Informacje
 o programie
 Lista projektów
 WPN

  

  

INFORMACJE O PROGRAMIE

 

 

Celem Programu Infrastruktura i Środowisko www.pois.gov.pl jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. Program, zgodnie z Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia (NSRO), zatwierdzonymi w dniu 7 maja 2007 r. przez Komisję Europejską, stanowi jeden z programów operacyjnych będących podstawowym narzędziem do osiągnięcia założonych w nich celów przy wykorzystaniu środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Instytucją Zarządzającą PO IiŚ jest minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, który wykonuje swoje funkcje przy pomocy Departamentu Koordynacji Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego www.mrr.gov.pl. Instytucja Zarządzająca przekazała realizację części swoich zadań Instytucjom Pośredniczącym, tj. właściwym ministrom. Instytucją Pośredniczącą, która jest  odpowiedzialną za wdrażanie priorytetu V jest Ministerstwo Środowiska  www.mos.gov.pl

     

Funkcję Instytucji Wdrażającej dla V osi priorytetowej pełni Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych www.ckps.pl