Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIA RÓŻNE

 


OGŁOSZENIE 

wyniku postępowania na zakup ryb z Wigierskiego Parku Narodowego w 2024 r.

Wigierski Park Narodowy informuje, iż w postępowaniu na zakup ryb z Wigierskiego Parku Narodowego w 2024 roku (ogłoszenie z dnia 3 czerwca br., znak sprawy: WOO-424-7/2024) wpłynęły dwie oferty:

 1. oferta nr 1: na część A postępowania (zakup sielawy),
 2. oferta nr 2: na część B postępowania (zakup pozostałych gatunków ryb).

Obie oferty złożyło Gospodarstwo Rybackie FALKO, Hubert Falkowski, Sprzedaż Hurtowa Ryb,
ul. Bakałarzewska 38, 16-400 Suwałki.

Złożone oferty spełniły wszystkie wymagania formalne i cenowe określone w Opisie Istotnych Warunków Postępowania, są to więc oferty najkorzystniejsze.

Umowa regulująca zasady sprzedaży i zakupu ryb zostanie zawarta pomiędzy stronami po upływie 7 dni, licząc od dnia 17 czerwca 2024 roku, w siedzibie WPN, adres: Krzywe 82, 16-402 Suwałki.


Metryczka informacji

Wytworzył:

 Michał Osewski

Wprowadził: 

 Adam Januszewicz

Data wytworzenia: 

 17.06.2024 r.

Data udostępnienia: 

 17.06.2024 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 17.06.2024 r., 11:30
Ogłoszenie 

Wigierski Park Narodowy ogłasza postępowanie w celu wyłonienia podmiotu kupującego w 2024 r. ryby poławiane przez WPN w ramach wykonywanych odłowów regulacyjnych oraz odłowów tarlaków.

Pisemne oferty należy dostarczyć do siedziby WPN (sekretariat) do dnia 14 czerwca 2024 r. do godziny 10.00

Wyjaśnienia w sprawie postępowania udzielane są od poniedziałku do piątku, w godzinach: 7.00-15.00 pod numerami telefonu: 87 5632 565 oraz 600 994 266.

Wykaz załączników:

 1. Opis istotnych warunków postępowania (OIWP) (*.pdf, 680 kb)
 2. Załącznik nr 1A – oferta na zakup sielawy (*pdf, 414 kb)
 3. Załącznik nr 1B – oferta na zakup pozostałych gatunków ryb. (*.pdf, 428 kb)
 4. Załącznik nr 2 – oświadczenia jakie mają złożyć oferenci w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu (załącznik wspólny dla obu części postępowania). (*.pdf, 424 kb)
 5. Załącznik nr 3 – umowa regulująca zasady sprzedaży i zakupu ryb – wzór (załącznik wspólny dla obu części postępowania).  (*.pdf, 445 kb)

 

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Michał Osewski

Wprowadził: 

 Paulina Pajer-Giełażys

Data wytworzenia: 

 03.06.2024 r.

Data udostępnienia: 

 03.06.2024 r

Ostatnia modyfikacja: 

 03.06.2024 r., 12:10Krzywe, dnia 16 maja 2024 r.

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

na dzierżawę gruntów rolnych będących w użytkowaniu wieczystym

Wigierskiego Parku Narodowego

na podstawie przepisów art. 10a. ust. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 142 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe (Dz.U. z 2012 r., poz. 868) Dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego ogłasza przetarg ustny nieograniczony w drodze licytacji publicznej na dzierżawę gruntów rolnych będących w użytkowaniu wieczystym Wigierskiego Parku Narodowego.

1. Przedmiot przetargu

Przedmiotem przetargu są 2 obszary, w skład których wchodzą działki lub ich części stanowiące własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym WPN. Szczegółowe zestawienie obszarów zawierające oznaczenie poszczególnych nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy według ewidencji gruntów i budynków oraz oznaczenia księgi wieczystej, powierzchnię , wysokość ceny wywoławczej (opłaty rocznej z tytułu dzierżawy) oraz wysokość wadium znajduje się w załączniku Nr 1 – Zestawienie nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy.

Lokalizacja obszarów będących przedmiotem przetargu została przedstawiona na mapach będących załącznikami do ogłoszenia – Załącznik Nr 2 (od 2.1 do 2.2). Stan gruntów przedstawiony na mapach nie odzwierciedla stanu aktualnego (zdjęcia lotnicze zostały wykonane w 2011 r.).

2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania

Wymienione w pkt. 1 nieruchomości stanowiące grunty rolne przeznaczone są wyłącznie na cele rolnicze w ramach realizacji zadań ochronnych Parku tj. przeciwdziałania zarastaniu ekosystemów nieleśnych. Sposób zagospodarowania: uprawa rolna, gospodarka łąkowo-pastwiskowa (wypas bydła, koszenie łąk).

2.1. Na obszarze oznaczonym w Zestawieniu (Zał. Nr 1) numerem 2 znajdują się płaty siedliska Natura 2000 kod 6510 - Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie. Płaty siedlisk zostały zaznaczone na mapach stanowiących załącznik nr 2. Na wskazanych płatach siedliska należy utrzymać ekstensywne użytkowanie kośne lub kośno-pastwiskowe (z usuwaniem biomasy) przynajmniej raz w roku i nie stosować nawożenia ani podsiewania mieszanek traw. Dopuszczalna okresowa lub stała zmiana sposobu użytkowania części powierzchni, pod warunkiem utrzymania ekstensywnego użytkowania kośnego lub kośno-pastwiskowego na analogicznym areale na innej powierzchni w sąsiedztwie.

3. Okres trwania umowy

Umowy będą zawierane na okres 5 lat.

4. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy

Wysokość rocznego czynszu z tytułu dzierżawy odpowiadać będzie najwyższej cenie uzyskanej w drodze licytacji. Cenę wywoławczą określa Załącznik Nr 1 (kolumna Nr 9).

5. Terminy wnoszenia opłat i zasady ich aktualizacji

5.1. Opłaty z tytułu dzierżawy wpłaca się za każdy rok z góry na konto lub w kasie WPN po wystawieniu faktury w terminie do 30 kwietnia każdego roku dzierżawy. Opłata w latach następnych będzie waloryzowana o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanych przez GUS za rok poprzedni.

5.2. Dzierżawca dodatkowo zostanie obciążony opłatą z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na podatek rolny (dotyczy gruntów III i IV klasy), który ureguluje Wydzierżawiający jako użytkownik wieczysty gruntu, we właściwej gminie. Kwota ta będzie naliczana zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1892 ze zm.). Opłatę należy uregulować wraz z czynszem dzierżawnym w terminie do 30 kwietnia każdego roku dzierżawy.

6. Miejsce i termin licytacji ustnej stawki rocznego czynszu dzierżawnego

Licytacja odbędzie się w siedzibie Wigierskiego Parku Narodowego – Krzywe 82, sala konferencyjna na parterze w dniu 28 maja 2024 r. o godzinie 9.00.

7. Postanowienia dotyczące wadium

7.1.Wysokość wadium dla poszczególnych obszarów określa Załącznik Nr 1 (kolumna Nr 10).

7.2. Wadium należy wnieść w terminie do 24 maja 2024 r. w kasie WPNlubna rachunek bankowy nr 44 1130 1059 0017 3397 6820 0006. Wpłaty w kasie przyjmowane są do godz. 14.00. W przypadku przelewu bankowego – o terminowym wniesieniu wadium decyduje data wpływu na konto bankowe WPN.

7.3. Na blankiecie przelewu w tytule należy wpisać „wadium- dzierżawa rolna – obszar nr ….”.Taką samą informację należy podać przy wpłacie do kasy WPN.

7.4. Uczestnik licytacji, który bierze udział w licytacjach dotyczących kilku obszarów, sumuje wadium wymagane dla tych obszarów i w opisie wyszczególnia numery wszystkich obszarów.

7.5. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

7.6. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy:

- przynajmniej jeden z uczestników nie zaoferuje, co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej,

- uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy.

7.7. Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia:

- odstąpienia od przetargu,

- zamknięcia przetargu,

- unieważnienia przetargu,

- zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

7.8. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg wlicza się na poczet ceny (rocznej opłaty z tytułu dzierżawy nieruchomości).

8. Warunki przystąpienia do licytacji ustnej

- wniesienie wadium i przedłożenie komisji przetargowej dowodu wpłaty bezpośrednio przed otwarciem przetargu,

- w przypadku działania przez pełnomocnika lub przedstawiciela, przed przystąpieniem do licytacji należy złożyć dokumenty potwierdzające umocowanie do działania w imieniu uczestnika przetargu tj. pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej, jeśli zostało udzielone innej osobie niż małżonek, wstępni, zstępni lub rodzeństwo. Opłatę (17 zł) należy uiścić organowi podatkowemu właściwemu według miejsca złożenia dokumentu – w tym przypadku w Urzędzie Gminy Suwałki. Dowód wpłaty należy załączyć do pełnomocnictwa.

- osoby uczestniczące w licytacji są obowiązane posiadać przy sobie i okazać komisji przetargowej ważny dokument tożsamości tj. dowód osobisty lub paszport. Osoby nie posiadające dokumentu tożsamości nie będą dopuszczone do licytacji.

9. Do przetargu nie zostaną dopuszczone osoby,które zalegają z opłatami za czynsz dzierżawny, bądź z tytułu zaległych odsetek, zobowiązań finansowych wobec Wigierskiego Parku Narodowego i/lub toczy się pomiędzy stronami postępowanie sądowe lub komornicze.

10. Przebieg licytacji

10.1.Przed rozpoczęciem przetargu organizator przetargu może odstąpić od jego prowadzenia bez podania przyczyn. Dotyczy całego przetargu lub poszczególnych obszarów.

10.2.Licytację prowadzi przewodniczący Komisji przetargowej powołanej przez Dyrektora WPN lub wyznaczony przez przewodniczącego członek Komisji,

10.3. Szczegółowe warunki prowadzenia licytacji określa § 4. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe (Dz.U. 2012.868).

10.4.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

10.5. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

10.6. Uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, otrzymuje protokół z przeprowadzonego przetargu, który stanowi podstawę do zawarcia umowy dzierżawy. Wzór umowy stanowi załącznik Nr 3 do ogłoszenia.

11. Skarga na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu

11.1.Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do ministra właściwego do spraw środowiska. Skargę składa się za pośrednictwem Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego.

11.2.Minister Środowiska rozpatruje skargę w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. Do czasu rozpatrzenia skargi czynności związane z dzierżawą nieruchomości zostają wstrzymane.

11.3. Po rozpatrzeniu skargi Minister Środowiska zawiadamia skarżącego oraz dyrektora parku o sposobie jej rozstrzygnięcia. Dyrektor podaje do publicznej wiadomości informację o sposobie rozstrzygnięcia skargi.

11.4.W przypadku nie zaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu, Dyrektor WPN podaje do publicznej wiadomości wywieszając na tablicy ogłoszeń w siedzibie WPN i umieszczając na stronie internetowej WPN, informacje o wynikach przetargu na okres 7 dni.

12. Informacje o przetargu znajdują się na tablicy ogłoszeń w budynku Dyrekcji WPN oraz na stronie internetowej http://wigry.org.pl/bip/ uprawniona do kontaktów z oferentami: Dorota Zaborowska, te. 87/5632557, e-mail: dorota.zaborowska@wigry.org.pl

13. ZAŁĄCZNIKI:

 1. Zestawienie nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy (*.doc, 34 kb)
 2. Mapy z lokalizacją obszarów do dzierżawy (2/1-2/2) (*.zip, 1 682 kb)
 3. Wzór umowy dzierżawy (*.zip, 26 kb)

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Dorota Zaborowska

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 17.05.2024 r.

Data udostępnienia: 

 17.05.2024 r

Ostatnia modyfikacja: 

 17.05.2024 r., 09:55

 


INFORMACJA O WYNIKACH USTNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
na dzierżawę gruntów rolnych znajdujących się w użytkowaniu wieczystym WPN
 

INFORMACJA O WYNIKACH USTNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  (*.pdf, 700 kb)
 

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Dorota Zaborowska

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 24.04.2024 r.

Data udostępnienia: 

 24.04.2024 r

Ostatnia modyfikacja: 

 24.04.2024 r., 09:25

 


OGŁOSZENIE
 

Wigierski Park Narodowy informuje, że posiada na sprzedaż zdemontowaną siatkę ogrodzeniową leśną. Wysokość siatki 2 metry, siatka zwinięta jest w rolki o różnych długościach. Siatka sprzedawana będzie na wagę w cenie 1 złotych brutto za 1 kilogram.

Sprawę prowadzi Stefan Mackiewicz tel. 87 5632540 lub 695075165. W sprawie zakupu prosimy o kontakt pod w/w numery telefonów w dni robocze, to jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. Wigierski Park Narodowy nie zapewnia transportu zakupionej siatki.
 

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Stefan Mackiewicz

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 23.04.2024 r.

Data udostępnienia: 

 23.04.2024 r

Ostatnia modyfikacja: 

 23.04.2024 r., 08:31

 


Ogłoszenie o uzupełniającym przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna w Wigierskim Parku

Narodowym w okresie IV-VIII 2024 roku

 1. Sprzedający: Wigierski Park Narodowy (WPN), Krzywe 82, 16-402 Suwałki

tel. 87-5632540, fax - 87-5632541, wigry_pn@wigry.org.pl

 1. Specyfikacja ilościowa i jakościowa drewna planowanego do sprzedaży w ramach przetargu:

sortyment

gatunek

masa przeznaczona do sprzedaży (m3)

cena wyjściowa – minimalna (netto loco las po zrywce)

(zł)

S2A

sosna,

modrzew1

185

224

S2A

świerk

150

216

1) Możliwy śladowy udział drewna modrzewiowego.

 1. Termin dostępności drewna planowanego do sprzedaży:

24 kwietnia 2024 - 31 sierpnia 2024 r.

4. Oferty należy złożyć w zamkniętych kopertach oznaczonych nazwą „Oferta zakupu drewna” w następujących formach:

1) pocztą na adres Wigierskiego Parku Narodowego (Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki) lub

2) osobiście w sekretariacie WPN.

 1. Termin składania ofert:

do 22 kwietnia 2024 r. do godz. 10:00.

 1. Termin otwarcia ofert:

22 kwietnia 2024 r. godz. 10:30

 1. Planowany termin zakończenia procedury wyboru nabywców:

23 kwietnia 2024 r

 1. Dokumenty postępowania:

Regulamin, druk oferty, druk załącznika cenowego, wzór umowy - dostępne na stronie www.wigry.org.pl (Biuletyn Informacji Publicznej) - w zakładce „Ogłoszenia różne”.

 1. Termin płatności i dopuszczalne masy w ofercie

9.1 Dopuszczalna masa drewna w ofercie:

W ramach PN i PNU j eden kupujący może złożyć zamówienie na maksymalnie:

1) w przypadku wszystkich odbiorców sortymentu S2A całą proponowaną do sprzedaży masę drewna w danym postępowaniu;

9.2 Termin płatności:

1) wszyscy odbiorcy drewna S2a, niezalegający z płatnościami za drewno – do 14 dni,

2) WPN zastrzega sobie możliwość określenia w umowie indywidualnych warunków dotyczące terminu płatności za drewno dla poszczególnych odbiorców.

10. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę w każdym ogłoszonym postępowaniu

Wykaz załączników:

 1. Załączniki do ogłoszenia (*.zip, 1362 kb)

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Wojciech Kamiński

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 12.04.2024 r.

Data udostępnienia: 

 12.04.2024 r

Ostatnia modyfikacja: 

 12.04.2024 r., 13:28

 


 

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

na dzierżawę gruntów rolnych będących w użytkowaniu wieczystym

 Wigierskiego Parku Narodowego

 

na podstawie przepisów art. 10a. ust. 8 ustawy  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 142 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe (Dz.U. z 2012 r., poz. 868) Dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego ogłasza przetarg ustny nieograniczony w drodze licytacji publicznej na dzierżawę gruntów rolnych będących w użytkowaniu wieczystym Wigierskiego Parku Narodowego.

1. Przedmiot przetargu

Przedmiotem przetargu jest 12 obszarów, w skład których wchodzą działki lub ich części stanowiące własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym WPN. Szczegółowe zestawienie obszarów zawierające oznaczenie poszczególnych nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy według ewidencji gruntów i budynków oraz oznaczenia księgi wieczystej,  powierzchnię , wysokość ceny wywoławczej (opłaty rocznej z tytułu dzierżawy) oraz wysokość wadium znajduje się w załączniku Nr 1 – Zestawienie nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy.

Lokalizacja obszarów będących przedmiotem przetargu została przedstawiona na mapach będących załącznikami do ogłoszenia – Załącznik Nr 2 (od 2.1 do 2.12). Stan gruntów przedstawiony na mapach nie odzwierciedla stanu aktualnego (zdjęcia lotnicze zostały wykonane w 2011 r.).

 

2.  Przeznaczenie nieruchomości  i sposób zagospodarowania

     Wymienione w pkt. 1 nieruchomości stanowiące grunty rolne przeznaczone są  wyłącznie na cele rolnicze w ramach realizacji zadań ochronnych Parku tj. przeciwdziałania zarastaniu ekosystemów nieleśnych. Sposób zagospodarowania: uprawa roślin, gospodarka łąkowo-pastwiskowa (wypas bydła, koszenie łąk).

2.1. Na obszarach oznaczonych w Zestawieniu (Zał. Nr 1) numerami  5, 7, 9, 11 i 12 znajdują się płaty siedliska Natura 2000 kod 6510 -  Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie. Płaty siedlisk zostały zaznaczone na mapach stanowiących załącznik nr 2. Na wskazanych płatach siedliska należy utrzymać ekstensywne użytkowanie kośne lub kośno-pastwiskowe (z usuwaniem biomasy) przynajmniej raz w roku i nie stosować nawożenia ani podsiewania mieszanek traw. Dopuszczalna okresowa lub stała zmiana sposobu użytkowania części powierzchni, pod warunkiem utrzymania ekstensywnego użytkowania kośnego lub kośno-pastwiskowego na analogicznym areale na innej powierzchni w sąsiedztwie.

 

3. Okres trwania umowy

    Umowy będą zawierane na okres 5 lat.

4. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy

     Wysokość rocznego czynszu z tytułu dzierżawy odpowiadać będzie najwyższej cenie uzyskanej w drodze licytacji. Cenę wywoławczą określa Załącznik Nr 1  (kolumna Nr  9).

5. Terminy wnoszenia opłat i zasady ich aktualizacji

5.1. Opłaty z tytułu dzierżawy wpłaca się za każdy rok z góry na konto lub w kasie WPN po         wystawieniu faktury w terminie do 30 kwietnia każdego roku dzierżawy. Opłata w latach następnych będzie waloryzowana o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanych przez GUS za rok poprzedni.

