Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

Analiza działalności Wigierskiego Parku Narodowego w roku 1993

Spis treści  

Strona główna WPN-u

   

V. ANALIZA I OCENA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

  

  

1. Ochrona lasu

  

Mimo znacznych nakładów poniesionych nad zabezpieczeniem upraw i młodników przed zwierzyną dziką i prowadzeniem redukcji stanu populacji jeleniowatych, poziom zmian powodowanych przez zwierzynę w drzewostanach nie zmniejszył się (w roku 1990 zwierzyna zniszczyła 55,5 ha upraw i 268.33 ha młodników, w 1991 roku 99,14 ha upraw i 314,65 ha młodników, w 1992 roku 85,11 ha upraw i 224,76 ha młodników, a w 1993 roku 214,48 ha upraw i 143,99 ha młodników, przy czym wielkość zgryzów i spałowań nie przekraczała 20% w/w powierzchni). Wobec powyższego, zaplanowano na 1994 rok zabezpieczenie 145 ha upraw i młodników, opalikowanie 1080 szt. modrzewia i ogrodzenie 1000 mb. upraw.

  

W 1993 roku służba Parku przygotowała i wyłożyła 283 szt. pułapek feromonowych (w tym 240 na kornika drukarza). Okresowa kontrola tych pułapek wykazała nasilenie występowania kornika drukarza. Dlatego też na rok 1994 zaplanowano wyłożyć podobną ilość pułapek (302 szt.). Wyłożono ponadto 121 szt. pułapek tradycyjnych. Na zaplanowaną liczbę próbnych poszukiwań owadów w ściółce - 157 prób wykonano 122. Pozostała ilość z uwagi na warunki pogodowe zostanie wykonana wczesną wiosną. Zgodnie z oceną przesłanych próbek Zakład Ochrony Lasu w Olsztynie nie stwierdził zagrożenia drzewostanów sosnowych przez owady.

  

W związku z wprowadzaniem modrzewia jako uzupełnienia składu gatunkowego upraw leśnych, opalikowano 401 szt. drzewek w celu jego zabezpieczenia przed spałowaniem i zgryzaniem przez zwierzynę dziką.

  

Ponadto, z zakresu ochrony lasu wywieszono 70 nowych skrzynek lęgowych dla ptaków i oczyszczono 440 starych.

  

W dniach 6-7.05.1993 Zespół Ochrony Lasu w Olsztynie przeprowadził lustrację drzewostanów, ocenę ich stanu zdrowotnego oraz określił istniejące zagrożenie i metody postępowania dla ich ochrony.

  

Odnowiono 31 km pasów przeciwpożarowych wzdłuż dróg i miejsc szczególnie zagrożonych pożarem. W 1993 roku zanotowano na terenie Parku 4 pożary ściółkowe, które objęły łącznie 1,50 ha. powierzchni leśnej.

  

  

2. Hodowla lasu

  

Wykonanie zabiegów z zakresu hodowli lasu w przybliżeniu pokrywa się z założonym planem (zał. nr 8). Wykonano w 100% plan odnowień na łącznej powierzchni 2,20 ha., zalesień na powierzchni 1,02 ha. oraz poprawek, uzupełnień i dolesień na łącznej powierzchni 4,24 ha. Pielęgnowanie gleby (wykaszanie chwastów) przeprowadzono na powierzchni 16,42 ha. Pozostała powierzchnia (2,75 ha) nie wymagała zabiegu. W 100% wykonano czyszczenia wczesne i w 99% czyszczenia późne.

  

Zapotrzebowanie na materiał sadzeniowy w poszczególnych latach przedstawia poniższe zestawienie:

 

 

Rok Powierzchnia

poprawek,

uzupełnień

i dolesień

Liczba sadzonek

w tys. szt.

1990 27 ha 206
1991 21 ha 108
1992 8 ha 40
1993 7,5 ha 42
1994 14,5 ha 42

 

 

Materiał sadzeniowy zakupywany jest w nadleśnictwach sąsiadujących z Parkiem. (zał. nr 7). Z uwagi na trudności z zakupem sadzonek dębu planuje się w bieżącym roku założenie szkółki leśnej o powierzchni do 20 arów.

  

W latach 1992 i 1993 założono w drzewostanach świerkowych próbne powierzchnie gniazdowe mające na celu zainicjować naturalne odnowienie świerka. W latach następnych planuje się wykorzystać zebrane z terenu Parku nasiona świerka (przechowywane w wyłuszczarni w Jarocinie) do siewu ręcznego na wybranych powierzchniach leśnych.

  

Z uwagi na zapotrzebowanie na materiał choinkowy założono w O.O. Krzywe w oddz. 152g plantację choinkową na powierzchni 1,15 ha.

  

Nie wykonanie zaplanowanych trzebieży wczesnych i późnych (załącznik nr 8) wiąże się przede wszystkim ze zwiększeniem zabiegów w użytkach przygodnych starszych klas wieku związanych z porządkowaniem stanu sanitarnego lasu. Łącznie, z użytków przygodnych pozyskano ponad 8472 m3 drewna, co stanowi 83% całości pozyskanej grubizny w 1993 roku. Nie wykonane zadania w zakresie trzebieży wczesnych i późnych zostały ujęte w planie na rok 1994.

