Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIA


Ogłoszenie

o wszczęciu postępowania na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

Wigierski Park Narodowy 16-402 Suwałki Krzywe 82 zaprasza do złożenia oferty w

postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym bez

stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych na pdst. art. 4 ust. 8 ustawy PZP

1. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

1) Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami budowlanymi realizowanymi przez Wigierski Park Narodowy w ramach projektu:Budowa kładki i mostu dla pieszych na „zielonym” szlaku turystycznym „Wokół Wigier” im. Antoniego Patli w miejscowości Cimochowizna.. Roboty budowlane realizowane w ramach nadzoru dofinansowane są z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami, Działanie 6.3 Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu. Umowa nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0289/19-00 z dnia 08.10.2019 r. „Modernizacja infrastruktury turystycznej szlaku rowerowego „Wokół Wigier” im. Antoniego Patli”

2) Szczegółowy opis zamówienia i dokumenty niezbędne do przygotowania oferty są do pobrania na stronie internetowej WPN http://www.wigry.org.pl/bip/index.htm

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

3. Wymagania i warunki stawiane Wykonawcom.

1) Wymaga się aby Wykonawca dysponował osobą posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń lub konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń wydane przed wejściem w życie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 80, poz. 718),

2) Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, którzy pozostawał będzie z wykonawcą robót budowlanych mających podlegać nadzorowi w takim stosunku prawnym: osobistym lub służbowym który może budzić uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności lub został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z realizacją zamówienia publicznego, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

4. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji i rękojmi na realizowane w ramach niniejszego zamówienia usługi na okres przewyższający o 12 miesięcy okres gwarancji udzielonej przez Wykonawców robót budowlanych nad którymi prowadzony będzie nadzór.

5. Podana w ofercie cena będzie ceną ryczałtową za wykonanie wszelkich usług niezbędnych do realizacji zamówienia.

6. Postępowanie prowadzone będzie się w formie elektronicznej. Zaszyfrowaną i podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym ofertę należy złożyć w terminie do dnia 31.07.2020 do godz. 10:00 za pośrednictwem portalu Miniportal na skrzynkę ePUAP Zamawiającego. Szczegółowy opis sposobu składania oferty opisano w SIWZ.

7. W przypadku braku możliwości złożenia oferty w formie elektronicznej Zamawiający dopuszcza jej złożenie w sposób tradycyjny, pisemny, w terminie wskazanym w pkt 6, na adres Wigierski Park Narodowy Krzywe 82 16-402 Suwałki.

8. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 31.07.2020 godz. 10:15 w sali konferencyjnej WPN –parter. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

9. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE bez stosowania przepisów ustawy P.Z.P.

10. Kryteria wyboru : Cena 100 %

11. Termin realizacji

Zamawiający przewiduje zakończenie realizacji robót budowlanych do dnia 25.10.2020 i rozliczenie budowy do 25.11.2020

12. Upoważniony do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania Marek Wrona tel 601-917-567, e-mail; marek.wrona@wigry.org.pl 

 

Spis załączników:
1. SIWZ (*.pdf 605 kb)
2. załącznik nr1: wzór oferty (*.doc 347 kb)
3. załącznik nr2: wykluczenie (*.doc 31 kb)
4. załącznik nr3: warunki (*.doc 34 kb)
5. załącznik nr4: umowa (*.pdf 289 kb)
6. załącznik nr5: dokumentacja projektowa (*.rar 41 065 kb)

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 22.07.2020 r.

Data udostępnienia: 

 22.07.2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 22.07.2020 r., 14:00


 


Ogłoszenie

o wszczęciu postępowania na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

Wigierski Park Narodowy 16-402 Suwałki Krzywe 82 zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych na pdst. art. 4 ust. 8 ustawy PZP

1. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

1) Remont instalacji domofonowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w miejscowości Krzywe 82.

Budynek według klasyfikacji PKOB zaliczony jest do kategorii 1122 Budynki o trzech i więcej mieszkaniach

a. Wejście główne do budynku mieszkalnego. Wykonanie w oparciu o istniejące elementy nowej instalacji domofonowej, audio dla 10 lokali, wyposażonej w zewnętrzny cyfrowy panel rozmówny np. Cyfral Z-2000 PN lub podobny, zasilacz i elektronikę sterującą oraz unifony. Wyposażenie drzwi wejściowych do budynku w elektrozamek lub elektrozworę odblokowywany lokalnie z manipulatora, gałka lub uchwyt od zewnątrz i klamka od wewnątrz (drzwi z profili aluminiowych). Zamawiający nie wymaga podłączenia instalacji do systemu alarmowego budynku.

b. Drzwi wejściowe do budynku mieszkalnego od strony garaży. Wyposażenie drzwi w elektrozamek lub elektrozworę odblokowywaną lokalnie z manipulatora po stronie zewnętrznej, gałka lub uchwyt od zewnątrz i klamka od strony wewnętrznej wraz z wykonaniem zasilania i naprawą, malowaniem ścian (drzwi z profili aluminiowych). Zamawiający nie wymaga podłączenia instalacji do systemu alarmowego budynku.

c. Wejście do budynku mieszkalnego przy pracowni naukowej WPN. Wymiana istniejącego, analogowego panelu przyzywowego audio dla 4 lokali, na zewnętrzny cyfrowy panel rozmówny np. Cyfral Z-2000 PN lub podobny, zasilacz i elektronikę sterującą oraz unifony (4 sztuki). Wyposażenie drzwi wejściowych do budynku w elektrozamek lub elektrozworę odblokowywany lokalnie z manipulatora, gałka lub uchwyt od zewnątrz i klamka od wewnątrz (drzwi z profili aluminiowych). Zamawiający nie wymaga podłączenia instalacji do systemu alarmowego budynku.

d. Elektronikę sterującą otwieranie z zewnątrz drzwi wymienionych w pkt a i b należy zaprogramować tak aby możliwe było otwieranie za pomocą indywidualnych kodów i breloków zbliżeniowych RFID (jeden brelok musi otwierać zarówno drzwi główne jak i. drzwi od zaplecza). Dostawa 40 sztuk breloków zbliżeniowych RFID i ich zaprogramowanie.

2) Szczegółowy opis zamówienia i dokumenty niezbędne do przygotowania oferty są do pobrania na stronie internetowej WPN http://www.wigry.org.pl/bip/index.htm

2. Wymagania i warunki stawiane wykonawcom.

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty kserokopii uprawnień SEP pracownika odpowiedzialnego za nadzór i kierowanie wykonaniem instalacji.

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

4. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane roboty na okres minimum 3 lat

5. Podana w ofercie cena będzie ceną ryczałtową za wykonanie wszelkich usług niezbędnych do realizacji wyżej opisanego zakresu robót

6. Postępowanie prowadzone będzie się w formie elektronicznej. Podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym i zaszyfrowaną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21.07.2020 do godz. 1000 za pośrednictwem portalu Miniportal na skrzynkę ePUAP Zamawiającego. Dopuszcza się składanie ofert pisemnie, osobiście lub za pośrednictwem poczty, kuriera itp.

7. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 21.07.2020 godz. 10:15 w sali konferencyjnej WPN –parter. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

6. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE bez stosowania przepisów ustawy P.Z.P.

7. Kryteria wyboru :

1) Cena 100%

8. Termin realizacji do dnia 28.08.2020

9. Upoważniony do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania

Marek Wrona tel 601-917-567, e-mail; marek.wrona@wigry.org.pl

Spis załączników:
1. załącznik nr1: wzór oferty (*.doc 98 kb)
2. załącznik nr2: projekt umowy (*.pdf 151 kb)
3. załącznik nr3: IWZ do postępowania (*.pdf 502 kb)
4. załącznik nr4: rzuty budynku (*.rar 491 kb)
5. klucz do zaszyfrowania oferty (*.asc 1 kb)

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 15.07.2020 r.

Data udostępnienia: 

 15.07.2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 15.07.2020 r., 09:52


 


Ogłoszenie

o wszczęciu postępowania na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

Wigierski Park Narodowy 16-402 Suwałki Krzywe 82 zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych na pdst. art. 4 ust. 8 ustawy PZP

1. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

Instalacja systemu telewizji przemysłowej CCTV na plaży nad jeziorem Czarne w m. Krzywe. Zamawiający ze względu na posiadane już systemy monitoringu wizyjnego dla utrzymania jednolitości sprzętowej i oprogramowania wymaga zastosowania urządzeń firmy Hikvision.

Opis przedmiotu zamówienia

1) Instalacja słupa aluminiowego o wysokości co najmniej 6 metrów na fundamencie betonowym wraz z doprowadzeniem do niego zasilania i linii przesyłowych obrazu z kamer do budynku sanitarnego oddalonego o około 50 m

2) Instalacja na słupie 4 szt. kamer o rozdzielczości nie mniejszej niż 4 Mpix i podświetleniem podczerwienią. Wymaga się dostawy kamer o parametrach nie gorszych niż. DS.-2CD 2343GO-I (2,8).

3) Instalacja rejestratora o parametrach nie gorszych niż DS. 7604NI K1 z dyskiem co najmniej 1 TB

4) Instalacja modułu GPRS A oraz routera LTE na kartę SIM (do zdalnego podglądu i powiadamiania o otwarciu szafy rejestratora i zaniku obrazu z kamery.

5) Rejestrator zamontowany zostanie wewnątrz budynku sanitariatu w zamykanej izolowanej szafie wyposażonej w czujnik otwarcia. Budynek nie jest ogrzewany, należy więc przewidzieć dogrzewanie szafy rejestratora przy temperaturach niższych niż deklarowane przez producenta.

6) Wykonawca wykonana przedmiot zamówienia z materiałów własnych, nieużywanych.

7) Instrukcja dotycząca sposobu złożenia oferty oraz dokumenty niezbędne do jej przygotowania są do pobrania na stronie internetowej WPN http://www.wigry.org.pl/bip/index.htm

2. Wymagania i warunki stawiane wykonawcom.

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty kserokopii uprawnień SEP pracownika odpowiedzialnego za nadzór i kierowanie wykonaniem instalacji.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane roboty na okres minimum 3 lat

5. Podana w ofercie cena będzie ceną ryczałtową za wykonanie wszelkich dostaw i usług niezbędnych do realizacji wyżej opisanego zakresu robót

6. Postępowanie prowadzone będzie się w formie elektronicznej. Podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym i zaszyfrowaną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21.07.2020 do godz. 1100 za pośrednictwem portalu Miniportal na skrzynkę ePUAP Zamawiającego. Dopuszcza się składanie ofert w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty, kuriera itp.

7. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 21.07.2020 godz. 11:15 w sali konferencyjnej WPN –parter. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

6. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE bez stosowania przepisów ustawy P.Z.P.

7. Kryteria wyboru : Cena 100%

8. Termin realizacji do dnia 07.08.2020

9. Upoważniony do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania

Marek Wrona tel 601-917-567, e-mail; marek.wrona@wigry.org.pl 

Spis załączników:
1. załącznik nr1: wzór oferty (*.doc 119 kb)
2. załącznik nr2: projekt umowy (*.pdf 148 kb)
3. załącznik nr3: IWZ do postępowania (*.pdf 499 kb)
4. klucz do zaszyfrowania oferty (*.asc 1 kb)

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 15.07.2020 r.

Data udostępnienia: 

 15.07.2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 15.07.2020 r., 09:52


 


Ogłoszenie

o wszczęciu postępowania na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

Wigierski Park Narodowy, 16-402 Suwałki, Krzywe 82, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych na pdst. art. 4 ust. 8 ustawy PZP

 1. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

  Odnowienie oznakowań szlaków turystycznych na terenie Wigierskiego Parku Narodowego i jego otuliny

  Dotyczy oznakowań szlaków pieszych, rowerowych, łącznikowych, dojścia, trasy narciarskiej, ścieżek edukacyjnych i spacerowych.

  Prace znakarskie powinny zostać wykonane zgodnie z Instrukcją Znakowania Szlaków Turystycznych sporządzoną przez Zarząd Główny PTTK z 2014 roku.

  Planowany zakres czynności:

  • odsłonięcie istniejących oznakowań zasłoniętych przez krzaki i gałęzie;
  • malowanie nowych znaków w miejsce znaków, które są słabo czytelne;
  • uzupełnienie oznakowań na odcinkach gdzie jest ich brak lub ich ilość jest niewystarczająca;
  • zmiana przebiegu oznakowania na niektórych odcinkach szlaków;
  • likwidacja niektórych odcinków szlaków poprzez usunięcie oznakowań.

  Szczegółowe informacje potrzebne do realizacji zamówienia

  Sumaryczna długość wszystkich odcinków dróg na których znajdują się oznakowania turystyczne wynosi ok. 180 km.