5.2. Dzierżawca dodatkowo zostanie obciążony opłatą z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na  podatek rolny (dotyczy gruntów III i IV klasy), który ureguluje Wydzierżawiający jako użytkownik wieczysty gruntu, we właściwej gminie. Kwota ta będzie naliczana zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1892 ze zm.). Opłatę należy uregulować wraz z czynszem dzierżawnym w terminie do 30 kwietnia każdego roku dzierżawy.

6.  Miejsce i termin licytacji ustnej stawki rocznego czynszu dzierżawnego

       Licytacja odbędzie się w siedzibie Wigierskiego Parku Narodowego – Krzywe 82, sala konferencyjna na parterze w dniu 16 kwietnia 2024 r. od godziny 10.00, kolejno dla poszczególnych obszarów:

- obszar nr 1 – godz. 10.00

- obszar nr 2 – godz. 10.10

- obszar nr 3 – godz. 10.20

- obszar nr 4 – godz. 10.30

- obszar nr 5 – godz. 10.40

- obszar nr 6 – godz. 10.50

- obszar nr 7 – godz. 11.00

- obszar nr 8 – godz. 11.10

- obszar nr 9 – godz. 11.20

- obszar nr 10 – godz. 11.30

- obszar nr 11 – godz. 11.40

- obszar nr 12 – godz. 11.50

 

7. Postanowienia dotyczące wadium

 

7.1.Wysokość wadium dla poszczególnych obszarów określa Załącznik Nr 1  (kolumna Nr 10).

7.2. Wadium należy wnieść w terminie do 12 kwietnia 2024 r. w kasie WPNlubna rachunek bankowy nr 44 1130 1059 0017 3397 6820 0006. Wpłaty w kasie przyjmowane są  do godz. 14.00. W przypadku przelewu bankowego – o terminowym wniesieniu wadium decyduje data wpływu na konto bankowe WPN.

7.3. Na blankiecie przelewu w tytule należy wpisać „wadium- dzierżawa rolna – obszar nr ….”.Taką samą informację należy podać przy wpłacie do kasy WPN.

7.4. Uczestnik licytacji, który bierze udział w licytacjach dotyczących kilku obszarów, sumuje wadium wymagane dla tych obszarów i w opisie wyszczególnia numery wszystkich obszarów.

7.5. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

7.6. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy:

        - przynajmniej jeden z uczestników nie zaoferuje, co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej,

       -   uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy.

7.7. Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia:

        - odstąpienia od przetargu,

        - zamknięcia przetargu,

        - unieważnienia  przetargu,

        - zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

7.8. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg wlicza się na poczet ceny (rocznej opłaty z tytułu dzierżawy nieruchomości).

      

8. Warunki przystąpienia do licytacji ustnej

 

- wniesienie wadium i przedłożenie komisji przetargowej dowodu wpłaty bezpośrednio przed otwarciem przetargu,

-  w przypadku działania przez pełnomocnika lub przedstawiciela, przed przystąpieniem do licytacji należy złożyć dokumenty potwierdzające  umocowanie do działania w imieniu uczestnika przetargu tj. pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej, jeśli zostało udzielone innej osobie niż małżonek, wstępni, zstępni lub rodzeństwo.  Opłatę (17 zł) należy uiścić organowi podatkowemu właściwemu według miejsca złożenia dokumentu – w tym przypadku w Urzędzie Gminy Suwałki. Dowód wpłaty należy załączyć do pełnomocnictwa.

- osoby uczestniczące w licytacji są obowiązane posiadać przy sobie i okazać komisji przetargowej ważny dokument tożsamości tj. dowód osobisty lub paszport. Osoby nie posiadające dokumentu tożsamości nie będą dopuszczone do licytacji.

9. Do przetargu nie zostaną dopuszczone osoby,które zalegają z opłatami za czynsz dzierżawny, bądź z tytułu zaległych odsetek, zobowiązań finansowych wobec Wigierskiego Parku Narodowego i/lub toczy się pomiędzy stronami postępowanie sądowe lub komornicze.

 

10. Przebieg licytacji

 

10.1.Przed rozpoczęciem przetargu organizator przetargu może odstąpić od jego prowadzenia bez    podania przyczyn. Dotyczy całego przetargu lub poszczególnych obszarów.

10.2.Licytację prowadzi przewodniczący Komisji przetargowej powołanej przez Dyrektora WPN lub   wyznaczony przez przewodniczącego członek Komisji,

10.3. Szczegółowe warunki prowadzenia licytacji określa §  4. Rozporządzenia  Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe (Dz.U. 2012.868).

10.4.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

10.5. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

10.6. Uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, otrzymuje protokół z przeprowadzonego przetargu, który stanowi podstawę do zawarcia umowy dzierżawy. Wzór umowy stanowi załącznik Nr 3 do ogłoszenia.

11. Skarga na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu

11.1.Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do ministra właściwego do spraw środowiska. Skargę składa się za pośrednictwem Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego.

11.2.Minister Środowiska rozpatruje skargę w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. Do czasu rozpatrzenia skargi czynności związane z dzierżawą nieruchomości zostają wstrzymane.

11.3. Po rozpatrzeniu skargi Minister Środowiska zawiadamia skarżącego oraz dyrektora parku o sposobie jej rozstrzygnięcia. Dyrektor podaje do publicznej wiadomości informację o sposobie rozstrzygnięcia skargi.

11.4.W przypadku nie zaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu, Dyrektor WPN podaje do publicznej wiadomości wywieszając na tablicy ogłoszeń w siedzibie WPN i umieszczając na stronie internetowej WPN, informacje o wynikach przetargu na okres 7 dni.

12. Informacje o przetargu znajdują się na tablicy ogłoszeń w budynku Dyrekcji WPN oraz na stronie internetowej http://wigry.org.pl/bip/ uprawniona do kontaktów z oferentami: Dorota Zaborowska, te. 87/5632557, e-mail: dorota.zaborowska@wigry.org.pl

 

Wykaz załączników:

 1. Zestawienie nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy (*.docx, 62 kb)
 2. Mapy z lokalizacją obszarów do dzierżawy (*zip, 21 mb)
 3. Wzór umowy dzierżawy (*.zip, 25 kb)

 

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Dorota Zaborowska

Wprowadził: 

 Paulina Pajer-Giełażys

Data wytworzenia: 

 27.03.2024 r.

Data udostępnienia: 

 27.03.2024 r

Ostatnia modyfikacja: 

 27.03.2024 r., 14:00Ogłoszenie
 

Wigierski Park Narodowy ogłasza postępowanie w celu wyłonienia podmiotu kupującego w 2024 r. ryby poławiane przez WPN w ramach wykonywanych odłowów regulacyjnych oraz odłowów tarlaków.

Pisemne oferty należy dostarczyć do siedziby WPN (sekretariat) do dnia 20 marca 2024 r. do godziny 10.

Wyjaśnienia w sprawie postępowania udzielane są od poniedziałku do piątku, w godzinach: 7.00-15.00 pod numerami telefonu: 87 5632 565 oraz 600 994 266.
 

Spis załączników:

 1. Opis istotnych warunków postępowania (OIWP). (.pdf; 1 197 KB)

 2. Załącznik nr 1A – oferta na zakup sielawy. (.doc; 36 KB)

 3. Załącznik nr 1B – oferta na zakup pozostałych gatunków ryb. (.doc; 48 KB)

 4. Załącznik nr 2 – oświadczenia jakie mają złożyć oferenci w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu (załącznik wspólny dla obu części postępowania). (.doc; 28 KB)

 5. Załącznik nr 3 – umowa regulująca zasady sprzedaży i zakupu ryb – wzór (załącznik wspólny dla obu części postępowania). (.pdf; 705 KB)

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Michał Osewski

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 13.03.2024 r.

Data udostępnienia: 

 13.03.2024 r

Ostatnia modyfikacja: 

 13.03.2024 r., 13:14

 


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna w Wigierskim Parku

Narodowym w okresie IV-VIII 2024 roku

 1. Sprzedający: Wigierski Park Narodowy (WPN), Krzywe 82, 16-402 Suwałki

tel. 87-5632540, fax - 87-5632541, wigry_pn@wigry.org.pl

 1. Specyfikacja ilościowa i jakościowa drewna planowanego do sprzedaży w ramach przetargu:

sortyment

gatunek

masa przeznaczona do sprzedaży (m3)

cena wyjściowa – minimalna (netto loco las po zrywce)

(zł)

W0 1 (drewno dłużycowe)

sosna,

modrzew2

47

302

W0 1 (drewno dłużycowe)

świerk

474

305

WK 1 standard – długość od 3,10mb do 6,00mb (drewno kłodowane – gkbk 4 min 14 cm, dkbk 5 – nie ogranicza się)

sosna,

modrzew2

460

303

WK 1 standard – długość od 3,10mb do 6,00mb (drewno kłodowane – gkbk 4 min 14 cm, dkbk 5 – nie ogranicza się)

świerk

425

306

WK – długość od 2,60mb do 3,00mb (drewno kłodowane – gkbk 4 min 14 cm, dkbk 5 – nie ogranicza się)

sosna,

modrzew2

200

292

WK – długość od 2,60 mb do 3,00mb (drewno kłodowane – gkbk 4 min 14 cm, dkbk 5 – nie ogranicza się)

świerk

180

295

S2B C

sosna

456

245

S2A

sosna,

modrzew2

395

224

S2A

świerk

240

216

S2B G - długość do 2,50 mb

sosna, liściaste (brzoza, olcha)3

640

289

S2B G – długość do 2,50 mb

świerk

274

292

1) Cena wyjściowa w przypadku dłużycy dotyczy sortymentu WC0 – 1, a w przypadku kłody WCK-1.

2) Możliwy śladowy udział drewna modrzewiowego.

3) Ewentualny udział gatunków liściastych – do 3%.

4) gkbk – górny koniec bez kory.

5) dkbk – dolny koniec bez kory.

 1. Termin dostępności drewna planowanego do sprzedaży:

01 kwietnia 2024 - 31 sierpnia 2024 r.

4. Oferty należy złożyć w zamkniętych kopertach oznaczonych nazwą „Oferta zakupu drewna” w następujących formach:

1) pocztą na adres Wigierskiego Parku Narodowego (Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki) lub

2) osobiście w sekretariacie WPN.

 1. Termin składania ofert:

do 19 marca 2024 r. do godz. 10:00.

 1. Termin otwarcia ofert:

19 marca 2024 r. godz. 10:30

 1. Planowany termin zakończenia procedury wyboru nabywców:

29 marca 2024 r

 1. Dokumenty postępowania:

Regulamin, druk oferty, druk załącznika cenowego, wykaz współczynników przeliczeniowych dla sortymentu W0 i WK, wzór umowy - dostępne na stronie Biuletyn Informacji Publicznej Wigierskiego Parku Narodowego (wigry.org.pl) - w zakładce ogłoszenia.

 1. Termin płatności i dopuszczalne masy w ofercie

9.1 Dopuszczalna masa drewna w ofercie:

W ramach PN i PNU j eden kupujący może złożyć zamówienie na maksymalnie:

1) w przypadku odbiorcy współpracującego z WPN w zakresie zakupu drewna (posiadającego co najmniej trzyletnią historię) oferta nie może przewyższać masy drewna zakupionego w roku poprzedzającym sprzedaż drewna w ramach bieżącego PN, z zastrzeżeniem pkt. 4);

2) w przypadku odbiorcy, o którym mowa w pkt. 1, który nie zakupił w roku poprzedzającym sprzedaż drewna w ramach bieżącego PN masy co najmniej 500 m3 drewna do 500 m3 w każdym z PN w danym roku kalendarzowym;

3) w przypadku odbiorców nie posiadających trzyletniej historii współpracy z WPN w ramach kupna sprzedaży drewna do 500 m3 w każdym z PN w danym roku kalendarzowym , z zastrzeżeniem pkt. 4);

4) w przypadku wszystkich odbiorców sortymentu S2A i S2B C całą proponowaną do sprzedaży masę drewna w danym postępowaniu;

5) w przypadku składania oferty na kilka sortymentów przez jednego oferenta na ilość drewna przewyższającą dopuszczalną dla niego masę drewna w danym postępowaniu, WPN zastrzega sobie prawo jednostronnie, bez konsultacji z odbiorcą, skorygować ofertę dla wybranego przez siebie sortymentu/sortymentów, z zastrzeżeniem, że w pierwszej kolejności zredukuje sortymenty, które dla danego oferenta nie były przedmiotem sprzedaży w latach poprzednich.

9.2 Termin płatności:

1) odbiorcy stale współpracujący z WPN w zakresie zakupu drewna w okresie ostatnich 3 lat przed ogłoszeniem przetargu i niezalegający z płatnościami za drewno - do 14 dni,

2) odbiorcy nowi i współpracujący z WPN w zakresie zakupu drewna w okresie krótszym niż ostatnie 3 lata przed ogłoszeniem przetargu i niezalegający z płatnościami za drewno – przedpłata, z zastrzeżeniem pkt. 3),

3) wszyscy odbiorcy drewna S2a i S2B C, niezalegający z płatnościami
za drewno – do 14 dni,

4) WPN zastrzega sobie możliwość określenia w umowie indywidualnych warunków dotyczące terminu płatności za drewno dla poszczególnych odbiorców.

10. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę w każdym ogłoszonym postępowaniu

Spis załączników:

 1. Załaczniki (.zip; 1 584 KB)

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Wojciech Kamiński

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 12.03.2024 r.

Data udostępnienia: 

 12.03.2024 r

Ostatnia modyfikacja: 

 12.03.2024 r., 07:12


Ogłoszenie

Wigierski Park Narodowy ogłasza postępowanie w celu wyłonienia podmiotu kupującego w 2024 r. ryby poławiane przez WPN w ramach wykonywanych odłowów regulacyjnych oraz odłowów tarlaków.

Pisemne oferty należy dostarczyć do siedziby WPN (sekretariat) do dnia 29 lutego 2024 r. do godziny 10.

Wyjaśnienia w sprawie postępowania udzielane są od poniedziałku do piątku, w godzinach: 7.00-15.00 pod numerami telefonu: 87 5632 565 oraz 600 994 266.


Spis załączników:

 1. Opis istotnych warunków postępowania (OIWP). (.pdf; 1 196 KB)

 2. Załącznik nr 1A – oferta na zakup sielawy. (.doc; 36 KB)

 3. Załącznik nr 1B – oferta na zakup pozostałych gatunków ryb. (.doc; 47 KB)

 4. Załącznik nr 2 – oświadczenia jakie mają złożyć oferenci w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu (załącznik wspólny dla obu części postępowania). (.doc; 28 KB)

 5. Załącznik nr 3 – umowa regulująca zasady sprzedaży i zakupu ryb – wzór (załącznik wspólny dla obu części postępowania). (.pdf; 705 KB)

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Michał Osewski

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 19.02.2024 r.

Data udostępnienia: 

 19.02.2024 r

Ostatnia modyfikacja: 

 19.02.2024 r., 10:28ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH UZUPEŁNIAJĄCEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA SPRZEDAŻ DREWNA W WIGIERSKIM PARKU NARODOWYM
W I KWARTALE 2024 ROKU

Lista odbiorców drewna w I kwartale 2024 r.

Lp.Oferentsortyment
S2B G
cenamasa
1.PORTEX ul. Kościuszki 30A, 19-400 Olecko293150
2."DRES" Jarosław Waraksa Produkcja Wyrobów Tartacznych
ul. Dworna 29, 16-427 Przerośl
292200

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Wojciech Kamiński

Wprowadził: 

 Adam Januszewicz

Data wytworzenia: 

 17.01.2024 r.

Data udostępnienia: 

 17.01.2024 r

Ostatnia modyfikacja: 

 17.01.2024 r., 12:00Ogłoszenie o uzupełniającym przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna
w Wigierskim Parku Narodowym w I kwartale 2024 roku

 1. Sprzedający: Wigierski Park Narodowy (WPN), Krzywe 82, 16-402 Suwałki

tel. 87-5632540, fax - 87-5632541, wigry_pn@wigry.org.pl

 1. Specyfikacja ilościowa i jakościowa drewna planowanego do sprzedaży w ramach przetargu:

sortyment

gatunek

masa przeznaczona do sprzedaży w I kwartale 2024 roku (m3)

cena wyjściowa – minimalna (netto loco las po zrywce)

(zł)

S2A – długość 2,50 mb

Sosna *

236

224

S2B G – długość 2,40 mb + nadmiar

sosna, liściaste(brzoza, olcha) **

1199

292

* Możliwy śladowy udział drewna modrzewiowego.

** Ewentualny udział gatunków liściastych – do 3%.

 1. Termin dostępności drewna planowanego do sprzedaży:

16 stycznia 2024 - 31 marca 2024 r.

4. Oferty należy złożyć w zamkniętych kopertach oznaczonych nazwą „Oferta zakupu drewna” w następujących formach:

1) pocztą na adres Wigierskiego Parku Narodowego (Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki) lub

2) osobiście w sekretariacie WPN.

 1. Termin składania ofert:

do 16 stycznia 2024 r. do godz. 10:00.

 1. Termin otwarcia ofert:

16 stycznia 2024 r. godz. 10:30

 1. Planowany termin zakończenia procedury wyboru nabywców:

17 stycznia 2024 r

 1. Dokumenty postępowania:

Regulamin, druk oferty, druk załącznika cenowego, wzór umowy - dostępne na stronie www.wigry.org.pl (Biuletyn Informacji Publicznej) - w zakładce ogłoszenia.

 1. Termin płatności i dopuszczalne masy w ofercie

9.1 Dopuszczalna masa drewna w ofercie:

W ramach PN i PNU jeden kupujący może złożyć zamówienie na maksymalnie:

1) w przypadku odbiorcy współpracującego z WPN w zakresie zakupu drewna (posiadającego co najmniej trzyletnią historię) – oferta nie może przewyższać masy drewna zakupionego w roku poprzedzającym sprzedaż drewna
w ramach bieżącego PN, z zastrzeżeniem pkt. 4).

2) w przypadku odbiorcy, o którym mowa w pkt. 1, który nie zakupił w roku poprzedzającym sprzedaż drewna w ramach bieżącego PN masy co najmniej 500m3 drewna – do 500 m3 w każdym z PN w danym roku kalendarzowym,

3) w przypadku odbiorców nie posiadających trzyletniej historii współpracy
z WPN w ramach kupna – sprzedaży drewna - do 500 m3 w każdym z PN w danym roku kalendarzowym, z zastrzeżeniem pkt. 4),

4) w przypadku wszystkich odbiorców sortymentu S2A i S2B C – całą proponowaną
do sprzedaży masę drewna w danym postępowaniu,

5) w przypadku składania oferty na kilka sortymentów przez jednego oferenta
na ilość drewna przewyższającą dopuszczalną dla niego masę drewna w danym postępowaniu, WPN zastrzega sobie prawo jednostronnie, bez konsultacji z odbiorcą, skorygować ofertę dla wybranego przez siebie sortymentu/sortymentów,
z zastrzeżeniem, że w pierwszej kolejności zredukuje sortymenty, które dla danego oferenta nie były przedmiotem sprzedaży w latach poprzednich.

