Opis projektu
 Harmonogram
 Aktualności
 Inne projekty
 Strona główna
 WPN-u

  

  

OPIS PROJEKTU

  

Ograniczenie presji turystycznej na cennych przyrodniczo obszarach

Wigierskiego Parku Narodowego

  

  

Projekt POIS.05.01.00-00-437/12 pn. "Ograniczenie presji turystycznej na cennych przyrodniczo obszarach Wigierskiego Parku Narodowego", jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko" V os priorytetowa: Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych: Działanie 5.1.3. Budowa lub modernizacja małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów.

  

Projekt jest dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony i Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie umowy nr 963/2013/Wn-10/OP-PO-PS/D z dnia 24.12.2013 r.

 

Cel projektu

  

Celem projektu jest ograniczenie negatywnych skutków presji turystycznej na przyrodę parku narodowego poprzez właściwe zagospodarowanie miejsc odwiedzanych przez turystów i działania informacyjno-edukacyjne. W wyniku realizacji projektu powstaną takie elementy infrastruktury, które koncentrować będą ruch turystyczny w miejscach o niższych walorach przyrodniczych, a przez to zmniejszać antropopresję na najcenniejsze obszary parku narodowego. Prawidłowe zagospodarowanie miejsc masowo odwiedzanych przez turystów ograniczać będzie dewastację i zanieczyszczenie środowiska. Planowane przedsięwzięcia obejmują obszary w okolicy Ośrodka Edukacji Środowiskowej (Zatoka Słupiańska jez. Wigry), Muzeum Wigier (Stary Folwark) i dyrekcji WPN-u (Krzywe). Działanie inwestycyjne mają na celu m.in. ochronę gleby i roślinności w miejscach do których turyści docierają pojazdami mechanicznymi (budowa parkingu i zatok postojowych) oraz ograniczenie niekontrolowanej penetracji lasów, poprzez wyznaczenie i zagospodarowanie ścieżki spacerowej. Ważnymi elementami projektu są działania informacyjno-edukacyjne, m.in. budowa ścieżki, ogrodu dydaktycznego i pomostu na wodnej ścieżce edukacyjnej, a także upowszechnianie informacji o walorach parku i zasadach jego udostępniania (remont centrum informacji turystycznej, wydawnictwa, strona internetowa).

  

  

Metody/narzędzia/technologia jakimi będzie realizowany projekt

  

Wszystkie zaproponowane metody realizacji projektu są w pełni zgodne i dostosowane do lokalnych uwarunkowań, w tym: potrzeb ochronnych gatunków i siedlisk oraz lokalnych warunków terenowych, dzięki czemu gwarantują właściwą ochronę gatunków i obszarów przed nadmierną antropopresją.

  

Budowa ścieżki edukacyjnej "Ols" przy Muzeum Wigier w Starym Folwarku ma ograniczyć żywiołową penetrację lasu, szczególnie latem, gdy poziom wody obniża się i ols jest łatwiej dostępny. Kładka przecinać będzie fragment olsu w pobliżu Muzeum Wigier. Będzie stanowiła barierę w tej przestrzeni dla ludzi; będzie jednocześnie umożliwiała wgląd do wnętrza tego bagiennego siedliska i jego poznawanie na wyznaczonych przystankach (tablice edukacyjne). W sąsiedztwie ścieżki "Ols" zostanie utworzony ogród dydaktyczny, aby najmłodsi odwiedzający park mogli poznać poprzez zabawę jego walory. Oba elementy zlokalizowane w pobliżu Muzeum Wigier pomogą podnieść poziom bezpieczeństwa najmłodszych, którzy skupią się na obszarze możliwym do obserwacji ich zachowania.

