Oferty pracy

 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko specjalisty ds. ochrony przyrody
 

W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko specjalisty ds. ochrony przyrody, ogłoszenie nr DOPsop/2020 z dnia 2 czerwca 2020 r., wybrana została:
Pani Sylwia Daniłowicz - Depka


Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata:
Pani Sylwia Daniłowicz - Depka spełniła wymagania kwalifikacyjne określone w ogłoszeniu o naborze i została wybrana przez Komisję rekrutacyjną jako najlepsza kandydatura do zatrudnienia na wskazanym stanowisku.
 

Dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego podjął decyzję o zatrudnieniu Pani Sylwii Daniłowicz – Depka na stanowisku specjalisty ds. ochrony przyrody.
 

 

Metryczka informacji:
Wytworzył:  Piotr Pieczyński
Wprowadził:  Maciej Łapiński
Data wytworzenia:  21.07.2020 r. 
Data udostępnienia:  21.07.2020 r. 
Ostatnia modyfikacja:  21.07.2020 r., 08:46

 

OGŁOSZENIE WAŻNE DO 10.06.2020 r.

Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Wigierski Park Narodowy
poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
Secjalista do spraw ochrony przyrody

Wymiar etatu: 1 - na okres próbny
Liczba stanowisk: 1
Adres miejsca wykonywania pracy: Krzywe 82, 16-402 Suwałki

1. Zakres zadań na stanowisku

 • przygotowywanie planów i wniosków z zakresu hodowli lasu, ochrony lasu oraz ochrony zwierząt na podstawie materiałów dostarczonych przez służbę terenową parku;
 • przygotowywanie i prowadzenie wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu hodowli lasu, ochrony lasu, oraz ochrony zwierząt;
 • realizacja zamówień materiałowych na potrzeby hodowli lasu, ochrony lasu oraz ochrony zwierząt;
 • przygotowywanie dokumentacji na potrzeby zamówień na usługi w zakresie hodowli lasu, ochrony lasu oraz ochrony zwierząt;
 • sprawdzanie pod względem merytorycznym dokumentacji techniczno-finansowej otrzymywanej z obwodów ochronnych parku, w zakresie prawidłowego stosowania stawek i norm oraz zgodności jej wykonania z przyjętymi zadaniami ochronnymi;
 • ewidencjonowanie wykonywanych zadań ochronnych oraz innych czynności wg obowiązujących przepisów i regulacji wewnętrznych parku;
 • sporządzanie sprawozdań z realizacji powierzonych zadań;
 • opracowywanie i czuwanie nad realizacją rocznych i wieloletnich zadań ochronnych w powierzonym zakresie;
 • gromadzenie, ewidencjonowanie i opracowywanie danych z obserwacji przyrodniczej, w szczególności stanu lasu, prowadzonej przez służbę terenową parku wg obowiązujących przepisów i regulacji wewnętrznych parku;
 • uczestniczenie w inwentaryzacji zasobów przyrodniczych parku z wykorzystaniem systemów GIS;
 • docelowo, po ukończeniu odpowiednich szkoleń, prowadzenie spraw w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym: ustalanie sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru lasu, dbanie o odpowiednie przygotowanie terenu do prowadzenia akcji ratowniczej, dbanie o terminową konserwację oraz naprawy sprzętu przeciwpożarowego, przygotowywanie we właściwym terminie planów i wniosków na podstawie materiałów dostarczonych przez służbę terenową parku, sprawdzanie pod względem merytorycznym dokumentacji techniczno-finansowej otrzymywanej z obwodów ochronnych parku.

 

2. Niezbędne wymagania i kompetencje na stanowisku

 • wykształcenie wyższe na kierunku leśnictwo,
 • umiejętność obsługi komputera i pakietu aplikacji biurowych Microsoft Office,
 • podstawowa znajomość ustawy o ochronie przyrody, w szczególności w zakresie form ochrony przyrody: parki narodowe i obszary Natura 2000,
 • znajomość zasad hodowli lasu i ochrony lasu,
 • znajomość regulacji prawnych w zakresie zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów,

3. Mile widziane dodatkowe kompetencje i umiejętności

 • kierowanie samochodem (prawo jazdy kat. B);
 • praca z oprogramowaniem leśnym: mLas Inżynier, LasInfo lub SILP w zakresie podsystemu las;
 • praca z oprogramowaniem ArcGIS,

4. Niezbędne dokumenty i oświadczenia

 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i ewentualnie dodatkowe kompetencje i umiejętności,
 • oświadczenie kandydata o zgodzie na przetwarzanie danych na potrzeby rekrutacji,

 

5. Dodatkowe dokumenty i oświadczenia, czyli co warto dołączyć do aplikacji

 • kopie dokumentów potwierdzających:
  • niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 