  Do znakowania należy używać farb akrylowych przeznaczonych do poziomego znakowania jezdni, placów i innych nawierzchni. Dopuszcza się stosowanie innych farb o równie wysokiej trwałości.

  Zestawienie szlaków do odnowienia:

  a) szlak pieszy czerwony „Śladami Lityńskiego”:
  początek w miejscowości Krzywe, przy siedzibie Wigierskiego PN, koniec w Starym Folwarku przy siedzibie Muzeum Wigier; odnowienie oznakowań na odcinku 6,8 km, usunięcie oznakowań na odcinku 0,5 km w Starym Folwarku pomiędzy ośrodkiem PTTK a Muzeum Wigier;

  b) szlak pieszy czerwony Wysoki Most - Sarnetki - Studziany Las - Wysoki Most:
  odnowienie oznakowań szlaku na odcinku 13 km, początek i koniec szlaku znajduje się w miejscowości Wysoki Most;

  c) szlak pieszy czerwony Krusznik – Monkinie – Danowskie:
  odnowienie oznakowań szlaku na odcinku 7,9 km; początek szlaku w Kruszniku przy jeziorze Mulaczysko, koniec szlaku w Danowskich przy jeziorze Blizienko;

  d) szlak pieszy czarny Stary Folwark – Nowa Wieś – Lipniak:
  odnowienie oznakowań szlaku na docinku 9 km, początek szlaku przy Muzeum Wigier w Starym Folwarku, koniec odnawiania szlaku na skrzyżowaniu dróg gruntowych w Nowej Wsi;

  e) szlak pieszy zielony Krzywe - Leszczewo - Krzywe:
  odnowienie oznakowań szlaku na odcinku 6,8 km; początek i koniec szlaku przy siedzibie Parku w Krzywem;

  f) szlak pieszy żółty Krzywe – Kaletnik:
  odnowienie oznakowań szlaku na odcinku 16,5 km; początek szlaku w Krzywem przy siedzibie Parku, koniec odnawiania szlaku na skrzyżowaniu dróg asfaltowych w Kaletniku;

  g) szlak pieszy niebieski Mała Huta – Krzywe – Gawrych Ruda:
  odnowienie oznakowań na odcinku 11,5 km pomiędzy Gawrych Rudą a siedzibą Parku w Krzywem (w tym usuwamy stare znaki na odcinku 0,4 km i malujemy nowe na odcinku 0,5 km w Gawrych Rudzie) oraz usunięcie oznakowań na odcinku 6,5 km pomiędzy siedzibą Parku w Krzywem a obrzeżami Małej Huty;

  h) szlak pieszy niebieski Węgzał – Maćkowa Ruda – Wysoki Most – Gremzdówka:
  odnowienie oznakowań na odcinku 11,4 km; początek szlaku w miejscu nazywanym Węgzał, koniec odnawiania szlaku w miejscowości Głuszyn/Jeziorki;

  i) szlak pieszy żółty Danowskie – Tobołowo – Sarnetki:
  odnowienie oznakowań na odcinku 13,5 km; początek - Danowskie nad jeziorem Blizienko, koniec odnawiania szlaku na skrzyżowaniu dróg gruntowych w lesie tuż za mostem na rzece Czarnej Hańczy położonym pomiędzy miejscowościami Sarnetki i Studziany Las;

  j) szlak pieszy czarny (łącznikowy) Wysoki Most - Dziewiętnasty Kilometr”;
  odnowienie oznakowań ma odcinku 2,2 km, w tym na dystansie 230 m zatarcie starych znaków i malowanie na innym odcinku o podobnej długości; początek szlaku w Wysokim Moście, koniec na polanie pod nazwą „Składnica/19 kilometr”;

  k) szlak pieszy czarny (łącznikowy) Sobolewo - dolina Czarnej Hańczy (od południa):
  odnowienie oznakowań na odcinku 1,6 km; początek szlaku w Sobolewie przy gajówce Sobolewo I, koniec na skrzyżowaniu dróg gruntowych przy daszku;

  l) szlak pieszy czarny (łącznikowy) Sobolewo - dolina Czarnej Hańczy (od północy):
  odnowienie oznakowań na odcinku 1,5 km; początek szlaku na skraju lasu przy wsi Sobolewo niedaleko Gajówki Sobolewo II, koniec na skrzyżowaniu dróg leśnych przy wjeździe na kładkę od północy;

  m) szlak pieszy czarny (łącznikowy) Płociczno PKP - Gawrych Ruda:
  usunięcie oznakowań na odcinku 2,6 km - na odcinku od stacji PKP Płociczno koło Suwałk do dolinki przy jeziorze Staw;

  n) ścieżka spacerowa „Dąbek” (znaki żółte):
  odnowienie oznakowań na odcinku 1,6 km, początek i koniec ścieżki Na płw. Dąbek nad Zatoką Słupiańską jeziora Wigry;

  o) szlak  papieski „Tajemnice Światła” (żółte znaki JPII):
  odnowienie oznakowań szlaku na odcinku 14,5 km na odcinku pomiędzy klasztorem kamedulskim w Wigrach a miejscowością Głuszyn; zatarcie oznakowań na odcinku 1,9 km pomiędzy Maćkową Rudą a Budą Ruską, nowe znaki na odcinku 2,6 km;

  p) szlak rowerowy żółty Krzywe – Stary Folwark:
  odnowienie oznakowań na odcinku 8,9 km pomiędzy "Gościńcem" w miejscowości Krzywe a Muzeum Wigier w Starym Folwarku; usunięcie starych oznakowań na odcinku 0,5 km w Starym Folwarku pomiędzy Muzeum Wigier a PTTK;

  q) szlak rowerowy niebieski Mała Huta – Leszczewo – Stary Folwark:
  odnowienie oznakowań na odcinku 7 km pomiędzy skrzyżowaniem dróg asfaltowych w Hucie a Muzeum Wigier w Starym Folwarku; zatarcie starych znaków w Starym Folwarku na odcinku 0,5 km pomiędzy Muzeum Wigier a PTTK;

  r) szlak dojścia do Wapienników (znaki żółte):
  wykonanie oznakowań szlaku dojścia do pieców wapiennych we wsi Leszczewo – na odcinku 0,5 km; początek szlaku przy domu sołtysa we wsi Leszczewo;

  s) szlak dojścia z trasy narciarskiej w Krzywem do "Księdza" (białe znaki trasy narciarskiej):
  odnowienie oznakowań dojścia trasy narciarskiej do pomnika upamiętniającego ks. Jałbrzykowskiego na odcinku 0,25 km;

  t) szlak dojścia do krzyża powstańców koło Sarnetek:
  wykonanie oznakowań szlaku dojścia (kolor żółty) do krzyża powstańców w obszarze ochrony ścisłej Wierchstaw na odcinku 0,13 km;

  u) szlak dojścia do krzyża prawosławnego Wiatrołuża:
  wykonanie oznakowań szlaku dojścia (kolor żółty) do krzyża prawosławnego niedaleko rzeki Wiatrołuży (przy Kamienistej Drodze) na odcinku 0,1 km;

  v) szlak dojścia do Modrzewi Leszczewek:
  wykonanie oznakowań szlaku dojścia do grupy Modrzewi (kolor czerwony) blisko Sobolewskiego Gościńca niedaleko wsi Leszczewek na odcinku 0,25 km;

  w) trasy narciarskie Słupie:
  odnowienie oznakowań tras narciarskich na Słupiu, na odcinku 7,1 km (czarny narciarz na białym tle);

  x) ścieżka edukacyjna "Las" w Krzywem:
  położona przy siedzibie Wigierskiego PN w Krzywem; odnowienie oznakowań na odcinku 1,5 km (kolor zielony);

  y) ścieżka edukacyjna "Suchary":
  położona w pobliżu siedziby Wigierskiego PN w Krzywem; usunięcie starych oznakowań (kolor zielony) na odcinku 2,1 km i malowanie w ich miejsce nowych oznakowań (kolor niebieski);

  z) ścieżka edukacyjna "Samle":
  położona w pobliżu miejscowości Nowa Wieś; odnowienie oznakowań  na odcinku 4,8 km(kolor czerwony);

  aa) ścieżka edukacyjna "Jeziora":
  położona na Słupiu; odnowienie oznakowań na odcinku 5,3 km (kolor niebieski);

  bb) ścieżka edukacyjna "Płazy":
  położona we wsi Rosochaty Róg; odnowienie oznakowań na odcinku 4,3 km (kolor zielony);

  cc) ścieżka edukacyjna "Puszcza":
  położona w pobliżu miejscowości Wysoki Most; odnowienie oznakowań  na odcinku 3,7 km(kolor żółty);

  Wszystkie rodzaje oznakowań powinny być zgodne z instrukcją Znakowania Szlaków Turystycznych, sporządzoną przez Zarząd Główny PTTK z 2014 roku (wyjątkiem jest oznakowanie trasy narciarskiej i szlaku papieskiego, których wzory udostępni Zamawiający).

  Wszystkie szablony szlaków Wykonawca wykonuje na własny koszt.
   

 2. Wzór umowy, formularz ofertowy, mapa Parku z zaznaczonymi odcinkami poszczególnych dróg udostępnionych turystycznie  oraz klauzula RODO stanowią załączniki do niniejszego Ogłoszenia.
   
 3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
   
 4. Termin wykonania prac: do 31 października 2020 r.
   
 5. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na trwałość wykonanych oznakowań - na okres min. 5 lat.
   
 6. Podana w ofercie cena będzie ceną ryczałtową za wykonanie wszelkich dostaw i usług niezbędnych do realizacji wyżej opisanego zakresu robót.
   
 7. Postępowanie prowadzone będzie w formie pisemnej. Wydrukowaną i podpisaną ofertę należy dostarczyć pocztą lub osobiście do dnia 21.07.2020 roku do godz. 1000 do siedziby Wigierskiego Parku Narodowego, Krzywe 82, 16-402 Suwałki.
  Na kopercie powinno znaleźć się oznaczenie:
  Odnowienie oznakowań szlaków turystycznych, nie otwierać przed 21.07.2020 r., godziną 1005
   
 8. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 21.07.2020 o godz. 1005 w sali konferencyjnej WPN – parter. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.
   
 9. Tryb postępowania: ROZEZNANIE RYNKU bez stosowania przepisów ustawy P.Z.P.
   
 10. Kryteria wyboru: Cena 100%
   
 11. Upoważnione osoby do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania:

  Adam Januszewicz tel. 605 327 064, e-mail:
  turystyka@wigry.org.pl
  Jarosław Borejszo tel. 604 655 321, e-mail: jarek.borejszo@wigry.org.pl

 

Spis załączników:
1. załącznik nr 1: mapka szlaki piesze (*.rar 23 345 kb)
2. załącznik nr 2: mapka szlaki rowerowe i inne (*.rar 22 590 kb)
3. załącznik nr 3: formularz ofertowy (*.docx 27 kb)
4. załącznik nr 4: wzór umowy (*.pdf 413 kb)
5. załącznik nr 5: RODO (*.pdf 308 kb)

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Adam Januszewicz

Wprowadził: 

 Adam Januszewicz

Data wytworzenia: 

 08.07.2020 r.

Data udostępnienia: 

 08.07.2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 08.07.2020 r., 15:55

 


Ogłoszenie

o wszczęciu postępowania na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro
 

Wigierski Park Narodowy 16-402 Suwałki Krzywe 82 zaprasza do złożenia oferty w
postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym bez
stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych na pdst. art. 4 ust. 8 ustawy PZP

1. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami budowlanymi realizowanymi przez Wigierski Park Narodowy w ramach projektów:
1) Modernizacja Infrastruktury Turystycznej WPN w 2020 roku.
2) Szczegółowy opis zamówienia i dokumenty niezbędne do przygotowania oferty są do pobrania na stronie internetowej WPN http://www.wigry.org.pl/bip/index.htm

2. Wymagania i warunki stawiane Wykonawcom.
1) Wymaga się aby Wykonawca dysponował osobą posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
2) Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę, który pozostaje w jakimkolwiek stosunku prawnym lub osobistym wymienionym w IWZ Rozdział V ust.2 z Przedsiębiorcą wybranym do wykonania nadzorowanych robót budowlanych.

3. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji i rękojmi na realizowane w ramach niniejszego zamówienia usługi na okres przewyższający o 12 miesięcy okres gwarancji udzielonej przez Wykonawców robót budowlanych nad którymi prowadzony będzie nadzór.

4. Podana w ofercie cena będzie ceną ryczałtową za wykonanie wszelkich usług niezbędnych do realizacji zamówienia.

5. Postępowanie prowadzone będzie się w formie pisemnej. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14.07.2020 do godz. 10:00 osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres Wigierski Park Narodowy Krzywe 82 16-402 Suwałki. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres marek.wrona@wigry.org.pl. Szczegółowy opis sposobu składania oferty opisano w IWZ.

6. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14.07.2020 godz. 10:15 w sali konferencyjnej WPN –parter. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

7. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE bez stosowania przepisów ustawy P.Z.P.

8. Kryteria wyboru : Cena 100 %

9. Termin realizacji
Zamawiający przewiduje realizację robót budowlanych w zakresie Części 2 w terminie od 1 sierpnia 2020 do 31 września 2020 i rozliczenie budowy do 30.10. 20209.

10. Upoważniony do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania Marek Wrona tel 601-917-567, e-mail; marek.wrona@wigry.org.pl
 

Spis załączników:
1. załącznik nr1: oferta fl (*.doc 344 kb)
2. załącznik nr2: wykluczenie (*.doc 32 kb)
3. załącznik nr3: warunki (*.doc 34 kb)
4. załącznik nr4: umowa (*.pdf 276 kb)
5. załącznik nr5: dokumentacja projektowa (*.rar 10 188 kb)

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 07.07.2020 r.

Data udostępnienia: 

 07.07.2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 07.07.2020 r., 10:47


 
Wigierski Park NarodowyModernizacja Infrastruktury Turystycznej Szlaku Rowerowego „Wokół Wigier” im. Antoniego Patli Budowa kładki i mostu dla pieszych na „zielonym” szlaku turystycznym w miejscowości Cimochowizna
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
 
Tak

Nazwa projektu lub programu
Zadanie dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami, Działanie 6.3 Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu. Umowa nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0289/19-00 z dnia 08.10.2019 r. „Modernizacja infrastruktury turystycznej szlaku rowerowego „Wokół Wigier” im. Antoniego Patli”
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
 
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
 
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
 
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
 
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
 
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

 
I. 1) NAZWA I ADRES: Wigierski Park Narodowy, krajowy numer identyfikacyjny 20066493000000, ul. Krzywe  82 16-402  Suwałki, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 875 666 322, e-mail wigry_pn@wigry.org.pl, faks 875 632 541.
Adres strony internetowej (URL): www.wigry.org.pl
Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.wigry.org.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Tak
adres
Oferty należy składać za pośrednictwem portalu Miniportal https://miniportal.uzp.gov.pl /WykonawcyGlowna.aspx na skrzynkę ePUAP Zamawiającego.

 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
Wigierski Park Narodowy Krzywe 82 16-402 Suwałki

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja Infrastruktury Turystycznej Szlaku Rowerowego „Wokół Wigier” im. Antoniego Patli Budowa kładki i mostu dla pieszych na „zielonym” szlaku turystycznym w miejscowości Cimochowizna
Numer referencyjny: AGB-212-24-2-2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
 
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
 
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zamówienie obejmuje: 1) Rozbiórka, wywiezienie i utylizacja istniejącej, drewnianej kładki z mostem dla pieszych o wymiarach szerokość 1,5 m i długość 80 m 2) Wytyczenie geodezyjne trasy nowej kładki i mostu dla pieszych i inwentaryzacja powykonawcza. 3) Powołanie kierownika budowy, ustawienie tablicy informacyjnej, prowadzenie dziennika budowy i przygotowanie materiałów niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie. 4) Budowa kładki z mostem dla pieszych o długości łącznej 76 m. i szerokości pokładu 1,5 m (kładka) i 2,0 m. (most dla pieszych). Elementy konstrukcyjne budowli zaprojektowano z: a. Pale nośne z rur stalowych malowanych farbą epoksydową i wypełnionych betonem b. Belki, kleszcze i deski pokładu z tworzywa sztucznego powstałego w wyniku recyklingu odpadów polietylenowych (zmielonych i sprasowanych pod wysokim ciśnieniem). W masie tworzywa odpady polietylenowe stanowić muszą nie mniej niż 75 % objętości. Produkt posiadać musi atest higieniczny i dopuszczenie do stosowania. c. Dźwigary przęsła mostowego, belka stalowa –zamknięty profil prostokątny, grubościenny. d. Obustronna balustrada z drewna dębowego e. W ramach zamówienia leży też wykonanie żwirowej nawierzchni wejść na kładkę o długości łącznej 10 m oraz plantowanie terenu przyległego, humusowanie i obsianie mieszanką traw. 5) W cenie materiałów należy uwzględnić koszt dostawy na plac budowy, oczyszczenie i wymalowanie pali stalowych. 6) Budowlę zaprojektowano jako dostosowaną do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych wynikających z art. 29 ust. 5 ustawy Pzp. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania bezstopniowych połączeń nawierzchni gruntowej z pokładem kładki i utwardzenia gruntowych łączników do stanu umożliwiającego przejazd wózkiem inwalidzkim.

II.5) Główny kod CPV: 45221113-7
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

Waluta:
 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  
  lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 
  lub zakończenia: 2020-11-16

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu;
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu;
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Określenie warunków: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a. wykonał należycie nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, i prawidłowo ukończył, co najmniej dwie inwestycje polegające na budowie lub remoncie budowli mostowych lub hydrotechnicznych przy których wykonywane były roboty palowe. Wymagana wartość zrealizowanych robót nie mniejsza niż 300 tyś zł każda. b. Wymaga się aby Wykonawca dysponował osobą posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń lub konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Osoba ta sprawowała będzie funkcję kierownika budowy.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej zamawiający żąda wykazania, że do realizacji niżej wymienionych elementów przedmiotu zamówienia użyte zostaną materiały o założonej w projekcie jakości
 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak

 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
 
Wykazu robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, obejmującego co najmniej roboty, o których mowa w Rozdziale 4 ust. 2 pkt. 3) lit. a SIWZ, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotu, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wykaz robót budowlanych należy sporządzić według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ. b) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zamawiający wymaga poświadczenia, że Wykonawca dysponuje lub w trakcie realizacji robót będzie dysponował osobą posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń lub konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, która pełniła będzie funkcję kierownika budowy. Załącznik nr 6 do SIWZ
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
W celu potwierdzenia, że oferowane roboty odpowiadają wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej zamawiający żądał będzie dostarczenia kart katalogowych lub innych dowolnych dokumentów pozwalających ustalić rodzaj tworzywa sztucznego celem potwierdzenia, że spełnia ono wymagania Zamawiającego
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:
 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
 
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 20,00
Termin realizacji 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: 
godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian w zawartej umowie: 4. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że zmiana będzie dotyczyła następujących zdarzeń: 1) zmiany terminów realizacji zamówienia, w przypadku: a. przerw w realizacji robót budowlanych dotyczących Inwestycji powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy o ilość dni równą udokumentowanej przerwy w realizacji robót budowlanych, b. powierzenia przez Zamawiającego wykonania zamówień dodatkowych lub robót zamiennych dotyczących Inwestycji, jeżeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnych terminów o ilość dni równą okresowi, o jaki zostanie z tego powodu wydłużony okres realizacji robót budowlanych c. pisemnego uzgodnienia pomiędzy Stronami dotyczącego skrócenia terminu zakończenia realizacji umowy; d. konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania Inwestycji: danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów, jeżeli spowodowało to brak możliwości dotrzymania pierwotnych terminów; o ilość dni wymaganą na uzyskanie tych danych, zgód lub pozwoleń, e. wstrzymania przez właściwe organy realizacji prac objętych umową, co uniemożliwia zakończenie realizacji określonych prac –o ilość dni wstrzymania realizacji usługi, f. przerwy w realizacji robót budowlanych spowodowanej wystąpieniem długotrwałych niesprzyjających warunków atmosferycznych o ilość dni od zaistnienia konieczności przerwania robót do wznowienia prac, liczonych od zgłoszenia przez Wykonawcę konieczności przerwania robót budowlanych g. zmiany dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane - zmiana w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy – o ilość dni równą okresowi o jaki zostanie z tego powodu wydłużony okres realizacji robót budowlanych h. zmiany dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane - uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez wykonawcę lub zamawiającego–o ilość dni równą okresowi o jaki zostanie z tego powodu wydłużony okres realizacji robót budowlanych 2) zmiany siedziby stron umowy i numeru rachunku bankowego. 3) powierzenia, zmiany lub rezygnacji z podwykonawców, w przypadku gdy zostanie uprzednio wykazane przez Wykonawcę, że zachowane będą warunki wynikające z ustawy PZP oraz że zrealizowane będą w odpowiednim zakresie wynikającym z części realizowanych usług warunki stawiane dla tej części przez Zamawiającego w SIWZ, 4) Zmiany, na wniosek Wykonawcy, sposobu rozliczenia umowy opisanego w paragrafie 14 ustęp 1 umowy z rozliczenia dwuetapowego na rozliczenie jednoetapowe, końcowe po zakończeniu całości zakresu rzeczowego określonego w par. 1 niniejszej umowy. 5) Zmiany Kierownika budowy, pod warunkiem, że nowo powołany Kierownik Budowy posiadał będzie uprawnienia zawodowe zgodne z wymaganiami określonymi w SIWZ 2. Zmiana któregokolwiek postanowienia umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-22, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Zamawiający w dniu 10.07.2020 otrzymał następujące pytania dotyczące dokumentacji projektowej do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego o nazwie „Budowa kładki i mostu dla pieszych na „zielonym” szlaku turystycznym w miejscowości Cimochowizna”