9.2 Termin płatności:

1) odbiorcy stale współpracujący z WPN w zakresie zakupu drewna w okresie ostatnich 3 lat przed ogłoszeniem przetargu i niezalegający z płatnościami
za drewno - do 14 dni,

2) odbiorcy nowi i współpracujący z WPN w zakresie zakupu drewna w okresie krótszym niż ostatnie 3 lata przed ogłoszeniem przetargu i niezalegający
z płatnościami za drewno – przedpłata, z zastrzeżeniem pkt. 3),

3) wszyscy odbiorcy drewna S2a i S2B C, niezalegający z płatnościami
za drewno – do 14 dni,

4) WPN zastrzega sobie możliwość określenia w umowie indywidualnych warunków dotyczące terminu płatności za drewno dla poszczególnych odbiorców.

10. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę w każdym ogłoszonym postępowaniu

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Załączniki (.zip; 1 547 KB)

 

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Wojciech Kamiński

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 08.01.2024 r.

Data udostępnienia: 

 08.01.2024 r

Ostatnia modyfikacja: 

 08.01.2024 r., 12:20

 


ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ DREWNA W WIGIERSKIM PARKU NARODOWYM W I KWARTALE 2024 ROKU

LISTA ODBIORCÓW DREWNA W I KWARTALE 2024 R

lp.

Oferent

sortyment

W0

WK

S2B G

S2B C

S2A

cena

masa

cena

masa

cena

masa

cena

masa

cena

masa

1

Tartak Żarnowo I Zbigniew Rółkowski, Żarnowo I, 16-300 Augustów - sosna

313

143

świerk

315

12

316

113

2

Ostrovia M. Trwoga i M. Trwoga sp.j. Ostrów Północny 49, 16-113 Szudziałowo - sosna

245

212

3

Transroad Kamil Pokropowicz, 16-326 Płaska 47B - sosna

226

100

świerk

218

208

4

Zakład Stolarski Export-Import Eugeniusz Chiliński, Mikołajewo 22C, 16-503 Krasnopol - sosna

315

30

292

30

230

90

świerk

315

11

220

120

5

Usługi Tartaczne Aneta Czyżyńska, Fracki 41A, 16-506 Giby - sosna

248

120

229

120

6

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "JAR" Sp. z o.o. Lesk 33, 19-400 Olecko - sosna

292

500

świerk

295

123

7

Ricoland - Dom, ul. Papiernia 4E, 16-400 Suwałki - sosna

330

48

330

100

świerk

330

100

330

248

8

Drewtark s.c. Wiesław Frydrych Lilla Frydrych Edyta Pieczulis, Głowackiego 29, 16-500 Sejny - sosna

292

100

245

212

świerk

295

122

252

77

 

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Wojciech Kamiński

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 05.01.2024 r.

Data udostępnienia: 

 05.01.2024 r

Ostatnia modyfikacja: 

 05.01.2024 r., 12:12

 


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna w Wigierskim Parku

Narodowym w I kwartale 2024 roku

 1. Sprzedający: Wigierski Park Narodowy (WPN), Krzywe 82, 16-402 Suwałki

tel. 87-5632540, fax - 87-5632541, wigry_pn@wigry.org.pl

 1. Specyfikacja ilościowa i jakościowa drewna planowanego do sprzedaży w ramach przetargu:

sortyment

gatunek

masa przeznaczona do sprzedaży w I kwartale 2024 roku (m3)

cena wyjściowa – minimalna (netto loco las po zrywce)

(zł)

W0* (drewno dłużycowe)

sosna,

modrzew **

48

302

W0* (drewno dłużycowe)

świerk

123

305

WK* (drewno kłodowane – gkbk min 20 cm)

sosna,

modrzew **

273

303

WK* (drewno kłodowane – gkbk min 20 cm)

świerk

113

306

S2B C

sosna

544

245

S2B C

świerk

77

252

S2A

sosna,

modrzew **

546

224

S2A

świerk

328

216

S2B G

sosna, liściaste(brzoza, olcha) ***

1829

292

S2B G

świerk

493

295

* Cena wyjściowa w przypadku dłużycy dotyczy sortymentu WC0 – 1, a w przypadku kłody WCK-1.

** Możliwy śladowy udział drewna modrzewiowego.

*** Ewentualny udział gatunków liściastych – do 3%.

 1. Termin dostępności drewna planowanego do sprzedaży:

02 stycznia 2024 - 31 marca 2024 r.

4. Oferty należy złożyć w zamkniętych kopertach oznaczonych nazwą „Oferta zakupu drewna” w następujących formach:

1) pocztą na adres Wigierskiego Parku Narodowego (Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki) lub

2) osobiście w sekretariacie WPN.

 1. Termin składania ofert:

do 28 grudnia 2023 r. do godz. 10:00.

 1. Termin otwarcia ofert:

28 grudnia 2023 r. godz. 10:30

 1. Planowany termin zakończenia procedury wyboru nabywców:

03 stycznia 2024 r

 1. Dokumenty postępowania:

Regulamin, druk oferty, druk załącznika cenowego, wykaz współczynników przeliczeniowych dla sortymentu W0 i WK, wzór umowy - dostępne na stronie www.wigry.org.pl (Biuletyn Informacji Publicznej) - w zakładce ogłoszenia.

 1. Termin płatności i dopuszczalne masy w ofercie

9.1 Dopuszczalna masa drewna w ofercie:

W ramach PN i PNU jeden kupujący może złożyć zamówienie na maksymalnie:

1) w przypadku odbiorcy współpracującego z WPN w zakresie zakupu drewna (posiadającego co najmniej trzyletnią historię) – oferta nie może przewyższać masy drewna zakupionego w roku poprzedzającym sprzedaż drewna
w ramach bieżącego PN, z zastrzeżeniem pkt. 4).

2) w przypadku odbiorcy, o którym mowa w pkt. 1, który nie zakupił w roku poprzedzającym sprzedaż drewna w ramach bieżącego PN masy co najmniej 500m3 drewna – do 500 m3 w każdym z PN w danym roku kalendarzowym,

3) w przypadku odbiorców nie posiadających trzyletniej historii współpracy
z WPN w ramach kupna – sprzedaży drewna - do 500 m3 w każdym z PN w danym roku kalendarzowym, z zastrzeżeniem pkt. 4),

4) w przypadku wszystkich odbiorców sortymentu S2A i S2B C – całą proponowaną
do sprzedaży masę drewna w danym postępowaniu,

5) w przypadku składania oferty na kilka sortymentów przez jednego oferenta
na ilość drewna przewyższającą dopuszczalną dla niego masę drewna w danym postępowaniu, WPN zastrzega sobie prawo jednostronnie, bez konsultacji z odbiorcą, skorygować ofertę dla wybranego przez siebie sortymentu/sortymentów,
z zastrzeżeniem, że w pierwszej kolejności zredukuje sortymenty, które dla danego oferenta nie były przedmiotem sprzedaży w latach poprzednich.

9.2 Termin płatności:

1) odbiorcy stale współpracujący z WPN w zakresie zakupu drewna w okresie ostatnich 3 lat przed ogłoszeniem przetargu i niezalegający z płatnościami
za drewno - do 14 dni,

2) odbiorcy nowi i współpracujący z WPN w zakresie zakupu drewna w okresie krótszym niż ostatnie 3 lata przed ogłoszeniem przetargu i niezalegający
z płatnościami za drewno – przedpłata, z zastrzeżeniem pkt. 3),

3) wszyscy odbiorcy drewna S2a i S2B C, niezalegający z płatnościami za drewno – do 14 dni,

4) WPN zastrzega sobie możliwość określenia w umowie indywidualnych warunków dotyczące terminu płatności za drewno dla poszczególnych odbiorców.

10. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę w każdym ogłoszonym postępowaniu

 

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Załączniki (.zip; 1 748 KB)

 

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Wojciech Kamiński

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 19.12.2023 r.

Data udostępnienia: 

 19.12.2023 r

Ostatnia modyfikacja: 

 19.12.2023 r., 12:47

 


OGŁOSZENIE

Wigierski Park Narodowy w Krzywem informuje, że posiada na sprzedaż 2 rodzaje siatki ogrodzeniowej leśnej, 2 metrowej wysokości pochodzącej z demontażu. Pierwszy rodzaj siatki wykonany jest z drutu o grubości 3,5 mm, drugi rodzaj siatki wykonany jest z drutu o grubości 2,5 mm. Siatka sprzedawana będzie na wagę w cenie 1,50 złotych brutto za 1 kilogram siatki wykonanej z drutu o grubości 3,5 mm oraz 2 złotych brutto za 1 kilogram siatki wykonanej z drutu o grubości 2,5 mm.

1 metr bieżący siatki wykonanej z drutu o grubości 3,5 mm waży 1,5 kilograma, natomiast 1 metr bieżący siatki wykonanej z drutu o grubości 2,5 mm waży 0,9 kilograma.

Sprzedaż siatki zostanie zorganizowana w dniach od 4 grudnia 2023 roku do 15 grudnia 2023 roku w godzinach od 8.00 do 14.00 w siedzibie parku w miejscowości Krzywe 82. Wigierski Park Narodowy nie zapewnia transportu zakupionej siatki. Wszelkich informacji na temat sprzedaży siatki udziela: Stefan Mackiewicz – kierownik działu administracyjno gospodarczego (tel 695075165 lub 87 5632564) od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 15.00.


Metryczka informacji

Wytworzył:

 Stefan Mackiewicz

Wprowadził: 

 Adam Januszewicz

Data wytworzenia: 

 01.12.2023 r.

Data udostępnienia: 

 01.12.2023 r

Ostatnia modyfikacja: 

 01.12.2023 r., 10:55

 


INFORMACJA O WYNIKACH LICYTACJI USTNEJ

na sprzedaż samochodu osobowego marki Suzuki Vitara nr rej. BSU 88RH stanowiącego własność Wigierskiego Parku Narodowego w Krzywem.

Dyrektor Wigierskiego Parku Narodowegoinformuje, że ustna licytacja na sprzedaż samochodu osobowego marki Suzuki Vitara nr rej. BSU 88RH została zakończona.

Licytacja odbyła się w dniu 21 listopada 2023 roku o godzinie 9.00. Do licytacji dopuszczonych zostało 2 uczestników. W wyniku licytacji wyłoniono nabywcę pojazdu .

Lp.

Oznaczenie przedmiotu licytacji

Cena

wywoławcza w

Liczba

oferentów

Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu

Najwyższa kwota za przedmiot licytacji

Dane oferenta

1

Suzuki Vitara

14 700,00

2

2

17 600

Dariusz Sakowicz, ul. Brzozowa 10, 07-200 Wyszków

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Stefan Mackiewicz

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 21.11.2023 r.

Data udostępnienia: 

 21.11.2023 r

Ostatnia modyfikacja: 

 21.11.2023 r., 11:32

 


Ogłoszenie

Wigierski Park Narodowy w Krzywem zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w licytacji samochodu osobowego marki SUZUKI GRAND VITARA, rok produkcji 2011 o numerze rejestracyjnym BSU 88LRH. Licytacja w/w sprzętu nastąpi w siedzibie WPN w Krzywem 82 w dniu 21 listopada 2023 roku o godzinie 9.00. Warunkiem wzięcia udziału w licytacji jest wpłata wadium w wysokości 5 % ceny wywoławczej za sprzęt do kasy Wigierskiego Parku Narodowego w Krzywem najpóźniej do dnia 21 listopada 2023 roku do godziny 8.45. Wadium powinno być wpłacone w walucie polskiej. Wadium wpłacone przez nabywcę zostanie zaliczone w poczet ceny. Wadium nie zostanie zwrócone jeżeli oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży. Nabywca jest obowiązany zapłacić wylicytowaną kwotę, pomniejszoną o wysokość wadium najpóźniej w dniu licytacji. Wadium pozostałych osób, które brały udział w licytacji zostanie niezwłocznie zwrócone. Wydanie sprzętu nastąpi po opłaceniu wylicytowanej kwoty w kasie WPN.

Licytację prowadzić będzie Stefan Mackiewicz – kierownik działu administracyjno gospodarczego. Kwota postąpienia w licytacji nie może być niższa niż 100 złotych.

Samochód można oglądać codziennie w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerami telefonów 87 5632564 lub 695 075 165.

Osoba odpowiedzialna Stefan Mackiewicz – kierownik działu administracyjno – gospodarczego.

Poniżej opis samochodu

Nazwa składnika majątku ruchomego Ilość sztuk Ocena stanu technicznego Cena wywoławcza w złotych
Samochód osobowy Suzuki Grand Vitara 1,9 DDIS, moc 95 kW rok produkcji 2011  1 Samochód osobowy numer nadwozia JSAJTD44V00640546 z 2011 roku produkcji, stan licznika kilometrów 181000 kilometrów. Stan ogólny samochodu dobry. Liczne zarysowania występujące na całym nadwoziu, punktowe ogniska rdzy na tylnym prawym błotniku. Samochód ma uszkodzony silnik, w wyniku awarii paska wielorowkowego doszło do uszkodzenia rozrządu wynikiem czego uszkodzeniu uległy zawory oraz tłoki.

Wszystkie układy i mechanizmy pojazdu działają prawidłowo. Wnętrze samochodu utrzymane w bardzo dobrym stanie.

 14 700,00

Wigierski Park Narodowy zastrzega sobie możliwość unieważnienia licytacji bez podania przyczyn.

 

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Stefan Mackiewicz

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 06.11.2023 r.

Data udostępnienia: 

 06.11.2023 r

Ostatnia modyfikacja: 

 06.11.2023 r., 13:05

 


Ogłoszenie
 

Wigierski Park Narodowy w Krzywem unieważnia ogłoszenie o licytacji samochodu osobowego marki SUZUKI GRAND VITARA, rok produkcji 2011 o numerze rejestracyjnym BSU 88LRH. Powodem unieważnienia jest brak zainteresowania przedmiotem licytacji ze strony potencjalnych nabywców. WPN po dokonaniu przeceny wartości samochodu ogłosi ponowne postepowanie.
 

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Stefan Mackiewicz

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 06.11.2023 r.

Data udostępnienia: 

 06.11.2023 r

Ostatnia modyfikacja: 

 06.11.2023 r., 13:05

 


Ogłoszenie

Wigierski Park Narodowy w Krzywem zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w licytacji samochodu osobowego marki SUZUKI GRAND VITARA, rok produkcji 2011 o numerze rejestracyjnym BSU 88LRH. Licytacja w/w sprzętu nastąpi w siedzibie WPN w Krzywem 82 w dniu 6 listopada 2023 roku o godzinie 9.00. Warunkiem wzięcia udziału w licytacji jest wpłata wadium w wysokości 5 % ceny wywoławczej za sprzęt do kasy Wigierskiego Parku Narodowego w Krzywem najpóźniej do dnia 6 listopada 2023 roku do godziny 8.45. Wadium powinno być wpłacone w walucie polskiej. Wadium wpłacone przez nabywcę zostanie zaliczone w poczet ceny. Wadium nie zostanie zwrócone jeżeli oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży. Nabywca jest obowiązany zapłacić wylicytowaną kwotę, pomniejszoną o wysokość wadium najpóźniej w dniu licytacji. Wadium pozostałych osób, które brały udział w licytacji zostanie niezwłocznie zwrócone. Wydanie sprzętu nastąpi po opłaceniu wylicytowanej kwoty w kasie WPN.

Licytację prowadzić będzie Stefan Mackiewicz – kierownik działu administracyjno gospodarczego. Kwota postąpienia w licytacji nie może być niższa niż 100 złotych.

Samochód można oglądać codziennie w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerami telefonów 87 5632564 lub 695 075 165.

Osoba odpowiedzialna Stefan Mackiewicz – kierownik działu administracyjno – gospodarczego.

Poniżej opis samochodu

Nazwa składnika majątku ruchomego

Ilość sztuk

Ocena stanu technicznego

Cena wywoławcza w złotych

Samochód osobowy Suzuki Grand Vitara 1,9 DDIS, moc 95 kW rok produkcji 2011

1

Samochód osobowy numer nadwozia JSAJTD44V00640546 z 2011 roku produkcji, stan licznika kilometrów 181000 kilometrów. Stan ogólny samochodu dobry. Liczne zarysowania występujące na całym nadwoziu, punktowe ogniska rdzy na tylnym prawym błotniku. Samochód ma uszkodzony silnik, w wyniku awarii paska wielorowkowego doszło do uszkodzenia rozrządu wynikiem czego uszkodzeniu uległy zawory oraz tłoki.

Wszystkie układy i mechanizmy pojazdu działają prawidłowo. Wnętrze samochodu utrzymane w bardzo dobrym stanie.

20 000

Wigierski Park Narodowy zastrzega sobie możliwość unieważnienia licytacji bez podania przyczyn.

 

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Stefan Mackiewicz

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 16.10.2023 r.

Data udostępnienia: 

 16.10.2023 r

Ostatnia modyfikacja: 

 16.10.2023 r., 13:44

 


INFORMACJA O WYNIKACH USTNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na dzierżawę gruntów rolnych znajdujących się w użytkowaniu wieczystym WPN

Dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego zgodnie z § 16 ust. 1Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe (Dz.U.2012 poz. 868)informuje, że ogłoszony w dniu 18 września 2023 r. ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych został zakończony.

Przetarg odbył się w dniu 2 października 2023 r. W wyniku licytacji wyłoniono dzierżawcę niżej opisanej nieruchomości rolnej

Lp.

Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu

Cena wywoławcza (opłata roczna)- zł

Liczba oferentów

Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu

Najwyższa wysokość rocznych opłat osiągnięta w przetargu

Imię i nazwisko/nazwa uczestnika przetargu, który wygrał przetarg

1

Dz. nr 211, 212, 478 obręb Maćkowa Ruda, gm. Krasnopol – pow. 10,10 ha

4 000,00

1

1

4 040,00

Renata Trzcianowska

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Dorota Zaborowska

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 16.10.2023 r.

Data udostępnienia: 

 16.10.2023 r

Ostatnia modyfikacja: 

 16.10.2023 r., 12:13

 


Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

na dzierżawę gruntów rolnych będących w użytkowaniu wieczystym

Wigierskiego Parku Narodowego

na podstawie przepisów art. 10a. ust. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1614), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe (Dz.U. z 2012 r., poz. 868) Dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego ogłasza przetarg ustny nieograniczony w drodze licytacji publicznej na dzierżawę gruntów rolnych będących w użytkowaniu wieczystym Wigierskiego Parku Narodowego.