6. Do kiedy i jak można złożyć aplikację

Aplikację należy złożyć do: 10.06.2020 r. (aplikacje złożone po terminie nie są rozpatrywane)

JAK ?
osobiście
- o zachowaniu terminu decyduje data osobistego dostarczenia aplikacji do sekretariatu Wigierskiego Parku Narodowego
pocztą
- o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego

GDZIE ?
Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki – w zamkniętej kopercie oznaczonej numerem referencyjnym: DOPsop/2020

 

7. Etapy naboru, czyli jak będzie wyglądał proces selekcji

I - Weryfikacja formalna

 • Weryfikację wymagań formalnych przeprowadzimy na podstawie dokumentów wymienionych w części „Niezbędne dokumenty i oświadczenia”. Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Kandydatów, którzy spełnią wymagania formalne i zakwalifikują się do dalszego etapu naboru, poinformujemy o terminie kolejnego etapu.
 • Umiejętności wymienione w części „Mile widziane dodatkowe kompetencje i umiejętności” nie są obowiązkowe, ale zwiększają Twoją szanse na zatrudnienie.
 • Dokumenty wymienione w części „Dodatkowe dokumenty i oświadczenia, czyli co warto dołączyć do aplikacji” nie są obowiązkowe, ale są jedyną podstawą potwierdzenia spełniania wymagań dodatkowych.

II - Rozmowa kwalifikacyjna ze sprawdzeniem wiedzy w zakresie niezbędnych wymagań

 • Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzi komisja, złożona z pracowników parku, powołana przez dyrektora parku.
 • W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej komisja zada pytania w zakresie wymienionym w części „Niezbędne wymagania i kompetencje na stanowisku”.

III - Wyłonienie najlepszych kandydatów

 • Komisja kwalifikacyjna przedstawi dyrektorowi parku najlepszych kandydatów (nie więcej niż dwóch).
 • Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmie dyrektor parku.

 

8. Warunki pracy

 • warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
  • permanentne kontakty ze służbą terenową parku i zewnętrznymi podmiotami,
  • obsługa projektów w kontakcie z instytucjami zewnętrznymi,
  • wyjazdy służbowe,
 • miejsce i otoczenie organizacyjno- techniczne stanowiska pracy
  • praca na II piętrze budynku bez windy – brak dostosowania dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim,
  • praca przy komputerze w systemie informatycznym.

   

9. Informacje dodatkowe

 • Zapraszamy do udziału w naborze również osoby niepełnosprawne (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy).

  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki:
  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
    
 • Prosimy o podanie w aplikacji adresu e-mail oraz numeru telefonu w celu zapewnienia sprawnej komunikacji w procesie naboru.

 

10. Załączniki

 

 

Metryczka informacji:i:
Wytworzył:  Piotr Pieczyński
Wprowadził:  Maciej Łapiński
Data wytworzenia:  02.06.2019 r. 
Data udostępnienia:  02.06.2019 r. 
Ostatnia modyfikacja:  02.06.2019 r., 13:12

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko specjalisty do spraw ochrony przyrody w wymiarze 1/1 etatu.

 

Metryczka informacji:
Wytworzył:  Jarosław Borejszo
Wprowadził:  Maciej Łapiński
Data wytworzenia:  22.11.2019 r. 
Data udostępnienia:  22.11.2019 r. 
Ostatnia modyfikacja:  22.11.2019 r., 13:57

 

do 28 października 2019 r.: Wigierski Park Narodowy poszukuje pracownika na stanowisko specjalisty do spraw ochrony przyrody w wymiarze 1/1 etatu.

 

Metryczka informacji:
Wytworzył:  Tomasz Huszcza
Wprowadził:  Maciej Łapiński
Data wytworzenia:  21.10.2019 r. 
Data udostępnienia:  21.10.2019 r. 
Ostatnia modyfikacja:  21.10.2019 r., 11:49

 

Dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego unieważnia ogłoszenie z dnia 10.10.2019 r. dotyczące naboru na stanowisko Specjalisty do spraw ochrony przyrody w wymiarze 1/2 etatu.

 

Metryczka informacji:
Wytworzył:  Tomasz Huszcza
Wprowadził:  Maciej Łapiński
Data wytworzenia:  21.10.2019 r. 
Data udostępnienia:  21.10.2019 r. 
Ostatnia modyfikacja:  21.10.2019 r., 11:49

 

  

do 17 października 2019 r.: Wigierski Park Narodowy poszukuje pracownika na stanowisko specjalisty do spraw ochrony przyrody w wymiarze 1/2 etatu.

  

 

Metryczka informacji:
Wytworzył:  Maciej Kamiński 
Wprowadził:  Maciej Kamiński 
Data wytworzenia:  10.10.2019 r. 
Data udostępnienia:  10.10.2019 r. 
Ostatnia modyfikacja:  10.10.2019 r., 09:15