Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

Analiza działalności Wigierskiego Parku Narodowego w roku 1990

Spis treści  

Strona główna WPN-u

   

VI. ZAGROŻENIA EKONOMICZNO-FINANSOWE

  

  

Zagrożenia ekonomiczno finansowe występują przede wszystkim w sferze gospodarstwa pomocniczego, które w roku sprawozdawczym finansowało w 100% zagadnienia związane z planem urządzania lasu (ponad 264 mln zł). Spowodowało to zmniejszenie działań w innych kierunkach m. innymi w remontach osad.

  

W związku z rozpoczęciem prac z zakresu ochrony Parku (ochrona wód, plan zagospodarowania przestrzennego i inne), niezbędne są dotacje na wyżej wymienione zadania, w celu prawidłowego prowadzenia podstawowej działalności gospodarstwa pomocniczego.

  

W sferze budżetowej niezbędne są dotacje na inwestycje i dalsze zakupy inwestycyjne (budowa bazy warsztatowo-magazynowej, remont kapitalny budynku w Maćkowej Rudzie, zakup sprzętu rybackiego itd.).

  

Część opisową z wykonania budżetu i gospodarstwa pomocniczego przedstawiają tabele:

  

  

6.1. Budżet

  

1. Dochody budżetowe

  

Wykonanie dochodów budżetowych przedstawia poniższa tabela:

  

Rozdział 4711

Nazwa paragrafu

§

Plan

Wykonanie

%

wykon.

Wpływy z usług dla jednostek gospodarki uspołecznionej 41

1 000 000

x

x

Wpływy dla ludności 42

2 520 000

12 218 780

x

Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 43

2 000 000

x

x

Nadwyżka gospodarstw pomocniczych 72

x

14 670 990

x

Różne dochody 77

x

x

x

Ogółem

5 520 000

26 889 770

x

  

  

2. Wydatki budżetowe

  

Wykonanie wydatków budżetowych przedstawia poniższa tabela:

  

Nazwa paragrafu

§

Plan

Wykonanie

%

wykon 

Wynagrodzenia osobowe 11

925 066 000

925 066 000

100

Wynagrodzenia bezosobowe 12

1 959 000

1 959 000

100

Nagrody z z.f.n. 17

9 729 000

9 729 000

100

Podróże służbowe krajowe 28

31 100 000

31 094 488

100

Materiały i przedmioty nietrw.  31

128 300 000

128 287 689

100

Energia 35

10 000 000

9 992 200

100

Usługi materialne 36

96 455 000

96 350 569

100

Usługi niematerialne 37

13 600 000

13 583 749

100

Odsetki 39

545 000

544 300

100

Składki na ubez. społeczne 41

397 779 000

387 925 400

98

Różne opłaty i składniki 42

3 106 000

3 105 252

100

Odpisy na z.f.s. 43

7 651 000

7 651 000

100

Odpisy na z.f.m. 44

1 984 000

1 984 000

100

Razem rozdział 4711

1 627 315 000

1 617 272 647

99

Rozdział 4995

Nazwa paragrafu

§

Plan

Wykonanie

%

wykon 

Nagrody i wydatki osobowe

nie zaliczone do wynagrodzeń

21

7 414 000

7 414 000

100

Razem wydatki bieżące

(rozdz  4711 + 4995)

1 634 729 000

1 624 686 647

99

Rozdział 0093
Zakupy inwestycyjne 71

209 445 000

209 444 521

100

Ogółem wydatki

(4711+4995+0093)

1 844 174 000

1 834 131 168

99

  

  

  

6.2. Gospodarstwo pomocnicze

 

1. Dochody

  

Wykonanie planu realizacji przedstawia poniższa tabela:

  

 

Lp. 

Wyszczególnienie

Plan

wartość w zł

Wykonanie

wartość w zł

%

wykon. 