1 Załączona przez Zamawiającego decyzja o warunkach zabudowy z dnia 13.08.2020r. wskazuje m.in., iż teren inwestycji jest objęty ochroną przyrodniczą. Proszę o wskazanie założeń odnośnie ochrony przyrodniczej.
2 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił komplet dokumentacji projektowej i że ewentualne braki w tym zakresie w żaden sposób nie będą obciążały Wykonawcy robót.
3 Proszę o potwierdzenie przez Zamawiającego, że jest w posiadaniu wszystkich decyzji administracyjnych i uzgodnień instytucjonalnych niezbędnych do prowadzenia prac budowlanych, które zachowują ważność na czas trwania budowy oraz, że ewentualne braki w tym zakresie w żaden sposób nie obciążą Wykonawcy?
4 Proszę o potwierdzenie, że wszelkie zapisy z decyzji administracyjnych nie udostępnionych na etapie postępowania przetargowego, które mogą wymuszać wykonanie robót nie ujętych w przekazanej dokumentacji nie będą obciążać Wykonawcy.
5 Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił kompletną dokumentację projektową i że ewentualne braki w tym zakresie w żaden sposób nie będą obciążały Wykonawcy robót.
6 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane dla działek, na których planowana jest inwestycja.
7 Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie będzie ponosił opłat związanych z zajęciem terenu / pasa drogowego.
8 Czy Zamawiający będzie wymagał ubezpieczenia od wszelkich ryzyk budowy (C.A.R.)?
9 Jeżeli należy ująć nadzór przyrodniczy w ofercie?
10 Czy w ofercie należy ująć Nadzór Archeologiczny?
11 Prosimy o potwierdzenie, że ewentualny koszt prac związanych z usunięciem niewybuchu i koszt zatrudnienia Nadzoru Saperskiego, będzie uznany jako robota dodatkowa. Wykonawca na tym etapie nie jest w stanie przewidzieć, czy taki nadzór będzie konieczny, a doliczenie tego rodzaju ryzyk spowoduje wzrost ceny ofertowej.
12 Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku konieczności zorganizowania prac wykopaliskowych lub prac związanych z usunięciem niewybuchu, Wykonawca może ubiegać się o wydłużenie terminu realizacji co najmniej o czas, który upłynął na prace archeologiczne lub saperskie, ponieważ tego rodzaju prac nie można przewidzieć i są one niezależne od Wykonawcy, a ewentualnie konieczne do Wykonania.
13 Czy Zamawiający wyłonił już Nadzór Inwestorski dla przedmiotowego zadania? Jeśli tak to prosimy o informację kto będzie pełnił tę funkcję.
14 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada prawa autorskie do dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania.
15 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma zabezpieczone środki finansowe na realizację przedmiotowej inwestycji.
16 Prosimy o podanie numerów ewidencyjnych działek, które Zamawiający przekaże bezpłatnie Wykonawcy jako teren budowy.
17 Proszę o załączenie wszelkich decyzji/ uzgodnień jakie Zamawiający posiada na zadanie objęte przetargiem, w tym m.in. pozwolenie na budowę, pozwolenie wodno-prawne, decyzję środowiskową i inne.
18 Proszę o potwierdzenie, że wynagrodzenie za roboty budowlane jest ryczałtowe?
19 Jeżeli wynagrodzenie jest ryczałtowe a Wykonawca wykona 120 jednostek (co jest podyktowane projektem i koniecznością wykonania) danego zakresu robót, który jest skosztorysowany w ilości 100 jednostek, to w takim wypadku dostanie wynagrodzenie za 120 czy za 100 jednostek?
20 Jeżeli wynagrodzenie jest ryczałtowe a Wykonawca wykona 80 jednostek (co jest podyktowane projektem i koniecznością wykonania) danego zakresu robót, który jest skosztorysowany w ilości 100 jednostek, to w takim wypadku dostanie wynagrodzenie za 80 czy za 100 jednostek?
21 Załączony przez Zamawiającego projekt budowlany nie jest podpisany i nie jest opieczętowany. Proszę załączenie opieczętowanego projektu budowlanego, który będzie obowiązywał podczas trwania budowy.
22 Proszę o załączenie projektu wykonawczego obowiązującego podczas trwania budowy.
23 Proszę o potwierdzenie, iż w ramach zadania nie przewiduje się wycinki drzew, nie ma konieczności wycinki drzew?
24 Jeśli jest konieczność wycinki drzew do ujęcia w ofercie - Czy Zamawiający posiada zezwolenie na wycinkę drzew przewidzianych do usunięcia na tym zadaniu?
25 Jeśli jest konieczność wycinki drzew do ujęcia w ofercie - proszę o wskazanie ile drzew należy wyciąć i jakich.
26 Jakie materiały z rozbiórki należy przekazać Zamawiającemu.
27 Czy Zamawiający zezwala, aby istniejący pomost rozbierać mechanicznie.
28 Gdzie konkretnie należy przekazać materiały z rozbiórki, które staną się własnością Zamawiającego.
29 Czy Zamawiający przewiduje, że materiały z rozbiórki mają być wykorzystane przy budowie kładki i mostu dla pieszych na „zielonym” szlaku. Jeśli tak to jakie i w jakiej ilości.
30 W załączonej przez Zamawiającego decyzji o warunkach zabudowy w punkcie 4 wskazane jest m.in., iż ciąg spacerowy ma mieć długość do 80m i szerokość do 2m. Natomiast w Załączonym przez Zamawiającego opisie technicznym do projektu budowlanego, Zagospodarowanie terenu punkt 6 wskazuje m.in. , iż projektowana kładka ma długość 125,26m i szerokość użytkową 1,5m z poszerzoną platformą o szerokości 2,0. Zachodzi wobec powyższego niezgodność. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności i podanie właściwej długości ciągu spacerowego, w skład którego wchodzi kładka i most dla pieszych. Jaka długość ciągu spacerowego jest zaakceptowana i uzgodniona przez niezbędne instytucje. Jaką długość ciągu spacerowego (kładka i most) ma być wybudowana w ramach tego zadania objętego przetargiem.
31 Załączony przez Zamawiającego Opis techniczny do projektu budowlanego Zagospodarowanie terenu w punkcie 6 wskazuje m.in. , iż przedmiotowa kładka nie będzie przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Natomiast SIWZ w rozdziale 2 punkt 6 wskazuje m.in. , iż Budowlę zaprojektowano jako dostosowaną do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnia dostępność dla osób niepełnosprawnych. Proszę o wyjaśnienie niezgodności i potwierdzenie, czy załączony przez Zamawiającego Projekt budowlany i przedmiar zakładają wykonanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych, czy też nie.
32 Proszę o potwierdzenie, czy „Budowa kładki i mostu dla pieszych na „zielonym” szlaku” objęte tym przetargiem mają być przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych czy też nie.
33 Jeśli załączony przez Zamawiającego projekt budowlany i przedmiar nie przedstawiają założeń przystosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych i jeśli obiekt powinien być przystosowany dla niepełnosprawnych, prosimy o uzupełninie projektu i przedmiaru, aby wymóg był spełniony.
34 Załączony przez Zamawiającego Opis techniczny do projektu budowlanego Zagospodarowanie terenu w punkcie 10 wskazuje m.in. na kartę informacyjną i decyzję wodno-prawną. Prosimy o załączenie w/w dokumentów.
35 Załączony przez Zamawiającego SIWZ w Rozdziale 1 punkt 4 wskazuje m.in., iż w środkowej części budowli istnieje płytki kanał około 8 metrowej szerokości. Proszę o potwierdzenie, iż realizując wykonanie robót związanych z budową mostu i kładki nie ingerujemy w kanał i żadnych dodatkowych robót nie musimy w związku z tym ujmować w wycenie.
36 Proszę o potwierdzenie, iż w ramach zadania objętego tym przetargiem nie należy wykonywać przebudowy żadnych sieci
37 Proszę o przedstawienie założeń Zamawiającego co do czasowej organizacji ruchu.
38 Czy Zamawiający zezwala na całkowite zamknięcie odcinka z obiektem podlegającym rozbiórce na czas prowadzenia robót objętych tym przetargiem.
39 Proszę o potwierdzenie, że nie ma konieczności wykonywania mostu tymczasowego dla ruchu samochodowego/ tymczasowej kładki pieszo-rowerowej/ tymczasowej kładki dla pieszych, jeżeli istnieje taka potrzeba to proszę o jednoznaczne określenie, w której pozycji należy to doliczyć.
40 Jeżeli istnieje konieczność wykonywania mostu tymczasowego dla ruchu samochodowego/ tymczasowej kładki pieszo-rowerowej/ kładki dla pieszych, proszę o wskazanie wymaganych w/w obiektów.
41 Prosimy o informację, czy Zamawiający zezwala na całkowite zamknięcie dla ruchu żeglownego kanału łączącego jezioro Wigry i Leszczewek na czas prowadzenia robót przy budowie kładki i mostu dla pieszych na „zielonym” szlaku.
42 Czy Zamawiający wymaga oznakowania tymczasowego podczas prowadzenia robót. Jeśli tak proszę o wskazanie założeń.
43 Czy Zamawiający wymaga ustawienia w ramach zadania stałego oznakowania żeglownego i innych znaków/ tablic oznakowania pionowego.
44 W załączonym przez Zamawiającego Opisie technicznym do projektu budowlanego w części II do projektu Warunki Gruntowe jest odnośnik do otworów geotechnicznych wykonanych przez EKO – GEO Suwałki. Proszę o załączenie w/w dokumentacji.
45 Proszę o potwierdzenie, iż tylko 14 sztuk istniejących pali należy wyciągnąć. Proszę o podanie ich długości.
46 Proszę o potwierdzenie, iż 66 sztuk pali istniejących należy obciąć równo z ziemią i pozostawić w gruncie.
47 Proszę o potwierdzenie jakiej długości pale można zostawić w gruncie i obciąć tylko równo z ziemią.
48 Proszę o załączenie dokumentacji rysunkowej inwentaryzacji obiektu istniejącego.
49 W udostępnionej dokumentacji przez Zamawiającego brak jest rysunku – układ konstrukcyjny przęsła skrajnego.
50 Proszę o uzupełnienie dokumentacji o kompletny przekrój poprzeczny z wrysowanym pomostem i balustradami. W obecnie udostępnionej dokumentacji brak takiego przekroju.
51 W załączonym przez Zamawiającego Projekcie Budowlanym na rysunku K2 i K1 wskazane jest na rysunku m.in., iż Szczegóły mocowania balustrad i desek pomostu wg części achitektonicznej. Brak w udostępnionej dokumentacji szczegółów mocowania balustrad i desek pomostu. Prosimy o uzupełnienie.
52 Proszę o załączenie wszelkich brakujących rozwiązań połączeniowych poszczególnych elementów mostu i kładki (m. in. Balustrad, pomostu i innych).
53 Proszę o załączenie szczegółowego rysunku balustrady wraz ze szczegółami wszelkich połączeń.
54 Proszę o potwierdzenie, że załączone przez Zamawiającego w Projekcie zestawienia materiałów są kompletne.
55 Proszę o załączenie zestawienia łączników potrzebnych do wykonania budowy kładki i mostu (w tym również śrub i wkrętów) objętego tym przetargiem, z podziałem, które elementy mają być ze stali nierdzewnej.
56 Proszę o potwierdzenie jakie elementy kładki i mostu mają być malowane.
57 Proszę o informację, czy można zamiast tworzywa sztucznego można użyć drewna konstrukcyjnego na belki, podkłady z bali grubości 50mm, kleszcze, słupki o przekroju 12x12cm,
58 Załączony przez Zamawiającego przedmiar w punkcie 4d.2 i 5d.2 wskazuje m.in. na Wbicie pali stalowych śr. 356mm. Natomiast w opisie technicznym do projektu budowlanego i dokumentacji rysunkowej jest wskazanie na średnice rury 219.1/6.3mm. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności i wskazanie jakiej średnicy powinny być rury. Proszę o poprawienie omyłek w odpowiednich dokumentach.
59 Załączony przez Zamawiającego przedmiar w punkcie 13d.2 wskazuje m.in. na dostawę materiału z tworzywa belka 8 na 23cm w ilości 433,53 brak jednostki. Proszę o podanie jednostki wskazującej na właściwą ilość materiału.
60 Proszę o potwierdzenie, że balustrada ma być wykonana z drewna.
61 Czy na balustradę można wykorzystać drewno konstrukcyjne inne niż dębowe.
62 Wskazujemy na rozbieżność między zapisami Przedmiaru i rysunku technicznego odnośnie balustrady. W przedmiarze drewno dębowe na balustrady, natomiast Rysunek A1 wskazuje na słupek balustrady jako tworzywo sztuczne. Prosimy o ujednolicenie zapisów i wyjaśnienie rozbieżności.
63 Proszę o zamieszczenie zestawienia materiałów samej balustrady.
64 Projekt zakłada wbicie pali stalowych , czy należy dokonywać próbne obciążenie pali. Jeśli tak to w jakiej ilości.
65 Proszę o podanie koloru barierki/balustrady.
66 W związku z dość licznymi niejasnościami prosimy o przesunięcie terminu składania ofert.

Po przeanalizowaniu wyżej zacytowanych pytań Wykonawcy Zamawiający udziela następujących odpowiedzi i wyjaśnień