1. Przedmiot przetargu

Przedmiotem przetargu jest obszar, w skład których wchodzą działki lub ich części stanowiące własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym WPN, opisany w poniższej tabeli:

Położenie gruntu

Numer działki

i pow. całk. ha wg ewidencji gruntów

Pow. obszaru do dzierżawy

ha

Oznaczenie Księgi

Wieczystej

Oznaczenie użytków i powierzchnia

Dodatkowy opis

Cena

wywoławcza

(opłata roczna)- zł

Wysokość

wadium

Gmina

Obręb ewid.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Krasnopol

Maćkowa Ruda

211 0,4500

212 0,8600

478 9,5200

10,10

SU1N/

00001060/4

RVI – 0,45 ha

RV – 0,08 ha

RVI – 0,78 ha

RIVa – 1,70 ha

RIVb – 1,46 ha

RV – 2,35 ha

RVI – 3,26 ha

ŁV – 0,02 ha

Mapa Zał. 1

4 000,00

400,00

Lokalizacja obszaru będącego przedmiotem przetargu została przedstawiona na mapie będącej załącznikiem do ogłoszenia – Załącznik Nr 1

2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania

Wymieniona w pkt. 1 nieruchomość stanowiąca grunty rolne przeznaczona jest wyłącznie na cele rolnicze w ramach realizacji zadań ochronnych Parku tj. przeciwdziałania zarastaniu ekosystemów nieleśnych. Sposób zagospodarowania: uprawa roślin, gospodarka łąkowo-pastwiskowa (wypas bydła, koszenie łąk).

3. Okres trwania umowy

Umowa będzie zawarta na okres 5 lat.

4. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy

Wysokość rocznego czynszu z tytułu dzierżawy odpowiadać będzie najwyższej cenie uzyskanej w drodze licytacji. Cenę wywoławczą podano w pkt. 1 w tabeli (kolumna Nr 8).

5. Terminy wnoszenia opłat i zasady ich aktualizacji

5.1. Opłaty z tytułu dzierżawy wpłaca się za każdy rok z góry na konto lub w kasie WPN po wystawieniu faktury w terminie do 31 stycznia każdego roku dzierżawy, z wyjątkiem roku 2023/2024 - czynsz należy opłacić do 31 października 2023 r. Opłata w latach następnych będzie waloryzowana o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanych przez GUS za rok poprzedni.

5.2. Dzierżawca dodatkowo zostanie obciążony opłatą z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na podatek rolny (dotyczy gruntów III i IV klasy), który ureguluje Wydzierżawiający jako użytkownik wieczysty gruntu, we właściwej gminie. Kwota ta będzie naliczana zgodnie z zasadami zawartymi w stawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 333 ze zm.). Opłatę należy uregulować wraz z czynszem dzierżawnym w terminie do 30 października każdego roku dzierżawy.

6. Miejsce i termin licytacji ustnej stawki rocznego czynszu dzierżawnego

Licytacja odbędzie się w siedzibie Wigierskiego Parku Narodowego – Krzywe 82, sala konferencyjna na parterze w dniu 02 października 2023 r. o godz. 10.00.

7. Postanowienia dotyczące wadium

7.1.Wysokość wadium została określona w pkt. 1 w tabeli (kolumna Nr 9).

7.2. Wadium należy wnieść w terminie do 27 września 2023 r. w kasie WPNlubna rachunek bankowy nr 44 1130 1059 0017 3397 6820 0006. Wpłaty w kasie przyjmowane są do godz. 14.00. W przypadku przelewu bankowego – o terminowym wniesieniu wadium decyduje data wpływu na konto bankowe WPN.

7.3. Na blankiecie przelewu w tytule należy wpisać „wadium- dzierżawa gruntów rolnych”.Taką samą informację należy podać przy wpłacie do kasy WPN.

7.4. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

7.5. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy:

- przynajmniej jeden z uczestników nie zaoferuje, co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej,

- uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy.

7.6. Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia:

- odstąpienia od przetargu,

- zamknięcia przetargu,

- unieważnienia przetargu,

- zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

7.7. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg wlicza się na poczet ceny (rocznej opłaty z tytułu dzierżawy nieruchomości).

8. Warunki przystąpienia do licytacji ustnej

- wniesienie wadium i przedłożenie komisji przetargowej dowodu wpłaty bezpośrednio przed otwarciem przetargu,

- w przypadku działania przez pełnomocnika lub przedstawiciela, przed przystąpieniem do licytacji należy złożyć dokumenty potwierdzające umocowanie do działania w imieniu uczestnika przetargu tj. pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej, jeśli zostało udzielone innej osobie niż małżonek, wstępni, zstępni lub rodzeństwo. Opłatę (17 zł) należy uiścić organowi podatkowemu właściwemu według miejsca złożenia dokumentu – w tym przypadku w Urzędzie Gminy Suwałki. Dowód wpłaty należy załączyć do pełnomocnictwa.

- osoby uczestniczące w licytacji są obowiązane posiadać przy sobie i okazać komisji przetargowej ważny dokument tożsamości tj. dowód osobisty lub paszport. Osoby nie posiadające dokumentu tożsamości nie będą dopuszczone do licytacji.

9. Do przetargu nie zostaną dopuszczone osoby,które zalegają z opłatami za czynsz dzierżawny, bądź z tytułu zaległych odsetek, zobowiązań finansowych wobec Wigierskiego Parku Narodowego i/lub toczy się pomiędzy stronami postępowanie sądowe lub komornicze.

10. Przebieg licytacji

10.1.Przed rozpoczęciem przetargu organizator przetargu może odstąpić od jego prowadzenia bez podania przyczyn.

10.2.Licytację prowadzi przewodniczący Komisji przetargowej powołanej przez Dyrektora WPN lub wyznaczony przez przewodniczącego członek Komisji,

10.3. Szczegółowe warunki prowadzenia licytacji określa § 4. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe (Dz.U. 2012.868).

10.4.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

10.5. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

10.6. Uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, otrzymuje protokół z przeprowadzonego przetargu, który stanowi podstawę do zawarcia umowy dzierżawy. Wzór umowy stanowi załącznik Nr 2 do ogłoszenia.

11. Skarga na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu

11.1.Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do ministra właściwego do spraw środowiska. Skargę składa się za pośrednictwem Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego.

11.2.Minister Środowiska rozpatruje skargę w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. Do czasu rozpatrzenia skargi czynności związane z dzierżawą nieruchomości zostają wstrzymane.

11.3. Po rozpatrzeniu skargi Minister Środowiska zawiadamia skarżącego oraz dyrektora parku o sposobie jej rozstrzygnięcia. Dyrektor podaje do publicznej wiadomości informację o sposobie rozstrzygnięcia skargi.

11.4.W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu, Dyrektor WPN podaje do publicznej wiadomości wywieszając na tablicy ogłoszeń w siedzibie WPN i umieszczając na stronie internetowej WPN, informacje o wynikach przetargu na okres 7 dni.

12. Informacje o przetargu znajdują się na tablicy ogłoszeń w budynku Dyrekcji WPN oraz na stronie internetowej www.wigry.org.pl . Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami: Dorota Zaborowska, te. 87/5632557, e-mail: dorota.zaborowska@wigry.org.pl

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Wzór umowy (.pdf; 501 KB)
 2. Mapa Zal.1 (.jpg; 1 347 KB)

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Dorota Zaborowska

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 19.09.2023 r.

Data udostępnienia: 

 19.09.2023 r

Ostatnia modyfikacja: 

 19.09.2023 r., 1q:05

 


Ogłoszenie

Wigierski Park Narodowy zaprasza do licytacji ustnej łodzi motorowej. Podstawowe dane jednostki pływającej:

1) typ łodzi: ŁRŚ-85 (łódź rybacko-sondażowa),

2) klasa łodzi: (bKM 2) op ryb (ważność świadectwa klasy: do 03.06.2014 r.),

3) rok i miejsce budowy: 1982, Ustka,

4) konstrukcja kadłuba: poszycie, grodzie, przegrody, pokład oraz sterówka wykonane z laminatu poliestrowo-szklanego,

5) długość: 8,40 m,

6) szerokość: 3,10 m,

7) wysokość: 2,30 m,

8) zanurzenie: 0,60 m,

9) napęd główny: silnik wysokoprężny Volvo Penta MD2040B (rok produkcji 1995).

Zgodnie z dokumentacją techniczną łódź przeznaczona jest do połowu ryb, przewozu osób (do 13 pasażerów) i ładunków (do 5 t.). Jednostka przeszła gruntowny remont w latach 1996-1997 i była użytkowana na jeziorze Wigry do roku 2011 jako holownicza łódź rybacka. Po wycofaniu z użytkowania jednostkę przetrzymywano pod zadaszeniem. Stan techniczny jednostki wymaga przeprowadzenia gruntownych napraw szkutniczych oraz mechaniczno-elektrycznych.

Jednostkę pływającą można oglądać na parkingu zlokalizowanym przy siedzibie WPN, adres: Krzywe 82, 16-402 Suwałki, w dni robocze (od poniedziałku do piątku), w godzinach: 7.00 do 14.00, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym, numery kontaktowe: 87 5632565 lub 600994266.

Licytacja łodzi odbędzie się w siedzibie WPN, w sali konferencyjnej znajdującej się na parterze budynku, w dniu 15 września 2023 roku, o godzinie 12.00.

Cenę wywoławczą za łódź ustala się w kwocie 30 000,00 złotych brutto a minimalne postąpienie w licytacji w wysokości 100 złotych.

Warunkiem udziału w licytacji jest stawiennictwo osobiste oraz wpłata wadium w kwocie 1500,00 złotych. Wadium można wnieść w gotówce w siedzibie WPN (kasa na I piętrze budynku siedziby) lub przelewem na konto bankowe, numer konta: 44 1130 1059 0017 3397 6820 0006.

W dniu licytacji licytującemu najwyższą cenę, czyli nabywcy zostanie wystawiona i doręczona faktura za wylicytowany przedmiot, z tygodniowym terminem płatności. Wadium wpłacone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet zakupu łodzi. Wadium przepada na rzecz WPN w sytuacji, gdy nabywca nie ureguluje należności w wyznaczonym terminie. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników licytacji zostanie im zwrócone niezwłocznie po zakończeniu licytacji.

Przedmiot licytacji zostanie wydany nabywcy po zaksięgowaniu należnej kwoty na rachunku bankowym sprzedającego. Na odbiór łodzi wyznacza się termin 14 dni biegnący od daty wpływu należności za łódź na konto WPN. Nabywca ponosi wszelkie koszty związane z załadunkiem oraz usunięciem łodzi z miejsca wydania.

Wigierski Park Narodowy zastrzega sobie możliwość unieważnienia licytacji bez podania przyczyn.

Załącznikami do ogłoszenia są zdjęcia (4) prezentujące przedmiot licytacji.

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Zdjęcie nr 1 (.jpg; 898 KB)
 2. Zdjęcie nr 2 (.jpg; 648 KB)
 3. Zdjęcie nr 3 (.jpg; 1 944 KB)
 4. Zdjęcie nr 4 (.jpg; 653 KB)

 

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Michał Osewski

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 28.08.2023 r.

Data udostępnienia: 

 28.08.2023 r

Ostatnia modyfikacja: 

 28.08.2023 r., 10:35

 


 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH UZUPEŁNIAJĄCEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ DREWNA

W WIGIERSKIM PARKU NARODOWYM W II PÓŁROCZU 2023 ROKU

 

LISTA ODBIORCÓW DREWNA

lp.

Oferent

SORTYMENT

S2B G

S2B C

1

"Dres" Jarosław Waraksa Produkcja Wyrobów Tartacznych, ul. Dworna 29, 16-427 Przerośl

120

2

Ostrovia M. Trwoga i M. Trwoga sp.j. Ostrów Północny 49, 16-113 Szudziałowo

330

3

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "PROTEX", Kościuszki 30A, 19-400 Olecko

90

 

RAZEM OFERTY

210

330

 

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Wojciech Kamiński

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 02.08.2023 r.

Data udostępnienia: 

 02.08.2023 r

Ostatnia modyfikacja: 

 02.08.2023 r., 09:11

 


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym uzupełniającym na sprzedaż drewna w Wigierskim Parku

Narodowym w II półroczu 2023 roku

 1. Sprzedający: Wigierski Park Narodowy (WPN), Krzywe 82, 16-402 Suwałki

tel. 87-5632540, fax - 87-5632541, wigry_pn@wigry.org.pl

 1. Specyfikacja ilościowa i jakościowa drewna planowanego do sprzedaży w ramach przetargu:

sortyment

gatunek

masa przeznaczona do sprzedaży w II półroczu 2023 roku (m3)

cena wyjściowa – minimalna (netto loco las po zrywce)

(zł)

S2BC

iglaste (So, Św)

990

280,00

S2BG

iglaste (So, Św, Md)

liściaste (Brz, Ol) **

339

310,00

* W ramach sortymentu W0 dopuszcza się wyrabianie i sprzedaż drewna wielkowymiarowego kłodowanego. Cena wyjściowa dotyczy sortymentu WC0 – 1.

** Ewentualny udział gatunków liściastych – do 3%.

 1. Termin dostępności drewna planowanego do sprzedaży:

1 sierpnia 2023 - 31 grudnia 2023 r.

4. Oferty należy złożyć w zamkniętych kopertach oznaczonych nazwą „Oferta zakupu drewna” w następujących formach:

1) pocztą na adres Wigierskiego Parku Narodowego (Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki) lub

2) osobiście w sekretariacie WPN.

 1. Termin składania ofert:

do 31 lipca 2023 r. do godz. 9:00.

 1. Termin otwarcia ofert:

31 lipca 2023 r, godz. 9:30

 1. Planowany termin zakończenia procedury wyboru nabywców:

31 lipca 2023 r

 1. Dokumenty postępowania:

Regulamin, druk oferty, druk załącznika cenowego, wykaz współczynników przeliczeniowych dla sortymentu W0, wzór umowy - dostępne na stronie www.wigry.org.pl (Biuletyn Informacji Publicznej) - w zakładce ogłoszenia.

 1. Termin płatności i dopuszczalne masy w ofercie

9.1 Dopuszczalna masa drewna w ofercie:

W ramach przetargu jeden kupujący może złożyć zamówienie na maksymalnie:

1) w przypadku odbiorcy współpracującego z WPN w zakresie zakupu drewna (posiadającego co najmniej trzyletnią historię) – oferta nie może przewyższać połowy masy drewna zakupionego w roku poprzedzającym sprzedaż drewna w ramach bieżącego PN, z zastrzeżeniem pkt. 4).

2) w przypadku odbiorcy, o którym mowa w pkt. 1, który nie zakupił w roku poprzedzającym sprzedaż drewna w ramach bieżącego PN masy co najmniej 200 m3 drewna - do 100m3 w każdym z dwóch PN w danym roku kalendarzowym,

3) w przypadku odbiorców nie posiadających trzyletniej historii współpracy
z WPN w ramach kupna – sprzedaży drewna - do 100 m3 w każdym z dwóch PN w danym roku kalendarzowym, z zastrzeżeniem pkt. 4,

4) w przypadku wszystkich odbiorców sortymentu S2BC - całą proponowaną do sprzedaży masę drewna w danym półroczu,

5) w przypadku składania oferty na kilka sortymentów przez jednego oferenta
na ilość drewna przewyższającą dopuszczalną dla niego masę drewna w danym półroczu, WPN zastrzega sobie prawo jednostronnie, bez konsultacji
z odbiorcą, skorygować ofertę dla wybranego przez siebie sortymentu/sortymentów, z zastrzeżeniem, że w pierwszej kolejności zredukuje sortymenty, które dla danego oferenta nie były przedmiotem sprzedaży w latach poprzednich.

9.2 Termin płatności:

1) odbiorcy stale współpracujący z WPN w zakresie zakupu drewna w okresie ostatnich 3 lat przed ogłoszeniem przetargu i niezalegający z płatnościami
za drewno - do 14 dni,

2) odbiorcy nowi i współpracujący z WPN w zakresie zakupu drewna w okresie krótszym niż ostatnie 3 lata przed ogłoszeniem przetargu i niezalegający
z płatnościami za drewno – przedpłata, z zastrzeżeniem pkt. 3),

3) WPN zastrzega sobie możliwość określenia w umowie indywidualnych warunków dotyczące terminu płatności za drewno dla poszczególnych odbiorców.

10. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę w każdym ogłoszonym postępowaniu

 

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Załącznki (.zip; 89 KB)

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Wojciech Kamiński

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 21.07.2023 r.

Data udostępnienia: 

 21.07.2023 r

Ostatnia modyfikacja: 

 21.07.2023 r., 09:31

 


ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ DREWNA

W WIGIERSKIM PARKU NARODOWYM W II PÓŁROCZU 2023 ROKU

LISTA ODBIORCÓW DREWNA:

lp.

Oferent

sortyment

W0

S2B igl

S2a

cena

masa

cena

masa

cena

masa

1

Dres Jarosław Waraksa, Produkcja Wyrobów Tartacznych, ul. Dworna 29, 16-427 Przerośl tel. 504236901

320

16

320

171

2

Firma Transportowo - Handlowa Stanisław Brzozowski, ul. Majerskiego 6, 16-400 Suwałki, tel. 602264915

315

60

3

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo-Handlowe DREWMAT Sp. z o.o. ul. Papiernia 2D, 16-400 Suwałki, tel. 691998764

330

900

320

800

210

43

4

Zakład Stolarski Export-Import Eugeniusz Chiliński, Mikołajewo 22C, 16-503 Krasnopol, tel. 608517691

330

159

315

60

210

107

5

Usługi Tartaczne Aneta Czyżyńska, Frącki 41A, 16-506 Giby

330

169

6

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "JAR" Sp. z o.o. Lesk 33, 19-400 Olecko, tel. 694436027 lub 604400568

320

110

310

990

7

Zakład Usług Leśnych i Remontowo - Budowlanych "SKOGEN" Jerzy Bogdanowicz, Studziany Las 20, 16-506 Giby, tel. 608508699

330

111

8

Ricoland - Dom, ul. Papiernia 4E, 16-400 Suwałki, tel. 509792734 (przedpłata)

400

100

9

TransRoad Kamil Pokropowicz, Płaska 47 B, 16-326 Płaska, tel. 795479824 (przedpłata)

217

300

10

PPH Janimark Sp. Z o.o. Przebród 2A, 16-400 Suwałki, tel. 608362987 (przedpłata)

340

100

11

Zakład Obrotu Drewnem „Drwal” PM Choroszko s.c. Płociczno – Tartak 4/1, 16-402 Suwałki

330

100

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Wojciech Kamiński

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 28.06.2023 r.

