Załącznik do ZARZĄDZENIA NR 8/2015 Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego z dnia 4 marca 2015 roku w sprawie wolontariatu.

 

 

„WOLONTARIAT DLA WIGIER”

  

REGULAMIN

 

  

§ 1 Misja

  

Misją programu „Wolontariat dla Wigier” jest:

1. Wspieranie działań realizowanych przez Wigierski Park Narodowy.

2. Angażowanie społeczeństwa w aktywne działania na rzecz ochrony przyrody.

3. Edukacja przyrodnicza społeczeństwa.

4. Promowanie postaw proekologicznych i idei zrównoważonego rozwoju.

5. Zwiększanie akceptacji dla działań podejmowanych przez WPN wśród społeczności lokalnej.

6. Wspieranie osób aktywnych w działaniach społecznych na rzecz przyrody poprzez umożliwienie im zdobywania wiedzy i doświadczenia oraz kontaktu z przyrodą w WPN.

 

§ 2

Podstawa prawna

  

Program „Wolontariat dla Wigier” jest realizowany zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.). Zadania wykonywane przez wolontariuszy są zgodne z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody
(Dz. U. 2004 nr 92 poz. 880 1536 z późn. zm.).

  

§ 3

Stosowane definicje i skróty

  

1. Ustawa – ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

2. Wolontariusz – osoba fizyczna, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz WPN w ramach Programu „Wolontariat dla Wigier” na zasadach określonych w ustawie.

3. WPN – Wigierski Park Narodowy z siedzibą w: Krzywe 82, 16-402 Suwałki – Korzystający.

4. Świadczenia – są to wszystkie działania na rzecz ochrony przyrody WPN wykonywane przez wolontariuszy, są to m.in.: czynności związane z udostępnianiem turystycznym parku, monitoringiem, edukacją oraz inne zadania zlecone przez pracownika koordynującego wolontariat, a także Służbę Parku.

5. Umowa – porozumienie pomiędzy wolontariuszem a WPN, które określa zakres, sposób i czas wykonywania świadczeń przez wolontariusza na rzecz WPN, w przypadku świadczeń trwających dłużej niż 30 dni obowiązkowo sporządzone na piśmie.

6. W ramach wolontariatu można odbyć praktyki studenckie, staż lub prowadzić badania naukowe. Zadania wykonywane w ramach praktyk lub stażu nie zawsze pokrywają się z programem opracowanym przez uczelnię. Tematy badań oraz ich metodyka muszą być uzgodnione z WPN.

7. Koordynator – osoba upoważniona przez Dyrektora WPN do koordynowania działań związanych z wolontariatem.

8. Opiekun – pracownik bezpośrednio organizujący i nadzorujący pracę wolontariusza.

 

§ 4

Obowiązki wolontariusza

  

Wolontariusz jest zobowiązany do:

1. Sumiennego wykonywania powierzonych mu zadań.

2. Nie angażowania do wykonywania zadań osób trzecich.

3. Przestrzegania przepisów WPN.

4. Zachowania zasad kultury osobistej, oraz poprawnego zachowania wobec pracowników WPN, innych wolontariuszy i osób odwiedzających WPN.

5. Używania zgodnie z przeznaczeniem oraz poszanowaniem przydzielonego mu sprzętu oraz pojazdów.

6. Komunikacji z pracownikiem nadzorującym pracę i koordynatorem oraz informowania ich o wszelkich nieprawidłowościach.

7. Uzupełnienia Karty Czasu Pracy i dostarczenia jej do opiekuna lub koordynatora w dniu zakończenia wolontariatu (zał. 5). 

 

§ 5

Obowiązki WPN wobec wolontariuszy

  

WPN ma obowiązek udostępnić wolontariuszom:

1. Informację o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

2. Bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania przez nich świadczeń, w tym – w zależności od rodzaju świadczeń i zagrożeń związanych z ich wykonywaniem – odpowiednie środki ochrony indywidualnej.

3. Informację o przysługujących im prawach i ciążących na nich obowiązkach.

4. Dodatkowe specjalistyczne przeszkolenie, jeśli jest niezbędne do wykonywania zadania.

5. Ubezpieczenie NNW na kwotę 4000 zł w przypadku umów podpisywanych na okres nie dłuższy niż 30 dni.

6. Odzież służbową zapewniającą identyfikację wizualną i w miarę potrzeb odzież ochronną.

7. Sprzęt niezbędny do poprawnego wykonywania świadczeń.

8. Kartę wstępu do parku na czas trwania wolontariatu, dzięki której może zwiedzać wszystkie obiekty WPN.

9. Bezpłatny nocleg w standardzie schroniskowym – łóżko bez pościeli, WC, prysznic (ciepła woda), kuchenka, lodówka, naczynia (liczba miejsc noclegowych jest ograniczona, pierwszeństwo mają wolontariusze długoterminowi).

