Opis projektu
 Plan ochrony
 WPN i Ostoi
 Wigierskiej
 Plan zadań
 ochronnych
 dla Puszczy
 Augustowskiej
 Inne projekty
 Strona główna
 WPN-u

  

  

OPIS PROJEKTU

  

Plan ochrony Wigierskiego Parku Narodowego

i obszaru Natura 2000 Ostoja Wigierska

  

  

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektów:

1) POIS.05.03.00-00-275/10 współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 5.3 priorytetu V.

2) 61/2013/Wn-10/OP-IN-PS/D "Plan ochrony Wigierskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Ostoja Wigierska – współfinansowanie", dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

  

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2011-2014, a jego wartość całkowita wynosi 2 977 852 PLN, z czego 85% finansuje POIiŚ a 15% NFOŚiGW.

  

I. Tytuł projektu: Plan ochrony Wigierskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 "Ostoja Wigierska"
II Nr projektu: POIS.05.03.00-00-275/10
III Beneficjent: Wigierski Park Narodowy
IV Cele projektu

(wskaźniki

rezultatu):

Powierzchnia obszarów, dla których opracowano plany ochrony (ha): 134 704,7

(3.1.1) Liczba obszarów, dla których opracowano dokumentację niezbędną do zarządzania obszarami chronionymi (szt.): 3

w tym dla:

obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (szt.): 1

specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 (szt.): 1

parków narodowych (szt.): 1

Powierzchnia obszarów, dla których opracowano dokumentację niezbędną do zarządzania obszarami chronionymi (ha): 134 704,7

w tym dla:

obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (ha): 134377,7 (OSO Puszcza Augustowska);

specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 (ha): 16273,8 (SOO Ostoja Wigierska);

parków narodowych (ha): 14987,9

V Lokalizacja projektu: 1. Wigierski Park Narodowy.

2. Proponowany specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 „Ostoja Wigierska” PLH200004.

3. Obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Puszcza Augustowska” PLB200002

  

  

VI

Zakres rzeczowy projektu:

Lp.

Wskaźnik monitorowania (wskaźnik produktu)

Jednostka

Wartość

Uwagi

1

Liczba zrealizowanych projektów służących ochronie siedlisk, zbiorowisk roślinnych lub gatunków

(szt.)

1

2

w tym: Liczba zrealizowanych projektów służących ochronie obszarów Natura 2000

(szt.)

1

OSO Puszcza Augustowska, SOO Ostoja Wigierska

3

Liczba opracowanych projektów planów ochrony

(szt.)

2

Wigierski Park Narodowy położony w granicach obszaru Natura 2000 „Ostoja Wigierska” (14987,9 ha) oraz część obszaru Natura 2000 „Ostoja Wigierska” poza granicami WPN (1285,9 ha).

4

Liczba opracowanych projektów planów zadań ochronnych

(szt.)

1

Obszar Natura 2000 „Puszcza Augustowska” z wyłączeniem Wigierskiego Parku Narodowego i obszaru wspólnego z „Ostoją Wigierską” (118430,9 ha).

 

 

VII Kategorie wydatków

Lp.

Kategoria

wydatków

Opis

1

Przygotowanie projektu:

1.1

Opracowanie

dokumentacji

przetargowej

Opracowanie dokumentacji przetargowej na:

1. Sporządzenie projektów planów ochrony Wigierskiego Parku Narodowego oraz obszaru Natura 2000 „Ostoja Wigierska”.

2. Sporządzenie planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 „Puszcza Augustowska” z wyłączeniem obszaru Wigierskiego Parku Narodowego.

3. Zakup kserokopiarki i zestawów komputerowych

2

Zarządzanie projektem:

2.1

Wydatki

związane

z

zarządzaniem

projektem

1. Organizatorzy procesu. Koordynacja prac nad projektem
- 2 osoby.

2. Obsługa rachunkowo-księgowa. Prowadzenie rachunkowości projektu i obsługa księgowa – 1 osoba.

3. Zakup materiałów nie stanowiących środków trwałych: papiery, tusze do drukarek, tonery do kopiarek, segregatory, koszulki, opakowania, płyty CD, DVD i inne nośniki pamięci, inne materiały do archiwizacji dokumentów.

4. Podróże służbowe. Koszty delegacji pracowników WPN-u w związku z zarządzaniem projektem.

3

Zakup

przenośnych

środków

trwałych

Kserokopiarka (1 szt.), zestawy komputerowe z oprogramowaniem (5 zestawów)

4

Inne

kategorie

wydatków

1. Projekt systemu informacji przestrzennej.

2. Wykonanie ortofotomapy i numerycznego modelu terenu.

3. Wykonanie leśnej mapy numerycznej parku.

4. Baza danych opisowych i geometrycznych dotyczących istniejącej infrastruktury technicznej, turystycznej i edukacyjnej.

5. Opracowania kartograficzne do fizjografii obszaru parku i otuliny.

6. Modernizacja operatu geodezyjnego ewidencji gruntów oraz uporządkowanie stanu prawnego gruntów Skarbu Państwa w obrębie Czerwony Krzyż.

