Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

 

Analiza działalności Wigierskiego Parku Narodowego w roku 2016

Spis treści

   

Strona główna WPN

Analizę działalności Wigierskiego Parku Narodowego za rok 2016,

na podstawie materiałów uzyskanych od kierowników komórek organizacyjnych i stanowisk WPN-u,

opracowała Aleksandra Mackiewicz – starszy specjalista ds. ochrony przyrody

zatwierdził Jarosław Borejszo – p.o. dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego

  

  

SPIS TREŚCI

  

1. WSTĘP

1.1. Powierzchnia parku

1.1.1. Stan prawny gruntów

1.2. Wykupy gruntów i budynków

1.3. Przejmowanie nieruchomości Skarbu Państwa

1.4. Natura 2000

1.5. Plan ochrony i plan zadań ochronnych

1.6. Łączność

2. ZAGROŻENIA WYPEŁNIANIA PODSTAWOWYCH FUNKCJI PARKU

3. ANALIZA I OCENA WYPEŁNIANIA PODSTAWOWYCH FUNKCJI PARKU

3.1. Ochrona ekosystemów leśnych

3.1.1. Ochrona lasu

3.1.2. Redukcja zwierząt podlegających regulacji ilościowej

3.1.3. Hodowla lasu

3.1.3.1. Realizacja zadań ochronnych

3.1.3.2. Ocena udatności upraw

3.1.4. Pozyskanie i sprzedaż drewna

3.1.4.1. Użytki przygodne

3.1.4.2. Cięcia pielęgnacyjne

3.1.4.3. Drzewa pozostawione do naturalnego rozkładu

3.1.4.4. Struktura sortymentowa pozyskania

3.1.4.5. Sprzedaż drewna

3.1.5. Ochrona przeciwpożarowa

3.1.5.1. Analiza zagrożenia pożarowego w lasach

3.1.5.2. Realizacja zadań bieżących z ochrony przeciwpożarowej

3.1.5.3. Dane statystyczne występowania pożarów oraz poniesionych strat

3.1.5.4. Służba Ochrony Przeciwpożarowej Parku

3.1.5.5. Wyposażenie przeciwpożarowe w dyspozycji Służby Parku

3.1.5.6. Szkolenia, warsztaty i akcje propagandowe

3.1.5.7. Kontrole i zalecenia

3.2. Ochrona lądowych ekosystemów nieleśnych

3.2.1. Zabiegi w ekosystemach

3.3. Ochrona ekosystemów wodnych

3.3.1. Produkcja materiału zarybieniowego i zarybienia

3.3.2. Odłowy

3.3.3. Pozostała działalność

3.4. Ochrona gatunków roślin i zwierząt

3.4.1. Czynna ochrona roślin

3.4.2. Ochrona ptaków szponiastych

3.4.3. Czynna ochrona pszczoły miodnej dziko żyjącej

3.4.4. Czynna ochrona ptaków i nietoperzy

3.4.5. Ochrona stanowisk zwierząt zagrożonych wyginięciem

3.4.6. Obserwacje orlika krzykliwego

3.4.7. Monitoring liczebności kolonii kormorana nad jeziorem Długim

3.4.8. Obserwacje ptaków na jeziorze Wigry w 2016 r.

3.4.9. Opieka nad chorymi i rannymi zwierzętami

3.5 Działalność edukacyjna

3.5.1. Zajęcia edukacyjne

3.5.2. Imprezy, akcje

3.5.2.1. Zimowa Akademia Przyrody

3.5.2.2. Letnia Akademia Przyrody

3.5.2.3. Sprzątanie Świata

3.5.2.4. Noc Sów

3.5.2.5. Wielki Dzień Pszczoły

3.5.2.6. Rykowisko nad Wigrami

3.5.3. Konkursy

3.5.4. Warsztaty, spotkania, szkolenia

3.5.5. Imprezy zewnętrzne, wystawy

3.5.6. Dotacje na działalność edukacyjną – przygotowanie wniosków, realizacja

3.5.7. Pozostałe działania

3.6. Muzeum Wigier im. Alfreda Lityńskiego

3.6.1. Programy edukacyjne

3.6.2. Wystawy czasowe

3.6.3. Imprezy i akcje organizowane przez Muzeum Wigier

3.6.4. Udostępnienie muzeum

3.6.5. Promocja

3.7. Udostępnianie parku

3.7.1. Liczba turystów na terenie WPN

3.7.1.1. Promocja walorów WPN

3.7.2. Obsługa ruchu turystycznego

3.7.3. Infrastruktura turystyczna i edukacyjna

3.8. Działania Pracowni Naukowo-Edukacyjnej

3.8.1. Działalność naukowa

3.8.2. Monitoring środowiska i przyrody

3.9. Ochrona krajobrazu

3.9.1. Zagospodarowanie przestrzenne

3.9.2. Zadrzewienia

3.10. Ochrona przed szkodnictwem

3.11. Wolontariat

4. FINANSE

4.1. Plan i wykonanie planu finansowego w układzie zadaniowym

4.2. Koszty w układzie rodzajowym

4.3. Przychody

5. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

6. INWESTYCJE, REMONTY, TRANSPORT

7. INFORMATYKA

8. SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

9. ANALIZA STANU BHP

10. RADA NAUKOWA WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO

11. ZATRUDNIENIE, WYNAGRODZENIE I SZKOLENIA

12. DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA

13. ZAGADNIENIA OBRONNE I OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH

14. WYKAZ TABEL I RYSUNKÓW W TEKŚCIE

15. ZAŁĄCZNIKI

  

  

  

Dalej »