  

  

3. Pozyskanie drewna

  

W roku 1993 pozyskano na terenie WPN 10511 m3 drewna łącznie, z czego 10231 m3 stanowi grubizna, a 280 m3 drobnica (zał. nr 10). Ponad 83% grubizny pozyskano w ramach użytków przygodnych, w tym 7957 m3 grubizny iglastej i 515 m3 grubizny liściastej. Pozostała grubizna pozyskana została w ramach trzebieży - 1758 m3, co łącznie stanowi około 17% ogólnej masy pozyskanej grubizny.

  

Pozyskanie w rozbiciu na poszczególne sortymenty przedstawia się w sposób następujący:

 • tartaczne iglaste - 36,4% ogólnej masy pozyskanej grubizny,
 • tartaczne liściaste - 0,2%
 • sortymenty cenne - 0,0%
 • sur. kopalniakowy - 2,6%
 • papierówka - 24,3%
 • pozostałe użytkowe - 0,8%
 • opał - 35,7%
  Razem: 100,0% ogólnej masy pozyskanej grubizny

Pozyskanie grubizny w rozbiciu na poszczególne gatunki przedstawia się w sposób następujący:

 • Św 5221,11 m3
 • So 4074,23 m3
 • Brz 575,78 m3
 • Oś 252,74 m3
 • Db 20,22 m3
 • Ol 58,17 m3
 • Iwa 28,23 m3
  Razem: 10 230,48 m3

Na koniec 1993 roku pozostało w lesie 546 m3 grubizny, z czego: 107 m3 sur. tartacznego iglastego, 279 m3 papierówki iglastej, 98 m3 papierówki liściastej, 37 m3 opału iglastego i 25 m3 opału liściastego (zał. nr 10a). Pozostała pozyskana grubizna została wywieziona z lasu.

  

  

4. Grunty rolne

  

Powierzchnia gruntów rolnych na terenie Parku wynosi 2258,52 ha, co stanowi 15% całkowitej jego powierzchni (załącznik nr 1). Zestawienie tej powierzchni z podziałem na gminy i własności zilustrowane jest w załączniku nr 3, przy czym:

 • 279,60 ha pow. rolnej znajduje się w zarządzie Parku,
 • 0,12 ha pow. rolnej znajduje się w innym zarządzie stanowiącym własność skarbu państwa,
 • 1879,82 ha pow. rolnej stanowi własność prywatną,
 • 98,98 ha pow. rolnej stanowi własność pozostałą.

Grunty orne natomiast stanowią 11,3% powierzchni Parku (1708,4 ha), z czego 177,02 ha znajduje się w zarządzie Parku, 0,11 ha w innym zarządzie Skarbu Państwa, 1463,29 ha stanowi własność prywatną, a 67,82 ha stanowi własność pozostałą. Łąki i pastwiska zajmują 538,79 ha powierzchni Parku (3.6% całkowitej powierzchni), z czego 101,99 ha znajduje się w zarządzie Parku, 406,15 ha stanowi własność prywatną i 30,64 ha pozostałą.

W formie deputatów użytkowanych było 61,48 ha gruntów ornych i 27,13 ha łąk i pastwisk. Wydzierżawiono osobom obcym 46,69 ha gruntów ornych i 12,11 ha łąk i pastwisk. Na potrzeby Parku użytkowane było 16,40 ha gruntów ornych. Powierzchnia gruntów rolnych znajdujących się w zarządzie Wigierskiego Parku Narodowego ulegnie zmianie po wykonaniu przez BULiGL klasyfikacji gruntów oraz po wykupie (przejęciu) niektórych gruntów.

  

  

5. Ochrona zwierząt dzikich

  

Ogólny plan redukcji zwierzyny grubej na terenie WPN na rok 1993 wynosił 193 szt. (załącznik nr 11). Zredukowano 153 szt. co stanowi 79% założonego planu, a mianowicie:

 • łosie szt. 0
 • jelenie szt. 45
 • sarny szt. 63
 • dziki szt. 45

Założony na 1993 rok plan redukcji sarny i jelenia został wykonany prawie w 100%. Ze względu na mały stan łosia odstąpiono całkowicie od jego redukcji. Nie wykonanie założonego planu redukcji dzika (plan 70 szt. - wykonanie 45 szt.) wynikło ze zmniejszonego jego stanu (pomór, migracja) i trudno dostępnego terenu. Przeprowadzona inwentaryzacja zwierzyny przez Służbę Parku wykazała znaczne zmniejszenie stanu dzika w stosunku do roku ubiegłego (01.1993 r. - 140 szt., 01.1994 r. - 88 szt.).

