Program Ekozespołów w Wigierskim Parku Narodowym – podsumowanie i plany

   

   

 

Program Ekozespołów jest całościowym edukacyjnym programem ekologicznym, skupionym na tworzeniu zachowań i nawyków proekologicznych w codziennym życiu w rodzinie, szkole i podczas zakupów. Celem działań podejmowanych w Programie jest zmniejszenie negatywnego wpływu, jaki powodują nieświadome skutków gospodarstwa domowe, na zasoby Ziemi i stan środowiska. Zmiana nawyków i postaw oraz podejmowanie niewielkich, lecz przez znaczną liczbę osób prostych działań ekologicznych ma wpływ na powstrzymanie zanieczyszczeń w środowisku i zmian klimatycznych oraz podtrzymanie jakości życia w społecznościach. Działania dotyczą wprowadzenia wśród młodzieży trwałych nawyków segregacji odpadów do odzysku, poszanowania wody i energii, świadomego wyboru produktów w sklepie, w tym żywności, wytwarzanych z poszanowaniem zrównoważonego rozwoju. Zadaniem młodzieży jest zaangażowanie w działania ekologiczne w swoim gospodarstwie domowym także rodziców i rodzeństwo. Dla uwidocznienia zmian nawyków w ciągu pół roku uczestnicy dokonują pomiarów zużycia zasobów w domu: wody, energii elektrycznej, gazu, wytwarzania odpadów i notują stany odpowiednich liczników oraz ważą dwukrotnie ilość odpadów wytwarzanych przez własne gospodarstwo domowe w uzgodnionym czasie. Młodzież podejmuje się ponadto działań ekologicznych w szkole lub w swym najbliższym otoczeniu - wsi, gminie, dzielnicy prowadząc pod kierunkiem przeszkolonego instruktora kampanie skierowane na rozwiązanie wybranego problemu ekologicznego. Ważną rolą Programu jest także nabieranie nawyków pracy w zespole oraz tworzenia i wdrażania projektów ekologicznych - jako ciekawej metody aktywizującej uczniów. Doświadczenie bowiem wskazuje, że podstawowym adresatem Programu Ekozespołów są nauczyciele i osoby prowadzące działania edukacyjne i tym samym młodzież szkolna. Program adresowany jest do wszystkich etapów kształcenia: od pierwszej klasy nauczania zintegrowanego po szkoły ponadgimnazjalne i specjalne. Możliwy do realizacji w ramach ścieżek edukacyjnych, lekcji np. przyrody, biologii lub geografii, godzin wychowawczych lub kół zainteresowań. Nic nie stoi na przeszkodzie, by Ekozespoły tworzyli także dorośli - mieszkańcy wsi, sąsiedzi z bloku czy osiedla. 

  

Inicjatorem Programu Ekozespołów była Fundacja GAP czyli Global Action Plan for Earth - co oznacza w tłumaczeniu z języka angielskiego - "Plan Globalnego Działania na rzecz Ziemi". Ów "Plan" jest inicjatywą grupy międzynarodowych ekspertów ochrony środowiska zmierzającą do doprowadzenia zmiany nawyków i zachowań w codziennym życiu. Powstanie GAP opiera się na doświadczeniu i przekonaniu, że każdy chce podtrzymać jakość życia w swojej społeczności. GAP działa aktualnie w 12 krajach: w Szwecji, Norwegii, Finlandii, Danii, USA, W. Brytanii, Holandii, Szwajcarii, Polsce, Hiszpanii, Belgii i Irlandii. Każdy kraj zaadaptował program do swoich własnych społecznych i kulturowych warunków, ale utrzymane zostały podstawowe elementy metodologii. Fundacja GAP Polska, która zajmuje się wdrażaniem programu na terenie Polski została formalnie zarejestrowana w 1997 r. Program Ekozespołów jako samodzielny projekt zaczął działać w Polsce od 1995 r., kolejno przy Warszawskim Centrum Demokracji Lokalnej i Fundacji Green Park. Obecnie Fundacja GAP Polska (Koordynator Krajowy) prowadzi Program Ekozespołów we współpracy z lokalnymi organizacjami i instytucjami (Koordynatorzy Lokalni). W województwie podlaskim jesteśmy inicjatorami wdrażania tego ciekawego i pożytecznego programu. 

   

   

Kolejne kroki tworzenia Programu Ekozespołów

   

Fundacja GAP Koordynator lokalny
(WPN)
Nauczyciel 
- instruktor programu
Uczeń - 
uczestnik programu
- koordynuje program,
  organizuje szkolenia,
  zapewnia materiały
- udziela konsultacji
- wpisuje pierwsze po-
  miary do bazy danych
- pomaga w organizacji
  seminariów i warsztatów
- przesyła raport końcowy
  dla Ekozespołu
- organizuje szkolenia
- udziela konsultacji
- zbiera pierwsze pomia-
  ry i przesyła do GAP
- wspiera nauczycieli,
  organizuje seminaria 
  i warsztaty
- zbiera końcowe pomia-
  ry i przesyła do GAP
- uczestniczy w szkole-
  niu
- angażuje własne
  gospodarstwo domowe
- angażuje uczniów 
- tworzy Ekozespoły
- wspiera uczniów 
  w działaniach
- podsumowuje efekty
  działań uczniów
  (zbiera dokumentację)
- otrzymuje materiały,
  dokonuje pierwszych
  pomiarów, angażuje
  rodziców
- przeprowadza działania,
  segreguje odpady, itd.
- dokonuje końcowych
  pomiarów, dokumentu-
  je swoje działania

  

  

ciąg dalszy:

  

Ekozespoły w Wigierskim Parku Narodowym

Konkurs „Nasze działania na rzecz Ziemi - czyli Ekozespoły w naszej szkole”

Jak przystąpić do Programu Ekozespołów ?