STUDENCKIE NAUKOWE KO£O PRZYRODNIKÓW

WSZECHNICA MAZURSKA W OLECKU

 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE

 

 

Studenckie Naukowe Ko³o Przyrodników Wszechnicy Mazurskiej zosta³o za³o¿one w paŸdzierniku 2008 jako wyraz nieodpartego pragnienia poszerzania horyzontów przyrodniczych przez braæ studenck¹. Oprócz naukowego charakteru ko³a realizowanego przez udzia³ w badaniach prowadzonych przez pracowników WM oraz w³asnych projektach ko³o ma za zadanie integracjê spo³ecznoœci studenckiej, m³odzie¿y szkolnej a tak¿e wszystkich przyjació³ przyrody. Natomiast poprzez wymianê doœwiadczeñ na forum krajowym popularyzacjê macierzystej uczelni.

 

Obóz naukowy organizowany przez Studenckie Naukowe Ko³o Przyrodników przy Wszechnicy Mazurskiej w Olecku odbywa³ siê w miejscowoœci Leszczewek w dniach 3-6 lipca 2009 roku. Naszym celem naukowym by³a inwentaryzacja wybranych grup motyli (Lepidoptera) Wigierskiego Parku Narodowego. W tym te¿ celu dokonaliœmy nocnych od³owów na samo³ówki œwietlne w okolicach miejscowoœci Leszczewek, Królówek i Miko³ajewo oraz przy¿yciowych obserwacji motyli dziennych podczas pieszych i rowerowych wêdrówek. Autorami niniejszej wstêpnego rozpoznania fauny motyli s¹ uczestnicy obozu:

Katarzya Galczak – przewodnicz¹cy Ko³a Przyrodników

Marta Wysocka

Barbara Murawko

Wioleta Taudul

Marcin Gontar

Artur Baranowski – opiekun Ko³a Przyrodników

 

W sumie zaobserwowaliœmy 212 gatunków motyli o aktywnoœci nocnej i 24 gatunki motyli dziennych, co jest zaprezentowane poni¿ej dla motyli dziennych wraz z stanowiskami wed³ug UTM i jako systematyczny wykaz gatunków Heterocera. Niektóre z tych gatunków jak na przyk³ad Drymonia velitaris, Ptilodon cuculina s¹ rzadko spotykane na terenie kraju, a wykazanie tak du¿ej liczby gatunków w tak krótkim czasie œwiadczy m.in. o du¿ym bogactwie gatunkowym fauny motyli Wigierskiego Parku Narodowego.

 

 

SPIS GATUNKÓW

 

RHOPALOCERA

 

Rodzina Gatunek Stanowiska
1 2 3 4 5 6
Pieridae Pieris brassicae + +     +  
Pieris rapae + +   + +  
Pieris napi + + + + + +
Gonepteryx rhamni +   +      
Lycaenidae Lycaena virgaureae +   +      
Lycaena alciphron +          
Celastrina argiolus + + + +    
Polyommatus icarus +          
Nymphalidae Argynnis paphia + +        
Issoria lathonia + +   +    
Vanessa atalanta + +   +    
Vanessa cardui + + +   + +
Inachis io + + + +   +
Aglais urticae + +       +
Polygonia c-album +          
Araschnia levana +          
Melitaea diamina + +        
Melitaea athalia + +        
Pararge aegeria + +        
Coenonympha arcania + +   +    
Coenonympha glycerion +     +    
Coenonympha pamphilus + +   +    
Aphantopus hyperantus + + + + + +
Maniola jurtina + + + + + +
SUMA 24 17 8 11 6 6

  

Stanowiska:

1 - FE 39 Leszczewek

2 - FE 38 Czerwony Krzy¿

3 - FE 49 Miko³ajewo

4 - FE 48 Studziany Las

5 - FE 58 Fr¹cki

6 - FE 57 Mikaszówka

  

  

  

HETEROCERA

 

Adelidae

1. Nemophora degeerella (Linnaeus, 1758)

 

Limacodidae

2. Apoda limacodes (Hufnagel, 1766)

3. Heterogenea asella (Denis et Schiffermüller, 1775)

 

Zygaenidae

4. Zygaena filipendulae (Linnaeus, 1758)

 

