ZARZĄDZENIE NR 13/2015

DYREKTORA WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO

z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie regulaminu pomostu  na jeziorze Wigry przy Muzeum Wigier w Starym Folwarku

 

 

Na podstawie art. 8e., ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody zarządzam
co następuje:

 

§1

Zatwierdzam do stosowania "Regulamin pomostu" stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§2

Na administratora pomostu wyznaczam kierownika Muzeum Wigier w Starym Folwarku.

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

--------------------------------

Załącznik

  

   

  

Powrót