10. Pomoc z zorganizowaniu dojazdu z miejsca zakwaterowania (dotyczy kwater WPN) do miejsca wykonywania świadczeń.

11. Zwrot kosztów delegacji na zasadach dotyczących pracowników w przypadku świadczeń wykonywanych poza terenem WPN.

12. Pisemną opinię o wykonanych świadczeniach wydawaną na prośbę wolontariusza.

 

§ 6

Szczegółowe zasady przystąpienia do Programu „Wolontariat dla Wigier”

  

Wolontariuszem WPN może zostać osoba, która spełnia następujące warunki:

1. Wysłała za pośrednictwem Internetu lub w inny sposób dostarczyła do siedziby WPN zgłoszenie na zadanie
(zał. 1) bądź ankietę zgłoszeniową (zał. 2).

2. Pozytywnie zaliczyła kwalifikacyjny test lub rozmowę w przypadku zadań edukacyjnych i innych określonych przez koordynatora.

3. Odbyła przeszkolenie w zakresie ryzyka dla zdrowia i bezpieczeństwa oraz zasad ochrony przed zagrożeniami związanymi z wykonywaniem świadczeń – potwierdzone w formie pisemnej przez wolontariusza (zał. 3).

4. Złożyła pisemne oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania świadczeń (zał. 3).

5. Podpisała umowę tj. porozumienie na wykonywanie świadczeń pomiędzy wolontariuszem a WPN (zał. 4).

  

§ 7

Zasady korzystania z kwater

  

1. Bezpłatny nocleg przysługuje wolontariuszom podczas wykonywania świadczeń wolontariackich, włączając w to przysługujące dni wolne, dni szkoleń oraz w innych sytuacjach po uzgodnieniu z koordynatorem.

2. Wolontariusze są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz utrzymania czystości i porządku w miejscu noclegu. Zabrania się opuszczania miejsca noclegu po zakończeniu pobytu bez jego uprzedniego uprzątnięcia. Wolontariusze odpowiadają materialnie za braki w wyposażeniu oraz szkody wyrządzone w miejscu noclegu.

3. Użytkowników kwater obowiązuje cisza nocna w godzinach 22.00-6.00. Organizując wieczorne spotkania należy pamiętać by nie zakłócać spokoju osób odpoczywających po pracy.

  

§ 8

Zasady korzystania z odzieży służbowej i ochronnej

  

1. Wolontariusz otrzymuje koszulkę z logotypem WPN umożliwiającą identyfikację wizualną wolontariusza. Koszulka nie podlega zwrotowi.

2. Wolontariusz otrzymuje identyfikator zawierający imię i nazwisko wolontariusza oraz napis: WOLONTARIUSZ.

3. Przy realizacji niektórych zadań wolontariuszom jest wypożyczana odzież służbowa i/lub ochronna.

4. Odzież służbowa i ochronna może być używana przez wolontariuszy wyłącznie podczas wykonywania zadań powierzonych przez pracowników WPN. Dopuszczalne jest użycie odzieży podczas szkoleń oraz w innych sytuacjach za zgodą koordynatora wolontariatu. Nie dotyczy koszulki, o której jest mowa w pkt 1.

5. Zabrania się używania odzieży służbowej i ochronnej do celów prywatnych. Niedopuszczalne jest używanie odzieży służbowej przez osoby nieposiadające aktualnej umowy z WPN. Nie dotyczy koszulki, o której jest mowa w pkt 1.

6. Używając odzieży służbowej lub koszulki oznakowanej logotypem WPN wolontariusz winien przykładnie przestrzegać przepisów WPN oraz wykazywać się dużą kulturą osobistą. Dba w ten sposób o wizerunek WPN oraz Programu „Wolontariat dla Wigier”.

7. Zabrania się usuwania bądź zakrywania oznakowania tj. logotypu WPN oraz naszywania na odzieży służbowej i koszulkach dodatkowych oznaczeń.

8. Wolontariusz powinien dbać o należyty stan powierzonej odzieży.

9. Odzież służbowa i ochronna powinna być zwrócona koordynatorowi lub opiekunowi w dniu zakończenia wolontariatu. Nie dotyczy koszulki, o której jest mowa w pkt 1.

  

§ 9

Rozwiązanie umowy

 

1. W razie umyślnego i rażącego naruszenia przez wolontariusza przepisów prawa lub zasad określonych w niniejszym regulaminie, rozwiązuje się porozumienie ze skutkiem natychmiastowym. Niezwłocznie po rozwiązaniu umowy wolontariusz jest zobowiązany zwrócić powierzone mu w ramach wykonywanych czynności mienie, odzież służbową, identyfikator oraz opuścić zapewnione przez WPN miejsce noclegu.

2. Wolontariusz może odmówić wykonania świadczeń, informując o tym pracownika WPN nadzorującego pracę lub koordynującego wolontariat w przypadku niezapewnienia niezbędnych środków ochrony indywidualnej lub narzędzi pracy bądź jeśli wykonanie świadczenia wykracza poza umiejętności wolontariusza.

  

§ 10

Nagradzanie wolontariuszy

  

1. Wolontariusze wykazujący się szczególnym zaangażowaniem pod względem ilości przepracowanych godzin, długoletniego udziału w wolontariacie oraz wkładu w rozwój wolontariatu są nagradzani. Nagroda może mieć formę rzeczową, a w wyjątkowych przypadkach finansową.

2. Nagrody dla wolontariuszy są przyznawane przez dyrektora WPN na podstawie pisemnego wniosku koordynatora wolontariatu.

  

§ 11

  

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

   

   

   

Powrót

   

© Wigierski Park Narodowy