Tortricidae

5. Eupoecilia ambiguella (Hübner, 1796)

6. Aethes hartmanniana (Clerck, 1759)

7. Aethes rubigana (Treitschke, 1830)

8. Eana incanana (Stephens, 1852)

9. Cnephasia stephensiana (Doubleday, 1849)

10. Cnephasia asseclana (Denis et Schiffermüller, 1775)

11. Cnephasia communana (Herrich-Schäffer, 1851)

12. Epagoge grotiana (Fabricius, 1781)

13. Capua vulgana (Frölich, 1828)

14. Archips podana (Scopoli, 1763)

15. Archips xylosteana (Linnaeus, 1758)

16. Argyrotaenia ljungiana (Thunberg, 1797)

17. Pandemis cinnamomeana (Treitschke, 1830)

18. Pandemis corylana (Fabricius, 1794)

19. Pandemis cerasana (Hübner, 1786)

20. Pandemis heparana (Denis et Schiffermüller, 1775)

21. Lozotaenia forsterana (Fabricius, 1781)

22. Dichelia histrionana (Frölich, 1828)

23. Adoxophyes orana (Fischer v. Röslerstamm, 1834)

24. Endothenia marginana (Haworth, 1811)

25. Apotomis turbidana (Hübner, 1825)

26. Apotomis capreana (Hübner, 1817)

27. Orthotaenia undulana (Denis et Schiffermüller, 1775)

28. Hedya nubiferana (Haworth, 1811)

29. Hedya ochroleucana (Frölich, 1828)

30. Metendothenia atropunctana (Zetterstedt, 1839)

31. Celypha rufana (Scopoli, 1763)

32. Celypha striana (Denis et Schiffermüller, 1775)

33. Celypha cespitana (Hübner, 1817)

34. Celypha lacunana (Denis et Schiffermüller, 1775)

35. Epinotia tedella (Clerck, 1759)

36. Epinotia nisella (Clerck, 1759)

37. Eucosma hohenwartiana (Denis et Schiffermüller, 1775)

38. Eucosma metzneriana (Treitschke, 1830)

39. Notocelia uddmanniana (Linnaeus, 1758)

40. Rhyacionia buoliana (Denis et Schiffermüller, 1775)

41. Rhyacionia pinicolana (Doubleday, 1849)

42. Ancylis laetana (Fabricius, 1775)

43. Ancylis unculana (Haworth, 1811)

44. Ancylis apicella (Denis et Schiffermüller, 1775)

45. Ancylis mitterbacheriana (Denis et Schiffermüller,   17

46. Lathronympha strigana (Fabricius, 1775)

47. Zeiraphera isertana (Fabricius, 1794)

  

Pyralidae

48. Aphomia sociella (Linnaeus, 1758)

49. Hypsopygia costalis (Fabricius, 1775)

50. Ortholepis betulae (Goeze, 1778)

51. Pempeliella dilutella (Denis et Schiffermüller, 1775)

52. Sciota rhenella (Zincken, 1818)

53. Dioryctria simplicella Heinemann, 1863

54. Dioryctria abietella (Denis et Schiffermüller, 1775)

55. Assara terebrella (Zincken, 1818)

56. Homeosoma nimbella (Duponchel, 1837)

57. Scoparia ambigualis (Treitschke, 1829)

58. Scoparia pyralella (Denis et Schiffermüller, 1775)

59. Dipleurina lacustrata (Panzer, 1804)

60. Eudonia mercurella (Linnaeus, 1758)

61. Chrysoteuchia culmella (Linnaeus, 1758)

62. Crambus pascuella (Linnaeus, 1758)

63. Crambus pratella (Linnaeus, 1758)

64. Crambus lathoniellus (Zincken, 1817)

65. Crambus perlella (Scopoli, 1763)

66. Catoptria pinella (Linnaeus, 1758)

67. Catoptria falsella (Denis et Schiffermüller, 1775)

68. Platytes cerussella (Denis et Schiffermüller, 1775)

69. Elophila nymphaeata (Linnaeus, 1758)

70. Acentria ephemerella (Denis et Schiffermüller, 1775)

71. Cataclysta lemnata (Linnaeus, 1758

72. Parapoynx stratiotata (Linnaeus, 1758)

73. Nymphula nitidulata (Hufnagel, 1767)

74. Udea olivalis (Denis et Schiffermüller, 1775)

75. Opsibotys fuscalis (Denis et Schiffermüller, 1775)

76. Sitochroa verticalis (Linnaeus, 1758)

77. Perinephela lancealis (Denis et Schiffermüller, 1775)

78. Phlyctaenia perlucidalis (Hübner, 1809)

79. Phlyctaenia coronata (Hufnagel, 1767)

80. Ostrinia nubilalis (Hübner, 1796)

81. Eurrhypara hortulata (Linnaeus, 1758)

82. Pleuroptya ruralis (Scopoli, 1763)

  