Biorąc pod uwagę zniszczenia powodowane przez zwierzynę w uprawach i młodnikach (218,13 ha upraw i 143,99 ha młodników, przy wielkości zgryzów i spałowań na 20% w/w powierzchni) oraz stan pogłowia zwierzyny dzikiej planuje się pozostawić wielkość redukcji w 1994 roku sarn i jeleni na zeszłorocznym poziomie, zmniejszając jednocześnie plan dla dzika i łosia.

Wielkość powierzchni zredukowanej w uprawach rolnych jest podobna jak w roku ubiegłym i wyniosła 13,04 ha. Dochody uzyskane z prowadzenia zabiegów związanych z ochroną zwierząt dzikich w 1993 roku pokryły w 99% wydatki z nimi związane.

  

  

6. Ochrona ekosystemów wodnych

  

W okresie od 01.01.1993 r. do 19.05.1993 r. działalność rybacką na jeziorach Wigierskiego Parku Narodowego prowadziło Państwowe Gospodarstwo Rybackie, Zakład Rybacki w Augustowie.

Połowy prowadzone były jedynie na jeziorze Wigry za pomocą niewodu i wontonów. Wyniki odłowów przedstawia poniższa tabela (dane z PGRyb Augustów):

   

Jezioro

----------

Gatunki ryb

Wigry

(kg)

Sielawa 1012
Węgorz D 23
Płoć S 15
Płoć M 4891
Leszcz D 44
Leszcz S 1246
ŁĄCZNIE 7231

 

 

W 1993 r. Zakład Rybacki Augustów dokonał zarybień w jeziorach:

 • Wigry:
  - wylęgiem szczupaka w ilości 500 000 szt.
  - wylęgiem sielawy w ilości 12 000 000 szt.
  - wylęgiem siei w ilości 40 000 szt.
 • Pierty:
  - wylęgiem sielawy w ilości 1 000 000 szt.

Dnia 19.05.1993 r. PGRyb. Giżycko Zakład Rybacki Augustów zrezygnował z użytkowania jezior położonych na terenie Wigierskiego Parku Narodowego. W wyniku porozumienia stron, Park przejął od Zakładu Rybackiego sprzęt do pozyskania ryb, oraz środki trwałe wykazane w podrozdziale "Przejmowanie nieruchomości Skarbu Państwa". Zgodnie z zawartą umową, Park zatrudnił 9 rybaków, montażystkę i magazyniera, wcześniej pracujących w PGRyb Augustów.

  

Od 14.06.1993 r. WPN prowadził odłowy regulacyjne niewodem na jeziorach:

 • Wigry
 • Pierty
 • Leszczewek
 • Królówek
 • Omułówek

Ilość i skład gatunkowy złowionych ryb kształtował się następująco:

  

Jezioro

--------

Gat. ryb

Wigry

(kg)

Pierty

(kg)

Królówek

(kg)

Leszczewek

(kg)

Omułówek

(kg)

Węgorz 279,5        
Sielawa 7 451 46      
Sieja 282 16      
Szczupak B 199 22 8   5
Lin D 9   9   1
Leszcz D 1 267 156     1
Leszcz S 1 850 190      
Okoń D 24        
Okoń S 13 38      
Okoń M 364 5     14
Płoć S 198 6      
Płoć M 2 889 139      
Karaś 4     2  
Drobnica 11 393 301 10 40  
ŁĄCZNIE 26 222,5 919 25 42 21

 

 

WPN przeprowadził odłowy sielawy i siei w okresie ochronnym w celu pozyskania ikry do inkubacji w wylęgarni w Tartaku. W okresie tarła , za pomocą wontonów odłowiono 2418 kg sielawy oraz 29 kg siei, od których pozyskano 177 litrów ikry sielawy i 5 litrów ikry siei.

  

W 1993 roku sprzedano :

 • 422 licencje wędkarskie całoroczne,
 • 2307 licencji wędkarskich okresowych.

Obciążenie wędkarskie jezior udostępnionych do wędkowania wynosi średnio 217 osób/dzień. W przybliżeniu, odłowy wędkarskie szacować można na ok. 20 000 kg.

  

  

7. Infrastruktura gospodarcza

  

W 1993 roku uległa zmianie infrastruktura gospodarcza WPN w sposób następujący:

 1. przejęto budynki i budowle po PGRyb Giżycko,
 2. oddano do eksploatacji Terenową Stację Badawczą nad Zatoką Słupiańską,
 3. zmodernizowano hydrofornię w siedzibie Parku,
 4. zakupiono:
  - samochód osobowy Fiat 126,
  - samochód terenowy UAZ do celów ppoż.,
  - 2 komputery typu IBM PC/AT,
  - kserokopiarkę,
  - pilarkę typu Husqvarna ,
  - piec centralnego ogrzewania.

  

8. Zatrudnienie i wynagrodzenia

  

Przeciętne zatrudnienie w 1993 roku wynosiło 92 etaty przy czym w budżecie 64 etaty i w gospodarstwie pomocniczym 28 etatów.