Data udostępnienia: 

 28.06.2023 r

Ostatnia modyfikacja: 

 29.06.2023 r., 07:27

 


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna w Wigierskim Parku

Narodowym w II półroczu 2023 roku

 

 1. Sprzedający: Wigierski Park Narodowy (WPN), Krzywe 82, 16-402 Suwałki

tel. 87-5632540, fax - 87-5632541, wigry_pn@wigry.org.pl

 1. Specyfikacja ilościowa i jakościowa drewna planowanego do sprzedaży w ramach przetargu:

sortyment

gatunek

masa przeznaczona do sprzedaży w II półroczu 2023 roku (m3)

cena wyjściowa – minimalna (netto loco las po zrywce)

(zł)

W0* (drewno dłużycowe i kłodowane)

iglaste (So, Św, Md)

1765

310,00

S2BC (palisada do toczenia)

iglaste (So, Św)

990

310,00

S2A (do przerobu papierniczego/na wióry)

Iglaste (So, Św)

450

205,00

S2BG (min średnica w ckbk – 12 cm)

iglaste (So, Św, Md)

liściaste (Brz, Ol) **

2420

310,00

* W ramach sortymentu W0 dopuszcza się wyrabianie i sprzedaż drewna wielkowymiarowego kłodowanego. Cena wyjściowa dotyczy sortymentu WC0 – 1.

 ** Ewentualny udział gatunków liściastych – do 3%.

 

 1. Termin dostępności drewna planowanego do sprzedaży:

1 lipca 2023 - 31 grudnia 2023 r.

 1. Oferty należy złożyć w zamkniętych kopertach oznaczonych nazwą „Oferta zakupu drewna” w następujących formach:
 • pocztą na adres Wigierskiego Parku Narodowego (Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki) lub
 • osobiście w sekretariacie WPN.
 1. Termin składania ofert:

do  26 czerwca 2023 r.  do godz. 9:00.

 1. Termin otwarcia ofert:

26 czerwca 2023 r, godz. 9:30

 1. Planowany termin zakończenia procedury wyboru nabywców:

28 czerwca 2023 r

 1. Dokumenty postępowania:

Regulamin, druk oferty, druk załącznika cenowego, wykaz współczynników przeliczeniowych dla sortymentu W0, wzór umowy - dostępne na stronie www.wigry.org.pl (Biuletyn Informacji Publicznej) - w zakładce ogłoszenia.

 1. Termin płatności i dopuszczalne masy w ofercie
 • Dopuszczalna masa drewna w ofercie:

W ramach przetargu jeden kupujący może złożyć zamówienie na maksymalnie:

 • w przypadku odbiorcy współpracującego z WPN w zakresie zakupu drewna (posiadającego co najmniej trzyletnią historię) – oferta nie może przewyższać połowy masy drewna zakupionego w roku poprzedzającym sprzedaż drewna w ramach bieżącego PN, z zastrzeżeniem pkt. 4).
 • w przypadku odbiorcy, o którym mowa w pkt. 1, który nie zakupił w roku poprzedzającym sprzedaż drewna w ramach bieżącego PN masy co najmniej 200 m3 drewna - do 100m3 w każdym z dwóch PN w danym roku kalendarzowym,
 • w przypadku odbiorców nie posiadających trzyletniej historii współpracy
  z WPN w ramach kupna – sprzedaży drewna - do 100 m3 w każdym z dwóch PN w danym roku kalendarzowym, z zastrzeżeniem pkt. 4,
 • w przypadku wszystkich odbiorców sortymentu S2a i S2BC (palisada do toczenia) do przerobu przemysłowego – całą proponowaną do sprzedaży masę drewna w danym półroczu,
 • w przypadku składania oferty na kilka sortymentów przez jednego oferenta
  na ilość drewna przewyższającą dopuszczalną dla niego masę drewna w danym półroczu, WPN zastrzega sobie prawo jednostronnie, bez konsultacji
  z odbiorcą, skorygować ofertę dla wybranego przez siebie sortymentu/sortymentów, z zastrzeżeniem, że w pierwszej kolejności zredukuje sortymenty, które dla danego oferenta nie były przedmiotem sprzedaży w latach poprzednich.
  • Termin płatności:
 • odbiorcy stale współpracujący z WPN w zakresie zakupu drewna w okresie ostatnich 3 lat przed ogłoszeniem przetargu i niezalegający z płatnościami
  za drewno - do 14 dni,
 • odbiorcy nowi i współpracujący z WPN w zakresie zakupu drewna w okresie krótszym niż ostatnie 3 lata przed ogłoszeniem przetargu i niezalegający
  z płatnościami za drewno – przedpłata, z zastrzeżeniem pkt. 3),
 • wszyscy odbiorcy drewna S2a do przerobu przemysłowego i niezalegający
  z płatnościami za drewno – do 14 dni,
 • WPN zastrzega sobie możliwość określenia w umowie indywidualnych warunków dotyczące terminu płatności za drewno dla poszczególnych odbiorców.
 1. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę w każdym ogłoszonym postępowaniu

 

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Załącznki (.zip; 99 KB)

 

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Wojciech Kamiński

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 15.06.2023 r.

Data udostępnienia: 

 15.06.2023 r

Ostatnia modyfikacja: 

 15.06.2023 r., 09:59

 


Ogłoszenie

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH USTNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na dzierżawę gruntów rolnych znajdujących się w użytkowaniu wieczystym WPN

            Dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego zgodnie z § 16 ust. 1Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe (Dz.U.2012 poz. 868) informuje, że ogłoszony w dniu 24 stycznia 2023 r. ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych został zakończony.

Przetarg odbył się w dniu 19 maja 2023 r. W wyniku licytacji wyłoniono dzierżawcę nieruchomości rolnej:

Lp.

Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu

Cena

wywoławcza

(opłata roczna)- zł

Liczba złożonych ofert

Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu

Najwyższa wysokość rocznych opłat osiągnięta w przetargu

Imię i nazwisko/nazwa

uczestnika przetargu, który wygrał przetarg

1

Obszar nr 1 – dz. nr 17 obręb Buda Ruska, gm. Krasnopol – pow. 1,65 ha

653,00

1

1

660,00

Dariusz Świacki

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Dorota Zaborowska

Wprowadził: 

 Paulina Pajer-Giełażys

Data wytworzenia: 

 26.05.2023 r.

Data udostępnienia: 

 26.05.2023 r

Ostatnia modyfikacja: 

 26.05.2023 r., 14:10

 


INFORMACJA O WYNIKACH USTNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na dzierżawę gruntów rolnych znajdujących się w użytkowaniu wieczystym WPN

Dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego zgodnie z § 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe (Dz.U.2012 poz. 868) informuje, że ogłoszony w dniu 11 kwietnia 2023 r. ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych został zakończony.

Przetarg odbył się w dniu 27 kwietnia 2023 r. W wyniku licytacji wyłoniono następujących dzierżawców poszczególnych nieruchomości rolnych:

Lp.

Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu

Cena wywoławcza (opłata roczna)- zł

Liczba złożonych ofert

Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu

Najwyższa wysokość rocznych opłat osiągnięta w przetargu

Imię i nazwisko/nazwa

uczestnika przetargu, który wygrał przetarg

1

Obszar nr 1 – dz. nr 260 obręb Krusznik, gm. Nowinka – pow. 0,94 ha

372,00

2

2

450,00

Rafał

Wasilewski

2

Obszar nr 2 – dz. nr 79/2 i 79/3 obręb Wysoki Most gm. Giby – pow. 1,25 ha

495,00

2

2

800,00

Dawid

Paszkowski

3

Obszar nr 3 – dz. nr 13 obręb Sarnetki, gm. Giby – pow. 4,95 ha

1 960,00

2

2

2 000,00

 Jacek

Czokajło

4

Obszar nr 4 – dz. nr 2/1, 3/1, 21/1 i 22/1 obręb Czerwony Krzyż, gm. Krasnopol – pow. 3,94 ha

1 948,00

2

2

1 968,00

Marek

Barszczewski

5

Obszar nr 5 – dz. nr 5/1 obręb Sarnetki, gm. Giby – pow. 0,14 ha

55,00

1

1

56,00

Zdzisław Zaborowski

6

Obszar nr 6 – dz. nr 5/1 i 5/2 obręb Sarnetki, gm. Giby – pow. 2,23 ha

883,00

1

1

895,00

Henryk Lewkiewicz

7

Obszar nr 7 – dz. nr 51/2 obręb Czerwony Krzyż, gm. Krasnopol – pow. 0,12 ha

48,00

1

1

49,00

Małgorzata

Osewska

8

Obszar nr 8 – dz. nr 129/5 obręb Czerwony Krzyż, gm. Krasnopol – pow. 0,98 ha

388,00

1

1

395,00

Tomasz

Huszcza

9

Obszar nr 9 – dz. nr 207 obręb Mikołajewo i 111 obręb Czerwony Krzyż, gm. Krasnopol – pow. 3,37 ha

1 335,00

2

2

1 500,00

Jan

Milewski

10

Obszar nr 10 – dz. nr 89, 90, i 91 obręb Rosochaty Róg, gm. Krasnopol – pow. 2,16 ha

855,00

1

1

865,00

Sebastian

Magda

11

Obszar nr 11 – dz. nr 18 i 19 obręb Rosochaty Róg, gm. Krasnopol – pow. 2,50 ha

990,00

1

1

1 000,00

Antoni

Hołubowicz

12

Obszar nr 12 – dz. nr 1/9 obręb Czerwony Folwark, gm. Suwałki – pow. 0,09 ha

36,00

1

1

37,00

Wiesław

Szuszko

13

Obszar nr 13 – dz. nr 570 obręb Sobolewo, gm. Suwałki – pow. 1,58 ha

626,00

1

1

632,00

Zbigniew Bielawski

14

Obszar nr 14 – dz. nr 690 obręb Leszczewek, gm. Suwałki – pow. 0,21 ha

83,00

1

1

85,00

Andrzej

Maliszewski

15

Obszar nr 15 – dz. nr 618, 649 obręb Nowa Wieś, gm. Suwałki – pow. 1,95 ha

772,00

3

3

785,00

Piotr

Żukowski

16

Obszar nr 16 – dz. nr 17 obręb Buda Ruska, gm. Krasnopol – pow. 1,65 ha

653,00

0

0

 

nie było ofert

17

Obszar nr 17 – dz. nr 35 obręb Krusznik, gm. Nowinka – pow. 3,5178 ha

1 393,00

1

1

1 500,00

Marian

Czyżyk

18

Obszar nr 18 – dz. nr 16 obręb Krusznik, gm. Nowinka – pow. 6,30 ha

2 495,00

1

1

2 530,00

Jacek

Czokajło

19

Obszar nr 19 – dz. nr 90 i 92 obręb Leszczewo, gm. Suwałki – pow. 3,60 ha

1 426,00

1

1

1 500,00

Marcin

Poświatowski

20

Obszar nr 20 – dz. nr 80/2 obręb Wysoki Most gm. Giby – pow. 3,30 ha

1 307,00

2

2

1 700,00

Dawid

Paszkowski

 

Metryczka informacji::

Wytworzył:

 Dorota Zaborowska

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 18.05.2023 r.

Data udostępnienia: 

 18.05.2023 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 18.05.2023 r., 09:33

 

 


Ogłoszenie

o przetargu ustnym nieograniczonym

na dzierżawę gruntów rolnych będących w użytkowaniu wieczystym

 Wigierskiego Parku Narodowego

na podstawie przepisów art. 10a. ust. 8 ustawy  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz.916), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe (Dz.U. z 2012 r., poz. 868) Dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego ogłasza przetarg ustny nieograniczony w drodze licytacji publicznej na dzierżawę gruntów rolnych będących w użytkowaniu wieczystym Wigierskiego Parku Narodowego.

 

 1. Przedmiot przetargu

Przedmiotem przetargu jest  obszar opisany poniżej w tabeli, w skład którego wchodzą część działki stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym WPN.

 

Nr obszaru

Położenie gruntu

Numer działki

i pow. całkowita w ha wg ewidencji gruntów

Pow. obszaru do dzierżawy

ha

Oznaczenie Księgi

Wieczystej

Oznaczenie użytków i powierzchnia

Dodatkowy

opis

Cena

wywoław

cza

opłata roczna - zł

Wysokość

wadium

Gmina

Obręb ewid.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Krasnopol

Buda Ruska

17

6,2800

1,65

SU1N/

00001060/4

 

RVI - 0,21 ha

ŁVI - 1,44 ha

Mapa

Zał. 1.2

 

 

653

 

65

 

Lokalizacja obszaru będącego przedmiotem przetargu została przedstawiona na mapie będącej załącznikiem do ogłoszenia – Załącznik Nr 1. Stan gruntów przedstawiony na mapie został zarejestrowany na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w sierpniu 2019 r.

 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania

     Wymieniona nieruchomość stanowiąca grunty rolne przeznaczona jest  wyłącznie na cele rolnicze w ramach realizacji zadań ochronnych Parku tj. przeciwdziałania zarastaniu ekosystemów nieleśnych. Sposób zagospodarowania: gospodarka łąkowo-pastwiskowa (wypas bydła, koszenie łąk).

2.1 Na obszarze przeznaczonym do dzierżawy dopuszcza się wyłącznie użytkowanie kośno-pastwiskowe.

 1. Okres trwania umowy

    Umowy będą zawierane na okres 5 lat.

 1. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy

     Wysokość rocznego czynszu z tytułu dzierżawy odpowiadać będzie najwyższej cenie uzyskanej w drodze licytacji. Cenę wywoławczą została określona w kolumnie Nr  9.

 1. Terminy wnoszenia opłat i zasady ich aktualizacji

5.1. Opłaty z tytułu dzierżawy wpłaca się za każdy rok z góry na konto lub w kasie WPN po  wystawieniu faktury w terminie do 30 kwietnia każdego roku dzierżawy. Opłata w latach następnych będzie waloryzowana o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanych przez GUS za rok poprzedni.

5.2. Dzierżawca dodatkowo zostanie obciążony opłatą z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na  podatek rolny (dotyczy gruntów III i IV klasy), który ureguluje Wydzierżawiający jako użytkownik wieczysty gruntu, we właściwej gminie. Kwota ta będzie naliczana zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 333). Opłatę należy uregulować wraz z czynszem dzierżawnym w terminie do 30 stycznia każdego roku dzierżawy.

 1. Miejsce i termin licytacji ustnej stawki rocznego czynszu dzierżawnego

       Licytacja odbędzie się w siedzibie Wigierskiego Parku Narodowego – Krzywe 82, sala konferencyjna na parterze w dniu 19 maja 2023 r. o godzinie 10.00

 1. Postanowienia dotyczące wadium

7.1. Wysokość wadium podano w tabeli w  kolumnie Nr 10.

7.2. Wadium należy wnieść w terminie do 15 maja 2023 r. w kasie WPN lub na rachunek bankowy nr 44 1130 1059 0017 3397 6820 0006. Wpłaty w kasie przyjmowane są  do godz. 14.00. W przypadku przelewu bankowego – o terminowym wniesieniu wadium decyduje data wpływu na konto bankowe WPN.

7.3. Na blankiecie przelewu w tytule należy wpisać „wadium- dzierżawa rolna – obszar nr ….”. Taką samą informację należy podać przy wpłacie do kasy WPN.

7.4 Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

7.5. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy:

        - przynajmniej jeden z uczestników nie zaoferuje, co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej,

       -   uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy.

7.6. Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia:

        - odstąpienia od przetargu,

        - zamknięcia przetargu,

        - unieważnienia  przetargu,

        - zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

7.8. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg wlicza się na poczet ceny (rocznej opłaty z tytułu dzierżawy nieruchomości).

 1. Warunki przystąpienia do licytacji ustnej

- wniesienie wadium i przedłożenie komisji przetargowej dowodu wpłaty bezpośrednio przed otwarciem przetargu,

-  w przypadku działania przez pełnomocnika lub przedstawiciela, przed przystąpieniem do licytacji należy złożyć dokumenty potwierdzające  umocowanie do działania w imieniu uczestnika przetargu tj. pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej, jeśli zostało udzielone innej osobie niż małżonek, wstępni, zstępni lub rodzeństwo.  Opłatę (17 zł) należy uiścić organowi podatkowemu właściwemu według miejsca złożenia dokumentu – w tym przypadku w Urzędzie Gminy Suwałki. Dowód wpłaty należy załączyć do pełnomocnictwa.

- osoby uczestniczące w licytacji są obowiązane posiadać przy sobie i okazać komisji przetargowej ważny dokument tożsamości tj. dowód osobisty lub paszport. Osoby nie posiadające dokumentu tożsamości nie będą dopuszczone do licytacji.

 1. Do przetargu nie zostaną dopuszczone osoby, które zalegają z opłatami za czynsz dzierżawny, bądź z tytułu zaległych odsetek, zobowiązań finansowych wobec Wigierskiego Parku Narodowego i/lub toczy się pomiędzy stronami postępowanie sądowe lub komornicze.
 1. Przebieg licytacji

10.1. Przed rozpoczęciem przetargu organizator przetargu może odstąpić od jego prowadzenia bez podania przyczyn.

10.2. Licytację prowadzi przewodniczący Komisji przetargowej powołanej przez Dyrektora WPN lub   wyznaczony przez przewodniczącego członek Komisji,

10.3. Szczegółowe warunki prowadzenia licytacji określa §  4. Rozporządzenia  Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe (Dz.U. 2012.868).

10.4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

10.5. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

10.6. Uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, otrzymuje protokół z przeprowadzonego przetargu, który stanowi podstawę do zawarcia umowy dzierżawy. Wzór umowy stanowi załącznik Nr 2 do ogłoszenia.

 1. Skarga na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu

11.1. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do ministra właściwego do spraw środowiska. Skargę składa się za pośrednictwem Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego.

11.2. Minister Środowiska rozpatruje skargę w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. Do czasu rozpatrzenia skargi czynności związane z dzierżawą nieruchomości zostają wstrzymane.

11.3. Po rozpatrzeniu skargi Minister Środowiska zawiadamia skarżącego oraz dyrektora parku o sposobie jej rozstrzygnięcia. Dyrektor podaje do publicznej wiadomości informację o sposobie rozstrzygnięcia skargi.

11.4. W przypadku nie zaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu, Dyrektor WPN podaje do publicznej wiadomości wywieszając na tablicy ogłoszeń w siedzibie WPN i umieszczając na stronie internetowej WPN, informacje o wynikach przetargu na okres 7 dni.

 1. Informacje o przetargu znajdują się na tablicy ogłoszeń w budynku Dyrekcji WPN oraz na stronie internetowej http://wigry.org.pl/bip/ uprawniona do kontaktów z oferentami: Dorota Zaborowska, tel. 87/5632557, e-mail: dorota.zaborowska@wigry.org.pl
 1. ZAŁĄCZNIKI:

Nr 1 - Mapy z lokalizacją obszaru do dzierżawy

Nr 2 – Wzór umowy dzierżawy


Metryczka informacji

Wytworzyła:

 Dorota Zaborowska

Wprowadziła: 

 Paulina Pajer-Giełażys

Data wytworzenia: 

 10.05.2023 r.

