstawie materiałów uzyskanych od kierowników

komórek organizacyjnych i stanowisk WPN-u,

opracowała Aleksandra Mackiewicz – specjalista ds. ochrony przyrody

zatwierdził Jacek Łoziński – dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego

  

  

SPIS TREŚCI

  

1. Wstęp

1.1. Powierzchnia parku

1.1.1 Stan prawny gruntów

1.2. Wykupy gruntów i budynków

1.3. Przejmowanie nieruchomości Skarbu Państwa

1.4. Natura 2000

1.5. Plan ochrony i plan zadań ochronnych

1.6. Łączność

2. Zagrożenia wypełniania podstawowych funkcji parku

3. Analiza i ocena wypełniania podstawowych funkcji parku

3.1. Ochrona ekosystemów leśnych

3.1.1. Ochrona lasu

3.1.2. Redukcja zwierząt podlegających regulacji ilościowej

3.1.3. Hodowla lasu

3.1.3.1. Realizacja zadań ochronnych

3.1.3.2. Ocena udatności upraw

3.1.4. Pozyskanie i sprzedaż drewna

3.1.4.1. Użytki przygodne

3.1.4.2. Cięcia pielęgnacyjne

3.1.4.3. Drzewa pozostawione do naturalnego rozkładu

3.1.4.4. Struktura sortymentowa pozyskania

3.1.4.5. Sprzedaż drewna

3.1.5. Ochrona przeciwpożarowa

3.1.5.1. Analiza zagrożenia pożarowego w lasach

3.1.5.2. Realizacja zadań bieżących z ochrony przeciwpożarowej

3.1.5.3. Dane statystyczne występowania pożarów oraz poniesionych strat

3.1.5.4. Służba Ochrony Przeciwpożarowej Parku

3.1.5.5. Wyposażenie przeciwpożarowe w dyspozycji Służby Parku

3.2. Ochrona lądowych ekosystemów nieleśnych

3.2.1. Zabiegi w ekosystemach

3.2.2. Ochrona różnorodności biologicznej w rolnictwie

3.3. Ochrona ekosystemów wodnych

3.3.1. Zarybienia

3.3.2. Odłowy

3.3.3. Stan zdrowotny ryb, śnięcia, zagrożenia

3.3.4. Pozostała działalność

3.4. Ochrona gatunków roślin i zwierząt

3.4.1. Czynna ochrona roślin

3.4.2. Ochrona stanowisk zwierząt zagrożonych wyginięciem

3.4.3. Monitoring liczebności kolonii kormorana nad jeziorem Długim

3.4.4. Ochrona płazów

3.4.5. Obserwacje ptaków na jeziorze Wigry w 2011 r.

3.4.6. Opieka nad chorymi i rannymi zwierzętami

3.5. Działalność edukacyjna

3.5.1. Zajęcia edukacyjne

3.5.2. Imprezy, akcje

3.5.3. Konkursy

3.5.4. Warsztaty, spotkania, szkolenia

3.5.5. Imprezy zewnętrzne, wystawy

3.5.6. Wydawnictwa i materiały promocyjne

3.5.7. Dotacje na działalność edukacyjną – przygotowanie wniosków, realizacja

3.5.8. Konferencje i szkolenia pracowników

3.5.9. Kontrole

3.6. Muzeum Wigier

3.6.1. Zajęcia stacjonarne i terenowe w Muzeum Wigier

3.6.2. Programy edukacyjne

3.6.3. Imprezy i akcje organizowane w Muzeum Wigier

3.6.4. Wystawy

3.6.5. Udostępnienie muzeum

3.6.6. Promocja

3.7. Udostępnianie parku

3.7.1. Analiza liczbowa ruchu turystycznego na terenie WPN

3.7.2. Ważniejsze wydarzenia turystyczne

3.7.3. Infrastruktura turystyczna i edukacyjna

3.8. Działalność naukowa

3.9. Monitoring środowiska i przyrody

3.10. Ochrona krajobrazu

3.10.1. Zagospodarowanie przestrzenne

3.10.2. Zadrzewienia

3.11. Ochrona przed szkodnictwem

4. Finanse

4.1. Plan dochodów i wydatków budżetowych

4.2. Środki bezzwrotne pochodzące ze źródeł krajowych

5. Inwestycje i remonty

6. Informatyka

7. System Informacji Przestrzennej

8. Analiza stanu BHP

9. Rada Naukowa Wigierskiego Parku Narodowego

10. Zatrudnienie, wynagrodzenie i szkolenia

11. Działalność socjalna

12. Zagadnienia obronne i ochrona informacji niejawnych

13. Wykaz tabel i rysunków w tekście

14. Załączniki

  

  

  

Dalej »