  

Remont sanitariatu w Krzywem. Sanitariat ulokowany zostanie w pobliżu ścieżki "Suchary" oraz dojścia do publicznego kąpieliska. Podniesienie standardu tego obiektu powinno zachęcać odwiedzających do korzystania z sanitariatu. Ograniczy to żywiołowe wykorzystywanie zarośli na trasie ścieżki "Suchary" oraz ścieżki (drogi żwirowej) prowadzącej do kąpieliska, jako miejsc "terenowych toalet".

  

Ścieżka spacerowa na Słupiu zostanie zlokalizowana na obszarze coraz intensywniej odwiedzanym przez turystów w sezonie wiosenno-letnim, a także mieszkańców z okolicznych miejscowości, w tym przede wszystkim z Suwałk (odległość od Słupia do Suwałk ok. 15 km). WPN ma przygotowaną tutaj ścieżkę edukacyjną "Jeziora" oraz Ośrodek Edukacji Środowiskowej. Jednak bliskość jeziora Wigry (Zatoki Słupiańskiej) zachęca ludzi do spacerów nad jego brzegi, co prowadzi do dość żywiołowej penetracji obszaru pomiędzy ścieżką "Jeziora" a brzegiem Zatoki Słupiańskiej. Konieczne jest wprowadzenia drewnianych barierek ukierunkowujących ruch odwiedzających to miejsce, aby ochronić je przed zadeptywaniem. Konieczne jest również zmodernizowanie parkingów (miejsc postojowych) dla samochodów.

 

Renaturalizacja terenu (etap II) na Słupiu wynika z konieczność usunięcia pozostałości po dawnych ośrodkach wypoczynkowych istniejących nad Zatoką Słupiańską do połowy lat 90. ubiegłego wieku. Resztki konstrukcji betonowych i stalowych po dawnych obiektach rekreacyjnych stanowią pretekst dla zwiedzających do zejścia z wyznaczonych ścieżek. Prowadzi to do wydeptywania nowych ścieżek i spowalnia naturalny proces renaturyzacji tego obszaru. (Uwaga: ten element projektu sfinansowany zostanie ze środków Funduszu Leśnego).

 

Elementy projektu takie jak: Modernizacja drogi dojazdowej oraz miejsca postoju przy OEŚ na Słupiu; Rondo - wykonanie 2 zatok postojowych na Słupiu; Łysocha (Słupie) - poprawa nawierzchni gruntowej miejsca odpoczynku i postoju pojazdów; mają zmniejszyć poziom szkodliwej dla środowiska naturalnego antropopresji nad Zatoką Słupiańską jeziora Wigry.

   

Budowa zespołu parkingowego Muzeum Wigier w Starym Folwarku pozwoli zachęcić turystów do częstszego i łatwiejszego odwiedzania obiektu prezentującego walory przyrodnicze parku. Dotychczasowy prowizoryczny parking nie spełnia żadnych standardów technicznych. Jego gruntowa nawierzchnia jest podatna na warunki atmosferyczne. Autobusy dowożące turystów mają ograniczone możliwości parkowania.

  

Zastosowane rozwiązania techniczne do realizacji ww. zadań są w pełni przyjazne środowisku i nie stanowią zagrożenia dla zasobów przyrodniczych. Elementy konstrukcji zabezpieczających nawierzchnię, barierki oddzielające zostaną wykonane z materiałów naturalnych; parkingi i podjazdy zostaną zmodernizowane przy zastosowaniu kruszyw pochodzących ze żwirowni z okoli Suwałk; barierki zostaną wykonane z drewna liściastego i iglastego.

  

  

Budżet projektu

     

Koszty kwalifikowane: 1 476 522,93 zł.

Finansowanie: EFRR 85%, NFOŚiGW 15%

  

  

  

Projekt POIS.05.01.00-00-437/12 Ograniczenie presji

turystycznej na cennych przyrodniczo obszarach

Wigierskiego Parku Narodowego współfinansowany

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dofinansowano ze środków

Narodowego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej

na podstawie umowy

nr 963/2013/Wn-10/OP-PO-PS/D