BADANIE MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA ZESPOŁU DZIĘCIOŁÓW PICIDAE
DO OCENY RÓŻNORODNOŚCI BILOGICZNEJ EKOSYSTEMÓW LEŚNYCH
W WIGIERSKIM PARKU NARODOWYM

Badania były prowadzone w celu oceny wpływu zespołu dzięciołów w Wigierskim Parku Narodowym na występowanie innych gatunków leśnych, a także dla sprawdzenia, czy zespoły dzięciołów w lasach objętych ochroną ścisłą i ochroną czynną Parku różnią się między sobą poszczególnymi parametrami. Cele szczegółowe projektu badawczego obejmowały:

  1. Ocenę zagęszczenia i składu gatunkowego zespołu dzięciołów WPN na 32 powierzchniach próbnych o wielkości 1 km2 każda.
  2. Badanie preferencji wobec drzew gniazdowych poszczególnych gatunków dzięciołów.
  3. Ocenę parametrów rozrodu i sukcesu lęgowego dla najliczniejszych gatunków (dzięcioła dużego i dzięcioła czarnego).
  4. Kontrolę zasiedlenia dziupli przez inne gatunki zwierząt, ocenę wykorzystania dziupli, sukcesu lęgowego, presji drapieżniczej na lęgi dziuplaków wtórnych w dziuplach dzięciołów.

RAPORT SKRÓCONY Z REALIZACJI PROJEKTUStrona główna Wigierskiego Parku Narodowego