Opis projektu
 Aktualności
 Ogłoszenia
 Podstawy prawne
 Kalendarium
 Materiały
 do pobrania
 Konsultacje
 społeczne
 Archiwum
 Strona główna
 WPN-u
 Inne projekty

  

  

KONSULTACJE SPOŁECZNE

  

Plan ochrony Wigierskiego Parku Narodowego

i obszaru Natura 2000 Ostoja Wigierska

   

   

17 czerwca 2016 r. opublikowano projekt zaktualizowanego Standardowego Formularza Danych - SDF ( 0,3 Mb)

     

     

15 lutego 2016 r. opublikowano Komunikat o wyłożeniu w dniu 17 lutego 2016 roku do konsultacji społecznych projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Wigierskiego Parku Narodowego ( 121 kb)

  

  

15 lutego 2016 r. opublikowano zaktualizowany projekt Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Wigierskiego Parku Narodowego:

  

Projekt Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Wigierskiego Parku Narodowego ( 95 kb)

  

Załącznik

Rozdział 1.

Cele ochrony przyrody na obszarze Wigierskiego Parku Narodowego oraz wskazanie przyrodniczych i społecznych uwarunkowań ich realizacji ( 218 kb)

Rozdział 2.

Obszary ochrony ścisłej, czynnej i krajobrazowej ( 84 kb)

Rozdział 3.

Opis granic Parku, mapa obszarów Natura 2000 PLH200004 i PLB 200002 oraz ich części zawierających się w granicach Parku ( 386 kb)

Rozdział 4.

Identyfikacja oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków dla obszaru Parku w tym identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony dla części obszarów Natura 2000 PLH 200004 i PLB 200002 pokrywających się z granicami Parku ( 135 kb)

Rozdział 5.

Warunki utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony i przedmiotów ochrony w części obszarów Natura 2000 PLH 200004 i PLB 200002 pokrywających się z granicami Parku, zachowania integralności tych obszarów oraz spójności sieci obszarów Natura 2000 ( 90 kb)

Rozdział 6.

Wskaźniki właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk na obszarze Parku będących przedmiotami ochrony w części obszarów Natura 2000 PLH 200004 i PLB 200002 pokrywających się z granicami Parku ( 82 kb)

Rozdział 7.

Określenie działań ochronnych na obszarach ochrony ścisłej, czynnej i krajobrazowej, z podaniem rodzaju, zakresu i lokalizacji tych działań na obszarze Parku oraz określenie działań ochronnych dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony w części obszarów Natura 2000 PLH 200004 i PLB 200002 pokrywających się z granicami Parku, ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich realizację ( 612 kb)

Rozdział 8.

Sposoby monitoringu realizacji zadań ochronnych oraz ich skutków ( 125 kb)

Rozdział 9.

Określenie sposobów monitoringu stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotem ochrony ( 129 kb)

Rozdział 10.

Obszary i miejsca udostępniane dla celów edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, amatorskiego połowu ryb oraz sposoby ich udostępniania ( 80 kb)

Rozdział 11.

Miejsca, w których może być prowadzona działalność handlowa i rolnicza ( 66 kb)

Rozdział 12.

Ustalenia do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania przestrzennego województwa podlaskiego, dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych na obszarze Parku oraz niezbędnych dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszary Natura 2000 PLH 200004 i PLB 200002 ( 8,8 Mb)
  

Uzasadnienie ( 155 kb)

  

Pobierz cały załącznik:
Plan ochrony dla Wigierskiego Parku Narodowego ( 10 Mb)

  

Materiały uzupełniające:

Mapa siedlisk Natura 2000 ( 9,3 Mb)

Mapa drzewostanów ( 17,6 Mb)

Mapa walorów krajobrazowych ( 9,7 Mb)

Mapa walorów przyrody nieożywionej ( 4,5 Mb)

Mapa stref ochronnych ( 3,0 Mb)

Projekt Standardowego Formularza Danych (SDF) ( 0,6 Mb) z dnia 7 kwietnia 2016 r.

  

  

  

Bieżące konsultacje:

  

11. Wnioski i uwagi do projektu Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Wigierskiego Parku Narodowego

    

Archiwum wniosków, protokołów, sprawozdań i metodyk: zobacz »

  

___________________

 

     

     

    FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG