Zarządzenie Nr 14/2011

Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego

z dnia 23 maja 2011 roku

w sprawie udostępnienia obszaru Wigierskiego Parku Narodowego

do badań naukowych i monitoringu przyrodniczego

  

  

Na podstawie art. 102 ust. 2, w związku z art. 12 ust. 1 Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zmian.) zarządza się co następuje:

  

§ 1

Zasady udostępniania obszaru Wigierskiego Parku Narodowego do badań naukowych i monitoringu przyrodniczego określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

  

§ 2

Wzór wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań naukowych oraz monitoringu przyrodniczego stanowi załącznik nr 2.

  

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.