Strona główna

  

kliknij, aby powiększyć

  

  

     

  

  

  

  

STREFOWANIE OCHRONY

  

  

Ochrona ścisła
W ekosystemach zaliczonych do ochrony ścisłej procesy przyrodnicze zachodzią bez ingerencji człowieka. Dopuszcza się bardzo ograniczone działania, jak utrzymanie drożności szlaków turystycznych i towarzyszącej im infrastruktury, badania naukowe czy zabezpieczenie przeciwpożarowe.
 

Ochrona czynna
Ochroną czynną objęto obszary, na których można i należy stosować zabiegi ochronne w celu przywrócenia naturalnego stanu ekosystemów lub zachowania siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roślin, zwierząt lub grzybów.
Obowiązują cztery strefy ochrony czynnej:

  • ochrona czynna zachowawcza obejmuje obszary, w których mają przebiegać naturalne procesy, z minimalizacją działań ochronnych podejmowanych w ściśle określonych przypadkach. Dopuszcza się działania ochronne takie jak w ochronie ścisłej, a dodatkowo zezwala się na usuwanie obcych gatunków roślin i zwierząt, prowadzenie punktowych (na niewielkiej powierzchni) zabiegów takich jak restytucja i reintrodukcja oraz aktywna ochrona siedlisk występowania cennych gatunków,

  • ochrona czynna stabilizująca ma na celu utrzymanie istniejącego stanu ekosystemów (ograniczenie procesów sukcesyjnych), poprzez zachowanie obecnie wykształconych, bądź wykształcających się struktur biotycznych,

  • ochrona czynna renaturyzacyjna obowiązuje na obszarach, w których regulacji podlega skład gatunkowy w kierunku jak największej zgodności z siedliskiem,

  • ochrona czynna rekonstrukcyjna obejmuje obszary, na których konieczna jest zasadnicza zmiana obecnego zbiorowiska roślinnego. Zaplanowana jest wyłącznie w ekosystemach leśnych na siedliskach grądu, tam gdzie obecny skład gatunkowy drzewostanu zasadniczo odbiega od zgodnego z siedliskiem.

Ochrona krajobrazowa
Ochrona krajobrazowa jest realizowana przede wszystkim na gruntach prywatnych, a także na niewielkich powierzchniach gruntów będących własnością Parku (grunty orne oraz grunty zajęte przez osady leśne, parkingi, elementy infrastruktury turystycznej i technicznej). Ogólnym celem ochrony krajobrazowej jest zachowanie cech charakterystycznych danego krajobrazu, przy jednoczesnym umożliwieniu gospodarczego wykorzystania terenu.
Wyróżnia się cztery strefy ochrony krajobrazowej – analogiczne jak w ochronie czynnej.

W Wigierskim Parku Narodowym funkcjonuje pojęcie ochrony biernej, do której zalicza się obszary objęte ochroną ścisłą, ochroną czynną zachowawczą i ochroną krajobrazową zachowawczą.
 

Aktualizacja: 2022-05, J. Borejszo

  

     

dalej