Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

  

Wigierski Park Narodowy - zbędne lub zużyte składniki majątkowe


  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wigierski Park Narodowy w Krzywem informuje, że posiada na sprzedaż składniki majątku ruchomego wymienione w tabeli.

Nazwa składnika majątku ruchomego

Cena wywoławcza w złotych brutto

Agregat gaśniczy wodno pianowy wysokociśnieniowy typ AW – 65/40

2500,00

Agregat gaśniczy FIRECO 5040B

5000,00

Sprzedaż wymienionych w tabeli składników nastąpi w formie przetargu pisemnego w dniu 12 grudnia 2019 roku w siedzibie Wigierskiego Parku Narodowego w Krzywem. W sprawie oględzin składników majątkowych należy kontaktować się telefonicznie z:

Stefan Mackiewicz Tel. 695075165 lub 875632564

Oferty na zakup składników należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie siedziby Wigierskiego Parku Narodowego w Krzywem do dnia 12 grudnia 2019 roku do godziny 8.45. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 grudnia 2019 roku o godzinie 9.00 w siedzibie Wigierskiego Parku Narodowego w Krzywem 82 (sala konferencyjna). Kwota zaproponowana w ofercie nie może być niższa niż wartość, która została oszacowana w tabeli. Wygrywa oferta z najwyższą ceną. Wigierski Park Narodowy zawiadomi niezwłocznie oferentów, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty o wynikach postępowania. W przypadku złożenia 2 jednakowych ofert na wybrany składnik majątku pomiędzy oferentami zostanie przeprowadzona licytacja ustna w wyznaczonym przez park terminie.

Oferta powinna zawierać dane oferenta, to jest imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres email, proponowaną cenę za wybrany składnik majątku.. Druk oferty stanowi załącznik numer 1 do niniejszego ogłoszenia. Oferty należy złożyć w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta na zakup składników majątkowych WPN, nie otwierać przed 12 grudnia 2019 roku przed godziną 9.00”.

Wydanie zakupionych składników majątku nastąpi po opłaceniu kwoty wynikającej z oferty.

Wigierski Park Narodowy zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyn.

 

Załącznik nr1: Formularz ofertowy

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zestawienie najkorzystniejszych ofert na zakup łodzi
 

W dniu 27 listopada 2019 roku dokonano otwarcia ofert na zakup zbędnych składników majątku ruchomego Nabywców nie znalazły agregaty gaśnicze. Poniżej zestawienie najkorzystniejszych ofert na zakup łodzi.
Najkorzystniejsze oferty na zakup łodzi to:
1. Łódź żakowa nr PD-SUW 0044R cena 1500 złotych od ZUL Stanisław Barszczewski Mikołajewo 34, 16-503 Krasnopol,
2. Łódź żakowa nr PD-SUW 0045R oferowana cena 3200 złotych od Marzena Bocheńska Czerwony Folwark8/1, 16-402 Suwałki,
3. Łódź żakowa nr PD-SUW 0046R cena 4550 złotych od ZUL Stanisław Barszczewski Mikołajewo 34, 16-503 Krasnopol,
4. Łódź żakowa nr PD-SUW 0047R oferowana cena 2120 złotych od Jan Korsakowski Wigry 1, 16-402 Suwałki,

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

Powrót

    

Strona główna Wigierskiego Parku Narodowego