  

Stan zatrudnienia w dniu 31 grudnia 1993 roku wynosił:

 • w budżecie 65.75 etatu,
 • w gospodarstwie pomocniczym 31 etatów.

W ciągu roku zatrudnionych zostało:

 • w gospodarstwie pomocniczym 17 osób na stanowiska: rybak, stolarz, drwal,
 • w budżecie 4 osoby na stanowiska: adiunkt w PN-B, podleśniczy, strażnik, st. referent d/s ochrony ekosystemów wodnych, st. referent d/s dydaktyki.

Umowy o pracę zostały rozwiązane z 11 pracownikami (6 w budżecie i 5 w gospodarstwie pomocniczym).

  

Średnia płaca miesięczna wynosiła:

 • 3 721 000 zł w budżecie,
 • 3 191 000 zł w gospodarstwie pomocniczym.

Wzrost wynagrodzenia w stosunku do roku 1992 wiąże się ze wzrostem ilości i wysokości świadczeń związanych z pracą, a mianowicie:

 • wypłaty z tytułu nagród jubileuszowych,
 • odprawy wypłacane pracownikom przechodzącym na renty inwalidzkie i emerytury,
 • ekwiwalenty za nie wykorzystane urlopy pracownikom, którym przyznano renty,
 • koszty umundurowania.

Łączny koszt w/w świadczeń wyniósł w 1993 roku 163 mln zł, a w 1992 roku 86 mln zł.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że średnia płaca w 1992 roku wynosiła 2 862 000 zł., natomiast w II półroczu 1992 roku (po podwyżce w m-cu VI) wynosiła 3 355 100 zł, i to do tej kwoty należy porównywać średnią płacę z 1993 roku.

W Wigierskim Parku Narodowym 22 osoby posiadają wykształcenie wyższe, w tym 4 stopień doktora. Średnie wykształcenie posiada 39 osób zatrudnionych w budżecie i 14 osób zatrudnionych w gospodarstwie pomocniczym. Wykształcenie podstawowe posiada 7 osób zatrudnionych w budżecie (pracownicy obsługi i strażnicy z wieloletnim stażem pracy) i 17 osób zatrudnionych w gospodarstwie pomocniczym.

   

  

9. Wypadki przy pracy

  

W 1993 roku miały miejsce trzy wypadki przy pracy oraz dwa wypadki w drodze do pracy (załącznik nr 14). Wypadkom przy pracy ulegli: strażnik leśny, konserwator-elektryk oraz robotnik leśny z O.O. Krzywe. Wypadkom w drodze do pracy ulegli: palacz c.o. oraz strażnik leśny. Wszyscy poszkodowani nie doznali poważniejszych obrażeń ciała - decyzjami komisji lekarskich przyznano im zero procent uszczerbku na zdrowiu.

W tym samym roku sześć osób uczestniczyło w podstawowym kursie bhp organizowanym przez RDLP w Białymstoku. Okresowe badania lekarskie przeszło 4 pilarzy.

Pracownicy Parku przyjęli pierwszą serię szczepień przeciwko pokleszczowemu zapaleniu opon mózgowych. Wszyscy kierowcy Parku etatowi i nieetatowi posiadają aktualne badania psychotechniczne.

  

  

10. Szkolenia

  

W 1993 roku pracownicy Parku brali udział w następujących szkoleniach:

 1. kurs jednoosobowej ścinki drzew pilarkami (8.02 - 26.02) - 1 osoba,
 2. kurs podstawowy bhp dla pracowników administracji (15.02 - 19.02) - 6 osób,
 3. szkolenie referentów ppoż. (01.03 - 05.03) - 1 osoba,
 4. szkolenie z zakresu przeglądów i konserwacji sprzętu ppoż. (8.03 - 11.03) - 1 osoba,
 5. kurs bhp dla pracowników służb bhp (01.04 - 14 05) - 1 osoba,
 6. szkolenie z zakresu obsługi LLnera (1.02) - 12 osób,
 7. szkolenie z zakresu zabezpieczenia ppoż. Parku oraz obsługi gaśnic (14.05) - 12 osób,
 8. szkolenie z klasyfikacji jakościowo - wymiarowej drewna (7.06) - 27 osób,
 9. szkolenie z podatku od osób fizycznych (01, 07) - 1 osoba,
 10. szkolenie z zakresu rekultywacji jezior eutroficznych (Estonia 23-29.05) - 1 osoba,
 11. warsztaty przedmiotowo metodyczne z ekologii (20-21.11) - 1 osoba,
 12. kurs z zakresu praktycznych form edukacji środowiskowej (25-27.10) - 2 osoby,
 13. Park i ludzie - stosunki socjologiczne (10-11.12) - 7 osób
 14. szkolenia dla służby terenowej Parku z zakresu prawidłowego prowadzenia zabiegów pielęgnacyjno-hodowlanych w ekosystemach leśnych i nieleśnych (16 spotkań).