Data udostępnienia: 

 10.05.2023 r

Ostatnia modyfikacja: 

 10.05.2023 r., 11:00

 


INFORMACJA O WYNIKACH USTNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie Czerwony Krzyż, gminie Krasnopol w celu prowadzenia pola namiotowego „Jastrzęby”

w latach 2023-2028

Dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego zgodnie z § 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe (Dz.U.2012 poz. 868) informuje, że ogłoszony w dniu 15 marca 2023 r. przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości na cele nierolnicze został rozstrzygnięty w dniu 28 marca 2023 r.

Lp.

Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu

Cena

wywoławcza

(opłata roczna)- zł

Liczba złożonych ofert

Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu

Najwyższa wysokość rocznych opłat osiągnięta w przetargu

Imię i nazwisko/nazwa

uczestnika przetargu, który wygrał przetarg

1

Część dz. nr 105

o pow. 1,50 ha w obrębie Czerwony Krzyż, gminie Krasnopol w celu prowadzenia pola namiotowego „Jastrzęby”

15 700,00 zł

netto + VAT 23%

2

2

25 000,00 zł

netto + VAT 23%

AGO Piotr Szczerbiński

Sejny

 

Metryczka informacji::

Wytworzył:

 Dorota Zaborowska

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 11.04.2023 r.

Data udostępnienia: 

 11.04.2023 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 13.04.2023 r., 09:50

 

 

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

na dzierżawę gruntów rolnych będących w użytkowaniu wieczystym

Wigierskiego Parku Narodowego

na podstawie przepisów art. 10a. ust. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz.916), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe (Dz.U. z 2012 r., poz. 868) Dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego ogłasza przetarg ustny nieograniczony w drodze licytacji publicznej na dzierżawę gruntów rolnych będących w użytkowaniu wieczystym Wigierskiego Parku Narodowego.

1. Przedmiot przetargu

Przedmiotem przetargu jest 20 obszarów, w skład których wchodzą działki lub ich części stanowiące własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym WPN. Szczegółowe zestawienie obszarów zawierające oznaczenie poszczególnych nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy według ewidencji gruntów i budynków oraz oznaczenia księgi wieczystej, powierzchnię , wysokość ceny wywoławczej (opłaty rocznej z tytułu dzierżawy) oraz wysokość wadium znajduje się w załączniku Nr 1 – Zestawienie nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy.

Lokalizacja obszarów będących przedmiotem przetargu została przedstawiona na mapach będących załącznikami do ogłoszenia – Załącznik Nr 2 (od 2.1 do 2.20). Stan gruntów przedstawiony na mapach został zarejestrowany na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w sierpniu 2019 r.

2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania

Wymienione w pkt. 1 nieruchomości stanowiące grunty rolne przeznaczone są wyłącznie na cele rolnicze w ramach realizacji zadań ochronnych Parku tj. przeciwdziałania zarastaniu ekosystemów nieleśnych. Sposób zagospodarowania: uprawa roślin, gospodarka łąkowo-pastwiskowa (wypas bydła, koszenie łąk).

2.1. Na obszarach oznaczonych w Zestawieniu (Zał. Nr 1) numerem 7, 10, 13 i 15 znajduje się płat siedliska Natura 2000 kod 6510 - Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie. Siedlisko zostało zaznaczone na mapach stanowiących załączniki nr 2.7, 2.10, 2.13, 2.15. Na wskazanych płatach siedliska należy utrzymać ekstensywne użytkowanie kośne lub kośno-pastwiskowe (z usuwaniem biomasy) przynajmniej raz w roku. Można stosować umiarkowane nawożenie. Dopuszczalna okresowa lub stała zmiana sposobu użytkowania części powierzchni, pod warunkiem utrzymania ekstensywnego użytkowania kośnego lub kośno-pastwiskowego na analogicznym areale na innej powierzchni w sąsiedztwie.

2.2 Na obszarach oznaczonych w Zestawieniu (Zał. Nr 1) numerami od 16 do 20 dopuszcza się wyłącznie użytkowanie łąkowo-pastwiskowe, przy czym na obszarze nr 18 od drugiego roku użytkowania, z uwagi na wcześniejsze zagospodarowanie.

3. Okres trwania umowy

Umowy będą zawierane na okres 5 lat.

4. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy

Wysokość rocznego czynszu z tytułu dzierżawy odpowiadać będzie najwyższej cenie uzyskanej w drodze licytacji. Cenę wywoławczą określa Załącznik Nr 1 (kolumna Nr 9).

5. Terminy wnoszenia opłat i zasady ich aktualizacji

5.1. Opłaty z tytułu dzierżawy wpłaca się za każdy rok z góry na konto lub w kasie WPN po wystawieniu faktury w terminie do 30 kwietnia każdego roku dzierżawy. Opłata w latach następnych będzie waloryzowana o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanych przez GUS za rok poprzedni.

5.2. Dzierżawca dodatkowo zostanie obciążony opłatą z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na podatek rolny (dotyczy gruntów III i IV klasy), który ureguluje Wydzierżawiający jako użytkownik wieczysty gruntu, we właściwej gminie. Kwota ta będzie naliczana zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 333). Opłatę należy uregulować wraz z czynszem dzierżawnym w terminie do 30 stycznia każdego roku dzierżawy.

6. Miejsce i termin licytacji ustnej stawki rocznego czynszu dzierżawnego

Licytacja odbędzie się w siedzibie Wigierskiego Parku Narodowego – Krzywe 82, sala konferencyjna na parterze w dniu 27 kwietnia 2023 r. od godziny 10.00, kolejno dla poszczególnych obszarów:

- obszar nr 1 – godz. 10.00
- obszar nr 2 – godz. 10.05
- obszar nr 3 – godz. 10.10
- obszar nr 4 – godz. 10.15
- obszar nr 5 – godz. 10.20
- obszar nr 6 – godz. 10.25
- obszar nr 7 – godz. 10.30
- obszar nr 8 – godz. 10.35
- obszar nr 9 – godz. 10.40
- obszar nr 10 – godz. 10.45
- obszar nr 11 – godz. 10.50
- obszar nr 12 – godz. 10.55
- obszar nr 13 – godz. 11.00
- obszar nr 14 – godz. 11.05
- obszar nr 15 – godz. 11.10
- obszar nr 16 – godz. 11.15
- obszar nr 17 – godz. 11.20
- obszar nr 18 – godz. 11.25
- obszar nr 19 – godz. 11.30
- obszar nr 20 – godz. 11.35

7. Postanowienia dotyczące wadium

7.1. Wysokość wadium dla poszczególnych obszarów określa Załącznik Nr 1 (kolumna Nr 10).

7.2. Wadium należy wnieść w terminie do 21 kwietnia 2023 r. w kasie WPN lub na rachunek bankowy nr 44 1130 1059 0017 3397 6820 0006. Wpłaty w kasie przyjmowane są do godz. 14.00. W przypadku przelewu bankowego – o terminowym wniesieniu wadium decyduje data wpływu na konto bankowe WPN.

7. 3. Na blankiecie przelewu w tytule należy wpisać „wadium- dzierżawa rolna – obszar nr ….”. Taką samą informację należy podać przy wpłacie do kasy WPN.

7. 4. Uczestnik licytacji, który bierze udział w licytacjach dotyczących kilku obszarów, sumuje wadium wymagane dla tych obszarów i w opisie wyszczególnia numery wszystkich obszarów.

7. 5. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

7. 6. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy:

- przynajmniej jeden z uczestników nie zaoferuje, co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej,

- uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy.

7.7. Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia:

- odstąpienia od przetargu,

- zamknięcia przetargu,

- unieważnienia przetargu,

- zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

7.8. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg wlicza się na poczet ceny (rocznej opłaty z tytułu dzierżawy nieruchomości).

8. Warunki przystąpienia do licytacji ustnej

- wniesienie wadium i przedłożenie komisji przetargowej dowodu wpłaty bezpośrednio przed otwarciem przetargu,

- w przypadku działania przez pełnomocnika lub przedstawiciela, przed przystąpieniem do licytacji należy złożyć dokumenty potwierdzające umocowanie do działania w imieniu uczestnika przetargu tj. pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej, jeśli zostało udzielone innej osobie niż małżonek, wstępni, zstępni lub rodzeństwo. Opłatę (17 zł) należy uiścić organowi podatkowemu właściwemu według miejsca złożenia dokumentu – w tym przypadku w Urzędzie Gminy Suwałki. Dowód wpłaty należy załączyć do pełnomocnictwa.

- osoby uczestniczące w licytacji są obowiązane posiadać przy sobie i okazać komisji przetargowej ważny dokument tożsamości tj. dowód osobisty lub paszport. Osoby nie posiadające dokumentu tożsamości nie będą dopuszczone do licytacji.

9. Do przetargu nie zostaną dopuszczone osoby, które zalegają z opłatami za czynsz dzierżawny, bądź z tytułu zaległych odsetek, zobowiązań finansowych wobec Wigierskiego Parku Narodowego i/lub toczy się pomiędzy stronami postępowanie sądowe lub komornicze.

10. Przebieg licytacji

10.1. Przed rozpoczęciem przetargu organizator przetargu może odstąpić od jego prowadzenia bez podania przyczyn. Dotyczy całego przetargu lub poszczególnych obszarów.

10.2. Licytację prowadzi przewodniczący Komisji przetargowej powołanej przez Dyrektora WPN lub wyznaczony przez przewodniczącego członek Komisji,

10.3. Szczegółowe warunki prowadzenia licytacji określa § 4. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe (Dz.U. 2012.868).

10.4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

10. 5. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

10.6. Uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, otrzymuje protokół z przeprowadzonego przetargu, który stanowi podstawę do zawarcia umowy dzierżawy. Wzór umowy stanowi załącznik Nr 3/1 i 3/2 do ogłoszenia.

11. Skarga na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu

11.1. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do ministra właściwego do spraw środowiska. Skargę składa się za pośrednictwem Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego.

11.2. Minister Środowiska rozpatruje skargę w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. Do czasu rozpatrzenia skargi czynności związane z dzierżawą nieruchomości zostają wstrzymane.

11. 3. Po rozpatrzeniu skargi Minister Środowiska zawiadamia skarżącego oraz dyrektora parku o sposobie jej rozstrzygnięcia. Dyrektor podaje do publicznej wiadomości informację o sposobie rozstrzygnięcia skargi.

11.4. W przypadku nie zaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu, Dyrektor WPN podaje do publicznej wiadomości wywieszając na tablicy ogłoszeń w siedzibie WPN i umieszczając na stronie internetowej WPN, informacje o wynikach przetargu na okres 7 dni.

12. Informacje o przetargu znajdują się na tablicy ogłoszeń w budynku Dyrekcji WPN oraz na stronie internetowej http://wigry.org.pl/bip/ uprawniona do kontaktów z oferentami: Dorota Zaborowska, tel. 87/5632557, e-mail: dorota.zaborowska@wigry.org.pl 

Załączniki:

 1. Zestawienie nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy (*.pdf,459 536 Kb)
 2. Mapy z lokalizacją obszarów do dzierżawy (2/1-2/20) (*.zip, 18 983 Kb)
 3. Wzór umowy dzierżawy (*.zip, 1 021 Kb)

 

Metryczka informacji::

Wytworzył:

 Dorota Zaborowska

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 11.04.2023 r.

Data udostępnienia: 

 11.04.2023 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 13.04.2023 r., 09:50

 

 

Ogłoszenie

Wigierski Park Narodowy zaprasza do licytacji ustnej łodzi motorowej. Podstawowe dane jednostki pływającej:

1) typ łodzi: ŁRŚ-85 (łódź rybacko-sondażowa),

2) klasa łodzi: (bKM 2) op ryb (ważność świadectwa klasy: do 03.06.2014 r.),

3) rok i miejsce budowy: 1982, Ustka,

4) konstrukcja kadłuba: poszycie, grodzie, przegrody, pokład oraz sterówka wykonane z laminatu poliestrowo-szklanego,

5) długość: 8,40 m,

6) szerokość: 3,10 m,

7) wysokość: 2,30 m,

8) zanurzenie: 0,60 m,

9) napęd główny: silnik wysokoprężny Volvo Penta MD2040B (rok produkcji 1995).

Zgodnie z dokumentacją techniczną łódź przeznaczona jest do połowu ryb, przewozu osób (do 13 pasażerów) i ładunków (do 5 t.). Jednostka przeszła gruntowny remont w latach 1996-1997 i była użytkowana na jeziorze Wigry do roku 2011 jako holownicza łódź rybacka. Po wycofaniu z użytkowania jednostkę przetrzymywano pod zadaszeniem. Stan techniczny jednostki wymaga przeprowadzenia gruntownych napraw szkutniczych oraz mechaniczno-elektrycznych.

Jednostkę pływającą można oglądać na parkingu zlokalizowanym przy siedzibie WPN, adres: Krzywe 82, 16-402 Suwałki, w dni robocze, w godzinach: 7.00 do 15.00, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym, numery kontaktowe: 87 5632565 lub 600994266.

Licytacja łodzi odbędzie się w siedzibie WPN, w sali konferencyjnej znajdującej się na parterze budynku, w dniu 18 kwietnia 2023 roku, o godzinie 12.00.

Cenę wywoławczą za łódź ustala się w kwocie 60 000,00 złotych brutto a minimalne postąpienie w licytacji w wysokości 100 złotych.

Warunkiem udziału w licytacji jest stawiennictwo osobiste oraz wpłata wadium w kwocie 2750,00 złotych. Wadium można wnieść w gotówce w siedzibie WPN (kasa na I piętrze budynku siedziby) lub przelewem na konto bankowe, numer konta: 44 1130 1059 0017 3397 6820 0006.

W dniu licytacji licytującemu najwyższą cenę, czyli nabywcy zostanie wystawiona i doręczona faktura za wylicytowany przedmiot, z tygodniowym terminem płatności. Wadium wpłacone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet zakupu łodzi. Wadium przepada na rzecz WPN w sytuacji, gdy nabywca nie ureguluje należności w wyznaczonym terminie. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników licytacji zostanie im zwrócone niezwłocznie po zakończeniu licytacji.

Przedmiot licytacji zostanie wydany nabywcy po zaksięgowaniu należnej kwoty na rachunku bankowym sprzedającego. Na odbiór łodzi wyznacza się termin 14 dni biegnący od daty wpływu należności za łódź na konto WPN. Nabywca ponosi wszelkie koszty związane z załadunkiem oraz usunięciem łodzi z miejsca wydania.

Wigierski Park Narodowy zastrzega sobie możliwość unieważnienia licytacji bez podania przyczyn.

Załącznikami do ogłoszenia są zdjęcia (4) prezentujące przedmiot licytacji.

Załączniki:

 1. Zdjęcia kutra (*.zip, 2 536 Kb)

 

Metryczka informacji::

Wytworzył:

 Michał Osewski

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 04.04.2023 r.

Data udostępnienia: 

 04.04.2023 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 04.04.2023 r., 09:29

 

 

Zawiadomienie
o unieważnieniu postępowania


Z powodu braku ofert unieważnia się postępowanie wszczęte w dniu 20 marca 2023 r. w sprawie wyłonienia podmiotu kupującego w 2023 r. ryby poławiane przez WPN w ramach wykonywanych odłowów regulacyjnych oraz odłowów tarlaków.
 

 

Metryczka informacji::

Wytworzył:

 Michał Osewski

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 30.03.2023 r.

Data udostępnienia: 

 30.03.2023 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 30.03.2023 r., 09:13

 

 

Ogłoszenie

Wigierski Park Narodowy ogłasza postępowanie w celu wyłonienia podmiotu kupującego w 2023 r. ryby poławiane przez WPN w ramach wykonywanych odłowów regulacyjnych oraz odłowów tarlaków.

Pisemne oferty należy dostarczyć do siedziby WPN (sekretariat) do dnia 24 marca 2023 r. do godziny 10.

Wyjaśnienia w sprawie postępowania udzielane są od poniedziałku do piątku, w godzinach: 7-15 pod numerami telefonu: 87 5632 565 oraz 600 994 266.

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Opis istotnych warunków postępowania (OIWP) (*.pdf, 1 193 Kb)
 2. Załącznik nr 1A – oferta na zakup sielawy (*.doc, 35 Kb)
 3. Załącznik nr 1B – oferta na zakup pozostałych gatunków ryb (*.doc, 49 Kb)
 4. Załącznik nr 2 – oświadczenia jakie mają złożyć oferenci w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu (załącznik wspólny dla obu części postępowania) (*.doc, 29 Kb)
 5. Załącznik nr 3 – umowa regulująca zasady sprzedaży i zakupu ryb – wzór (załącznik wspólny dla obu części postępowania) (*.pdf, 708 Kb)

 

Metryczka informacji::

Wytworzył:

 Michał Osewski

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 20.03.2023 r.

Data udostępnienia: 

 20.03.2023 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 20.03.2023 r., 10:11

 

 

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

na podstawie przepisów art. 10a ust. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 916 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe (Dz.U. 2012 poz. 868)

DYREKTOR WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Krzywe 82, 16-402 Suwałki

Tel.fax. 87/5632540

e-mail: wigry_pn@wigry.org.pl 

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na:

dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie Czerwony Krzyż, gminie Krasnopol w celu prowadzenia pola namiotowego „Jastrzęby”-

na okres 5 lat w latach 2023-2028

I. OPIS PRZEDMIOTU I ZAKRES DZIERŻAWY

1. Oznaczenie, powierzchnia, opis

1.1 Nieruchomość będąca przedmiotem dzierżawy stanowi własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Wigierskiego Parku Narodowego, położona jestw obrębie Czerwony Krzyż, gminie Krasnopol na działce o nr geodez. 105, zajmuje powierzchnię 1,50 ha. Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Sejnach księga wieczysta Nr SU1N/00001060/4. Obszar został oznaczony na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do ogłoszenia.

1.2 Na gruncie znajdują się następujące obiekty i urządzenia: budynek obsługi ruchu turystycznego (recepcja), 2 murowane budynki sanitarne z wyposażeniem, wiata na drewno, 17 ławostołów, 2 pomosty, 5 tablic informacyjnych, kontener na śmieci, szambo, 9 skrzynek prądowych, ujęcie wody z pompą, 3 punkty poboru wody, sieć wodno-kanalizacyjna, 2 hydrofory, 3 toalety kompostujące, 6 koszy drewnianych, boisko do siatkówki, 2 miejsca ogniskowe, ogrodzenie (wykaz i stan wyposażenia znajduje się w załączniku nr 3).