Pytanie 1 W stosunku do inwestycji nie ustalono żadnych szczególnych wymagań poza powszechnie obowiązującymi na terenie Parku Narodowego
Pytanie 2, 5 i 44 Zamawiający dołącza brakujące elementy części opisowej dokumentacji projektowej
Pytanie 3 i 4 Tak
Pytanie 6 Tak
Pytanie 7 Inwestycja nie wymaga zajmowania pasa drogowego
Pytanie 8 Wymagane ubezpieczenie wskazano w projekcie umowy paragraf 4 ust. 3
Pytanie 9 i 10 Nie
Pytania 11, 12, 19,20, Wszelkie dopuszczalne zmiany umowy zostały wskazane w paragrafie 15 projektu umowy. Zgodnie z zasadami rozliczenia ryczałtowego Zamawiający nie planuje rozliczania inwestycji na podstawie kosztorysu powykonawczego
Pytanie 13 Nie
Pytanie 14 Tak, majątkowe
Pytanie 15 Tak
Pytanie 16 Wszelkie numery działek, na których położony jest teren budowy wskazane są na Planie zagospodarowania. Zamawiający nie przekaże Wykonawcy żadnych działek. Teren budowy to w przeważającej części wody jezior Leszczewek i Wigry.
Pytanie 17 W załączeniu brakująca decyzja pozwolenie na budowę
Pytanie 18 Tak
Pytanie 21 W załączeniu pełna kopia części opisowej projektu zawierająca podpisy projektanta i ostemplowana przez organ wydający pozwolenie na budowę ( pierwsza strona). Zamawiający nie posiada możliwości technicznych zeskanowania wielkoformatowej części rysunkowej wobec czego rysunki zamieszczono w wersji otrzymanej od projektanta. Do odpowiedzi dołączono brakującą inwentaryzacje istniejącej budowli oraz przekrój poprzeczny.
Pytanie 22 Zamawiający nie posiada odrębnego projektu wykonawczego
Pytania 23, 24 i 25 Zamawiający przewiduje potrzebę usunięcia 4 drzew olcha o średnicy 15 -20 cm. Wycinkę przeprowadzą służby Zamawiającego przed rozpoczęciem robót budowlanych.
Pytanie 26, 27, 28 i 29 Rozbiórka, wywiezienie i utylizacja materiałów porozbiórkowych (drewno) pozostają w gestii Wykonawcy. Zamawiający nie wymaga przekazywaniu mu jakichkolwiek materiałów i nie ustanowił w SIWZ załączonej STW i ORB żadnych szczególnych wymagań co do sposobu jej wykonania, materiały nie nadają się do ponownego wykorzystania w nowej budowli.
Pytanie 30 Zapis w części opisowej był błędny i został sprostowany przez projektanta. Zgodnie z rysunkami długość poszczególnych elementów budowli to 68 m o szerokości 1,5 m i 8 m o szerokości 2 m.
Pytanie 31, 32 i 33 Zapis w części opisowej jest nieprecyzyjny. Budowla nie wymaga wykonywania żadnych szczególnych prac celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych. W projekcie przewidziano nachylenie pokładu nie większe niż 6% i brak stopni na wejściach.
Pytanie 34 Karta informacyjna nie dotyczy robót budowlanych objętych zamówieniem jej treść została uwzględniona we właściwych, prawomocnych decyzjach administracyjnych wobec czego nie została załączona
Pytanie 35 Tak
Pytanie 36 Tak
Pytanie 37 Obiekt nie posiada projektu organizacji ruchu i nie planuje się wykonywania takiego opracowania
Pytania 38, 39 i 40 Tak kładka i most dla pieszych zostaną zamknięte na czas budowy. W rejonie obiektu nie istnieje ruch samochodowy wobec czego pytania 39 i 40 są bezprzedmiotowe
Pytanie 41 Na przesmyku pomiędzy jeziorami Wigry i Leszczewek nie odbywa się żegluga wobec powyższego pytanie jest bezprzedmiotowe.
Pytanie 42 Nie
Pytanie 43 Nie
Pytanie 45. Tak. Istniejąca kładka z mostem dla pieszych została wybudowana systemem gospodarczym wobec czego Zamawiający nie zna dokładnej długości pali Przewidziane do wyciagnięcia pale mają długość od 8 do 10 m wliczając w to część ponad lustrem wody.
Pytanie 46 i 47 Długość odcinanej części pala wynosi 0,5 do 1 m. Całkowita długość tych pali nie ma znaczenia dla wyceny robót.
Pytanie 48 Inwentaryzacja istniejącej budowli w załączeniu
Pytanie 49 Układ konstrukcyjny przęsła skrajnego jest identyczny jak przęseł pośrednich.
Pytanie 50 Przekrój poprzeczny w załączeniu
Pytanie 51, 52 i 53 i 55 Zamawiający nie posiada takich zestawień i rysunków. Wszelkie szczegóły konstrukcyjne znajdują się w dokumentacji zamieszczonej jako załączniki do ogłoszenia.
Pytanie 54 Zamawiający w odróżnieniu od Wykonawcy nie jest specjalistą w dziedzinie budownictwa i nie posiada wiedzy oraz uprawnień umożliwiających ocenę i sprawdzenie projektu wobec powyższego nie jesteśmy w stanie udzielić odpowiedzi na to pytanie. Według zapewnień projektanta zestawienie materiałów jest kompletne
Pytanie 56 Rury na pale i balustrada
Pytanie 57 Nie
Pytanie 58 Pale należy wykonać zgodnie z projektem tj z rury 219.1/6.3mm
Pytanie 59 Jednostką miary w tej pozycji jest metr bieżący.
Pytanie 60 i 62 Całość balustrady należy wycenić z drewna dębowego, zmiana w projekcie zostanie wprowadzona w trakcie realizacji w ramach nadzoru autorskiego przez projektanta.
Pytanie 61 Nie
Pytanie 63 Zamawiający nie posiada takiego zestawienia.
Pytanie 64 Nie
Pytanie 65 Brąz, malowanie rozpuszczalnikowym, transparentnym środkiem impregnacyjno barwiącym
Pytanie 66 Odpowiedzi na pytania nie powodują zmiany treści ogłoszenia ani istotnych zmian SIWZ wobec czego Zamawiający nie dokonuje zmiany terminu składania ofert
 

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Spis załączników:
1. SIWZ (*.pdf 591 kb)
2. załączniki nr1-7 (*.doc 614 kb)
3. załącznik nr8: projekt umowy (*.pdf 396 kb)
4. załącznik nr9: dokumentacja projektowa (*.rar 33 939 kb)
6. klucz do zaszyfrowania oferty (*.asc 1 kb)
7. UZUPEŁNIENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ (*.rar  18 035 kb)

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 07.07.2020 r.

Data udostępnienia: 

 07.07.2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 14.07.2020 r., 10:45

 Ogłoszenie nr 551889-N-2020 z dnia 2020-06-24 r.
 
Wigierski Park Narodowy: Modernizacja Infrastruktury Turystycznej WPN w 2020 roku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
 
Nie

Nazwa projektu lub programu
 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
 
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
 
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
 
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
 
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
 
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Wigierski Park Narodowy, krajowy numer identyfikacyjny 20066493000000, ul. Krzywe  82 , 16-402  Suwałki, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 875 666 322, e-mail wigry_pn@wigry.org.pl, faks 875 632 541.
Adres strony internetowej (URL): www.wigry.org.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.wigry.org.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Tak
adres
Oferty należy składać za pośrednictwem portalu Miniportal https://miniportal.uzp.gov.pl/WykonawcyGlowna.aspx na skrzynkę ePUAP Zamawiającego.

 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja Infrastruktury Turystycznej WPN w 2020 roku
Numer referencyjny: AGB-212-25-2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
 
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
 
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zamówienie obejmuje: 1) Remont mostu dla pieszych przez rzekę Czarna Hańcza w miejscowości Magdalenowo w tym: a. Wymiana uszkodzonych desek pokładu (30 m2) b. Wymiana elementów balustrad (pochwyty 10 mb) c. Oczyszczenie z mchów i porostów konstrukcji mostu i jego impregnacja częściowo z jednostki pływającej. d. Wzmocnienie 3 szt. przyczółków mostu przez wykonanie narzutu kamiennego (ok. 100 t), obsypanie ziemią i zadarniowanie. Roboty wykonywane w całości na lądzie 2) Remont punktu widokowego w Nowej Wsi polegający na uzupełnieniu i wymianie zbutwiałych elementów pokładu i balustrad, wymianie pokrycia dachowego z wióra osikowego na gont bitumiczny (54,27 m2), oczyszczenie i impregnacji konstrukcji drewnianej. 3) Oczyszczenie i konserwacja drewnianych pomostów widokowych na jeziorze Wigry w lokalizacjach Powały 260 m2 i Bartny Dół 275 m2. Wykonanie pulpitów informacyjnych 4) Remont konstrukcji do tablic informacyjnych 120 x 80 cm 2 sztuki polegający na wymianie pokrycia dachu z wióra osikowego lub desek na gont bitumiczny, oczyszczenie i impregnacja konstrukcji. 5) Remont konstrukcji do tablic informacyjnych 215 x 125 cm 1 sztuka polegający na wymianie pokrycia dachu z wióra osikowego lub desek na gont bitumiczny, oczyszczenie i impregnacja konstrukcji. 6) Remont ławostołu 6 osobowego 3 sztuki polegający na wymianie pokrycia dachu z wióra osikowego lub desek na gont bitumiczny, oczyszczenie i impregnacja konstrukcji 7) Budowa konstrukcji do zawieszenia tablicy o wymiarach 50 x 70 cm 18 sztuk 8) Budowa konstrukcji do zawieszenia tablicy o wymiarach 120 x80 cm 1 sztuka 9) Budowa konstrukcji do zawieszenia tablicy tzw urzędowej o wymiarach 160 x 265 cm 2 sztuki 10) Po zakończeniu robót w każdej lokalizacji Wykonawca uporządkuje teren przyległy ze wszelkich pozostałości po robotach budowlanych i pozostawionych odpadów i gruzu oraz dokona napraw nawierzchni gruntu uszkodzonego podczas robót. Otoczenie każdej z budowli w promieniu 2, 0 m splantować, poddać humusowaniu i obsiać trawą. W przypadku uszkodzenia powierzchni zadarnionych czy pokrytych trawą Wykonawca uzupełni te miejsca ziemią żyzną i wysieje mieszankę traw.

II.5) Główny kod CPV: 45422000-1
Dodatkowe kody CPV:
 
Kod CPV
45243510-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
 
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2020-09-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
 
Zamawiający nie wymaga przedkładania dodatkowych dokumentów
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający nie wymaga przedkładania dodatkowych dokumentów
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
Zamawiający nie wymaga przedkładania dodatkowych dokumentów
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1) 3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie z pkt 1) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie. Oświadczenia potwierdzać muszą brak podstaw wykluczenia każdego z Wykonawców wspólnie składających ofertę.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
 
Kryteria Znaczenie
Cana 60,00
Okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian w zawartej umowie: 4. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że zmiana będzie dotyczyła następujących zdarzeń: 1) zmiany terminów realizacji zamówienia, w przypadku: a. przerw w realizacji robót budowlanych dotyczących Inwestycji powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy o ilość dni równą udokumentowanej przerwy w realizacji robót budowlanych, b. powierzenia przez Zamawiającego wykonania zamówień dodatkowych lub robót zamiennych dotyczących Inwestycji, jeżeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnych terminów o ilość dni równą okresowi, o jaki zostanie z tego powodu wydłużony okres realizacji robót budowlanych c. pisemnego uzgodnienia pomiędzy Stronami dotyczącego skrócenia terminu zakończenia realizacji umowy; d. konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania Inwestycji: danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów, jeżeli spowodowało to brak możliwości dotrzymania pierwotnych terminów; o ilość dni wymaganą na uzyskanie tych danych, zgód lub pozwoleń, e. wstrzymania przez właściwe organy realizacji prac objętych umową, co uniemożliwia zakończenie realizacji określonych prac –o ilość dni wstrzymania realizacji usługi, f. przerwy w realizacji robót budowlanych spowodowanej wystąpieniem długotrwałych niesprzyjających warunków atmosferycznych o ilość dni od zaistnienia konieczności przerwania robót do wznowienia prac, liczonych od zgłoszenia przez Wykonawcę konieczności przerwania robót budowlanych 2) zmiany siedziby stron umowy i numeru rachunku bankowego. 3) powierzenia, zmiany lub rezygnacji z podwykonawców, w przypadku gdy zostanie uprzednio wykazane przez Wykonawcę, że zachowane będą warunki wynikające z ustawy PZP oraz że zrealizowane będą w odpowiednim zakresie wynikającym z części realizowanych usług warunki stawiane dla tej części przez Zamawiającego w SIWZ, 2. Zmiana któregokolwiek postanowienia umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-03, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
 
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 
Część nr: 1 Nazwa: Remont mostu dla pieszych przez rzekę Czarna Hańcza w miejscowości Magdalenowo
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:a. Wymiana uszkodzonych desek pokładu (30 m2) b. Wymiana elementów balustrad (pochwyty 10 mb) c. Oczyszczenie z mchów i porostów konstrukcji mostu i jego impregnacja częściowo z jednostki pływającej. d. Wzmocnienie 3 szt. przyczółków mostu przez wykonanie narzutu kamiennego (ok. 100 t), obsypanie ziemią i zadarniowanie. Roboty wykonywane w całości na lądzie
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45243510-0, 45422000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
 
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


 
Część nr: 2 Nazwa: Remonty i budowa drewnianych elementów wyposażenia szlaków turystycznych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Remont punktu widokowego w Nowej Wsi polegający na uzupełnieniu i wymianie zbutwiałych elementów pokładu i balustrad, wymianie pokrycia dachowego z wióra osikowego na gont bitumiczny (54,27 m2), oczyszczenie i impregnacji konstrukcji drewnianej. Oczyszczenie i konserwacja drewnianych pomostów widokowych na jeziorze Wigry w lokalizacjach Powały 260 m2 i Bartny Dół 275 m2. Wykonanie pulpitów informacyjnych Remont konstrukcji do tablic informacyjnych 120 x 80 cm 2 sztuki polegający na wymianie pokrycia dachu z wióra osikowego lub desek na gont bitumiczny, oczyszczenie i impregnacja konstrukcji. Remont konstrukcji do tablic informacyjnych 215 x 125 cm 1 sztuka polegający na wymianie pokrycia dachu z wióra osikowego lub desek na gont bitumiczny, oczyszczenie i impregnacja konstrukcji. Remont ławostołu 6 osobowego 3 sztuki polegający na wymianie pokrycia dachu z wióra osikowego lub desek na gont bitumiczny, oczyszczenie i impregnacja konstrukcji Budowa konstrukcji do zawieszenia tablicy o wymiarach 50 x 70 cm 18 sztuk Budowa konstrukcji do zawieszenia tablicy o wymiarach 120 x80 cm 1 sztuka Budowa konstrukcji do zawieszenia tablicy tzw urzędowej o wymiarach 160 x 265 cm 2 sztuki Po zakończeniu robót w każdej lokalizacji Wykonawca uporządkuje teren przyległy ze wszelkich pozostałości po robotach budowlanych i pozostawionych odpadów i gruzu oraz dokona napraw nawierzchni gruntu uszkodzonego podczas robót. Otoczenie każdej z budowli w promieniu 2, 0 m splantować, poddać humusowaniu i obsiać trawą. W przypadku uszkodzenia powierzchni zadarnionych czy pokrytych trawą Wykonawca uzupełni te miejsca ziemią żyzną i wysieje mieszankę traw.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45422000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
 
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres Gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 


 

Spis załączników:
1. SIWZ (*.pdf 638 kb)
2. zalacznik_1_do_4 (*.docx 48 kb)
3. zalacznik_5.0_proj_umowy_cz_1 (*.pdf 260 kb)
4. zalacznik_5.1_proj_umowy_cz_2 (*.pdf 262 kb)
5. zalacznik_6_dokumentacja_projektowa (*.rar 11 962 kb)
6. klucz do zaszyfrowania oferty (*.asc 1 kb)

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Adam Januszewicz

Data wytworzenia: 

 24.06.2020 r.