Lasiocampidae

83. Dendrolimus pini (Linnaeus, 1758)

84. Euthrix potatoria (Linnaeus, 1758)

 

Sphingidae

85. Laothoe populi (Linnaeus, 1758)

86. Hyloicus pinastri (Linnaeus, 1758)

  

Drepanidae

87. Habrosyne pyritoides (Hufnagel, 1766)

88. Tetheella fluctuosa (Hübner, 1803)

89. Ochropacha duplaris (Linnaeus, 1761)

90. Drepana falcataria (Linnaeus, 1758)

 

Geometridae

91. Lomaspilis marginata (Linnaeus, 1758)

92. Ligdia adustata (Denis et Schiffermüller, 1775)

93. Macaria notata (Linnaeus, 1758)

94. Macaria alternata (Denis et Schiffermüller, 1775)

95. Macaria signaria (Hübner, 1809)

96. Macaria liturata (Clerck, 1759)

97. Chiasmia clathrata (Linnaeus, 1758)

98. Plagodis dolabraria (Linnaeus, 1767)

99. Selenia tetralunaria (Hufnagel, 1767)

100.  Angerona prunaria (Linnaeus, 1758)

101.  Biston betularia (Linnaeus, 1758)

102.  Deileptenia ribeata (Clerck, 1759)

103.  Alcis repandata (Linnaeus, 1758)

104.  Arichanna melanaria (Linnaeus, 1758)

105.  Hypomecis roboraria (Denis et Schiffermüller, 1775)

106.  Hypomecis punctinalis (Scopoli, 1763)

107.  Ectropis crepuscularia (Denis et Schiffermüller, 1775)

108.  Bupalus piniaria (Linnaeus, 1758)

109.  Cabera pusaria (Linnaeus, 1758)

110.  Cabera exanthemata (Scopoli, 1763)

111.  Hylaea fasciaria (Linnaeus, 1758)

112.  Geometra papilionaria (Linnaeus, 1758)

113.  Comibaena bajularia (Denis et Schiffermüller, 1775)

114.  Hemithea aestivaria (Hübner, 1789)

115.  Cyclophora punctaria (Linnaeus, 1758)

116.  Timandra comae A. Schmid, 1931

117.  Scopula nigropunctata (Hufnagel, 1767)

118.  Scopula immutata (Linnaeus, 1758)

119.  Idaea aversata (Linnaeus, 1758)

120.  Xanthorhoe designata (Hufnagel, 1767)

121.  Xanthorhoe ferrugata (Clerck, 1759)

122.  Xanthorhoe quadrifasiata (Clerck, 1759)

123.  Xanthorhoe montanata (Denis et Schiffermüller, 1775)

124.  Epirrhoe alternata (Müller, 1764)

125.  Mesoleuca albicillata (Linnaeus, 1758)

126.  Cosmorhoe ocellata (Linnaeus, 1758)

127.  Eulithis prunata (Linnaeus, 1758)

128.  Eulithis populata (Linnaeus, 1758)

129.  Eulithis pyropata (Hübner, 1809)

130.  Ecliptopera silaceata (Denis et Schiffermüller, 1775)

131.  Ecliptopera capitata (Herrich-Schäffer, 1839)

132.  Chloroclysta citrata (Linnaeus, 1761)

133.  Chloroclysta truncata (Hufnagel, 1767)

134.  Thera obeliscata (Hübner, 1787)

135.  Colostygia pectinataria (Knoch, 1781)

136.  Hydriomena furcata (Thunberg, 1784)

137.  Philereme vetulata (Denis et Schiffermüller, 1775)

138.  Euphyia biangulata (Haworth, 1809)

139.  Euphyia unangulata (Haworth, 1809)

140.  Perizoma alchemillata (Linnaeus, 1758)

141.  Eupithecia plumbeolata (Haworth, 1809)

142.  Chloroclystis  v-ata (Haworth, 1809)

143.  Rhinoprora rectangulata (Linnaeus, 1758)

144.  Hydrelia flammeolaria (Hufnagel, 1767)

145.  Hydrelia sylvata (Denis et Schiffermüller, 1775)

  

