ANALIZA DZIAŁALNOŚCI WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO W 2017 ROKU

KRZYWE 2018

Analizę działalności Wigierskiego Parku Narodowego w 2017 roku, na podstawie materiałów uzyskanych od kierowników komórek organizacyjnych i stanowisk WPN, opracowała Aleksandra Mackiewicz – starszy specjalista ds. ochrony przyrody; konsultacje – zastępca dyrektora WPN dr Maciej Kamiński; zatwierdził Jarosław Borejszo – dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego.

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP.

1.1. Powierzchnia Parku.

1.1.1. Stan prawny gruntów.

1.2. Wykupy gruntów i budynków.

1.3. Przejmowanie nieruchomości Skarbu Państwa

1.4. Plan ochrony i plan zadań ochronnych.

1.5. Łączność.

2. ZAGROŻENIA WYPEŁNIANIA PODSTAWOWYCH FUNKCJI PARKU.

3. ANALIZA I OCENA WYPEŁNIANIA PODSTAWOWYCH FUNKCJI PARKU.

3.1. Ochrona ekosystemów leśnych.

3.1.1. Ochrona lasu.

3.1.2. Redukcja zwierząt podlegających regulacji ilościowej.

3.1.3. Hodowla lasu.

3.1.3.1. Realizacja zadań ochronnych.

3.1.3.2. Ocena udatności upraw.

3.1.4. Pozyskanie i sprzedaż drewna.

3.1.4.1. Użytki przygodne.

3.1.4.2. Cięcia pielęgnacyjne.

3.1.4.3. Drzewa pozostawione do naturalnego rozkładu.

3.1.4.4. Struktura sortymentowa pozyskania.

3.1.4.5. Sprzedaż drewna.

3.1.5. Ochrona przeciwpożarowa.

3.1.5.1. Analiza zagrożenia pożarowego w lasach.

3.1.5.2. Realizacja zadań bieżących z ochrony przeciwpożarowej.

3.1.5.3. Dane statystyczne występowania pożarów oraz poniesionych strat.

3.1.5.4. Służba Ochrony Przeciwpożarowej Parku.

3.1.5.5. Wyposażenie przeciwpożarowe w dyspozycji Służby Parku.

3.1.5.6. Szkolenia, warsztaty i akcje propagandowe.

3.1.5.7. Kontrole i zalecenia.

3.2. Ochrona lądowych ekosystemów nieleśnych.

3.2.1. Zabiegi w ekosystemach.

3.3. Ochrona ekosystemów wodnych.

3.3.1. Produkcja materiału zarybieniowego i zarybianie.

3.3.2. Odłowy.

3.3.3. Pozostała działalność.

3.4. Ochrona gatunków roślin i zwierząt.

3.4.1. Czynna ochrona roślin.

3.4.2. Ochrona ptaków szponiastych.

3.4.3. Czynna ochrona ptaków i nietoperzy.

3.4.4. Monitoring liczebności kolonii kormorana nad jeziorem Długim.

3.4.5. Obserwacje ptaków na jeziorze Wigry w 2017 r.

3.4.6. Opieka nad chorymi i rannymi zwierzętami.

3.5. Działalność edukacyjna.

3.5.1. Zajęcia edukacyjne.

3.5.2. Imprezy, akcje.

3.5.2.1. Zimowa Akademia Przyrody.

3.5.2.2. Letnia Akademia Przyrody.

3.5.2.3. Sprzątanie Świata.

3.5.2.4. Noc Sów.

3.5.2.5. Wielki Dzień Pszczół.

3.5.2.6. Rykowisko Nad Wigrami.

3.5.3. Konkursy.

3.5.4. Warsztaty, spotkania, szkolenia.

3.5.5. Inne wydarzenia zewnętrzne.

3.5.6. Dotacje na działalność edukacyjną – przygotowanie wniosków, realizacja.

3.5.7. Pozostałe działania.

3.6. Muzeum Wigier im. Alfreda Lityńskiego.

3.6.1. Programy edukacyjne.

3.6.2. Wystawy czasowe.

3.6.3. Imprezy i akcje organizowane przez Muzeum Wigier.

3.6.4. Udostępnienie muzeum.

3.6.5. Promocja.

3.7. Udostępnianie Parku.

3.7.1. Liczba turystów na terenie WPN.

3.7.1.1. Promocja walorów WPN.

3.7.2. Infrastruktura turystyczna i edukacyjna.

3.8. Działalność Pracowni Naukowo-Edukacyjnej.

3.8.1. Działalność naukowa.

3.8.2. Monitoring środowiska i przyrody.

3.8.3. Pozostała działalność PNE.

3.9. Ochrona krajobrazu.

3.9.1. Zagospodarowanie przestrzenne.

3.10. Ochrona przed szkodnictwem.

3.11. Wolontariat.

4. FINANSE.

4.1. Plan i wykonanie planu finansowego w układzie zadaniowym.

4.2. Koszty w układzie rodzajowym.

4.3. Przychody.

5. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE.

6. INWESTYCJE, REMONTY, TRANSPORT.

7. INFORMATYKA.

8. SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ.

9. ANALIZA STANU BHP.

10. RADA NAUKOWA WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO

11. ZATRUDNIENIE, WYNAGRODZENIE I SZKOLENIA.

12. DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA.

13. ZAGADNIENIA OBRONNE I OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH.

14. WYKAZ TABEL I RYSUNKÓW W TEKŚCIE.

15. ZAŁĄCZNIKI.

  


Spis treści

Dalej »

Strona główna WPN