Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

  

Nr 4/2012

   

Z życia WPN-u

Obce gatunki
- nawłocie

Wymiana wody
w jeziorze Wigry

Zabłąkani w toni
jeziora

Osada neolityczna
w Wysokim Moście

Fotoreportaż

Słupie - poznaj pieszo
i na nartach

Grzegorz Pietrewicz

Wiadomości lokalne

Rozmaitości

Redakcja

Początek numeru

  Strona główna

 

 

POWIAT SUWALSKI

 • W dniach 14-15 września odbyły się obchody Europejskich Dni Dziedzictwa 2012 w powiecie suwalskim. Ich organizatorami były samorządy powiatu suwalskiego i województwa podlaskiego. Główną imprezą, otwartą dla wszystkich zainteresowanych, było sobotnie zwiedzanie izb regionalnych znajdujących się na terenie powiatu suwalskiego, pod hasłem: „Otwarte wrota izb regionalnych powiatu suwalskiego”. Tego dnia uczestnicy mogli obejrzeć zbiory etnograficzne i wystawy historyczne znajdujące się w Raczkach, Przerośli, Turtulu, Krzywem i Czerwonym Folwarku, mogli poznać historię i duszę eksponatów oraz starych fotografii. Uczestnicy poznali także tajniki wyrobu papieru czerpanego, plecenia wikliny, lepienia z gliny w powiatowym ośrodku SOWA w Lipniaku. Przy organizacji wydarzeń tego dnia współpracowali także: GOK w Raczkach, GOKSiT w Przerośli, Wigierski Park Narodowy, Suwalski Park Krajobrazowy oraz Ośrodek Wsparcia w Lipniaku.
  Dzień wcześniej, delegacja przedstawicieli samorządów powiatu suwalskiego i województwa podlaskiego, historycy i działacze kultury regionu uczestniczyli w programie pod hasłem „Tropem dziedzictwa rodu Paców”. Tym razem w Wilnie uczestnicy zwiedzili kościoły fundacji przedstawicieli tego rodu, jak m.in.: kościół pw. św. Piotra i Pawła na Antokolu czy św. Teresy k. Ostrej Bramy, pałace przy ulicy Wielkiej oraz Św. Jana. Ten ostatni mieści obecnie część pomieszczeń Ambasady RP w Republice Litewskiej. W pałacu delegację przywitał Ambasador RP na Litwie – Janusz Skolimowski wraz z pracownikami ambasady - Marią Ślebiodą i Michałem Grodzkim. Tu także odbył się odczyt historyczny dr Eugeniji Vaitkevičiūte z Wilna. W sali „balowej” ambasady pozostała do zwiedzania powiatowa wystawa historyczna pt. „Prezentacja sylwetki i działalności hrabiego Paca oraz historia hrabstwa Dowspuda”.

  

 • W dniu 14 września przy Klubie Jednostki Wojskowej 1747 w Suwałkach odbył się Piknik Integracyjny z okazji Święta 14. Suwalskiego Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego pod hasłem „Jam Żołnierz”. W uroczystościach uczestniczyli Starosta Suwalski Szczepan Ołdakowski oraz Przewodniczący Rady Powiatu w Suwałkach Sławomir Małachowski. Starosta Suwalski dokonał oficjalnego otwarcia wystawy zatytułowanej „Ocalić od zapomnienia…” promującej historię żołnierzy ziemi suwalskiej, będącej jednym z punktów uroczystości. Trzyczęściowa wystawa została zorganizowana przez Stowarzyszenie Miłośników Historii i Tradycji Żołnierzy Suwalszczyzny i współfinansowana ze środków powiatu suwalskiego. Ekspozycja umożliwiła zapoznanie się z dziejami polskiego oręża, zwłaszcza z okresu międzywojennego, tradycjami i dziedzictwem narodowym naszego regionu.

  

 • Powiat suwalski wraz z Ośrodkiem Wsparcia w Lipniaku i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Suwałkach pozyskał ponad 2 mln 200 tysięcy złotych na aktywizację społeczną i zawodową osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.
  Dzięki dwóm projektom współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, tj: „Stworzenie i wsparcie funkcjonowania Zakładu Aktywności Zawodowej w Lipniaku” oraz „Edukacja + praca = sukces” ze wsparcia skorzysta 120 osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie powiatu suwalskiego.
  Celem głównym ww. projektów jest podniesienie poziomu kompetencji zawodowych i zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Wyraźnym rezultatem realizowanych przez powiat suwalski / Ośrodek Wsparcia w Lipniaku projektów będzie stworzenie na terenie Ośrodka Wsparcia w Lipniaku Zakładu Aktywności Zawodowej oraz zatrudnienie w nim w sumie 24 osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym.

