Proszę chwilę zaczekać, ładuję zdjęcia ...

Strona główna WPN
O Międzynarodowym
Roku Lasów
Kalendarium
obchodów
w WPN-ie
Aktualności
Archiwum wydarzeń
Galeria
Ciekawostki
 
 
Zadanie dofinansowane przez
  

  

O  MIĘDZYNARODOWYM  ROKU  LASÓW

 

 

 

Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych ogłosiło rok 2011 Międzynarodowym Rokiem Lasów. Obchody Roku mają podnieść świadomość społeczeństw na temat ochrony, zarządzania i zrównoważonego rozwoju wszystkich rodzajów lasów.

  

„Lasy to nie tylko drewno – dostarczają środków do życia i są źródłem ogromnych bogactw naturalnych. Stanowią schronienie i są domem dla większości żywych organizmów na ziemi.”

„Świadomość ludzi na temat znaczenia lasów wciąż wzrasta. Coraz bardziej zdajemy sobie sprawę jak ważne są lasy dla stabilizacji zmian klimatycznych, ochrony bioróżnorodności i życia miliardów ludzi na świecie.”

„Spoczywa na nas odpowiedzialność za działania na rzecz lasów i wszystkich gatunków roślin i zwierząt, których życie zależy od lasów.”

 

Jan McAlpine, Dyrektorka Sekretariatu Forum ONZ ds. Lasów

 

  

  

Obecnie świat pracuje nad poprawą stanu lasów. Nie jest to łatwe przedsięwzięcie z uwagi na zachodzące zmiany klimatyczne, niezrównoważony rozwój i kryzys finansowy. Potrzebne jest globalne porozumienie w sprawie sposobów i środków umożliwiających finansowanie zrównoważonego zarządzania lasami.

  

Forum ONZ ds. Lasów (UN Forum on Forests) prowadzi badania nad związkiem między lasami a zmianami klimatycznymi, pustynnieniem i utratą bioróżnorodności. Zapobieganie deforestacji było jednym z głównych zagadnień poruszanych podczas światowych negocjacji związanych z osiągnięciem porozumienia w sprawie zmian klimatu w 2009 r. FAO ocenia, że co roku na świecie tracimy lasy pokrywające 13 milionów hektarów powierzchni. Lasy te pochłaniają 20% emisji dwutlenku węgla, co z kolei przyczynia się do ocieplenia klimatu na świecie. Jednocześnie lasy zamieszkuje 80% wszystkich gatunków organizmów żywych na ziemi. Istnieje ścisły związek między zdrowymi lasami, a zdrowym środowiskiem i dobrobytem człowieka

  

Światowy Dzień Środowiska, Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej oraz Międzynarodowy Rok Lasów (2011 r.) stanowią globalną platformę dla podejmowania działań na całym świecie. Działania podjęte w ramach obchodów przyczyniają się do realizacji wizji bardziej zielonej, sprawiedliwszej i zrównoważonej przyszłości dla kolejnych pokoleń.

 

 

Forum ONZ ds. Lasów (UN Forum on Forests)

 

Forum ONZ ds. Lasów powstało w 2000 r. Zajmuje się wspieraniem zarządzania, ochrony i zrównoważonego rozwoju wszystkich rodzajów lasów. Jest jedyną komisją Rady Społecznej i Gospodarczej, do której należą wszystkie 192 państwa należące do ONZ. Forum stanowi platformę dla międzynarodowej współpracy i działań krajowych zmierzających do zapobiegania degradacji lasów, redukcji procesu deforestacji oraz zmniejszenia ubóstwa wśród ludności zamieszkującej lasy.

 

Sekretariat Forum zajmuje się wszystkimi kwestiami dotyczącymi rozwoju lasów. Na mocy postanowienia Zgromadzenia Ogólnego NZ, Sekretariat pełni rolę organizatora Międzynarodowego Roku Lasów we współpracy z rządami państw i organizacjami troszczącymi się o dobro lasów na całym świecie. Sekretariat mieści się w siedzibie głównej ONZ w Nowym Jorku.

  

Forum ONZ ds. Lasów prowadzi stronę internetową w języku angielskim poświęconą obchodom Międzynarodowego Roku Lasów. Strona ta zawiera opis działań poszczególnych państw i organizacji. Forum zachęca do przedstawiania własnych inicjatyw podjętych w ramach obchodów Roku. Forum odpowiedzialne jest także za przygotowanie materiałów promujących obchody Roku (w tym logo), które umieszczane są na stronach internetowych.

 

Co to jest zrównoważone zarządzanie lasami?

  

Nie ma powszechnie ustalonej definicji zrównoważonego zarządzania lasami. Roboczo termin ten używany jest w kontekście globalnych i regionalnych procesów. Oznacza on gospodarowanie lasami, korzystanie z dóbr leśnych i terenów zalesionych w taki sposób, który nie niszczy ekosystemów i umożliwia zachowanie różnorodności biologicznej oraz odradzanie się lasów. Obecnie i w przyszłości lasy powinny służyć społeczeństwu na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym pełniąc funkcje ekologiczną i ekonomiczną.

  

Lasy pokrywają 31% całkowitej powierzchni ziemi.

36% powierzchni wszystkich lasów stanowią lasy pierwotne.

W lasach żyje 80% różnorodnych gatunków wszystkich żywych organizmów na ziemi.

Lasy dają schronienie 300 milionom ludzi na całym świecie.

Ponad 1.6 miliarda ludzi utrzymuje się z zasobów leśnych.

Handel produktami leśnymi osiągnął sumę 327 miliardów dolarów w 2004 r.

30% zasobów leśnych wykorzystywana jest do produkcji artykułów drzewnych i innych.

  

  

Tekst pochodzi ze strony Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie

     

  

do góry ▲