Opis projektu
 Aktualności
 Publikacje
 Archiwum
 Zgłaszanie
 nieprawidłowości
 WPN

  

  

OPIS PROJEKTU

  

  

Projekt „Wigierski Park Narodowy – znam, rozumiem, wspieram” (ZRYW 2017)

jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach:

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu,

Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna

Typ projektu 2.4.5 Prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania jego zasobów

Podtyp projektu 2.4.5c Edukacja społeczności obszarów chronionych

  

  

Podstawowe informacje o projekcie:

 • budżet projektu: koszt całkowity projektu: 556 696,00 zł,
  w tym koszty kwalifikowalne wynoszą : 495 340,29 zł,
  dofinansowanie ze środków POIiŚ wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych
  czyli 421 039,24 zł.

 • terminy realizacji: 01.01.2017 - 31.12.2020

 • lokalizacja działań: teren Wigierskiego Parku Narodowego, który stanowi także obszary NATURA 2000: „Ostoja Wigierska” (PLH200004) i „Puszcza Augustowska” (PLB200002). Teren ten znajduje się w granicach czterech gmin: Suwałki, Krasnopol, Nowinka i Giby oraz w granicach trzech powiatów: suwalskiego, augustowskiego i sejneńskiego (w województwie podlaskim). Odbiorcami projektu będą mieszkańcy terenu WPN oraz okolicy, a więc 3 wymienionych powiatów.

 • cele projektu:

a. główny cel strategiczny: zwiększenie świadomości ekologicznej oraz zrozumienia dla potrzeby ochrony środowiska wśród mieszkańców Wigierskiego Parku Narodowego i okolicy.

b. cele szczegółowe: zwiększenie wiedzy o lokalnych zasobach przyrodniczych, kształtowanie postaw i wyborów konsumenckich przyjaznych przyrodzie, wzrost akceptacji społecznej dla funkcjonowania parku narodowego i metod ochrony jego zasobów

  

Opis działań i planowane efekty:

 • wydawanie kwartalnika Wigry – 4 numery w ciągu roku, w nakładzie łącznym 8000 egzemplarzy (łącznie 16 numerów)

 • wydanie kalendarza na rok 2019, 2020, 2021 (nakład jednego tytułu 2000 egzemplarzy)

 • wydanie „Przewodnika po wystawie Nad Wigrami” w nakładzie 5000 egzemplarzy (2017 r.)

 • wydanie ulotek informacyjnych: Muzeum Wigier, Centrum Informacji Turystycznej, Ośrodek Edukacji Środowiskowej (nakład jednego tytułu 3000 egzemplarzy) w roku 2017.

 • wydanie 8 map turystycznych: „Ścieżka edukacyjna Las i Suchary”, „Ścieżka edukacyjna Płazy”, „Ścieżka edukacyjna Samle”, „Ścieżka edukacyjna Jeziora”, „Ścieżka edukacyjna Puszcza”, „Trasy narciarskie”, „Szlak kajakowy Czarnej Hańczy”, „Szlaki turystyczne”, łączny nakład 31000 egzemplarzy (2018 r.)

 • warsztaty tematyczne dla osób dorosłych (2 warsztaty rocznie od roku 2018)

 • spotkania dla dorosłych dotyczące różnorodności biologicznej (2 spotkania w ciągu każdego roku projektu)

 • „Spotkania z Wigierkiem” czyli spotkania z uczniami lokalnych szkół – 12 spotkań w ciągu każdego roku projektu.

 • „Poznaj Wigierski Park Narodowy – wyprawa z przewodnikiem” – 12 wypraw pieszych i rowerowych po terenie parku, pod opieką przewodnika (w każdym roku projektu)

 • Letnia i Zimowa Akademia Przyrody – cykl 4-dniowych zajęć w czasie ferii zimowych i wakacji (zajęcia w ramach projektu zaczną się w 2018 r.)

 • Gra terenowa – impreza edukacyjna (1 wydarzenie rocznie w czasie trwania projektu)

 • Noc muzeów - impreza edukacyjna (1 wydarzenie rocznie w czasie trwania projektu)

 • Konkurs wędkarsko – ekologiczny (1 wydarzenie rocznie w czasie trwania projektu)

 • Akcja sprzątania rzeki Czarnej Hańczy (1 wydarzenie rocznie w czasie trwania projektu)

Uroczyste podpisanie umowy w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – p.o. Dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego, Pan Jarosław Borejszo oraz Pan Roman Wójcik, Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW
(fot. archiwum NFOŚiGW).