Data udostępnienia: 

 24.06.2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 24.06.2020 r., 13:00

 


OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej
30 000 euro

Wigierski Park Narodowy 16-402 Suwałki Krzywe 82 zaprasza do złożenia oferty
w postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych na pdst. art. 4 ust. 8 ustawy PZP

1. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami budowlanymi realizowanymi przez Wigierski Park Narodowy w ramach projektów:

1) Budowa kładki i mostu dla pieszych na „zielonym” szlaku turystycznym w miejscowości Cimochowizna.

2) Modernizacja Infrastruktury Turystycznej WPN w 2020 roku.

3) Szczegółowy opis zamówienia i dokumenty niezbędne do przygotowania oferty są do pobrania na stronie internetowej WPN http://www.wigry.org.pl/bip/index.htm

2. Zamawiający podzielił zamówienie na dwie części i dopuszcza składanie ofert częściowych:

1) Część 1 Budowa kładki i mostu dla pieszych na „zielonym” szlaku turystycznym w miejscowości Cimochowizna.

2) Część 2 Modernizacja Infrastruktury Turystycznej WPN w 2020 roku.

3. Wymagania i warunki stawiane Wykonawcom.

1) W przypadku składania oferty na realizację Część 1 zamówienia Wymaga się aby Wykonawca dysponował osobą posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń lub konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.

2) W przypadku składania oferty na realizację Części 2 zamówienia Wymaga się aby Wykonawca dysponował osobą posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

4. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji i rękojmi na realizowane w ramach niniejszego zamówienia usługi na okres przewyższający o 12 miesięcy okres gwarancji udzielonej przez Wykonawców robót budowlanych nad którymi prowadzony będzie nadzór.

5. Podana w ofercie cena będzie ceną ryczałtową za wykonanie wszelkich usług niezbędnych do realizacji zamówienia.

6. Postępowanie prowadzone będzie się w formie elektronicznej. Zaszyfrowaną i podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30.06.2020 do godz. 10:00 za pośrednictwem portalu Miniportal na skrzynkę ePUAP Zamawiającego. Szczegółowy opis sposobu składania oferty opisano w SIWZ.

7. W przypadku braku możliwości złożenia oferty w formie elektronicznej Zamawiający dopuszcza jej złożenie w sposób tradycyjny, pisemny, w terminie wskazanym w pkt 6, na adres Wigierski Park Narodowy Krzywe 82 16-402 Suwałki.

8. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30.06.2020 godz. 10:15 w sali konferencyjnej WPN –parter. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

9. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE bez stosowania przepisów ustawy P.Z.P.

10. Kryteria wyboru : Cena 100 %

11. Termin realizacji

1) Zamawiający przewiduje realizację robót budowlanych w zakresie Części 1 w terminie od 15 sierpnia do 15 listopada 2020 i rozliczenie budowy do 15.12.2020

2) Zamawiający przewiduje realizację robót budowlanych w zakresie Części 2 w terminie od 1 sierpnia 2020 do 31 września 2020 i rozliczenie budowy do 30.10. 20209.

12. Upoważniony do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania Marek Wrona tel. 601-917-567, e-mail; marek.wrona@wigry.org.pl

Spis załączników:
1. siwz_inspektor_nadzoru (*.pdf 551 kb)
2. zalacznik_1_do_3 (*.doc 359 kb)
3. zalacznik_4_umowa_cz_1 (*.pdf 283 kb)
4. zalacznik_4_umowa_cz_2 (*.pdf 283 kb)
5. zalacznik_5_dok_proj_czesc_1 (*.rar 32 949 kb)
6. zalacznik_6_dok_proj_czesc_2 (*.rar 11 190 kb)
7. klucz do zaszyfrowania oferty (*.asc 1 kb)

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Adam Januszewicz

Data wytworzenia: 

 18.06.2020 r.

Data udostępnienia: 

 18.06.2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 18.06.2020 r., 13:22
Wigierski Park Narodowy: Modernizacja Infrastruktury Turystycznej Szlaku Rowerowego „Wokół Wigier” im. Antoniego Patli Budowa kładki i mostu dla pieszych na „zielonym” szlaku turystycznym w miejscowości Cimochowizna

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 551379-N-2020 z dnia 2020-06-17 r

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
 
  Tak

Nazwa projektu lub programu
Zadanie dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami, Działanie 6.3 Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu. Umowa nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0289/19-00 z dnia 08.10.2019 r. „Modernizacja infrastruktury turystycznej szlaku rowerowego „Wokół Wigier” im. Antoniego Patli”
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
 
Nie
 
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
 
Nie
 
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
 
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
 
Nie
 
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Wigierski Park Narodowy, krajowy numer identyfikacyjny 20066493000000, ul. Krzywe  82 , 16-402  Suwałki, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 875 666 322, e-mail wigry_pn@wigry.org.pl, faks 875 632 541.
Adres strony internetowej (URL): www.wigry.org.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
Park Narodowy
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
 
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 
Tak
www.wigry.org.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
 
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
 
Tak

adres
Oferty należy składać za pośrednictwem portalu Miniportal https://miniportal.uzp.gov.pl/WykonawcyGlowna.aspx na skrzynkę ePUAP Zamawiającego.

 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:
Pisemnie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:

Adres:
Wigierski Park Narodowy Krzywe 82 16-402 Suwałki

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
 
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja Infrastruktury Turystycznej Szlaku Rowerowego „Wokół Wigier” im. Antoniego Patli Budowa kładki i mostu dla pieszych na „zielonym” szlaku turystycznym w miejscowości Cimochowizna
Numer referencyjny: AGB-212-24-2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
 
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
 
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zamówienie obejmuje: 1) Rozbiórka, wywiezienie i utylizacja istniejącej, drewnianej kładki z mostem dla pieszych o wymiarach szerokość 1,5 m i długość 80 m 2) Wytyczenie geodezyjne trasy nowej kładki i mostu dla pieszych i inwentaryzacja powykonawcza. 3) Powołanie kierownika budowy, ustawienie tablicy informacyjnej, prowadzenie dziennika budowy i przygotowanie materiałów niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie. 4) Budowa kładki z mostem dla pieszych o długości łącznej 76 m. i szerokości pokładu 1,5 m (kładka) i 2,0 m. (most dla pieszych). Elementy konstrukcyjne budowli zaprojektowano z: a. Pale nośne z rur stalowych malowanych farbą epoksydową i wypełnionych betonem b. Belki, kleszcze i deski pokładu z tworzywa sztucznego powstałego w wyniku recyklingu odpadów polietylenowych (zmielonych i sprasowanych pod wysokim ciśnieniem). W masie tworzywa odpady polietylenowe stanowić muszą nie mniej niż 75 % objętości. Produkt posiadać musi atest higieniczny i dopuszczenie do stosowania. c. Dźwigary przęsła mostowego, belka stalowa –zamknięty profil prostokątny, grubościenny. d. Obustronna balustrada z drewna dębowego e. W ramach zamówienia leży też wykonanie żwirowej nawierzchni wejść na kładkę o długości łącznej 10 m oraz plantowanie terenu przyległego, humusowanie i obsianie mieszanką traw. 5) W cenie materiałów należy uwzględnić koszt dostawy na plac budowy, oczyszczenie i wymalowanie pali stalowych. 6) Budowlę zaprojektowano jako dostosowaną do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych wynikających z art. 29 ust. 5 ustawy Pzp. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania bezstopniowych połączeń nawierzchni gruntowej z pokładem kładki i utwardzenia gruntowych łączników do stanu umożliwiającego przejazd wózkiem inwalidzkim.

II.5) Główny kod CPV: 45221113-7
Dodatkowe kody CPV:
 
Kod CPV
45422000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie


Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
 
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2020-11-16

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu;
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu;
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a. wykonał należycie nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, i prawidłowo ukończył, co najmniej dwie inwestycje polegające na budowie lub remoncie budowli mostowych lub hydrotechnicznych przy których wykonywane były roboty palowe. Wymagana wartość zrealizowanych robót nie mniejsza niż 300 tyś zł każda. b. Wymaga się aby Wykonawca dysponował osobą posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń lub konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Osoba ta sprawowała będzie funkcję kierownika budowy.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe: W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej zamawiający żąda wykazania, że do realizacji niżej wymienionych elementów przedmiotu zamówienia użyte zostaną materiały o założonej w projekcie jakości.
 
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
 
Wykazu robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, obejmującego co najmniej roboty, o których mowa w Rozdziale 4 ust. 2 pkt. 3) lit. a SIWZ, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotu, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wykaz robót budowlanych należy sporządzić według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ. b) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zamawiający wymaga poświadczenia, że Wykonawca dysponuje lub w trakcie realizacji robót będzie dysponował osobą posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń lub konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, która pełniła będzie funkcję kierownika budowy. Załącznik nr 6 do SIWZ
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
W celu potwierdzenia, że oferowane roboty odpowiadają wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej zamawiający żądał będzie dostarczenia kart katalogowych lub innych dowolnych dokumentów pozwalających ustalić rodzaj tworzywa sztucznego celem potwierdzenia, że spełnia ono wymagania Zamawiającego
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
 
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian w zawartej umowie: 4. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że zmiana będzie dotyczyła następujących zdarzeń: 1) zmiany terminów realizacji zamówienia, w przypadku: a. przerw w realizacji robót budowlanych dotyczących Inwestycji powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy o ilość dni równą udokumentowanej przerwy w realizacji robót budowlanych, b. powierzenia przez Zamawiającego wykonania zamówień dodatkowych lub robót zamiennych dotyczących Inwestycji, jeżeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnych terminów o ilość dni równą okresowi, o jaki zostanie z tego powodu wydłużony okres realizacji robót budowlanych c. pisemnego uzgodnienia pomiędzy Stronami dotyczącego skrócenia terminu zakończenia realizacji umowy; d. konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania Inwestycji: danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów, jeżeli spowodowało to brak możliwości dotrzymania pierwotnych terminów; o ilość dni wymaganą na uzyskanie tych danych, zgód lub pozwoleń, e. wstrzymania przez właściwe organy realizacji prac objętych umową, co uniemożliwia zakończenie realizacji określonych prac –o ilość dni wstrzymania realizacji usługi, f. przerwy w realizacji robót budowlanych spowodowanej wystąpieniem długotrwałych niesprzyjających warunków atmosferycznych o ilość dni od zaistnienia konieczności przerwania robót do wznowienia prac, liczonych od zgłoszenia przez Wykonawcę konieczności przerwania robót budowlanych g. zmiany dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane - zmiana w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy – o ilość dni równą okresowi o jaki zostanie z tego powodu wydłużony okres realizacji robót budowlanych h. zmiany dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane - uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez wykonawcę lub zamawiającego–o ilość dni równą okresowi o jaki zostanie z tego powodu wydłużony okres realizacji robót budowlanych 2) zmiany siedziby stron umowy i numeru rachunku bankowego. 3) powierzenia, zmiany lub rezygnacji z podwykonawców, w przypadku gdy zostanie uprzednio wykazane przez Wykonawcę, że zachowane będą warunki wynikające z ustawy PZP oraz że zrealizowane będą w odpowiednim zakresie wynikającym z części realizowanych usług warunki stawiane dla tej części przez Zamawiającego w SIWZ, 4) Zmiany, na wniosek Wykonawcy, sposobu rozliczenia umowy opisanego w paragrafie 14 ustęp 1 umowy z rozliczenia dwuetapowego na rozliczenie jednoetapowe, końcowe po zakończeniu całości zakresu rzeczowego określonego w par. 1 niniejszej umowy. 5) Zmiany Kierownika budowy, pod warunkiem, że nowo powołany Kierownik Budowy posiadał będzie uprawnienia zawodowe zgodne z wymaganiami określonymi w SIWZ 2. Zmiana któregokolwiek postanowienia umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-02, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

Spis załączników:
1. SIWZ_rpo_cimochowizna (*.pdf 576 kb)
2. zalacznik_1_do_7 (*.docx 600 kb)
3. zalacznik_8_proj_umowy (*.pdf 389 kb)
4. zalacznik_9_dokumentacja_projektowa (*.rar 32 949 kb)
5. klucz do zaszyfrowania oferty (*.asc 1 kb)

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Adam Januszewicz

Data wytworzenia: 

 18.06.2020 r.