    

    

POWIAT SEJNEŃSKI

  

 • Starostwo Powiatowe w Sejnach rozpoczęło od września 2012 roku realizację projektu LT-PL/132 „Współpraca polsko-litewska w celu poprawy warunków życia” dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013. W ramach realizacji projektu planuje się przeprowadzenie 11 szkoleń, w czasie których nie tylko dzieci, młodzież, ale i dorośli zdobędą nowe kwalifikacje, doświadczenie oraz zapewnią sobie dodatkowe źródło dochodu. Przeprowadzone zostaną takie szkolenia jak np.: tkanie na krosnach, gra na cantle, wycinanki, florystyka. W szkoleniach weźmie udział grupa 120 osób. W czasie szkoleń nakręcone zostaną filmy instruktażowe, przedstawiające sposób np. tkania na krosnach. Filmy te zamieszczone zostaną na stronie internetowej opracowanej w ramach projektu. Wydana zostanie również publikacja promująca twórczość ludową, głównie przedstawiająca rezultaty szkoleń. Wykonane zostaną prace rekonstrukcyjne w budynku internatu w Puńsku obejmujące kompleksową modernizację obiektu. Prace remontowe planowane są na wiosnę 2013 roku. Projekt realizowany jest od września br. do lutego 2014 r. w partnerstwie ze Szkołą Muzyczną w Łoździejach. Partnerem Wiodącym Projektu jest powiat sejneński. Całkowita wartość projektu po stronie Lidera wynosi 274.285 Euro, z czego dofinansowanie wynosi: 233.142,25 Euro, wkład własny: 41.142,75 Euro.

  

  

 • Starosta Sejneński podpisał w dniu 11 października porozumienie z Wojewodą Podlaskim w sprawie realizacji rządowego programu na lata 2008-2013 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w projekcie „Czuję się bezpiecznie w mojej szkole”. Projekt zrealizowany zostanie do końca br.; obejmując dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu sejneńskiego. Projekt dofinansowany jest w kwocie 74.480 zł. Przewiduje w pierwszej kolejności przeprowadzenie zajęć profilaktycznych dotyczących przemocy rówieśniczej, narkomanii, alkoholizmu oraz bezpiecznej drogi do szkoły/domu (50 godz.). Przy współpracy ze sztabem ZHP i Stowarzyszeniem „Sięgać za Horyzont” zorganizowana została gra fabularna „Cichociemni”, w której uczestniczyło 60 osób – gimnazjalistów oraz licealistów ze szkół z terenu powiatu sejneńskiego. Przeprowadzone zostały dwa konkursy – w szkole podstawowej oraz szkole gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej na temat „Bezpieczna szkoła – bez alkoholu i narkotyków”. Młodzież gimnazjalna oraz ponadgimnazjalna – 72 osoby – będzie mogła uczestniczyć w zajęciach z samoobrony.

  

   

   

GMINA KRASNOPOL

 

 • Wójt Gminy Krasnopol zorganizował dla klas III gimnazjum spotkanie z Pierwszą Damą RP Panią Prezydentową Anną Komorowską w Pałacu Prezydenckim.
 • Wójt wspólnie z Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji zorganizował rozgrywki regionalne tenisa stołowego o puchar Wójta Gminy.
 • Wójt Gminy Krasnopol uczestniczył w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w podsumowaniu „Agroligi 2012”. Drugie miejsce w konkursie zajął Pan Wojciech Fabiński z Mikołajewa.
 • W dniu 16 sierpnia Wójt Gminy podpisał umowę z Zarządem Województwa Podlaskiego na dofinansowanie budowy wodociągu Krasnopol – Czarna Buchta – Jegliniec. Koszt zadania wynosi 2.470.721,78zł, dofinansowanie UE wynosi 75% kosztów kwalifikowanych.
 • Wójt Gminy Krasnopol uczestniczył w podsumowaniu konkursu wojewódzkiego „Bezpieczne gospodarstwo rolne” organizowanego przez KRUS Białystok. Gospodarstwo rolne Państwa Doroty i Mirosława Czarnieckich ze Żłobina zajęło drugie miejsce w województwie podlaskim.
 • Wójt Gminy Krasnopol uczestniczył w posiedzeniach Rady LGD Sejneńszczyzna. Wniosek Urzędu Gminy Krasnopol na budowę ciągów pieszych w miejscowości Krasnopol przeszedł pozytywnie pierwszą weryfikację i został skierowany przez LGD do Urzędu Marszałkowskiego. Wartość tej inwestycji wynosi 334.728,27zł, koszt kwalifikowany 272.136,80, dofinansowanie UE 80% kosztów kwalifikowanych.

  

  

     
indeks tematyczny "WIGRY" home Wigierski PN spis treści następny artykuł