  

  

VI. ZAGADNIENIA EKONOMICZNO-FINANSOWE

  

Z uwagi na prowadzenie przez gospodarstwo pomocnicze prac w wielu kierunkach (prowadzenie gospodarki ochronnej, finansowanie w znacznej części planu ochrony Parku, utrzymanie i remontowanie osad, sprzętu itp.), niezbędna jest dotacja z budżetu Państwa.

  

W sferze budżetowej niezbędne są dotacje na inwestycje i dalsze zakupy inwestycyjne (osady dla Służby Parku, remont ośrodka w Starym Folwarku na Muzeum WPN, zakup sprzętu komputerowego, pojazdów terenowych 7 szt., wyposażenia pracowni naukowo - badawczej itd.).

  

Plan i wykonanie w budżecie i w gospodarstwie pomocniczym za 1993 rok przedstawiają tabele:

  

1. Budżet

 

 

a) Dochody budżetowe (w zł)

 

Rozdział 4711
Nazwa paragrafu §§ Plan Wykonanie % wyk.
Wpływy z usług 42 35 000 000 17 300 000 49
Wpływy ze sprzedaży wyrobów

i składników majątkowych

43      
Różne dochody 77      
Razem dochody   35 000 000 17 300 000 49

 

b) Wydatki budżetowe

 

Nazwa paragrafu §§ Plan Wykonanie % wyk.
Wynagrodzenia osobowe 11 2 634 839 000 2 634 839 000 100
Wynagrodzenia bezosobowe 12 - - -
Nagrody z z.f.n. 17 148 045 000 148 045 000 100
Nagrody i wydatki osobowe

nie zaliczane do wyn.

21 3 100 000 3 033 000 98
Różne wydatki

na rzecz osób fizycznych

25 400 000 357 000 89
Podróże służbowe krajowe 28 49 561 000 49 561 000 100
Materiały i wyposażenie 31 629 000 000 629 000 000 100
Energia 35 18 900 000 19 254 000 101
Usługi materialne 36 202 711 000 202 711 000 100
Usługi niematerialne 37 9 789 000 9 789 000 100
Różne opłaty i składki 40 42 100 000 41 800 000 99
Składki na ubezp. społ. 41 1 200 297 000 1 199 042 000 99
Składki na fund. pracy 42 79 485 000 79 780 000 100
Odpisy na z.f.ś.s. 43 54 532 000 54 532 000 100
Odpisy na z.f.m. 44 26 452 000 26 452 000  
Inwestycje jedn. budż. 72 450 000 000 450 000 000 100
Razem rozdz. 4711   5 549 211 000 5 548 195 000 100
Rozdział 4997
Dotacje dla jednostek

gosp. pozabudżetowej

47 1 630 000 000 1 630 000 000 100
Ogółem (4711+4997)   7 179 211 000 7 178 195 000 100

 

 

2. Gospodarstwo pomocnicze

 

Lp. Wyszczególnienie

działalności

Plan wartość w tys. zł Wykonanie w tys. zł % wyk.

doch.

--------

kosz.

Dochody

--------

Koszty

Wynik

+ zysk

- strata

Dochody

--------

Koszty

Wynik

+ zysk

- strata

I Ochrona przyrody  

--------

42400

- 42400  

--------

25318

- 25318  

--------

60

1 ochrona przyrody  

--------

37400

- 37400  

--------

20596

- 20596  

--------

55

2 monitoring środow.  

--------

5000

- 5000  

--------

4722

- 4722  

--------

94

II Gospodarka rezerwat.  2533281

--------

1224342

+ 1328939  4659590

--------

1590033

+ 3069557  182

--------

130

1 programy gospodarki

rezerwatowej

- - - - -
2 plany urządzeniowe  

--------

60000

- 60000  

--------

61046

- 61046  

--------

102

3 ekosystemy leśne  

--------

174549

- 174549  

--------

284621

- 284621  

--------

163

4 ochrona lasu  

--------

114376

- 114376  

--------

162245

- 162245  

--------

142

5 ochrona zwierzyny 98204

--------

174812

- 76608 184724

--------

136137

+ 48587 183

--------

78

6 ochrona ppoż.  

--------

178240

- 178240  

--------

293457

- 293457  

--------

165

7 zagospodarowanie

drewna

2455077

--------

522365

+ 1932712 4474866

--------

652527

+ 3822339 182

--------

125

8 sprzedaż drewna m3

--------

pozysk. drewna m3

6293

--------

6298

  10191

--------

10736

  162

--------

170

III Dydaktyka

i turystyka

261385

--------

207400

+ 53985 138957

--------

245084

- 106127 53

--------

118

1 dydaktyka 32734

--------

108000

- 75266  

--------

84433

- 87433  

--------

81

2 wydawnictwa 40919

--------

5000

+ 35919 29031

--------

358

+ 28673 71

--------

7

3 turystyka 187732

--------

94400

+ 93332 109926

--------

157298

- 47367 58

--------

167

IV Pozostała

działalność

1375334

--------

1609925

- 234591 1276609

--------

2068883

- 792274 93

--------

128

1 gosp. użytk. roln. wod. 848311

--------

504600

+ 343711 798911

--------

549554

+ 249357 94

--------

109

2 transport

i gosp.warsztat.

