Opis projektu
 Aktualności
 WPN

  

  

OPIS PROJEKTU

  

  

Projekt "Modernizacja infrastruktury turystycznej szlaku rowerowego „Wokół Wigier” im. Antoniego Patli”

 

 

Opis projektu:

Projekt o numerze WND-RPPD.08.06.00-20-0289/19 pod tytułem „Modernizacja infrastruktury turystycznej szlaku rowerowego „Wokół Wigier” im. Antoniego Patli” jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania/8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Gminą Suwałki

 

Podstawowe informacje o projekcie:

 • budżet projektu: koszt całkowity projektu: 961 629,85 zł
  w tym koszty kwalifikowalne 781 478,66 zł
  dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 664 256,83 zł stanowiącej nie więcej niż 85,00 % kwoty wydatków kwalifikowalnych
 • termin realizacji: 06.09.2019 – 31.12.2020
 • lokalizacja działań:
  Teren Wigierskiego Parku Narodowego, który stanowi także obszary NATURA 2000: „Ostoja Wigierska” (PLH200004) i „Puszcza Augustowska” (PLB200002). Teren ten znajduje się w granicach czterech gmin: Suwałki, Krasnopol, Nowinka i Giby oraz w granicach trzech powiatów: suwalskiego, augustowskiego i sejneńskiego (w województwie podlaskim).
 • główny cel projektu:
  popularyzacja bogactwa przyrodniczego Wigierskiego Parku Narodowego oraz ukierunkowanie ruchu turystycznego na tym obszarze chronionym

 

Opis działań:

 1. Oznakowanie zielonego szlaku rowerowego „Wokół Wigier” im. Antoniego Patli.
 2. Odbudowa kładki i mostu dla turystów pieszych i rowerowych na przesmyku pomiędzy jeziorami Wigry i Leszczewek.
 3. Zagospodarowanie miejsca widokowego w Wigrach – budowa platformy widokowej oraz ustawienie toalety kompostującej.
 4. Zagospodarowanie miejsca odpoczynku na trasie przebiegu Podlaskiego Szlaku Bocianiego i ścieżki edukacyjnej Suchary nad jez. Czarnym: wykonanie pomostu pływającego, wiaty na kajaki, boiska do siatkówki oraz zainstalowanie pojemników na odpady stałe z możliwością segregacji.
 5. Zagospodarowanie miejsca odpoczynku na trasie przebiegu zielonego szlaku „Wokół Wigier” im. Antoniego Patli: wykonanie i ustawienie dwóch zadaszonych ławostołów, wiaty na drewno, bariery ochronnej oraz wykonanie miejsca ogniskowego.
 6. Organizacja konferencji: XXX lat turystyki w ochronie przyrody na terenie Wigierskiego Parku Narodowego.