Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

Analiza działalności Wigierskiego Parku Narodowego w roku 2012

Spis treści  

Strona główna WPN-u

Analizę działalności Wigierskiego Parku Narodowego za rok 2012,

na podstawie materiałów uzyskanych od kierowników

komórek organizacyjnych i stanowisk WPN-u,

opracowała Aleksandra Mackiewicz – specjalista ds. ochrony przyrody

zatwierdził Jacek Łoziński – dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego

  

  

SPIS TREŚCI

  

1. WSTĘP

1.1. Powierzchnia parku

1.1.1. Stan prawny gruntów

1.2. Wykupy gruntów i budynków

1.3. Przejmowanie nieruchomości Skarbu Państwa

1.4. Natura 2000

1.5. Plan ochrony i plan zadań ochronnych

1.6. Łączność

  

2. ZAGROŻENIA WYPEŁNIANIA PODSTAWOWYCH FUNKCJI PARKU

  

3. ANALIZA I OCENA WYPEŁNIANIA PODSTAWOWYCH FUNKCJI PARKU

3.1. Ochrona ekosystemów leśnych

3.1.1. Ochrona lasu

3.1.2. Redukcja zwierząt podlegających regulacji ilościowej

3.1.3. Hodowla lasu

3.1.3.1. Realizacja zadań ochronnych

3.1.3.2. Ocena udatności upraw

3.1.4. Pozyskanie i sprzedaż drewna

3.1.4.1. Użytki przygodne

3.1.4.2. Cięcia pielęgnacyjne

3.1.4.3. Drzewa pozostawione do naturalnego rozkładu

3.1.4.4. Struktura sortymentowa pozyskania

3.1.4.5. Sprzedaż drewna

3.1.5. Ochrona przeciwpożarowa

3.1.5.1. Analiza zagrożenia pożarowego w lasach

3.1.5.2. Realizacja zadań bieżących z ochrony przeciwpożarowej

3.1.5.3. Dane statystyczne występowania pożarów oraz poniesionych strat

3.1.5.4.Służba Ochrony Przeciwpożarowej Parku

3.1.5.5. Wyposażenie przeciwpożarowe w dyspozycji Służby Parku

3.1.5.6. Szkolenia, warsztaty i akcje propagandowe

3.1.5.7. Kontrole i zalecenia

3.1.5.8. Inne

3.2. Ochrona lądowych ekosystemów nieleśnych

3.2.1. Zabiegi w ekosystemach

3.2.2. Ochrona różnorodności biologicznej w rolnictwie

3.3. Ochrona ekosystemów wodnych

3.3.1. Zarybienia

3.3.2. Odłowy

3.3.3. Stan zdrowotny ryb, śnięcia, zagrożenia

3.3.4. Pozostała działalność

3.4. Ochrona gatunków roślin i zwierząt

3.4.1. Czynna ochrona roślin

3.4.2. Ochrona stanowisk zwierząt zagrożonych wyginięciem

3.4.3. Monitoring liczebności kolonii kormorana nad jeziorem Długim

3.4.4. Obserwacje ptaków na jeziorze Wigry w 2012 r.

3.4.5. Opieka nad chorymi i rannymi zwierzętami

3.5 Działalność edukacyjna

3.5.1. Zajęcia edukacyjne

3.5.2. Imprezy, akcje

3.5.3. Konkursy

3.5.4. Warsztaty, spotkania, szkolenia

3.5.5. Imprezy zewnętrzne, wystawy

3.5.6. Wydawnictwa i materiały promocyjne

3.5.7. Dotacje na działalność edukacyjną – przygotowanie wniosków, realizacja

3.6. Muzeum Wigier

3.6.1. Programy edukacyjne

3.6.2. Imprezy i akcje organizowane w Muzeum Wigier

3.6.3. Wystawy

3.6.4. Udostępnienie muzeum

3.6.5. Promocja

3.7. Udostępnianie parku

3.7.1. Analiza liczbowa ruchu turystycznego na terenie WPN

3.7.2. Ważniejsze wydarzenia turystyczne

3.7.3. Infrastruktura turystyczna i edukacyjna

3.8. Działania Pracowni Naukowo-Edukacyjnej

3.8.1. Działalność naukowa

3.8.2. Udział w sympozjach, seminariach, konferencjach i szkołach

3.8.3. Monitoring środowiska i przyrody

3.8.4. Inne działania

3.9. Ochrona krajobrazu

3.9.1. Zagospodarowanie przestrzenne

3.9.2. Zadrzewienia

3.10. Ochrona przed szkodnictwem

  

4. FINANSE

4.1. Plan przychodów i kosztów

4.2. Środki bezzwrotne pochodzące ze źródeł krajowych

 

5. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  

6. INWESTYCJE I REMONTY

  

7. INFORMATYKA

  

8. SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

  

9. ANALIZA STANU BHP

  

10. RADA NAUKOWA WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO

  

11. ZATRUDNIENIE, WYNAGRODZENIE I SZKOLENIA

  

12. DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA

  

13. ZAGADNIENIA OBRONNE I OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH

  

14. WYKAZ TABEL I RYSUNKÓW W TEKŚCIE

  

15. ZAŁĄCZNIKI

  

  

  

Dalej »