505023

--------

508311

- 3288 477698

--------

764984

- 287266 94

--------

150

3 remonty budyn.,

dróg

 

--------

575014

- 575014  

--------

754102

- 754102  

--------

131

4 lasy niepaństwowe 22000

--------

22000

-  

--------

263

- 263 -

--------

-

V Koszty zarządu  

--------

1105933

- 1105933  

--------

1548080

- 1548080  

--------

140

  w tym koszty bhp 40000        
VI OGÓŁEM dochody

 --------

 koszty

4190000

--------

4190000

- 6075156

--------

5477398

+ 597758 145

--------

131

  

  

  

  

VII. OMÓWIENIE DZIAŁALNOŚCI RADY PARKU

  

  

W 1993 roku odbyły się dwa posiedzenia Rady Naukowej Wigierskiego Parku Narodowego.

   

Pierwsze odbyło się w dniach 5-6 marca i uczestniczyło w nim 8 członków Rady (53% składu osobowego) oraz zaproszeni goście. Pierwszy dzień posiedzenia Rady w całości dotyczył omówienia elementów zagospodarowania przestrzennego Parku opracowanych na potrzeby planu ochrony WPN. Mgr inż. Z. Szkiruć przedstawił zebranym wyniki prac, wykonanych pod jego nadzorem, dotyczące powyższego zagadnienia. Zaprezentowany materiał wywołał burzliwą dyskusję i w wielu miejscach spotkał się z licznymi uwagami krytycznymi.

  

W wyniku dyskusji Rada Parku zaproponowała, aby wykonawca opracowania dokonał uzupełnienia i poprawek w opracowaniu. Będą one dotyczyły m.in. przygotowania opisu granic strefy ochronnej WPN (wraz z uzasadnieniem), podania źródeł skażeń i zagrożeń środowiska przyrodniczego, umieszczenia na mapie charakterystyk studni kopanych, granic zlewni, wykonania mapy terenów zdegradowanych i zagrożonych erozją oraz mapy miąższości I warstwy wodonośnej.

  

Drugi dzień obrad poświęcony był zagadnieniom stanu drzewostanów na obszarach objętych ochroną ścisłą, aktualnym problemom budownictwa na terenie Parku i problematyce badań naukowych. Rada, po zapoznaniu się ze stanem drzewostanów na obszarach objętych ochroną ścisłą, stwierdziła, że nie ma potrzeby zmiany statusu niedawno powstałych rezerwatów ścisłych. Należy jedynie uważnie śledzić procesy zachodzące na tych obszarach. Rada wypowiedziała się na temat budownictwa na terenie Parku, proponując konkretne rozwiązania w poszczególnych przypadkach.

  

Rada pozytywnie zaopiniowała tematy badawcze realizowane w Pracowni Naukowo-Badawczej WPN, wskazując jednocześnie na pilną potrzebę podejmowania wszelkich prac związanych z monitorowaniem środowiska przyrodniczego.

  

Drugie posiedzenie Rady odbyło się 5 listopada i uczestniczyło w nim 10 członków Rady (66% składu osobowego) oraz zaproszeni goście. Na posiedzeniu omawiano zagadnienia związane z rybactwem na wodach WPN, planem ochrony ichtiofauny, planem leśnej gospodarki rezerwatowej na rok 1994 oraz zagadnienia dotyczące zintegrowanego monitoringu środowiska przyrodniczego i edukacji ekologicznej. Po zapoznaniu się z nową sytuacją Parku, wynikającą z przejęcia przez Park Zakładu Rybackiego w Augustowie, Rada dyskutowała nad możliwościami rozwoju rybactwa na jeziorach Parku i jego kierunkami. W wyniku tej dyskusji ustalono, że rybactwo stało się w dzisiejszych czasach istotnym elementem ochrony środowiska, jest traktowane jako skuteczny zabieg przeprowadzany w jeziorach. Rada wskazała na konieczność podjęcia systematycznych badań właściwości fizyczno-chemicznych wód Parku oraz badań fito- i zooplanktonu. Konieczne jest też przeprowadzenie badań składu gatunkowego poszczególnych jezior. Rada pozytywnie zaopiniowała wniosek dotyczący zarybienia sieją rasy wigierskiej, sielawą i szczupakiem jeziora Pierty oraz sandaczem jeziora Leszczewek. Rada pozytywnie ustosunkowała się też do projektu rozszerzenia udostępnienia wód Parku do połowów wędkarskich, wprowadzając dodatkowo licencje wędkarskie 3-dniowe i tygodniowe.

  

Po zapoznaniu się z planem leśnej gospodarki rezerwatowej Rada zaopiniowała go pozytywnie. Za duży sukces Rada uznała utworzenie Stacji Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, działającej w systemie Monitoringu Krajowego. Podobną opinię Rada wydała po zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi utworzenia Ośrodka Edukacji Ekologicznej nad Zat. Słupiańską.