I Sprzedaż drewna

z tego:

grubizna

drobnica

1 271 000 000

 

1 267 000 000

4 000 000

1 261 462 458

 

1 256 997 308

4 465 150

99

 

99

100

II Produkcja niedrzewna

z tego:

gosp.  łowiecka

uboczna

rolna

rybacka

 

 

38 000 000

2 000 000

5 000 000

35 000 000

 

 

38 010 880

1 793 000

5 379 670

35 570 000

 

 

100

100

100

100

III Działalność nieleśna

z tego:

wydawnictwa

transport

turystyka

232 000 000

 

1 000 000

171 000 000

60 000 000

223 618 881

 

568 260

166 319 921

56 730 700

96

 

 

97

IV Inne dochody

15 000 000

17 027 446

Ogółem dochody

1 598 000 000

1 582 862 335

  

  

  

2  Koszty

  

Wykonanie planu kosztów przedstawia poniższa tabela:

  

Lp. 

Wyszczególnienie

Plan

wartość w zł

Wykonanie

wartość w zł

%

wykon. 

I Pozyskanie drewna

z tego:

grubizna

drobnica

100 000 000

 

99 000 000

1 000 000

102 483 072

 

101 305 766

1 177 306

102

II Wywóz i zrywka drewna

z tego:

wywóz drewna

zrywka drewna

50 000 000

 

8 000 000

42 000 000

48 533 574

 

7 454 360

41 079 214

97

III Użytki niedrzewne

z tego:

gosp.  łowiecka

uboczna

rolna

rybacka

108 000 000

 

103 000 000

x

1 000 000

4 000 000

108 808 912

 

103 611 813

x

1 061 625

4 135 474

100

IV Działalność nieleśna

z tego:

wydawnictwa

transport

turystyka

290 000 000

 

2 000 000

196 000 000

92 000 000

293 199 019

 

1 365 773

200 212 640

91 620 606

101

 

68

102

100

V Zagospodarowanie lasu

z tego:

hodowla lasu

ochrona lasu

ochrona ppoż.

zadrzewienie

urządzanie lasu

drogi leśne

450 000 000

 

87 000 000

75 000 000

7 000 000

1 000 000

255 000 000

25 000 000

454 302 773

 

87 579 455

74 921 575

6 947 695

742 050

264 111 998

20 000 000

100

100

100

100

74

104

80

VI Inne koszty: monitoring

1 450 000

1 450 432

100

VII Koszty zalesień l. niep. 

x

x

VIII Koszty remontów bieżąc 

230 000 000

236 842 187

103

IX Koszty ogólno-gospod. 

w tym: bhp

368 550 000

380 445 372

103

Ogółem koszty

1 598 000 000

1 626 065 341

102

  

  

3. Wynik finansowy gospodarstwa pomocniczego

 

Lp.

Wyszczególnienie

%

 

wykonania

Wpłaty zysku

dokonane

w okresie

sprawozd.

Plan

Wykonanie

1 Zysk

x

23 084 812

x

x

2 Strata

x

x

x

x

  

  

  

6.3. Zapasy

  

Stan zapasów przedstawia poniższa tabela:

  

Lp. Wyszczególnienie Stan na

1. I. 90 r.

Stan na

31.XII. 90 r.

Wzrost +

Spadek -

1 Materiały i przed. nietrwałe

w tym: dot. budżetu

23 686 419

x

156 087 419

28 078 092

+132 401 000

+28 078 092

2 Wyroby na składzie

4 683 000

54 000 000

+49 317 000

Razem

28 369 419

210 087 419

+181 718 000

  

Wyroby na składzie to jest zapas drewna w lesie na dzień 31 XIII 90 r.

w ilości 442,96 m3 na wartość 54 000 000 zł.

  

  

  

6.4. Płace

  

– tabela w załączeniu

  

  

  

6.5. Inwestycje i kapitalne remonty

  

  

przedstawiają się następująco:

 1. Zakupy inwestycyjne 1 20 218 000 (?)
 2. Przygotowanie inwestycyjne 89 226 521
 3. Dotacje z funduszy celowych nie wystąpiły

  

  

  

VII. OMÓWIENIE DZIAŁALNOŚCI RADY PARKU

  

  

W 1990 roku odbyły się 2 posiedzenia Rady Wigierskiego Parku Narodowego. Pierwsze odbyło się 14 lutego i uczestniczyło w nim 18 osób, w tym 11 członków Rady Parku (73,3% stanu osobowego Rady). Posiedzenie odbyło się w gmachu Dyrekcji WPN w Krzywem i dotyczyło problemów użytkowania jezior leżących w granicach Parku, tematyki badań z zakresu hydrobiologii i ichtiologii prowadzonych na terenie Parku oraz struktury zatrudnienia.