Notodontidae

146.  Notodonta torva (Hübner, 1803)

147.  Drymonia velitaris (Hufnagel, 1766)

148.  Leucodonta bicoloria (Denis et Schiffermüller, 1775)

149.  Ptilodon cucullina (Denis et Schiffermüller, 1775)

150.  Gluphisia crenata (Esper, 1785)

151.  Phalera bucephala (Linnaeus, 1758)

152.  Stauropus fagi (Linnaeus, 1758)

  

Noctuidae

153.  Moma alpium (Osbeck, 1778)

154.  Acronicta psi (Linnaeus, 1758)

155.  Acronicta strigosa (Denis et Schiffermüller, 1775)

156.  Craniophora ligustri (Denis et Schiffermüller, 1775)

157.  Cryphia fraudatricula (Hübner, 1803)

158.  Cryphia algae (Fabricius, 1775)

159.  Herminia tarsicrinalis (Knoch, 1782)

160.  Laspeyria flexula (Denis et Schiffermüller, 1775)

161.  Hypena proboscidalis (Linnaeus, 1758)

162.  Hypena crassalis (Fabricius, 1787)

163.  Rivula sericealis (Scopoli, 1763)

164.  Diachrysia chrysitis (Linnaeus, 1758)

165.  Autographa pulchrina (Haworth, 1809)

166.  Abrostola tripartita (Hufnagel, 1766)

167.  Abrostola asclepiadis (Denis et Schiffermüller, 1775)

168.  Abrostola triplasia (Linnaeus, 1758)

169.  Protodeltote pygarga (Hufnagel, 1766)

170.  Deltote bankiana (Fabricius, 1775)

171.  Hoplodrina octogenaria (Goeze, 1781)

172.  Trachea atriplicis (Linnaeus, 1758)

173.  Eucarta virgo (Treitschke, 1835)

174.  Cosmia pyralina (Denis et Schiffermüller, 1775)

175.  Apamea monoglypha (Hufnagel, 1766)

176.  Apamea crenata (Hufnagel, 1766)

177.  Apamea sordens (Hufnagel, 1766)

178.  Oligia strigilis (Linnaeus, 1758)

179.  Oligia versicolor (Borkhausen, 1792)

180.  Lacanobia splendens (Hübner, 1808)

181.  Lacanobia oleracea (Linnaeus, 1758)

182.  Hada plebeja (Linnaeus, 1761)

183.  Hadena rivularis (Fabricius, 1775)

184.  Polia bombycina (Hufnagel, 1766)

185.  Polia hepatica (Clerck, 1759)

186.  Polia nebulosa (Hufnagel, 1766)

187.  Mythimna turca (Linnaeus, 1761)

188.  Mythimna ferrago (Fabricius, 1787)

189.  Mythimna albipuncta (Denis et Schiffermüller, 1775)

190.  Mythimna straminea (Treitschke, 1825)

191.  Ochropleura plecta (Linnaeus, 1761)

192.  Diarsia mendica (Fabricius, 1775)

193.  Diarsia brunnea (Denis et Schiffermüller, 1775)

194.  Noctua pronuba Linnaeus, 1758

195.  Lycophotia porphyrea (Denis et Schiffermüller, 1775)

196.  Eurois occulta (Linnaeus, 1758)

197.  Xestia triangulum (Hufnagel, 1766)

198.  Eugraphe sigma (Denis et Schiffermüller, 1775)

199.  Agrotis exclamationis (Linnaeus, 1758)

200.  Agrotis clavis (Hufnagel, 1766)

  

Pantheidae

201.  Panthea coenobita (Esper, 1785)

 

Lymantriidae

202.  Euproctis similis (Fuessly, 1775)

 

Nolidae

203.  Meganola albula (Denis et Schiffermüller, 1775)

204.  Nola cucullatella (Linnaeus, 1758)

205.  Nycteola revayana (Scopoli, 1772)

 

Arctiidae

206.  Miltochrista miniata (Forster, 1771)

207.  Eilema depressa (Esper, 1787)

208.  Eilema griseola (Hübner, 1803)

209.  Spilosoma lutea (Hufnagel, 1766)

210.  Spilosoma lubricipeda (Linnaeus, 1758)

211.  Diacrisia sannio (Linnaeus, 1758)

212.  Callimorpha dominula (Linnaeus, 1758)

   

   

   

Powrót