„Poświęć chwilę - chroń ryby, wodę i przyrodę” – edycja 2021.

 

 

Kontynuujemy nasz konkurs pn.:„Poświęć chwilę - chroń ryby, wodę i przyrodę”, którego celem jest zapewnienie łowiskom wędkarskim Wigierskiego Parku Narodowego wysokiej atrakcyjności. Ponawiamy nasz apel o jak najpowszechniejsze prowadzenie rejestrów połowów ryb i przekazywanie ich do WPN.

 

Koledzy Wędkarze!

Poprawmy zeszłoroczną, mało zadowalającą statystykę zwrotu rejestrów. W ten prosty sposób, oprócz wniesienia cennego wkładu w promocję odpowiedzialnego wędkarstwa możecie również wygrać cenną nagrodę.

Dlaczego powinniśmy prowadzić rejestry połowu ryb?

  • by nasze łowiska były zasobne w ryby należy korzystać z ich zasobów w sposób zrównoważony, czyli zgodnie z obowiązującym prawem oraz zachowaniem zasad zapewniających poławianym populacjom ryb ciągłości ich występowania w możliwie najdłuższej perspektywie czasowej i w sposób nie pogarszający stanu środowiska przyrodniczego wód,

  • promowanie zasad pozwalających na zrównoważone korzystanie z zasobów ryb w jeziorach i rzekach wymaga posiadania możliwie szerokiej i rzetelnej wiedzy nt. stanu ichtiofauny, w tym między innymi aktualnego składu gatunkowego, liczebności oraz struktury wiekowej poszczególnych gatunków ryb bytujących w łowiskach, presji połowowej na poszczególne składniki ichtiofauny oraz wielkości odłowów,

  • metoda rejestracji połowów jest sprawdzonym w praktyce sposobem monitoringu populacji ryb a systematycznie pozyskiwane w ten sposób i wiarygodne dane mogą być bardzo pomocne w podejmowaniu działań służących utrzymaniu bądź wzmacnianiu atrakcyjności wędkarskiej wód.

Ewidentne korzyści płynące ze stosowania rejestracji połowów wędkarskich w dużej mierze uzależnione są jednak od aktywności i odpowiedzialności wędkujących, gdyż to właśnie oni są głównym dostarczycielem informacji na temat stanu ichtiofauny łowisk. Użyteczność tej metody jest więc wysoka wtedy, gdy informacje wpisywane do rejestrów cechuje wysoka wiarygodność a rejestry licznie trafiają do podmiotu odpowiedzialnego za łowisko.

 

Aktywność łowiących w wodach WPN w dostarczaniu informacji o połowach wędkarskich nie była w roku 2020 na zadowalającym poziomie. Otrzymaliśmy niespełna 20 prawidłowo wypełnionych rejestrów, jednak liczymy, że w tym roku, a także kolejnych latach sytuacja ta ulegnie znaczącej poprawie. Poszerzamy w tym celu jeszcze bardziej dostępność miejsc, w których będzie można zwracać rejestry tuż po zakończeniu połowu.

 

Rejestr połowu ryb znajduje się przy każdej licencji wędkarskiej na wody Wigierskiego Parku Narodowego. Korzystając z serwisu sprzedaży internetowej e-Parki można go pobrać wraz z dowodem zakupu licencji.

 

Rejestr połowu zawiera krótką instrukcję dotyczącą poprawnego wypełniania, co w praktyce sprawia, że czynność ta jest bardzo prosta i nie zajmuje wiele czasu. W pierwszej kolejności wpisujemy do rejestru numer licencji, następnie datę połowu i nazwę łowiska. Po zakończonym wędkowaniu liczymy oraz ważymy przeznaczone do zabrania ryby (z podziałem na gatunki) i wpisujemy te informacje do rejestru. To wszystko!

 

Wypełniony rejestr należy zwracać w następujących punktach:

1) Bryzgiel: Leśniczówka „Powały”, sklep spożywczo-przemysłowy ABC, przystań żeglarska „Kamena”,

2) przystań „Jastrzęby”,

3) Gawrych Ruda: sklep spożywczy „Wodnik”,

4) przystań przy Półwyspie Łysocha,

5) przystań „U Jawora”,

6) Stary Folwark: sklep spożywczo-przemysłowy „Kormoran”, Muzeum Wigier, przystań Stary Folwark,

7) Czerwony Folwark: wystawa rybacka, przystań wodna,

8) siedziba WPN,

9) wszystkie punkty prowadzące bezpośrednią sprzedaż licencji wędkarskich.

 

Ostateczny termin zwrotu rejestrów to 31 grudnia 2021 r. jednak nie ma co zwlekać do ostatniej chwili i najlepiej wykonać tę powinność niezwłocznie po zakończonym wędkowaniu, co umożliwiają dogodnie usytuowane nad wodą miejsca zwrotu z odpowiednio oznaczonymi skrzynkami.

 

Losowanie nagród, którymi będą trzy całoroczne licencje uprawniające do wędkowania w wybranych wodach Wigierskiego Parku Narodowego w roku 2022 r. odbędzie się w siedzibie WPN w m. Krzywe, w dniu 31 stycznia 2022 r. o godzinie 10.00. W losowaniu wezmą udział tylko prawidłowo wypełnione rejestry, zawierające wszystkie wymagane informacje.

 

Losowanie wygrywających rejestrów zakończy się z chwilą wyłonienia trzech nagrodzonych osób. Nagrody zostaną przyporządkowane do konkretnych osób na podstawie numeru licencji wędkarskiej, dlatego to bardzo ważne by numer licencji był wpisany do każdego rejestru połowu ryb.

 

Biorąc udział w konkursie można otrzymać maksymalnie jedną nagrodę. Swoje szanse na wylosowanie nagrody możemy zwiększyć zwracając prawidłowo wypełniony rejestr po każdym dniu wędkowania. I tak np. nabywając licencję całoroczną (lub na inny dostępny okres połowu) zamiast jednego zbiorczego rejestru, możemy zwrócić taką ich liczbę, która odpowiada rzeczywistej liczbie dni wędkowania w ramach zakupionego zezwolenia.

 

Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone na stronie internetowej WPN ( www.wigry.org.pl).

 

Niebawem na stronie internetowej Parku zaprezentujemy także wyniki analizy rejestrów połowów otrzymanych w 2020 r.

 

 

 

INFORMACJA

dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu pn.:

„Poświęć chwilę - chroń ryby, wodę i przyrodę”

organizowanego przez Wigierski Park Narodowy

 

Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)) informuje się, że:

1. Administratorem danych osobowych jest: Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki.

2. Dane osobowe gromadzone będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu:

a) organizacji konkursu i przyznania nagród,

b) promocji wydarzenia i nagrodzonych uczestników.

3. Dane osobowe udostępniane będą organizatorom konkursu oraz członkom Jury.

4. Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres 2 lat, z wyjątkiem uczestników nagrodzonych, których dane będą przetwarzane do chwili odwołania zgody.

6. Każdy uczestnik posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody.

7. Każdy uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 


 

Strona główna Wigierskiego Parku Narodowego