Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

  

Wigierski Park Narodowy - zbędne lub zużyte składniki majątkowe


  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Wigierski Park Narodowy w Krzywem informuje, że posiada na sprzedaż składniki majątku ruchomego wymienione w tabeli.

 

Nazwa składnika majątku ruchomego

Cena wywoławcza w złotych brutto

Firewall sprzętowy Fortigate 80C

500,00

 

Sprzedaż wymienionych w tabeli składników nastąpi w formie przetargu pisemnego w dniu 5 marca 2020 roku w siedzibie Wigierskiego Parku Narodowego w Krzywem.

 

W sprawie oględzin składników majątkowych należy kontaktować się telefonicznie z:

Maciej Łapiński Tel. 875632552

 

Oferty na zakup składników należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie siedziby Wigierskiego Parku Narodowego w Krzywem do dnia 5 marca 2020 roku do godziny 9.45.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 marca 2020 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Wigierskiego Parku Narodowego w Krzywem 82 (sala konferencyjna).

 

Kwota zaproponowana w ofercie nie może być niższa niż wartość, która została oszacowana w tabeli.

 

Wygrywa oferta z najwyższą ceną. Wigierski Park Narodowy zawiadomi niezwłocznie oferentów, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty o wynikach postępowania.

 

W przypadku złożenia 2 jednakowych ofert na wybrany składnik majątku pomiędzy oferentami zostanie przeprowadzona licytacja ustna w wyznaczonym przez park terminie.

 

Oferta powinna zawierać dane oferenta, to jest imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres email, proponowaną cenę za wybrany składnik majątku. Druk oferty stanowi załącznik numer 1 do niniejszego ogłoszenia. Oferty należy złożyć w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta na zakup składników majątkowych WPN, nie otwierać przed 5 marca 2020 roku przed godziną 10.00”.

 

Wydanie zakupionych składników majątku nastąpi po opłaceniu kwoty wynikającej z oferty.

 

Wigierski Park Narodowy zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyn.

 

Załącznik nr1: Formularz ofertowy

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zestawienie ofert na zakup zbędnych składników majątku ruchomego


W dniu 05 marca 2020 roku o godz. 10.00 dokonano otwarcia ofert na zakup zbędnych składników majątku ruchomego tj. Firewalla sprzętowego Fortigate 80C.

W terminie do 05.03.2020 r. do godz. 09.45 wpłynęły oferty:
1. Firewall sprzętowy Fortigate 80C - cena 500,- zł od MS-IT Systemy Informatyczne, ul. Gnieźnieńska 12, 40-142 Katowice

 

 

Powrót

    

Strona główna Wigierskiego Parku Narodowego