Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 16/2015
DYREKTORA WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO

z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie regulaminu wypożyczalni rowerów w Wigierskim Parku Narodowym oraz regulaminu wycieczek rowerowych organizowanych przez Wigierski Park Narodowy

 

 

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI ROWERÓW

 

 1. Wigierski Park Narodowy w ramach udostępniania obszaru Parku i działań związanych z edukacją przyrodniczą prowadzi wypożyczalnię rowerów. Wypożyczalnię rowerów obsługują pracownicy Zespołu Udostępniania Parku.
 2. Rowery w wypożyczalni są własnością Wigierskiego Parku Narodowego.
 3. Rowery mogą być wypożyczane osobom indywidualnym, grupom zorganizowanym oraz uczestnikom imprez i wycieczek organizowanych przez WPN.
 4. Wypożyczanie rowerów jest odpłatne dla osób indywidualnych i grup zorganizowanych wg obowiązującego cennika. W przypadku imprez i wycieczek organizowanych przez WPN oraz dla osób współpracujących z WPN zasady korzystania z rowerów każdorazowo ustala Dyrektor WPN.
 5. Wydawane rowery są sprawne technicznie. Sprawność techniczną roweru wydający i wypożyczający powinien sprawdzić przed wypożyczeniem.
 6. Wydający prowadzi rejestr wydawanych rowerów wg ustalonego wzoru. Wypożyczający składa na rejestrze swój czytelny podpis. Złożenie podpisu oznacza akceptację niniejszego regulaminu i potwierdzenie sprawności technicznej roweru i innego wydanego sprzętu.
 7. Aby wypożyczyć rower należy:
  1. przedstawić do wglądu dowód osobisty lub dwa inne dokumenty ze zdjęciem,
  2. pozostawić dane do kontaktu (nr telefonu, adres)
  3. być osobą powyżej 16 roku życia. Rowery dla osób młodszych mogą wypożyczać ich pełnoletni opiekunowie.
  4. wnieść z góry opłatę za wypożyczenie roweru.
  5. podpisać się w rejestrze wydawanych rowerów.
 8. Jeżeli wydający uzna wypożyczającego za niewiarygodnego może odmówić wydania roweru bez podania przyczyny.
 9. Zwrot roweru po wypożyczeniu przyjmujący pracownik WPN poświadcza swoim podpisem i odnotowuje uwagi.
 10. Zwrot roweru po terminie spowoduje pobranie dodatkowej opłaty zgodnie z cennikiem.
 11. Określa się podstawowe zasady użytkowania rowerów WPN:
  1. Rower należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem, chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi.
  2. W przypadku pozostawienia roweru poza wypożyczalnią, należy go zabezpieczyć przed kradzieżą za pomocą dostarczonej linki z kluczykiem.
  3. Zabrania się przekazywania roweru osobom trzecim z wyjątkiem przekazania roweru osobom niepełnoletnim będącym pod opieką wypożyczającego.
  4. Rower należy zwrócić do wypożyczalni sprawny technicznie w deklarowanym i opłaconym terminie.
  5. Wypożyczający rower ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody od momentu wypożyczenia roweru do czasu jego zwrotu.
  6. W przypadku kradzieży roweru wypożyczający ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Policję a następnie zaświadczenie o zgłoszeniu kradzieży przedstawić w Wigierskim Parku Narodowym.
  7. Wypożyczający ponosi pełne koszty odkupienia skradzionego roweru lub naprawy roweru uszkodzonego, w tym roweru wypożyczonego dla osób małoletnich.
 12. Wigierski Park Narodowy nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonych rowerów.

  

  

Rejestr wydawanych rowerów

(wzór)

 

Imię, nazwisko

wypożyczającego

adres, telefon

Nr

wypoży-

czanego

roweru

Wypoży-

czany

sprzęt

dodatkowy

(kask, uwiąz,

 sakwa,

 kamizelka

odblaskowa)

Zadekla-

rowany

termin

wypoży-

czenia

roweru

Data

i podpis

wypoży-

czającego

Zapoznałem się

z regulaminem

wypożyczalni

rowerów,

odbieram sprzęt

sprawny

technicznie

Data

i podpis

osoby

obierającej

rower

po wypoży-

czeniu

Uwagi

  
  
  
  
  
  
  
  

  

   

  

Powrót