Data udostępnienia: 

 18.06.2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 18.06.2020 r., 8:00
Zapytanie ofertowe na

dostawę odzieży mundurowej i służbowej oraz obuwia przeznaczonej pracownikom Wigierskiego Parku Narodowego w Krzywem

1. Zamawiający:

Wigierski Park Narodowy Krzywe 82, 16 – 402 Suwałki, tel/fax (087) 5666 322.

2. Tryb udzielenia zamówienia.

Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego.

3. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży mundurowej i służbowej oraz obuwia przeznaczonej pracownikom Wigierskiego Parku Narodowego zgodnie z zestawieniem zawierającym wykaz zapotrzebowanej ilości odzieży i obuwia oraz wzorem umowy stanowiącymi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiana odzież mundurowa i obuwie mundurowe musi być zgodne z wzorami zamieszczonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 28 stycznia 2018 roku w sprawie wzoru legitymacji służbowej i wzorów umundurowania pracowników Służb Parków Narodowych oraz oznak służbowych dla poszczególnych stanowisk.

4. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.

Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających w przypadku ruchów kadrowych, związanych z zatrudnieniem nowych pracowników. Zamówienia takie będą miały charakter incydentalny. W przypadku udzielenia zamówienia uzupełniającego ceny za poszczególne sorty mają być takie same jak w zamówieniu podstawowym.

6. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamówienia.

Wymagany termin realizacji zamówienia do 30 października 2020 roku.

8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

Zamawiający wymaga udokumentowania spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia. W tym celu należy udokumentować wykonanie 3 dostaw o podobnym charakterze i wielkości wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, potwierdzonych referencjami, opiniami, listami polecającymi lub równoważnymi dokumentami potwierdzającymi, że przedmiot zamówienia został wykonany z należytą starannością. Wartość 1 dostawy nie może być niższa niż 50 000 złotych.

Zamawiający wymaga potwierdzenia, że oferent zapoznał się z wszystkimi wymogami dotyczącymi niniejszego postępowania oraz, że akceptuje wzór przedstawionej umowy.

9 Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Zamawiający i wykonawcy będą porozumiewać się w sposób pisemny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wykonawcy mogą zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z zapytaniem ofertowym, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na adres Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki, fax 87 5632541, e-mail stefan.mackiewicz@wigry.org.pl. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem..

10. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

Do kontaktowania się z wykonawcami uprawniony jest Stefan Mackiewicz – kierownik działu do spraw administracyjno gospodarczych w godzinach od 7 do 15 w dni robocze pod numerem telefonu (087) 5632564 lub 695075165.

11. Termin związania ofertą. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert.

12. Opis sposobu przygotowania ofert.

Oferta powinna być złożona na druku przygotowanym przez zamawiającego i zawierać dane o oferencie (nazwa firmy, adres, telefon). Oferta powinna być napisana w języku polskim trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Oferta powinna być złożona w 2 zamkniętych kopertach, z których koperta zewnętrzna powinna być opisana według wzoru: Oferta na dostawę odzieży mundurowej i służbowej przeznaczonej pracownikom Wigierskiego Parku Narodowego w Krzywem. Nie otwierać przed 3.06.2020 roku godz. 9,05 . Koperta wewnętrzna oprócz opisu jak na kopercie zewnętrznej powinna zawierać nazwę i adres oferenta oraz numer telefonu.

Każda strona oferty powinna być trwale spięta, w sposób uniemożliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek z dokumentów oferty, ponumerowana i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.

13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie siedziby zamawiającego w Krzywem 82 do dnia 3.06.2020 roku do godziny 9.00. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3.06.2020 roku o godzinie 9.05 w siedzibie zamawiającego. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.

14 . Opis sposobu obliczania ceny.

Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, uwzględniając cały zakres przedmiotu zamówienia, dostawę do odbiorcy oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, które można było przewidzieć w terminie opracowywania oferty do czasu jej złożenia. Cena ofertowa brutto przedmiotu zamówienia = suma cen towaru netto + podatek VAT + koszty dostawy towaru do odbiorcy .

15. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej.

16. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert wraz z podaniem znaczenia kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

cena ofertowa = 100 %. Ocena ofert w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana według następującego wzoru: najniższa cena spośród ofert ważnych dzielona przez cenę oferty badanej x 100. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom zapytania ofertowego i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryteria wyboru.

17 . Informacje o formalnościach, jakie powinny być spełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wykonawca przedstawi zamawiającemu do wglądu umowy zawarte z podwykonawcami jeżeli przedmiot zamówienia lub jego część zamierza przeznaczyć podwykonawcom. Zamawiający powiadomi na piśmie o wynikach postępowania wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Wybranemu wykonawcy zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.

18. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Wszelkie postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik numer 1 do zapytania ofertowego..

Spis załączników:
1. Wzór umowy (*.rtf 118 kb)
2. Formularz oferty (*.rtf 725 kb)

 

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Stefan Mackiewicz

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 25.05.2020 r.

Data udostępnienia: 

 25.05.2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 25.05.2020 r., 12:09

 

 

Ogłoszenie

o wszczęciu postępowania na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

Wigierski Park Narodowy, 16-402 Suwałki, Krzywe 82, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych na pdst. art. 4 ust. 8 ustawy PZP

1. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

Oznakowanie szlaku rowerowego „Wokół Wigier” im. Antoniego Patli.

Wykonanie i dostarczenie do siedziby zamawiającego drogowskazów turystycznych typu R-3 oraz plansz tablic informacyjnych:

1) 89 sztuk drogowskazów turystycznych typu R-3 o wym. 40 x 20 cm, wykonanych
z płyty kompozytowej typu Dibond o gr. 3 mm

2) 2 sztuki plansz tablic informacyjnych o wym. 215 x 125 cm, wykonanych z płyty kompozytowej typu Dibond o gr. 2 mm

Informacje potrzebne do realizacji zamówienia:

a) 89 sztuk drogowskazów turystycznych typu R-3 o wymiarach 40 x 20 cm;
jako podkład należy użyć płyty kompozytowej typu Dibond obustronnie białej
o grubości 3 mm (w tym grubości warstwy aluminium 0,3 mm, gramatura 3800 g/m2), wydruk powinien zostać wykonany na folii polimerowej w technologii druku lateksowego, następnie należy nakleić go na podkład, dodatkowo cały drogowskaz powinien zostać zabezpieczony laminatem polimerowym z filtrem UV; krawędzie drogowskazów powinny zostać stępione (zaokrąglone);

b) 2 sztuki plansz tablic informacyjnych o wymiarach 215 x 125 cm (grafika pełnokolorowa) - podkład to płyta kompozytowa typu Dibond obustronnie biała
o grubości 2 mm (w tym grubości warstwy aluminium 0,2 mm, gramatura 2550 g/m2), wydruk powinien zostać wykonany na folii polimerowej w technologii druku lateksowego, następnie należy nakleić go na podkład, dodatkowo cała plansza tablicy informacyjnej powinna zostać zabezpieczona laminatem polimerowym z filtrem UV;

c) na czas transportu do siedziby Zamawiającego, drogowskazy i tablice powinny zostać zabezpieczone folią stretch w taki sposób, aby powierzchnie wydruków nie zostały porysowane;

d) materiały graficzny potrzebne do wydruku znaków typu R-3 oraz dwóch plansz tablic informacyjnych, dostarczy Zamawiający (format plików .cdr lub .pdf);

e) termin wykonania i dostarczenia do siedziby Zamawiającego: do 17 czerwca 2020;

f) adres siedziby zamawiającego: Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki;

g) gwarancja na trwałość wydruku - min. 7 lat

Przykładowy wzór drogowskazu turystycznego R-3, planszy tablicy informacyjnej, formularz ofertowy oraz klauzula RODO stanowią załączniki do niniejszego Ogłoszenia.

2. Wymagania i warunki stawiane wykonawcom:

Warunkiem zawarcia umowy z wyłonionym wykonawcą jest brak powiązań kapitałowych lub osobowych między Zamawiającym i Wykonawcą.

3. Nie dopuszcza się składania oferty na poszczególne elementy Ogłoszenia.

4. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na trwałość wydruków - na okres min. 7 lat

5. Podana w ofercie cena będzie ceną ryczałtową za wykonanie wszelkich dostaw i usług niezbędnych do realizacji wyżej opisanego zakresu robót.

6. Postępowanie prowadzone będzie w formie pisemnej. Wydrukowaną i podpisaną ofertę należy dostarczyć pocztą lub osobiście do dnia 27.05.2020 roku do godz. 1000 do siedziby Wigierskiego Parku Narodowego, Krzywe 82, 16-402 Suwałki.
Na kopercie powinno znaleźć się oznaczenie: Oferta na oznakowanie szlaku rowerowego „Wokół Wigier” im. Antoniego Patli, nie otwierać przed godziną 1015

7. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 27.05.2020 o godz. 1015 w sali konferencyjnej WPN – parter. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. W przypadku utrzymywania się epidemii COVID 19 Zamawiający przewiduje możliwość upublicznienia czynności otwarcia ofert w postaci transmisji online. W takim przypadku link do strony, na której odbędzie się transmisja zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego w dniu poprzedzającym dzień otwarcia ofert.

8. Tryb postępowania: ROZEZNANIE RYNKU bez stosowania przepisów ustawy P.Z.P.

9. Kryteria wyboru :

Cena 100%

10. Terminy realizacji - do dnia 17 czerwca 2020 

11. Upoważniony do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania

Adam Januszewicz tel. 87 563 25 62, 605 327 064, e-mail: turystyka@wigry.org.pl

Spis załączników:
1. Załączniki do ogłoszenia (*.rar 7,63 Mb)

   

Metryczka informacji::

Wytworzył:

 Adam Januszewicz

Wprowadził: 

 Adam Januszewicz

Data wytworzenia: 

 19.05.2020 r.

Data udostępnienia: 

 19.05.2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 19.05.2020 r., 14:00

 

Ogłoszenie
o wszczęciu postępowania na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

Wigierski Park Narodowy 16-402 Suwałki Krzywe 82 zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych na pdst. art. 4 ust. 8 ustawy PZP

 

1. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia
Wymiana zużytych elementów instalacji sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) oraz kontroli dostępu w budynku Dyrekcji WPN w miejscowości Krzywe w tym:

1) Część 1 Wymiana elementów SSWiN
a. Inwentaryzacja i sporządzenie projektu wykonawczego remontu
b. Wymiana centrali alarmowej 1 szt., wymagana centrala modułowa obsługująca nie mniej niż 128 linii dozorowych z obsługą transmisji danych po sieci komputerowej i telefonicznej.
c. Wymiana manipulatorów 3 szt LCD i 2 szt LED.
d. Konfiguracja i programowanie systemu, nadanie uprawnień użytkownikom
e. Podłączenie systemu do monitoringu zewnętrznego prowadzonego przez agencję ochrony
f. Sprawdzenie działania i ewentualna wymiana uszkodzonych czujek pomieszczeniowych

2) Część 2 Wymiana elementów systemu kontroli dostępu w tym
a. Dwa domofony systemu audio obsługujące łącznie 17 lokali mieszkalnych
b. Instalacja elektrozamków/elektrozwór wraz z manipulatorem i przyciskiem odblokowującym w 2 szt drzwi.

3) Szczegółowy opis zamówienia i dokumenty niezbędne do przygotowania oferty są do pobrania na stronie internetowej WPN http://www.wigry.org.pl/bip/index.htm

2. Wymagania i warunki stawiane wykonawcom.

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty kserokopii :
a. Koncesji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na usługi instalowania i naprawiania systemów alarmowych.
b. Legitymacji Kwalifikowanego Pracownika Zabezpieczenia Technicznego wydanej przez pracodawcę dla pracowników, którzy bezpośrednio wykonywać będą prace instalacyjne. Pracownicy ci muszą być wpisani na listę kwalifikowanych pracowników prowadzoną przez Komendę Wojewódzką Policji.

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

4. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane roboty na okres minimum 3 lat

5. Podana w ofercie cena będzie ceną ryczałtową za wykonanie wszelkich usług niezbędnych do realizacji wyżej opisanego zakresu robót za wyjątkiem wymiany czujek i nowego okablowania, które zostaną rozliczone powykonawczo.

6. Postępowanie prowadzone będzie się w formie elektronicznej. Podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym i zaszyfrowaną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28.05.2020 do godz. 1000 za pośrednictwem portalu Miniportal na skrzynkę ePUAP Zamawiającego.

7. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28.05.2020 godz. 10:15 w sali konferencyjnej WPN –parter. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

8. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE bez stosowania przepisów ustawy P.Z.P.