7. Wykonanie bazy danych opisowych i geometrycznych zawartych w starym OPERACIE GLEBOWO-SIEDLISKOWYM.

8. Wykonanie OPERATU OCHRONY EKOSYSTEMÓW LEŚNYCH.

9. Wykonanie OPERATU OCHRONY LĄDOWYCH EKOSYSTEMÓW NIELEŚNYCH, TORFOWISKOWYCH I BAGIENNYCH LEŚNYCH.

10. Wykonanie OPERATU OCHRONY ZASOBÓW I EKOSYSTEMÓW WODNYCH.

11. Wykonanie OPERATU OCHRONY ROŚLIN.

12. Wykonanie OPERATU OCHRONY GRZYBÓW.

13. Wykonanie OPERATU OCHRONY ZWIERZĄT.

14. Wykonanie baz danych opisowych i geometrycznych zawartych w starych operatach: OCHRONY WALORÓW I ZASOBÓW PRZYRODY NIEOŻYWIONEJ I GLEB, OCHRONY ZASOBÓW I WALORÓW KRAJOBRAZOWYCH i OCHRONY WARTOŚCI KULTUROWYCH.

15. Wykonanie opracowania "Zagospodarowanie przestrzenne Wigierskiego Parku Narodowego i jego otuliny".

16. Wykonanie opracowań analitycznych: 1) "Zagrożenia, uwarunkowania społeczne i gospodarcze oraz analiza skuteczności dotychczasowych sposobów ochrony". 2) "Koncepcja ochrony zasobów, tworów i składników przyrody oraz wartości kulturowych, a także eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń". 3) "Zadania ochronne oraz ocena przewidywanych skutków ich realizacji".

17. Sporządzenie projektów: 1) PLANU OCHRONY WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO. 2) PLANU OCHRONY OBSZARU NATURA 2000 "OSTOJA WIGIERSKA" W CZĘŚCI POZA GRANICAMI WPN-u.

18. Sporządzenie DOKUMENTACJI PLANU OCHRONY.

19. Prace konieczne do sporządzenia projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 "Puszcza Augustowska".

20. Sporządzenie projektu planu zadań ochronnych dla OSO "Puszcza Augustowska" z wyłączeniem obszaru Wigierskiego Parku Narodowego.

21. Sporządzenie dokumentacji planu zadań ochronnych dla OSO "Puszcza Augustowska".

22. Recenzenci planów ochrony i planu zadań ochronnych. Zatrudnienie 4 osób - recenzentów.

23. Zgromadzenie informacji o obszarze Natura 2000 "Ostoja wigierska". Opracowanie bibliografii.

24. Obsługa portalu internetowego. Przygotowanie strony internetowej (jako część oficjalnej strony WPN-u) przedstawiającej ciągle aktualizowany stan prac nad planem ochrony i efektów realizacji projektu, z otwartą dla każdego możliwością komentowania poszczególnych elementów oraz wyrażania opinii.

25. Opracowanie i wydanie publikacji o roboczych tytułach: (1) ulotka "Plan ochrony Wigierskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Ostoja Wigierska", A4, 2000 szt. (2) ulotka "Plan zadań ochronnych obszaru specjalnej ochrony ptaków Puszcza Augustowska", A4, 2000 szt. (3) „Siedliska i gatunki objęte siecią Natura 2000 na obszarze Wigierskiego Parku Narodowego – praktyczny przewodnik”, A4, ok. 128 stron, 2 tys. egz. (4) "Popularny plan ochrony Wigierskiego Parku Narodowego", A4, ok. 128 stron, 3 tys. egz. Projekt graficzny, honoraria autorskie za teksty, zdjęcia, rysunki i mapy, redakcja, korekta językowa, skład, przygotowalnia, druk, introligatornia i dostawa.

26. Organizacja seminarium o roboczym tytule "Problemy ochrony Wigierskiego Parku Narodowego". Noclegi, wyżywienie, materiały konferencyjne, przewóz osób, wynajęcie sali.

27. Wykonanie tablicy i baneru informacyjnego.

28. KONSULTACJE SPOŁECZNE. 10 spotkań dyskusyjnych - warsztatów (5 w sprawie PO i 5 w sprawie PZO). Koszty: materiały, catering, mediator-prowadzący, wynajęcie sali.

 

 

VIII

Struktura

własności

majątku

wytworzonego

w ramach

projektu:

Zakupiony w ramach projektu sprzęt wymieniony w punkcie VII.3 będzie własnością beneficjenta (Wigierski Park Narodowy).

IX

Sposób wykorzystania majątku wytworzonego w ramach projektu w okresie realizacji projektu oraz w okresie 5 lat od zakończenia realizacji projektu

 

Zakupiony w ramach projektu sprzęt wymieniony w punkcie VII.3 będzie własnością beneficjenta (Wigierski Park Narodowy). W trakcie realizacji projektu będzie wykorzystywany wyłącznie do realizacji zadań związanych z wykonaniem planów ochrony. Po zakończeniu projektu będzie wykorzystywany do kontynuacji działań związanych z ochroną przyrody. Wnioskodawca nie przewiduje wykorzystania wytworzonego sprzętu w celach innych niż wymienione powyżej, w tym w szczególności w celu prowadzenia działalności zarobkowej (świadczenie odpłatnych usług na rzecz innych podmiotów).

  

  

Projekt POIS.05.03.00-00-275/10 Plan Ochrony Wigierskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Ostoja Wigierska współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dofinansowano ze środków

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie umowy

nr 61/2013/Wn-10/OP-IN-PS/D