Załącznik nr 2 do ZARZĄDZENIA NR 16/2015
DYREKTORA WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO

z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie regulaminu wypożyczalni rowerów w Wigierskim Parku Narodowym oraz regulaminu wycieczek rowerowych organizowanych przez Wigierski Park Narodowy

 

 

REGULAMIN WYCIECZEK ROWEROWYCH

organizowanych przez Wigierski Park Narodowy

 

 1. Wycieczki rowerowe organizowane są przez WPN w ramach udostępniania obszaru Parku i działań związanych z edukacją przyrodniczą.
 2. Aby wziąć udział w wycieczce należy:
  1. Zgłosić swój udział w wymaganym terminie i otrzymać potwierdzenie przyjęcia od organizatora,
  2. Mieć ukończone 16 lat. Osoby poniżej 16 roku życia mogą wziąć udział wyłącznie w obecności pełnoletniego opiekuna, który bierze pełną odpowiedzialność za osobę niepełnoletnią,
  3. Posiadać ważną kartę wstępu do Wigierskiego Parku Narodowego,
  4. Posiadać umiejętność jazdy na rowerze,
  5. Zaakceptować warunki wycieczki podpisując stosowne oświadczenie (wg ustalonego wzoru).
 3. Wycieczki odbywają się pod warunkiem uczestniczenia w nich co najmniej 5 osób. Maksymalna liczba uczestników jednej wycieczki wynosi 30 osób.
 4. Wycieczki trwają nie dłużej niż 4 godziny.
 5. Grupę prowadzi przewodnik wycieczki rowerowej.
 6. Trasę i czas trwania wycieczki proponuje przewodnik wycieczki rowerowej uwzględniając także życzenia uczestników.
 7. Uczestnicy wycieczki mogą brać w niej udział na rowerze Wigierskiego parku Narodowego lub na własnym sprawnym technicznie rowerze.
 8. Zasady bezpieczeństwa na wycieczce rowerowej:
  1. Przewodnika wycieczki lub kolumny rowerzystów nie należy wyprzedzać.
  2. Zabrania się jazdy obok siebie, należy jechać rzędem zachowując bezpieczne odstępy (3-5m).
  3. Liczba rowerzystów jadących po drodze publicznej w zwartej grupie nie może przekraczać 15 osób, odległość jadących kolumn rowerzystów powinna wynosić minimum 200 metrów.
  4. Zabrania się samowolnego oddalania od grupy.
  5. Zabrania się jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy.
  6. Zabrania się spożywania napojów alkoholowych, zażywania środków odurzających, palenia tytoniu podczas jazdy.
  7. Zaleca się używanie kasku ochronnego oraz kamizelki odblaskowej.
  8. Przewodnik wycieczki rowerowej wyposażony jest w apteczkę pierwszej pomocy.
  9. Przewodnikowi wycieczki należy bezzwłocznie zgłaszać:
   i. Złe samopoczucie i wszelkie obrażenia,
   ii. Awarie i uszkodzenia roweru,
   iii. Inne okoliczności mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo uczestników.
  10. Wigierski Park Narodowy nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane w trakcie wycieczki przez uczestników wycieczki i osoby trzecie.

  11. Wigierski Park Narodowy nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez uczestników szkody lub obrażenia powstałe w trakcie wycieczki.

     

     

   OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA WYCIECZEK ROWEROWYCH

   ORGANIZOWANYCH PRZEZ WIGIERSKI PARK NARODOWY

   (wzór)

     

   1. Oświadczam, że zapoznałem się z „Regulaminem wycieczek rowerowych organizowanych przez Wigierski Park Narodowy” i zobowiązuję się do jego przestrzegania
   2. Zobowiązuję się do respektowania zaleceń przewodnika wycieczki.
   3. Znam przepisy ruchu drogowego i zobowiązuję się do ich przestrzegania
   4. W wycieczce biorę udział na:
    1. rowerze własnym
    2. rowerze dostarczonym przez WPN (właściwe podkreślić).

   Rower jest sprawny technicznie i spełnia wymagania określone przez Kodeks Drogowy (w szczególności posiada dwa sprawnie działające hamulce, dzwonek i oświetlenie).

   1. Posiadam odpowiedni ubiór i wyposażenie zapewniające mi bezpieczeństwo podczas wycieczki rowerowej.
   2. Podczas wycieczki jestem opiekunem osób wymienionych poniżej, za których sprzęt, ubiór i bezpieczeństwo biorę pełną odpowiedzialność:
   • ……………………………………………………
   • ……………………………………………………
   • ……………………………………………………

   Data: …………………………………….

   Czytelny podpis uczestnika wycieczki: ………………………………………………

     

     

   

  

Powrót