ŚCIEŻKA EDUKACYJNA SAMLE 

  • Długość ścieżki: 4,8 km
  • Czas przejścia: około 2,5 godz
  • 14 przystanków

 

Ścieżka "Samle" zlokalizowana jest w północnej części Parku, na terenie Obwodu Ochronnego Krzywe. "Samle" jest to nazwa lokalna, odnosząca się do pobliskich jezior: Samle Duże i Samle Małe oraz historycznej osady istniejacej tu w XVII wieku. Ścieżka pokazuje walory przyrodnicze pobliskich jezior i lasów oraz przybliża historie okolicznych terenów i ich mieszkańców.
Trasa ścieżki "Samle" rozpoczyna się w Nowej Wsi i biegnie w pobliżu jezior Samle Duże i Małe, Gałęziste, Białe Pierciańskie oraz Królówek. Tablice umieszczone przy każdym z przystanków zawierają informacje dotyczące m.in. genezy jezior, ich walorów przyrodniczych, otaczających je ekosystemów leśnych oraz miejsc interesujących z historycznego punktu widzenia. Na tablicach umieszczono też grafiki przedstawiające ukształtowanie terenu.

 


Przystanki ścieżki:


TABLICA POCZĄTKOWA - mapa z przebiegiem ścieżki oraz ogólne zasady obowiązujące na terenie Wigierskiego Parku Narodowego.

JEZIORA SAMLE - obecne jeziora Samle Duże, Samle Małe i Przetaczek były kiedyś częścią jednego, dużego zbiornika. Dziś otoczone są torfowiskiem.

JEZIORO GAŁĘZISTE - Jezioro Gałęziste jest siedliskiem wielu zwierząt, począwszy od bezkręgowców wodnych do ryb, ptaków i ssaków, np. bobrów.

SAMLE, HISTORIA OSADNICTWA - ślady działalności człowieka na tym terenie sięgają XVII wieku. Nazwa Samle pochodzi prawdopodobnie od nazwiska jednego z osadników.

RZEKA SAMLANKA - Samlanka to niewielka leśna struga, która wypływa z trzech malowniczych jeziorek - Samle Duże, Samle Małe Przetaczek - i wpada do jeziora Pierty.

ZADANIA OCHRONNE W PARKU - Czynna ochrona prowadzi do ułatwienia i przyśpieszenia powrotu lasów o charakterze naturalnym, czyli o takim składzie gatunkowym jaki występował tu pierwotnie.

JEZIORO BIAŁE PIERCIAŃSKIE - Brzegi jeziora zajmuje jedno z rzadszych i cenniejszych siedlisk chronionych w ramach programu Natura 2000 - torfowisko alkaliczne (mechowisko).

KAPLICZKA - Kapliczka została powieszona na przełomie lat 80 i 90 XX wieku przez pana Wacława Łukowskiego, jako wotum dziękczynne za ocalenie przed aresztowaniem przez komunistyczny Urząd Bezpieczeństwa.

JEZIORO KRÓLÓWEK – stosunkowo płytkie jezioro z bogatą roślinnością wodną, którą reprezentuje rdestnica pływająca, rdestnica połyskująca, osoka aleosowata, rogatek sztywny, grążel żółty.

OKOPY Z II WOJNY ŚWIATOWEJ - powstały w wyniku działań wojennych z 1944 roku, kiedy przebiegała tu linia frontu niemiecko-rosyjskiego.

GATUNKI OBCE W PARKU - Jednym z gatunków obcych na terenie parku jest sosna wejmutka (Pinus strobus L.), sprowadzona z Ameryki w 1705 roku przez lorda Weymoutha. Tutejsze stanowisko wejmutki nie stanowi zagrożenia dla flory parku, ponieważ nie jest ona tu gatunkiem ekspansywnym.

LEŚNE BAGNO - Obszar leśnego bagna do lat 70 ubiegłego wieku był użytkowany rolniczo, a drzewa tu rosnące są znacznie młodsze niż te w okolicy.

NATURALNA SUKCESJA - Dawne pole uprawne leżące odłogiem, naturalnie zamienia się w las.

ZAGROŻENIA LASU - czynniki stanowiące zagrożenie dla ekosystemów leśnych to między innymi: gwałtowne wiatry, duże opady śniegu, susze lub podtopienia, ale także działalność człowieka: intensywna gospodarka, urbanizacja lub pożary.


mapka_samle Mapka ścieżki edukacyjnej Samle
Mapka ścieżki edukacyjnej Samle, wyk. mapy Adam Januszewicz

 

 

Powrót

    

Strona główna Wigierskiego Parku Narodowego