9. Kryteria wyboru :
1) Cena 100%

10. Termin realizacji do dnia 15.07.2020

11. Upoważniony do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania
Marek Wrona tel 601-917-567, e-mail; marek.wrona@wigry.org.pl

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Uszczegółowienie opisu przedmiotu zamówienia

Do wyceny modernizacji centrali alarmowej należy przyjąć , że aktualnie obsługiwać ona będzie 50 linii dozorowych.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Spis załączników:
1. Istotne Warunki Zamówienia (*.pdf 516 kb)
2. Wzór oferty (*.doc 19 kb)

 

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 19.05.2020 r.

Data udostępnienia: 

 19.05.2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 22.05.2020 r., 09:15

 

 

Ogłoszenie

o wszczęciu drugiego postępowania na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

Wigierski Park Narodowy 16-402 Suwałki Krzywe 82 zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych na pdst. art. 4 ust. 8 ustawy PZP

 

 1. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

Sporządzenie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na modernizację budynku mieszkalnego Wysoki Most

 • Opracowanie projektów budowlano-wykonawczego i technicznego umożliwiających uzyskanie pozwolenia na budowę i realizację robót budowlanych polegających na remoncie i przebudowie parterowego, drewnianego budynku mieszkalnego o powierzchni zabudowy 119,7 m2
 • Opracowanie kosztorysów inwestorskich
 • Opracowanie przedmiarów i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych
 • Pełnienie nadzoru autorskiego
 • Szczegółowy opis zamówienia i dokumenty niezbędne do przygotowania oferty są do pobrania na stronie internetowej WPN http://www.wigry.org.pl/bip/index.htm
 1. Wymagania i warunki stawiane wykonawcom.

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty kserokopii decyzji o posiadaniu, przez osoby, które będą uczestniczyć w sporządzaniu dokumentacji, uprawnień projektowych i przynależności do właściwych izb samorządu zawodowego w zakresie specjalności:

 • Konstrukcyjno-budowlanej
 • Instalacji sanitarnych
 • Instalacji elektrycznych
 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 2. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane roboty na okres minimum 3 lat
 3. Podana w ofercie cena będzie ceną ryczałtową za wykonanie wszelkich usług niezbędnych do realizacji wyżej opisanego zakresu robót.
 4. Postępowanie prowadzone będzie się w formie elektronicznej. Zaszyfrowaną i podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym ofertę należy złożyć w terminie do dnia 29.05.2020 do godz. 1000 za pośrednictwem portalu Miniportal na skrzynkę ePUAP Zamawiającego
 5. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 29.05.2020godz. 10:15 w sali konferencyjnej WPN –parter. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.
 6. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE bez stosowania przepisów ustawy P.Z.P.
 7. Kryteria wyboru :
 • Cena 80%
 • Termin wykonania 20 %
 1. Termin realizacji
 • Do 90 dni od daty podpisania umowy w przypadku gdy projektowane roboty budowlane wymagały będą uzyskania pozwolenia na budowę
 • Do 50 dni od daty podpisania umowy w przypadku gdy projektowane roboty budowlane wymagały będą zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
 1. Upoważniony do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania
  Marek Wrona tel 601-917-567, e-mail; marek.wrona@wigry.org.pl

 

Spis załączników:
1. Istotne Warunki Zamówienia (*.pdf 532 kb)
2. Projekt umowy (*.pdf 351 kb)
3. Wzór oferty (*.doc 34 kb)
4. Opis remontu i rzuty (*.zip 905 kb)

 

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 19.05.2020 r.

Data udostępnienia: 

 19.05.2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 19.05.2020 r., 09:12

 

 

OGŁOSZENIE
o zamówieniu usługi: spedycja wagonowa drewna S2a w 2020 roku

 


1. Zamawiający:
Wigierski Park Narodowy
Krzywe 82, 16-402 Suwałki
tel./fax: 87-5632540 / 87-5632541
NIP: 844-234-98-09
e-mail: wigry_pn@wigry.org.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia:
Spedycja wagonowa w 2020 roku 960 m3 drewna S2a z terenu WPN do odbiorcy krajowego - Mondi S.A. w Świeciu. W ramach usługi zleceniobiorca zobowiązany będzie do:
- załadunku na transport kołowy i wywozu z lasu do wskazanej przez siebie w ofercie rampy załadunkowej drewna średniowymiarowego o łącznej masie w ciągu roku 960 m3,
- oznakowania ostatniej warstwy drewna na wagonie pasem farby,
- sporządzenie dokumentacji fotograficznej załadowanych wagonów,
- zamówienie wagonów w imieniu Wigierskiego Parku Narodowego,
- załadunku drewna na wagony,
- spedycji wagonów do odbiorcy wskazanego przez Zleceniodawcę (Mondi S.A. Świecie lub innego)
- jednorazowa wysyłka pierwszej partii (650 m3 drewna) planowana jest w m-cu. czerwcu 2020 r.
- jednorazowa wysyłka drugiej partii (310 m3 drewna) planowana jest w miesiącu listopadzie lub grudniu.

3. Odpowiedzialność materialna:
Wyłoniony wykonawca usługi dokonuje obioru surowca przeznaczonego do sprzedaży na podstawie kwitu wywozowego sporządzonego przez leśniczego reprezentującego Zleceniodawcę. Z chwilą podpisania i odebrania kwitu jest odpowiedzialny za ilość i jakość surowca określonego w kwicie do czasu przekazania wagonu do spedycji upoważnionemu pracownikowi PKP CARGO.

4. Termin realizacji zamówienia :
czerwiec-grudzień 2020 r.

5. Warunki finansowe:
Płatność na podstawie faktury wystawionej przez wykonawcę usług każdorazowo po wykonaniu spedycji pojedynczej partii drewna. Przewidywany termin płatności - do 30 dni od daty wystawienia faktury.

6. Termin i forma składania ofert (wg załączonego formularza ofertowego):
Ofertę należy złożyć na formularzu załączonym do niniejszego ogłoszenia w terminie do 26.05.2020 r. do godz. 09:00 w siedzibie Zamawiającego: Krzywe 82, 16-402 Suwałki pok. nr 15 (w kopercie z dopiskiem: „oferta na usługę spedycji drewna”) lub przesłać skan wypełnionego formularza drogą elektroniczną na adres: wojciech.kaminski@wigry.org.pl, przy czym w takim przypadku oferent musi mieć świadomość, że treść jego oferty będzie znana Zamawiającemu przed terminem oficjalnego otwarcia.

7. Termin otwarcia ofert:
26.05.2020 r. o godz. 09:15 w siedzibie zamawiającego, w pokoju nr 15.

8. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:
Wojciech Kamiński, tel.: 87-5632550, 600435144, e-mail: wojciech.kaminski@wigry.org.pl 

Spis załączników:
1. Wzór umowy (*.doc 34 kb)
2. Formularz ofertowy (*.doc 34 kb)

 

Metryczka informacji::

Wytworzył:

 Wojciech Kamiński

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 14.05.2020 r.

Data udostępnienia: 

 14.05.2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 25.05.2020 r., 07:38

 

 

Ogłoszenie

o wszczęciu postępowania na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

Wigierski Park Narodowy, 16-402 Suwałki, Krzywe 82, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych na pdst. art. 4 ust. 8 ustawy PZP

1. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

Oznakowanie szlaku rowerowego „Wokół Wigier” im. Antoniego Patli.

Część I

Wykonanie i dostarczenie do siedziby zamawiającego znaków drogowych rowerowych typu R-1
i R-3, znaków drogowych informacyjnych typu D-18, słupków do znaków drogowych oraz uchwytów do tych znaków:

a) 15 sztuk znaków typu R-1, wym. 200 x 200 mm

b) 23 sztuki znaków typu R-3, wym. 400 x 200 mm

c) 2 sztuki znaków typu D-18, wym. 600 x 600 mm

d) 11 sztuk słupków metalowych o dł. 3,5 m, 5 sztuk o dł. 4,0 m i 1 sztuka o dł. 4,2 m

e) 40 kompletów uchwytów do montażu znaku drogowego na słupku

Część II

Wykonanie i dostarczenie do siedziby zamawiającego drogowskazów turystycznych typu R-3 oraz plansz tablic informacyjnych:

a) 89 sztuk drogowskazów turystycznych typu R-3 o wym. 400 x 200 mm, wykonanych z płyty kompozytowej typu Dibond o gr. 3 mm

b) 2 sztuki plansz tablic informacyjnych o wym. 215x125 cm, wykonanych z płyty kompozytowej typu Dibond o gr. 2 mm

Część III
Wykonanie oznakowania i montaż drogowskazów szlaku w terenie:

a) Wykonanie prac znakarskich na trasie przebiegu szlaku rowerowego „Wokół Wigier” (dł.45,5 km) zgodnie z instrukcją Znakowania Szlaków Turystycznych sporządzoną przez Zarząd Główny PTTK z 2014 roku.

b) Dostawa 10 sztuk słupków dębowych, okorowanych, zaostrzonych, o średnicy ok. 20 cm i długości 3,5 m.

c) Wykonanie prac montażu znaków drogowych, słupków i drogowskazów typu R, D-18 oraz plansz tablic informacyjnych w terenie na trasie przebiegu szlaku rowerowego „Wokół Wigier”.

Szczegółowy opis zamówienia i dokumenty niezbędne do przygotowania oferty stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia.

2. Wymagania i warunki stawiane wykonawcom.

Warunkiem zawarcia umowy z wyłonionym wykonawcą jest brak powiązań kapitałowych lub osobowych między zamawiającym i wykonawcą.

3. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Można przystępować do każdej
z części osobno. Nie dopuszcza się składania oferty na poszczególne elementy danej części.

4. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane usługi i dostawy na okres:

a) min. 3 lat na prace montażowe i znakarskie

b) min. 7 lat na trwałość wydruków

5. Podana w ofercie cena będzie ceną ryczałtową za wykonanie wszelkich dostaw i usług niezbędnych do realizacji wyżej opisanego zakresu robót.

6. Postępowanie prowadzone będzie w formie pisemnej. Wydrukowaną i podpisaną ofertę należy dostarczyć pocztą lub osobiście do dnia 15.05.2020 roku do godz. 1000 do siedziby Wigierskiego Parku Narodowego, Krzywe 82, 16-402 Suwałki.

7. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15.05.2020 o godz. 10:15 w sali konferencyjnej WPN – parter. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. W przypadku utrzymywania się epidemii COVID 19 Zamawiający przewiduje możliwość upublicznienia czynności otwarcia ofert w postaci transmisji online. W takim przypadku link do strony, na której odbędzie się transmisja zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego w dniu poprzedzającym dzień otwarcia ofert.

8. Tryb postępowania: ROZEZNANIE RYNKU bez stosowania przepisów ustawy P.Z.P.

9. Kryteria wyboru :

Cena 100%

10. Terminy realizacji

a) Część I do dnia 4 czerwca 2020

b) Część II do dnia 4 czerwca 2020

c) Cześć III do dnia 28 sierpnia 2020

11. Upoważniony do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania

Adam Januszewicz tel. 87 563 25 62, 605 327 064, e-mail: turystyka@wigry.org.pl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sprostowanie do Ogłoszenia!

Wprowadzone zostały następujące zmiany w Ogłoszeniu i załącznikach do ogłoszenia:

 • W treści Ogłoszenia w Części II punkt b) znajdował się błędny zapis: 2 sztuki plansz tablic informacyjnych o wym. 215x125 mm. Został on zmieniony na poprawny zapis, który brzmi: 2 sztuki plansz tablic informacyjnych o wym. 215x125 cm
 • W załącznikach do ogłoszenia znajduje się plik zatytułowany "Formularz ofertowy", który zawierał w punkcie 2) Część II zamówienia, w 2-gim wierszu tabeli, błędny zapis: 2 sztuki plansz tablic informacyjnych o wym. 215x125 mm. Prawidłowy zapis powinien brzmieć: 2 sztuki plansz tablic informacyjnych o wym. 215x125 cm
 • W załącznikach do ogłoszenia znajduje się plik zatytułowany "opis przedmiotu zamówienia", który zawierał w Części II, w punkcie b) błędny zapis: 2 sztuki plansz tablic informacyjnych o wymiarach 215x125 mmm. Prawidłowy zapis powinien brzmieć: 2 sztuki plansz tablic informacyjnych o wymiarach 215x125 cm

Załączniki zawierające błędne zapisy zostały zamienione na załączniki z poprawnymi zapisami.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spis załączników:
1. Załączniki do ogłoszenia (*.rar 1,12 Mb)
2. Mapy (*.rar 286 Mb)

   

Metryczka informacji::

Wytworzył:

 Adam Januszewicz

Wprowadził: 

 Adam Januszewicz

Data wytworzenia: 

 13.05.2020 r.

Data udostępnienia: 

 13.05.2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 13.05.2020 r., 17:35