2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania

2.1 Wymieniona w pkt.1 nieruchomość przeznaczona jest do prowadzenia pola namiotowego w okresie 5 lat od daty zawarcia umowy,

2.2 Dzierżawca zobowiązuje się zapewnić sprawne funkcjonowanie pola namiotowego z całodobowym nadzorem, w czasie sezonu turystycznego tj. od 1 czerwca do 31 sierpnia każdego roku dzierżawy we wszystkie dni tygodnia oraz nadzorować dzierżawioną nieruchomość również po sezonie.

2.3 Dzierżawca ponosi odpowiedzialność materialną za obiekty, urządzenia, wyposażenie budynków sanitarnych przez cały czas trwania umowy, również poza sezonem turystycznym.

2.4 Pole namiotowe jest zagospodarowane i wyposażone w obiekty wymienione w pkt. 1.2.

2.5 Szczegółowe prawa i obowiązki Dzierżawcy zawiera wzór umowy, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

3. Wysokość opłaty z tytułu dzierżawy

Cena wywoławcza (opłata roczna) wynosi 15 700 zł + 23% VAT

W cenie zawarty jest podatek od nieruchomości (grunty i budynki), który

Wydzierżawiający jako użytkownik wieczysty gruntu ureguluje we właściwej gminie.

4. Terminy wnoszenia opłat i zasady ich aktualizacji

4.1 Dzierżawca zobowiązuje się uiszczać czynsz dzierżawny zaoferowany w przetargu w terminie do 30 września każdego roku dzierżawy na rachunek bankowy Wydzierżawiającego.

4.2 Wydzierżawiający za każdy z rocznych okresów rozliczeniowych wystawi fakturę w terminie do 1 września każdego roku dzierżawy.

4.3 Opłata w latach następnych będzie waloryzowana o wskaźnik wzrostu cen i usług publikowanych przez GUS za rok poprzedni.

4.4 Dzierżawca obowiązany jest do ponoszenia wszelkich należności publiczno-prawnych wynikających z prowadzenia działalności.

5. Miejsce i termin licytacji ustnej stawki rocznego czynszu dzierżawnego

Licytacja odbędzie się w siedzibie Wigierskiego Parku Narodowego – Krzywe 82, sala konferencyjna na parterze w dniu 28 marca 2023 r. o godz. 10.00.

6. Postanowienia dotyczące wadium

6.1. Wadium w kwocie 157 zł należy wnieść w terminiedo 24 marca 2023 r. w kasie WPN lub na rachunek bankowy nr 44 1130 1059 0017 3397 6820 0006. Wpłaty w kasie przyjmowane są do godz. 14.00. W przypadku przelewu bankowego – o terminowym wniesieniu wadium decyduje data wpływu na konto bankowe WPN.

6.2 . Na blankiecie przelewu w tytule należy wpisać „wadium-dzierżawa Jastrzęby”. Taką samą informację należy podać przy wpłacie do kasy WPN.

6.3. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

6. 4. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy:

- przynajmniej jeden z uczestników nie zaoferuje, co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej,

- uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy.

6.5. Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia:

- odstąpienia od przetargu,

- zamknięcia przetargu,

- unieważnienia przetargu,

- zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

6.6. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg wlicza się na poczet ceny (rocznej opłaty z tytułu dzierżawy nieruchomości).

7. Warunki przystąpienia do licytacji ustnej

- wniesienie wadium i przedłożenie komisji przetargowej dowodu wpłaty bezpośrednio przed otwarciem przetargu,

- w przypadku działania przez pełnomocnika lub przedstawiciela, przed przystąpieniem do licytacji należy złożyć dokumenty potwierdzające umocowanie do działania w imieniu uczestnika przetargu tj. pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej, jeśli zostało udzielone innej osobie niż małżonek, wstępni, zstępni lub rodzeństwo. Opłatę (17 zł) należy uiścić organowi podatkowemu właściwemu według miejsca złożenia dokumentu – w tym przypadku w Urzędzie Gminy Suwałki. Dowód wpłaty należy załączyć do pełnomocnictwa,

- podpisanie i złożenie klauzuli informacyjnej związanej z udziałem w postępowaniu przetargowym „RODO”,

- okazanie komisji przetargowej ważnego dokumentu tożsamości tj. dowodu osobistego lub paszportu. Osoby nie posiadające dokumentu tożsamości nie będą dopuszczone do licytacji.

8. Do przetargu nie zostaną dopuszczone osoby, które zalegają z opłatami za czynsz dzierżawny, bądź z tytułu zaległych odsetek, zobowiązań finansowych wobec Wigierskiego Parku Narodowego i/lub toczy się pomiędzy stronami postępowanie sądowe lub komornicze.

9. Przebieg licytacji

9.1. Przed rozpoczęciem przetargu organizator przetargu może odstąpić od jego prowadzenia bez podania przyczyn.

9.2. Licytację prowadzi przewodniczący Komisji przetargowej powołanej przez Dyrektora WPN lub wyznaczony przez przewodniczącego członek Komisji,

9.3. Szczegółowe warunki prowadzenia licytacji określa § 4. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe (Dz.U. 2012.868).

10.4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

10. 5. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

10.6. Uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, otrzymuje protokół z przeprowadzonego przetargu, który stanowi podstawę do zawarcia umowy dzierżawy. Wzór umowy stanowi załącznik Nr 2 do ogłoszenia.

11. Skarga na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu

11.1. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do ministra właściwego do spraw środowiska. Skargę składa się za pośrednictwem Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego.

11.2. Minister Środowiska rozpatruje skargę w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. Do czasu rozpatrzenia skargi czynności związane z dzierżawą nieruchomości zostają wstrzymane.

11. 3. Po rozpatrzeniu skargi Minister Środowiska zawiadamia skarżącego oraz dyrektora parku o sposobie jej rozstrzygnięcia. Dyrektor podaje do publicznej wiadomości informację sposobie rozstrzygnięcia skargi.

11.4. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu, Dyrektor WPN podaje do publicznej wiadomości wywieszając na tablicy ogłoszeń w siedzibie WPN i umieszczając na stronie internetowej WPN, informacje o wynikach przetargu na okres 7 dni.

12. Informacje o przetargu znajdują się na tablicy ogłoszeń w budynku Dyrekcji WPN oraz na stronie internetowej www.wigry.org.pl/bip/ Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami: Barbara Perkowska , tel. 87/5632568, e-mail: barbara.perkowska@wigry.org.pl 

13. Przed rozpoczęciem przetargu dyrektor parku, może odstąpić od jego przeprowadzenia bez podania przyczyn.

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Mapa z lokalizacją obszaru do dzierżawy (*.jpg, 891 Kb)
 2. Wzór umowy dzierżawy (*.pdf, 506 Kb)
 3. Wykaz wyposażenia (*.doc, 44 Kb)
 4. Klauzula informacyjna „RODO” (*.docx, 166 Kb)

 

Metryczka informacji::

Wytworzył:

 Dorota Zaborowska

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 17.03.2023 r.

Data udostępnienia: 

 17.03.2023 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 17.03.2023 r., 11:22

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH UZUPEŁNIAJĄCEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ DREWNA W WIGIERSKIM PARKU NARODOWYM W I PÓŁROCZU 2023 ROKU

LISTA ODBIORCÓW DREWNA:

lp.

Oferent

SORTYMENT

S2a wagon

S2a palisada

cena

masa

cena

masa

1

PTHU STAR-LAS Jan Prokopowicz 16-326 Płaska 76a

205

100

2

Ostrovia M. Trwoga i M. Trwoga sp.j. Ostrów Północny 49, 16-113 Szudziałowo

330

100

3

Tanne Sp. z o.o. ul. Biała1, 07-300 Ostrów Mazowiecka

205

200

4

Ricoland - Dom, ul. Papiernia 4E, 16-400 Suwałki

210

100

5

Drewtark s.c. Wiesław Frydrych Lilla Frydrych Edyta Pieczulis, Głowackiego 29, 16-500 Sejny

360

100

 

Metryczka informacji::

Wytworzył:

 Wojciech Kamiński

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 16.03.2023 r.

Data udostępnienia: 

 16.03.2023 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 16.03.2023., 09:31

 

 

Zawiadomienie
o unieważnieniu postępowania

Z powodu braku ofert unieważnia się postępowanie wszczęte w dniu 27 lutego 2023 r. w sprawie wyłonienia podmiotu kupującego w 2023 r. ryby poławiane przez WPN w ramach wykonywanych odłowów regulacyjnych oraz odłowów tarlaków.
 

 

Metryczka informacji::

Wytworzył:

 Michał Osewski

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 14.03.2023 r.

Data udostępnienia: 

 14.03.2023 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 14.03.2023., 10:37

 

 

Ogłoszenie
o uzupełniającym przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna w Wigierskim Parku Narodowym w I półroczu 2023 roku.

1. Sprzedający: Wigierski Park Narodowy (WPN), Krzywe 82, 16-402 Suwałki

tel. 87-5632540, fax - 87-5632541, wigry_pn@wigry.org.pl

2. Specyfikacja ilościowa i jakościowa drewna planowanego do sprzedaży w ramach przetargu:

sortyment

gatunek

masa przeznaczona do sprzedaży w I półroczu 2022

roku (m3)

cena wyjściowa – minimalna (netto loco las po zrywce)

(zł)

S2A palisada (S2BC)

iglaste (So, Św)

250

320,00

S2a (do przerobu przemysłowego)

Iglaste (So, Św)

400

180,00

3. Termin dostępności drewna planowanego do sprzedaży:

13 marca 2023 - 30 czerwca 2023 r.

4. Oferty należy złożyć w zamkniętych kopertach oznaczonych nazwą „Oferta zakupu drewna” w następujących formach:

1) pocztą na adres Wigierskiego Parku Narodowego (Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki) lub

2) osobiście w sekretariacie WPN.

5. Termin składania ofert:

do 13marca 2023 r. do godz. 9:00.

6. Termin otwarcia ofert:

13 marca 2023 r, godz. 9:30

7. Planowany termin zakończenia procedury wyboru nabywców:

13.03.2023r.

8. Dokumenty postępowania:

Regulamin, druk oferty, druk załącznika cenowego, wzór umowy - dostępne na stronie www.wigry.org.pl (Biuletyn Informacji Publicznej) - w zakładce ogłoszenia.

Spis załączników:

 1. Regulamin (*.pdf, 539 Kb)
 2. Druk oferty (*.doc, 33 Kb)
 3. Druk załącznika cenowego (*.xls, 34 Kb)
 4. Wzór umowy (*.pdf, 473 Kb)
 5. Zal 1 do umowy - zgloszenie reklamacji (*.docx, 21 Kb)
 6. Zal 2 do umowy - prot rozpatrzenia reklamacji (*.docx, 18 Kb)

 

Metryczka informacji::

Wytworzył:

 Wojciech Kamiński

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 03.03.2023 r.

Data udostępnienia: 

 03.03.2023 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 03.03.2023., 09:47

 

 

Ogłoszenie


Wigierski Park Narodowy ogłasza postępowanie w celu wyłonienia podmiotu kupującego w 2023 r. ryby poławiane przez WPN w ramach wykonywanych odłowów regulacyjnych oraz odłowów tarlaków.

Pisemne oferty należy dostarczyć do siedziby WPN (sekretariat) do dnia 10 marca 2023 r. do godziny 10.

Wyjaśnienia w sprawie postępowania udzielane są od poniedziałku do piątku, w godzinach: 7-15 pod numerami telefonu: 87 5632 565 oraz 600 994 266.

 

Spis załączników:

 1. Opis istotnych warunków postępowania (OIWP) (*.pdf, 1 192 Kb)
 2. Załącznik nr 1A – oferta na zakup sielawy (*.doc, 35 Kb)
 3. Załącznik nr 1B – oferta na zakup pozostałych gatunków ryb (*.doc, 42 Kb)
 4. Załącznik nr 2 – oświadczenia jakie mają złożyć oferenci w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu (załącznik wspólny dla obu części postępowania) (*.doc, 29 Kb)
 5. Załącznik nr 3 – umowa regulująca zasady sprzedaży i zakupu ryb – wzór (załącznik wspólny dla obu części postępowania) (*.pdf, 708 Kb)

 

Metryczka informacji::

Wytworzył:

 Michał Osewski

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 27.02.2023 r.

Data udostępnienia: 

 27.02.2023 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 27.02.2023., 12:34

 

INFORMACJA O WYNIKACH USTNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na dzierżawę gruntów rolnych znajdujących się w użytkowaniu wieczystym WPN

Dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego zgodnie z § 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe (Dz.U.2012 poz. 868) informuje, że ogłoszony w dniu 24 stycznia 2023 r. ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych został zakończony.

Przetarg odbył się w dniu 9 lutego 2023 r. W wyniku licytacji wyłoniono następujących dzierżawców poszczególnych nieruchomości rolnych:

Lp.

Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu

Cena wywoławcza (opłata roczna)- zł

Liczba złożonych ofert

Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu

Najwyższa wysokość rocznych opłat osiągnięta w przetargu

Imię i nazwisko/nazwa

uczestnika przetargu, który wygrał przetarg

1

Obszar nr 1 – dz. nr 607 obręb Nowa Wieś, gm. Suwałki – pow. 2,80 ha

1 109,00

2

2

1 130,00

Stanisław

Hołubowicz

2

Obszar nr 2 – dz. nr 649 obręb Nowa Wieś gm. Suwałki – pow. 1,60 ha

634,00

2

2

750,00

Jan

Kisłowski

3

Obszar nr 3 – dz. nr 618 i 649 obręb Nowa Wieś, gm. Suwałki – pow. 1,43 ha

566,00

2

2

600,00

Jan

Kisłowski

4

Obszar nr 4 – dz. nr 5/2 obręb Sarnetki, gm. Giby – pow. 0,043 ha

16,00

1

1

18,00

Zofia

Chomicka

5

Obszar nr 5 – dz. nr 104/5 obręb Wysoki Most, gm. Giby – pow. 0,96 ha

380,00

3

3

400,00

Romuald

Jurkun

6

Obszar nr 6 – dz. nr 106/3, 106/5, 106/2 obręb Wysoki Most, gm. Giby – pow. 4,80 ha

1 901,00

2

2

2 450,00

Łukasz Dojnikowski

 

Metryczka informacji::

Wytworzył:

 Dorota Zaborowska

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 20.02.2023 r.

Data udostępnienia: 

 20.02.2023 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 20.02.2023., 11:27

 

 

Ogłoszenie o sprzedaży zaoczkowanej ikry i wylęgu sielawy
 

Wigierski Park Narodowy oferuje do sprzedaży zaoczkowaną ikrę oraz wylęg sielawy w cenie 6,00 zł/1000 szt. (cena brutto).

Miejscem sprzedaży materiału zarybieniowego jest wylęgarnia ryb Wigierskiego Parku Narodowego, adres: Tartak 5, 16-402 Suwałki.

Wnioski dotyczące zakupu można składać pocztą tradycyjną, elektroniczną oraz faksem. We wniosku należy podać dane kontaktowe zamawiającego oraz ilość i rodzaj zamawianego materiału zarybieniowego (ikra, wylęg).

Wnioski realizowane będą zgodnie z kolejnością daty wpływu do WPN, do wyczerpania dostępnej do sprzedaży puli materiału zarybieniowego.

Szczegółowe informacje w sprawie sprzedaży udzielane są w dni robocze (pn.-pt.), w godzinach 7.00-15.00 pod numerami telefonu: 87 5632 565 oraz 600 994 266.
 

 

Metryczka informacji::

Wytworzył:

 Michał Osewski

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 14.02.2023 r.

Data udostępnienia: 

 14.02.2023 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 14.02.2023., 07:22

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH LICYTACJI USTNEJ

na sprzedaż ciągnika rolniczego marki URSUS 6014 rej. BSU U280 stanowiącego własność Wigierskiego Parku Narodowego w Krzywem.

Dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego informuje, że ogłoszona w dniu 17 stycznia 2023 r. ustna licytacja na sprzedaż ciągnika rolniczego marki URSUS 6014 rej. BSU U280 została zakończona.

Licytacja odbyła się w dniu 2 lutego 2023 roku o godzinie 9.00. Do licytacji dopuszczonych zostało 2 uczestników. W wyniku licytacji wyłoniono nabywcę pojazdu .

Lp.

Oznaczenie przedmiotu licytacji

Cena

wywoławcza w

Liczba

oferentów

Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu

Najwyższa kwota za przedmiot licytacji

Dane oferenta

1

Ciągnik rolniczy URSUS 6014 nr rej. BSU U280

40 000,00

2

2

56 500

DS.-AUTO Danuta Sakowicz, ul. Brzozowa 10, 07-200 Wyszków

 

Metryczka informacji::

Wytworzył:

 Stefan Mackiewicz

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 02.02.2023 r.

Data udostępnienia: 

 02.02.2023 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 02.02.2023., 10:17

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ DREWNA

W WIGIERSKIM PARKU NARODOWYM W I PÓŁROCZU 2023 ROKU

LISTA ODBIORCÓW DREWNA:

lp.

odbiorca

sortyment

W0

S2B igl

S2a

S2a palisada

cena

masa

cena

masa

cena

masa

cena

masa

1

Dres Jarosław Waraksa, Produkcja Wyrobów Tartacznych, ul. Dworna 29, 16-427 Przerośl

350

199

4

Silvan Sp. z o.o., Jaśki 18C, 19-400 Olecko

320

697

6

Ostrovia M. Trwoga i M. Trwoga sp.j. Ostrów Północny 49, 16-113 Szudziałowo

325

100

9

Tanne Sp. z o.o. ul. Biała1, 07-300 Ostrów Mazowiecka

327

100

10

Firma Transportowo - Handlowa Stanisław Brzozowski, ul. Majerskiego 6, 16-400 Suwałki

340

129

330

60

11

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo-Handlowe DREWMAT Sp. z o.o. ul. Papiernia 2D, 16-400 Suwałki

320

972

12

Zakład Stolarski Export-Import Eugeniusz Chiliński, Mikołajewo 22C, 16-503 Krasnopol

340

129

330

47

190

150

13

Usługi Tartaczne Aneta Czyżyńska, Fracki 41A, 16-506 Giby

350

169

14

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "JAR" Sp. z o.o. Lesk 33, 19-400 Olecko

340

449

330

1600

15

Zakład Usług Leśnych i Remontowo - Budowlanych "SKOGEN" Jerzy Bogdanowicz, Studziany Las 20, 16-506 Giby

350

111

18

Drewtark s.c. Wiesław Frydrych Lilla Frydrych Edyta Pieczulis, Głowackiego 29, 16-500 Sejny

380

100

19

PPH Janimark Sp. Z o.o. Przebród 2A, 16-400 Suwałki

360

100

 

 

Metryczka informacji::

Wytworzył:

 Wojciech Kamiński

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 31.01.2023 r.