  

Rada Parku zgodnie stwierdziła, że istnieje pilna konieczność cofnięcia pozwolenia wodno-prawnego na połów ryb dla PGR Giżycko. Jednocześnie stwierdzono, że należy opracować nowy operat zagospodarowania jeziora Wigry, który uwzględniałby konieczność prowadzenia gospodarki rybackiej i ochrony wód. Rada zwróciła uwagę na potrzebę utworzenia systemu kontroli zmian zachodzących w wodach WPN oraz inicjowania badań hydrobiologicznych. Równocześnie należy prowadzić badania ichtiologiczne, które są niezbędne do prawidłowej oceny stanu jeziora Wigry. Aby zrealizować te zamierzenia konieczne jest, zdaniem Rady, stworzenie przez Park warunków do prowadzenia i koordynowania badań z zakresu hydrobiologii i ichtiologii. Rada zwróciła również uwagę na pilną potrzebę popularyzacji na łamach prasy spraw związanych z prowadzeniem gospodarki rezerwatowej. Podniesie to w społeczeństwie poziom wiedzy o Parku i jego funkcjonowaniu oraz pozwoli w przyszłości uniknąć nieporozumień na styku społeczeństwo-park.

  

Drugie posiedzenie Rady Parku odbyło się 12 października. W posiedzeniu brało udział 16 osób w tym 10 członków Rady (71,4%). Program posiedzenia zakładał omówienie spraw związanych z dzikim budownictwem na terenie Parku i w jego otulinie, aktualnych problemów zagospodarowania turystycznego oraz poinformowanie Rady o działalności Parku.

Rada Parku opowiedziała się za koniecznością likwidacji zabudowy letniskowej na terenie Parku, jak i na jego obrzeżach. Dotyczy to głównie tych obiektów, które pozostają w bezpośrednim związku hydrologicznym z zespołem jezior wigierskich. Rada zwróciła uwagę na potrzebę utworzenia między szlakami turystycznymi obszarów wyłączonych z penetracji turystycznej, które będą miały charakter ostoi zwierzyny, jak również poparła działania Parku zmierzające do wykreślenia jeziora Wigry z listy jezior żeglownych.

  

Dyrekcja WPN, biorąc pod uwagę opinię i zalecenia Rady Parku, podjęła odpowiednie działania zmierzające do utworzenia systemu kontroli stanu czystości wód, stworzenia odpowiednich warunków do prowadzenia badań hydrobiologicznych dla jednostek własnych i obcych oraz do popularyzacji wiedzy o Parku (konkurs rysunkowy).

  

  

  

VIII. OMÓWIENIE PRZEPROWADZONYCH KONTROLI

  

  

W 1990 roku w Wigierskim Parku Narodowym zostały przeprowadzone między innymi następujące kontrole:

  

 1. Komenda Rejonowej Straży Pożarnej w Suwałkach kontrolowała stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego w osadach i na terenie Parku.
 2. Najwyższa Izba Kontroli Oddział w Białymstoku kontrolowała działania WPN z zakresu ochrony przyrody.
 3. Ministerstwo Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Departament Ekonomiczny kontrolą swoją objął:

a) stan organizacyjny Parku,       

b) udokumentowanie wydatków z § 36,

c) gospodarkę środkami trwałymi,

d) zasadność zakupów

e) gospodarkę funduszem socjalnym i mieszkaniowym f) zabezpieczenie wartości pieniężnych.

 1. Urząd Skarbowy w Suwałkach sprawdzał opłaty skarbowe od umów kupna sprzedaży.
 2. J/w. sprawdzał naliczanie, potrącanie i odprowadzanie podatku od wynagrodzeń oraz sprawdzenie wystąpienia podatku wyrównawczego.
 3. Terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Suwałkach kontrolowała miejsce biwakowania "Piaski".
 4. Krajowy Zarząd Parków Narodowych kontrolował działania WPN z zakresu ochrony przyrody.
 5. Kontrola stanu posiadania majątku trwałego i ruchomego (inwentaryzacja).

We wszystkich przypadkach nie stwierdzono rażących zaniedbań w obowiązujących przepisach.