  

Dyrekcja Wigierskiego Parku Narodowego, uwzględniając opinie i zalecenia Rady Naukowej Parku, podjęła wiele decyzji dotyczących usprawnienia funkcjonowania Parku. Opinia Rady, na temat opracowania elementów zagospodarowania przestrzennego Parku, stała się mocnym argumentem w rozmowach z wykonawcą opracowania, dotyczących uzupełnienia i poprawienia opracowania.

  

Dyrekcja Wigierskiego Parku Narodowego biorąc pod uwagę opinie i zalecenia Rady Parku podjęła wiele działań mających na celu usprawnienie funkcjonowania Parku. Opinie Rady wykorzystane były m. innymi w pracach nad realizacją planu ochrony Parku, realizacją wniosków gospodarczych, w tym ochroną ekosystemów wodnych.

  

  

  

VIII. OMÓWIENIE PRZEPROWADZONYCH KONTROLI

  

  

1. Kontrole zewnętrzne

 1. W dniu 5 października została przeprowadzona kontrola archiwum zakładowego. Wnioski i zalecenia pokontrolne:
  - uzyskać bądź opracować normatywy kancelaryjno - archiwalne i wprowadzić je w życie,
  - wymagać terminowego i zgodnego z zasadami przekazywania dokumentacji z registratur do archiwum zakładowego,
  - przeszkolić na kursie archiwalnym pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie archiwum zakładowego,
  - usunąć z archiwum przedmioty nie mające nic wspólnego z jego zasobem i wyposażeniem,
  - zaopatrzyć archiwum w klimatyzację
 2. W dniu 21.04.1993 r. zostały przeprowadzone czynności kontrolno - rozpoznawcze z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
  Zaleceniem było oznakowanie i pogłębienie punktów czerpania wody. Innych usterek nie stwierdzono.
 3. W dniach 6-7.05.93 r. na zaproszenie Parku Zespół Ochrony Lasu z Olsztyna przeprowadził lustrację drzewostanów, ocenę ich stanu zdrowotnego, oraz określił istniejące zagrożenia i metody postępowania dla ich ochrony.

  

2. Kontrole wewnętrzne

  

 1. Zarządzeniem nr 9/93 z dnia 20 września 1993 roku Dyrektora WPN została przeprowadzona inwentaryzacja składników
  majątkowych,
 2. Straż Parku przeprowadziła 14 kontroli pni w obwodach ochronnych Parku. W 4 wypadkach ujawnione zostały pnie pokradzieżowe. W sprawach tych wszczęto dochodzenie i wartością skradzionego drewna obciążono odpowiedzialnych pracowników.
  Korzystając z uprawnień oskarżyciela publicznego WPN wszczęto dochodzenia w 8 sprawach dotyczących kradzieży drewna. Dochodzenia zakończono w 7 sprawach. Do sądu z aktem oskarżenia skierowano 5 spraw. Sąd rozpatrzył 4 sprawy z pomyślnym wyrokiem dla WPN, jedna sprawa została nie rozpatrzona. Sprawy dotyczące kradzieży drewna i kłusownictwa rybackiego wniesiono do kolegium. Jedna sprawa pozostała nie rozpatrzona, zaś pozostałe zostały rozpatrzone z wynikiem pozytywnym dla WPN.
 3. Administracja Parku przeprowadziła liczne kontrole co do prawidłowości prowadzenia wszelkich zabiegów ochronnych w poszczególnych Obwodach Ochronnych jak również prawidłowości sporządzania dokumentacji. Wnioski przeprowadzonej kontroli na bieżąco były przedkładane kierownictwu Parku.

  Do nakładania mandatów karnych upoważnionych jest 18 pracowników Parku. W 1993 roku nałożono ogółem 33 mandaty na łączną sumę 2.850.000 zł.

  

  

IX. WSPÓŁPRACA Z WŁADZAMI I INNYMI ORGANIZACJAMI W KRAJU I ZA GRANICĄ

  

  

W 1993 roku Wigierski Park Narodowy współpracował między innymi z:

 1. Zarządem Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Suwałkach.
 2. Polskim Związkiem Łowieckim.
 3. Urzędami Gmin (w zakresie propagowania rolnictwa ekologicznego i ekoturystyki, likwidacji dzikiego budownictwa i dzikich wysypisk śmieci).
 4. Zakładem Usług Ekologicznych w Suwałkach.
 5. Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Suwałkach (w zakresie wymiany informacji i prowadzenia wspólnych badań).
 6. Urzędem Wojewódzkim w Suwałkach (w zakresie ochrony środowiska, turystyki, zagospodarowania przestrzennego oraz gromadzenia, przetwarzania i prezentacji danych o środowisku przyrodniczym).
 7. Filią UW w Białymstoku (w zakresie prowadzenia wspólnych badań).
 8. Stacją Doświadczalną IBL (w zakresie prowadzenia badań).
 9. PTTK w Suwałkach (w zakresie organizacji imprez turystycznych).
 10. Wojewódzkim Inspektoratem Obrony Cywilnej (w zakresie obrony cywilnej WPN).
 11. BWA w Suwałkach (w zakresie wystaw i "Spotkań Wigierskich").
 12. WSP - Bydgoszcz (w zakresie badań entomologicznych).
 13. UŁ - Łódź (w zakresie badań naukowych).
 14. IRŚ w Olsztynie (w zakresie konsultacji i prowadzenia badań naukowych).
 15. Muzeum Okręgowym w Suwałkach (w zakresie pozyskiwania materiałów źródłowych i wymiany danych).
 16. III LO w Suwałkach (w zakresie upowszechniania wiedzy o środowisku).
 17. Przedszkolem nr 19 (w zakresie fachowej pomocy w realizacji programu proekologicznego).
 18. Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym w Suwałkach (w zakresie edukacji ekologicznej).
 19. UMK w Toruniu (w zakresie badań entomologicznych).
 20. SGGW w Warszawie (w zakresie konsultacji i prowadzenia badań);
 21. BULiGL w Warszawie (w zakresie planu urządzania lasu);
 22. Wojewódzkim Sejmikiem Żeglarskim (w zakresie turystyki wodnej);
 23. Progress Business Foundation (w zakresie wsparcia finansowego i metodycznego)
 24. RH & H CONSULT (w zakresie szkolenia kadry pracowniczej i opracowań komputerowych)
 25. Federation of Nature and National Parks of Europe - England
 26. Fundacja EkoFundusz (w zakresie dofinansowania programów naukowo-badawczych)
 27. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
 28. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
 29. Fundacja Wigry (w zakresie działania na rzecz rozwoju społ.-gosp. w warunkach zachowania i odtwarzania równowagi ekologicznej)
 30. GRID (w zakresie wymiany informacji o środowisku przyrodniczym)
 31. Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne (w zakresie opracowań projektowych i inwentaryzacji przyrodniczej)
 32. GIOŚ (w zakresie Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego)
 33. Kluby Płetwonurków - "Orka" w Suwałkach i "Tryton" w Augustowie
 34. Polskie Towarzystwo Geologiczne w Warszawie (w zakresie wymiany informacji)
 35. Korpus Pokoju (w zakresie fachowego doradztwa)
 36. KCEE (w zakresie udostępniania informacji i materiałów proekologicznych oraz tworzenia sieci regionalnych centrów edukacji ekologicznej)
 37. Ogród Botaniczny w Warszawie (w zakresie realizacji programów naukowo-badawczych)
 38. Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu (w zakresie realizacji programu pomiarowego Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego)
 39. Aeroklub Suwałki (w zakresie badań naukowych i inwentaryzacji przyrodniczej)
 40. Pan European Wetland Expert Group - PEWEG (konsultacje w zakresie hydrobiologii na obszar Europy)
 41. Wojewódzka Komenda Policji (w zakresie szkolenia Straży Parku)
 42. Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt w Krakowie (w zakresie opracowania Bryozoa do "Wykazu Zwierząt Polski")
 43. Polskie Towarzystwo Etologiczne w Warszawie (w zakresie realizacji tematów naukowo - badawczych)
 44. "Intergraf" - Warszawa (w zakresie tworzenia mapy numerycznej WPN)

  

  

X. WNIOSKI

 1. Realizować prace związane z tworzeniem planu ochrony Parku (urządzanie lasu, urządzanie gospodarstwa rezerwatowego wodnego, planu zagospodarowania przestrzennego),
 2. Kontynuować i rozwijać współpracę z władzami administracyjnymi i samorządami woj. suwalskiego oraz organizacjami społecznymi działającymi na terenie Parku,
 3. Podejmować starania o wykup enklaw gruntów leżących na terenie Parku,
 4. Utworzyć placówkę dydaktyczno-muzealną w Starym Folwarku (dawna Stacja Hydrobiologiczna) oraz wyposażyć w niezbędny sprzęt Terenową Stację Badawczą WPN nad Zatoką Słupiańską,
 5. Zintensyfikować działalność wydawniczą i propagandową Parku,
 6. W celu dalszej poprawy infrastruktury gospodarczej należy:
  a) kontynuować prace związane z budową nowych i remontem istniejących budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz kontynuować starania o budowę garaży i zaplecza warsztatowego,
  b) dokonać zakupu sprzętu warsztatowego i gospodarczego,
 7. W celu prawidłowego wykonywania podstawowych funkcji ochronnych Parku należy przebudować obecną strukturę organizacyjną na podstawie regulaminu organizacyjnego (nowy podział na obręby i obwody ochronne zwiększenie etatów w pionie badań naukowych i dydaktyki),
 8. Podjąć intensywne starania o dodatkowe źródła finansowania zadań stojących przed WPN (dotacje z NFOŚiGW, NFOŚ, UW i innych sponsorów),
 9. Zintensyfikować prace związane z zagospodarowaniem turystycznym Parku,
 10. Rozpocząć prace związane z budową dostrzegalni ppoż.

  

  

  

Dalej »