  

  

  

IX. WSPÓŁPRACA Z WŁADZAMI I INNYMI ORGANIZACJAMI W KRAJU I ZA GRANICĄ

  

  

Wigierski Park Narodowy w roku 1990 współpracował przede wszystkim z organizacjami krajowymi. Kontakty z organizacjami zagranicznymi ograniczały się do udzielania mniej lub bardziej ogólnych informacji na temat działalności Parku. W kraju Park starał się nawiązać współpracę z tymi jednostkami, które mogłyby brać udział w pracach Parku, przyczyniać się do jego rozwoju i umacniania pozycji w społeczeństwie.

  

Park nawiązał współpracę z:

 1. Zarządem Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Suwałkach (w zakresie rozprowadzania licencji wędkarskich, uzgadniania zasad wędkowania);
 2. Polskim Związkiem Łowieckim (w zakresie aktywnej ochrony bobra, ustalania zasad działania na obrzeżach Parku);
 3. Przedsiębiorstwem ''ECO'' z Białegostoku (w zakresie tworzenia planu zagospodarowania przestrzennego Parku);
 4. Zakładem Usług Ekologicznych w Suwałkach (w zakresie wydania mapy turystycznej WPN);
 5. Urzędami Gmin (w zakresie tworzenia planu zagospodarowania przestrzennego Parku, likwidacji ''dzikiego'' budownictwa);
 6. Ośrodkiem Badania i Kontroli Środowiska w Suwałkach (w zakresie wymiany informacji i prowadzenia wspólnych badań);
 7. Wydziałem Obrony Cywilnej UW w Suwałkach (w zakresie prowadzenia badań radiologicznych);
 8. SGGW-AR w Warszawie (w zakresie konsultacji i prowadzenia badań);
 9. Filią Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku (w zakresie prowadzenia wspólnych badań);
 10. Zakładem Badania Ssaków PAN w Białowieży (w zakresie konsultacji ) ;
 11. Stacją Doświadczalną IBL w Suwałkach (w zakresie prowadzenia badań);
 12. Instytutem Zoologii PAN w Warszawie (w zakresie konsultacji i prowadzenia badań);
 13. Instytutem Ekologii PAN w Dziekanowie Leśnym (w zakresie konsultacji i prowadzenia badań);
 14. Centralnym Ośrodkiem Informacji Turystycznej w Olsztynie (w zakresie dystrybucji informatorów turystycznych i wydania informatora o WPN);
 15. PTTK w Suwałkach (w zakresie organizacji imprez turystycznych) ;
 16. Staatliches Formstamt Mosbach RFN (w zakresie wymiany doświadczeń związanych z prowadzeniem gospodarki ochronnej w lasach rezerwatowych).
  

  

  

X. WNIOSKI

  

 1. W celu dalszej poprawy infrastruktury gospodarczej należy:
  a) rozpocząć budowę bazy warsztatowo-magazynowej,
  b) zwiększyć zakres prac z budową nowych, i remontem istniejących budynków mieszkalnych i gospodarczych,
  c) dokonać zakupu sprzętu warsztatowego i biurowego.
 2. Dla prawidłowego prowadzenia działalności rezerwatowej należy:
  a) realizować prace związane z planem ochrony (urządzania lasu, urządzania gospodarstwa rezerwatowego wodnego, planu zagospodarowania przestrzennego),
  b) dokonać zakupu 4 samochodów terenowych,
  c) dokonać zakupu sprzętu rybackiego,
  d) dokonać wykupu enklaw gruntów leżących na terenie Parku,
  e) utworzyć placówkę dydaktyczno-naukową w Starym Folwarku (dawna Stacja Hydrobiologiczna),
  f) wprowadzić sieć łączności radiotelefonicznej,
  g) wprowadzić w życie projekt powiększenia istniejących i założenia nowych rezerwatów ścisłych.
 3. Zlikwidować we współpracy z innymi jednostkami źródła zagrożeń wypełniania podstawowych funkcji Parku.
 4. W celu prawidłowego wykonywania podstawowych funkcji ochronnych Parku, należy przebudować obecną strukturę organizacyjną na podstawie regulaminu organizacyjnego (zwiększenie etatów straży leśnej, pracowników naukowo badawczych itp.).

  

  

  

Dalej »