Data udostępnienia: 

 31.01.2023 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 31.01.2023., 10:43

 

 

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

na dzierżawę gruntów rolnych będących w użytkowaniu wieczystym

Wigierskiego Parku Narodowego

 

na podstawie przepisów art. 10a. ust. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz.916), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe (Dz.U. z 2012 r., poz. 868) Dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego ogłasza przetarg ustny nieograniczony w drodze licytacji publicznej na dzierżawę gruntów rolnych będących w użytkowaniu wieczystym Wigierskiego Parku Narodowego.

1. Przedmiot przetargu

Przedmiotem przetargu jest 6 obszarów, w skład których wchodzą działki lub ich części stanowiące własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym WPN. Szczegółowe zestawienie obszarów zawierające oznaczenie poszczególnych nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy według ewidencji gruntów i budynków oraz oznaczenia księgi wieczystej, powierzchnię , wysokość ceny wywoławczej (opłaty rocznej z tytułu dzierżawy) oraz wysokość wadium znajduje się w załączniku Nr 1 – Zestawienie nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy.

Lokalizacja obszarów będących przedmiotem przetargu została przedstawiona na mapach będących załącznikami do ogłoszenia – Załącznik Nr 2 (od 2.1 do 2.6). Stan gruntów przedstawiony na mapach został zarejestrowany na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w sierpniu 2019 r.

2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania

Wymienione w pkt. 1 nieruchomości stanowiące grunty rolne przeznaczone są wyłącznie na cele rolnicze w ramach realizacji zadań ochronnych Parku tj. przeciwdziałania zarastaniu ekosystemów nieleśnych. Sposób zagospodarowania: uprawa roślin, gospodarka łąkowo-pastwiskowa (wypas bydła, koszenie łąk).

2.1. Na obszarze oznaczonym w Zestawieniu (Zał. Nr 1) numerem 5 znajduje się płat siedliska Natura 2000 kod 6510 - Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie. Siedlisko zostało zaznaczone na mapie stanowiącej załącznik nr 2.5. Na wskazanych płatach siedliska należy utrzymać ekstensywne użytkowanie kośne lub kośno-pastwiskowe (z usuwaniem biomasy) przynajmniej raz w roku. Można stosować umiarkowane nawożenie. Dopuszczalna okresowa lub stała zmiana sposobu użytkowania części powierzchni, pod warunkiem utrzymania ekstensywnego użytkowania kośnego lub kośno-pastwiskowego na analogicznym areale na innej powierzchni w sąsiedztwie.

3. Okres trwania umowy

Umowy będą zawierane na okres 5 lat.

4. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy

Wysokość rocznego czynszu z tytułu dzierżawy odpowiadać będzie najwyższej cenie uzyskanej w drodze licytacji. Cenę wywoławczą określa Załącznik Nr 1 (kolumna Nr 9).

5. Terminy wnoszenia opłat i zasady ich aktualizacji

5.1. Opłaty z tytułu dzierżawy wpłaca się za każdy rok z góry na konto lub w kasie WPN po wystawieniu faktury w terminie do 30 stycznia każdego roku dzierżawy. Opłata w latach następnych będzie waloryzowana o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanych przez GUS za rok poprzedni.

5.2. Dzierżawca dodatkowo zostanie obciążony opłatą z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na podatek rolny (dotyczy gruntów III i IV klasy), który ureguluje Wydzierżawiający jako użytkownik wieczysty gruntu, we właściwej gminie. Kwota ta będzie naliczana zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 333). Opłatę należy uregulować wraz z czynszem dzierżawnym w terminie do 30 stycznia każdego roku dzierżawy.

6. Miejsce i termin licytacji ustnej stawki rocznego czynszu dzierżawnego

Licytacja odbędzie się w siedzibie Wigierskiego Parku Narodowego – Krzywe 82, sala konferencyjna na parterze w dniu 9 lutego 2023 r. od godziny 10.00, kolejno dla poszczególnych obszarów:

- obszar nr 1 – godz. 10.00

- obszar nr 2 – godz. 10.05

- obszar nr 3 – godz. 10.10

- obszar nr 4 – godz. 10.15

- obszar nr 5 – godz. 10.20

- obszar nr 6 – godz. 10.25

7. Postanowienia dotyczące wadium

7.1. Wysokość wadium dla poszczególnych obszarów określa Załącznik Nr 1 (kolumna Nr 10).

7.2. Wadium należy wnieść w terminie do 6 lutego 2023 r. w kasie WPN lub na rachunek bankowy nr 44 1130 1059 0017 3397 6820 0006. Wpłaty w kasie przyjmowane są do godz. 14.00. W przypadku przelewu bankowego – o terminowym wniesieniu wadium decyduje data wpływu na konto bankowe WPN.

7. 3. Na blankiecie przelewu w tytule należy wpisać „wadium- dzierżawa rolna – obszar nr ….”. Taką samą informację należy podać przy wpłacie do kasy WPN.

7. 4. Uczestnik licytacji, który bierze udział w licytacjach dotyczących kilku obszarów, sumuje wadium wymagane dla tych obszarów i w opisie wyszczególnia numery wszystkich obszarów.

7. 5. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

7. 6. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy:

- przynajmniej jeden z uczestników nie zaoferuje, co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej,

- uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy.

7.7. Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia:

- odstąpienia od przetargu,

- zamknięcia przetargu,

- unieważnienia przetargu,

- zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

7.8. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg wlicza się na poczet ceny (rocznej opłaty z tytułu dzierżawy nieruchomości).

8. Warunki przystąpienia do licytacji ustnej

- wniesienie wadium i przedłożenie komisji przetargowej dowodu wpłaty bezpośrednio przed otwarciem przetargu,

- w przypadku działania przez pełnomocnika lub przedstawiciela, przed przystąpieniem do licytacji należy złożyć dokumenty potwierdzające umocowanie do działania w imieniu uczestnika przetargu tj. pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej, jeśli zostało udzielone innej osobie niż małżonek, wstępni, zstępni lub rodzeństwo. Opłatę (17 zł) należy uiścić organowi podatkowemu właściwemu według miejsca złożenia dokumentu – w tym przypadku w Urzędzie Gminy Suwałki. Dowód wpłaty należy załączyć do pełnomocnictwa.

- osoby uczestniczące w licytacji są obowiązane posiadać przy sobie i okazać komisji przetargowej ważny dokument tożsamości tj. dowód osobisty lub paszport. Osoby nie posiadające dokumentu tożsamości nie będą dopuszczone do licytacji.

9. Do przetargu nie zostaną dopuszczone osoby, które zalegają z opłatami za czynsz dzierżawny, bądź z tytułu zaległych odsetek, zobowiązań finansowych wobec Wigierskiego Parku Narodowego i/lub toczy się pomiędzy stronami postępowanie sądowe lub komornicze.

10. Przebieg licytacji

10.1. Przed rozpoczęciem przetargu organizator przetargu może odstąpić od jego prowadzenia bez podania przyczyn. Dotyczy całego przetargu lub poszczególnych obszarów.

10.2. Licytację prowadzi przewodniczący Komisji przetargowej powołanej przez Dyrektora WPN lub wyznaczony przez przewodniczącego członek Komisji,

10.3. Szczegółowe warunki prowadzenia licytacji określa § 4. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe (Dz.U. 2012.868).

10.4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

10. 5. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

10.6. Uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, otrzymuje protokół z przeprowadzonego przetargu, który stanowi podstawę do zawarcia umowy dzierżawy. Wzór umowy stanowi załącznik Nr 3/1 i 3/2 do ogłoszenia.

11. Skarga na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu

11.1. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do ministra właściwego do spraw środowiska. Skargę składa się za pośrednictwem Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego.

11.2. Minister Środowiska rozpatruje skargę w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. Do czasu rozpatrzenia skargi czynności związane z dzierżawą nieruchomości zostają wstrzymane.

11. 3. Po rozpatrzeniu skargi Minister Środowiska zawiadamia skarżącego oraz dyrektora parku o sposobie jej rozstrzygnięcia. Dyrektor podaje do publicznej wiadomości informację o sposobie rozstrzygnięcia skargi.

11.4. W przypadku nie zaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu, Dyrektor WPN podaje do publicznej wiadomości wywieszając na tablicy ogłoszeń w siedzibie WPN i umieszczając na stronie internetowej WPN, informacje o wynikach przetargu na okres 7 dni.

12. Informacje o przetargu znajdują się na tablicy ogłoszeń w budynku Dyrekcji WPN oraz na stronie internetowej http://wigry.org.pl/bip/ uprawniona do kontaktów z oferentami: Dorota Zaborowska, tel. 87/5632557, e-mail: dorota.zaborowska@wigry.org.pl 

Spis załączników:

 1. Zestawienie nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy (*.doc, 46 Kb)
 2. Mapy z lokalizacją obszarów do dzierżawy (2/1-2/6) (*.zip, 12 699 Kb)
 3. Wzór umowy dzierżawy (3/1, 3/2) (*.zip, 26 Kb)

 

Metryczka informacji::

Wytworzył:

 Dorota Zaborowska

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 26.01.2023 r.

Data udostępnienia: 

 26.01.2023 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 26.01.2023., 10:21

 

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna w Wigierskim Parku Narodowym w I półroczu 2023 roku

 1. Sprzedający: Wigierski Park Narodowy (WPN), Krzywe 82, 16-402 Suwałki

tel. 87-5632540, fax - 87-5632541, wigry_pn@wigry.org.pl

 1. Specyfikacja ilościowa i jakościowa drewna planowanego do sprzedaży w ramach przetargu:

sortyment

gatunek

masa przeznaczona do sprzedaży w I półroczu 2022 roku (m3)

cena wyjściowa – minimalna (netto loco las po zrywce)

(zł)

W0* (drewno dłużycowe i kłodowane)

iglaste (So, Św, Md)

1087

320,00

S2A palisada (S2BC)

iglaste (So, Św)

1048

320,00

S2a (do przerobu przemysłowego)

Iglaste (So, Św)

854

180,00

S2B (min średnica w ckbk – 12 cm)

iglaste (So, Św, Md)

liściaste (Brz, Ol) **

3078

320,00

* W ramach sortymentu W0 dopuszcza się wyrabianie i sprzedaż drewna wielkowymiarowego kłodowanego. Cena wyjściowa dotyczy sortymentu WC0 – 1.

** Ewentualny udział gatunków liściastych – do 3%.

 1. Termin dostępności drewna planowanego do sprzedaży:

1 lutego 2023 - 30 czerwca 2023 r.

4. Oferty należy złożyć w zamkniętych kopertach oznaczonych nazwą „Oferta zakupu drewna” w następujących formach:

1) pocztą na adres Wigierskiego Parku Narodowego (Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki) lub

2) osobiście w sekretariacie WPN.

 1. Termin składania ofert:

do 26 stycznia 2023 r. do godz. 9:00.

 1. Termin otwarcia ofert:

26 stycznia 2023 r, godz. 9:30

 1. Planowany termin zakończenia procedury wyboru nabywców:

31.01.2023r.

 1. Dokumenty postępowania:

Regulamin, druk oferty, druk załącznika cenowego, wykaz współczynników przeliczeniowych dla sortymentu W0, wzór umowy - dostępne na stronie www.wigry.org.pl (Biuletyn Informacji Publicznej) - w zakładce ogłoszenia różne.

Załączniki:

 1. Załączniki (*.rar;  995 kb)

Metryczka informacji

 

Wytworzył:

 Wojciech Kamiński

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 18.01.2023 r.

Data udostępnienia: 

 18.01.2023 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 18.01.2023 r., 12:53

 

 

Ogłoszenie

Wigierski Park Narodowy w Krzywem zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w licytacji ciągnika rolniczego marki Ursus 6014, rok produkcji 2003 o numerze rejestracyjnym BSU U280. Licytacja w/w sprzętu nastąpi w siedzibie WPN w Krzywem 82 w dniu 2 lutego 2023 roku o godzinie 9.00. Warunkiem wzięcia udziału w licytacji jest wpłata wadium w wysokości 5 % ceny wywoławczej za sprzęt (2000 złotych) do kasy Wigierskiego Parku Narodowego w Krzywem lub na numer konta bankowego numer 44 1130 1059 0017 3397 6820 0006 najpóźniej do dnia 2 lutego 2023 roku do godziny 8.45. Wadium powinno być wpłacone w walucie polskiej. Przystępujący do licytacji powinien okazać dowód wpłacenia wadium, w przeciwnym razie nie zostanie dopuszczony do licytacji. Wadium wpłacone przez nabywcę zostanie zaliczone w poczet ceny. Wadium nie zostanie zwrócone jeżeli oferent, który wygrał licytację uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży. Nabywca jest obowiązany zapłacić wylicytowaną kwotę, pomniejszoną o wysokość wadium na rachunek bankowy numer 82 1030 1059 0017 3397 6820 0001 najpóźniej do 3 lutego 2023 roku. Wadium pozostałych osób, które brały udział w licytacji zostanie niezwłocznie zwrócone. Wydanie sprzętu nastąpi po wpłynięciu wylicytowanej kwoty na rachunek bankowy sprzedającego ( numer 82 1030 1059 0017 3397 6820 0001).

Licytację prowadzić będzie Stefan Mackiewicz – kierownik działu administracyjno gospodarczego. Kwota postąpienia w licytacji nie może być niższa niż 100 złotych.

Ciągnik można oglądać codziennie w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerami telefonów 87 5632564 lub 695 075 165.

Osoba odpowiedzialna Stefan Mackiewicz – kierownik działu administracyjno – gospodarczego.

Poniżej opis ciągnika

Nazwa składnika majątku ruchomego

Ilość sztuk

Ocena stanu technicznego

Cena wywoławcza w złotych

Ciągnik rolniczy Ursus 6014

1

Ciągnik rolniczy Ursus 6014 numer VIN 0132829 z 2003 roku produkcji, stan licznika motogodzin 6320 mth. Stan ogólny ciągnika dobry. Silnik przeszedł remont kapitalny w 2020 roku. W tym samym czasie została wymieniona turbina.

Usterki, które należałoby usunąć aby doprowadzić ciągnik do pełnej sprawności to:

- uszczelnienie tylnego mostu (widoczne wycieki oleju),

- uzupełnienie oświetlenia ( pęknięte klosze lampy tylnej i przedniej),

- naprawa zasilania świecy żarowej służącej do uruchamiania silnika (silnik ciężko się uruchamia)

- kabina posiada ślady rdzy.

Koszt przywrócenia ciągnika do sprawności szacowany jest na około 2000 złotych brutto.

Wszystkie układy i mechanizmy pojazdu działają prawidłowo. Ogumienie w stanie bardzo dobrym. Wnętrze kabiny nosi normalne ślady użytkowania..

40 000

Wigierski Park Narodowy zastrzega sobie możliwość unieważnienia licytacji bez podania przyczyn.

Metryczka informacji

 

Wytworzył:

 Stefan Mackiewicz

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 17.01.2023 r.

Data udostępnienia: 

 17.01.2023 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 17.01.2023 r., 13:28

 

 

OGŁOSZENIE

Wigierski Park Narodowy w Krzywem zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w licytacji samochodu osobowego marki Skoda Yeti, rok produkcji 2010 o numerze rejestracyjnym BSU 96LV. Licytacja w/w sprzętu nastąpi w siedzibie WPN w Krzywem 82 w dniu 10 stycznia 2023 roku o godzinie 9.00. Warunkiem wzięcia udziału w licytacji jest wpłata wadium w wysokości 5 % ceny wywoławczej za sprzęt do kasy Wigierskiego Parku Narodowego w Krzywem najpóźniej do dnia 10 stycznia 2023 roku do godziny 8.45. Wadium powinno być wpłacone w walucie polskiej. Wadium wpłacone przez nabywcę zostanie zaliczone w poczet ceny. Wadium nie zostanie zwrócone jeżeli oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży. Nabywca jest obowiązany zapłacić wylicytowaną kwotę, pomniejszoną o wysokość wadium najpóźniej w dniu licytacji. Wadium pozostałych osób, które brały udział w licytacji zostanie niezwłocznie zwrócone. Wydanie sprzętu nastąpi po opłaceniu wylicytowanej kwoty w kasie WPN.

Licytację prowadzić będzie Stefan Mackiewicz – kierownik działu administracyjno gospodarczego. Kwota postąpienia w licytacji nie może być niższa niż 100 złotych.

Samochód można oglądać codziennie w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerami telefonów 87 5632564 lub 695 075 165.

Osoba odpowiedzialna Stefan Mackiewicz – kierownik działu administracyjno – gospodarczego.

Poniżej opis samochodu

Nazwa składnika majątku ruchomego

Ilość sztuk

Ocena stanu technicznego

Cena wywoławcza w złotych

Samochód osobowy Skoda Yeti 2,0 TDI Ambition, moc 81 kW rok produkcji 2010

1

Samochód osobowy numer nadwozia TMBRC75L9B6023383 z 2010 roku produkcji, stan licznika kilometrów 202000 kilometrów. Stan ogólny samochodu dobry. Blacharka pojazdu wymaga napraw zgodnie z poniższym opisem:

 • ozdobna listwa maski silnika – wymiana,
 • maska silnika – zalecane polerowanie,
 • listwa maski silnika – zalecana wymiana,
 • drzwi przednie lewe – zalecana naprawa,
 • drzwi tylne lewe – zalecana naprawa,
 • błotnik tylny lewy – zalecana naprawa,
 • błotnik tylny prawy – zalecana naprawa,
 • drzwi tylne prawe – zalecana naprawa,
 • drzwi przednie prawe – zalecana naprawa,

Szacowany kosztorys przywrócenia pojazdu do pełnej sprawności technicznej i użytkowej wykonany w eksperckim programie komputerowym EUROTAX wynosi około 5500 złotych brutto.

Wszystkie układy i mechanizmy pojazdu działają prawidłowo. Do samochodu jest dodatkowy komplet 4 kół z ogumieniem w stanie dobrym. Wnętrze samochodu utrzymane w bardzo dobrym stanie.

25 000

 


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Zmiana niniejszego ogłoszenia dotyczy sposobu wpłacenia wadium, zapłaty za wylicytowany pojazd oraz wydania pojazdu kupującemu. Zmiany w ogłoszeniu zostały wyróżnione pogrubioną czcionką. Pozostałe zapisy ogłoszenia pozostają bez zmian.

Wigierski Park Narodowy w Krzywem zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w licytacji samochodu osobowego marki Skoda Yeti, rok produkcji 2010 o numerze rejestracyjnym BSU 96LV. Licytacja w/w sprzętu nastąpi w siedzibie WPN w Krzywem 82 w dniu 10 stycznia 2023 roku o godzinie 9.00. Warunkiem wzięcia udziału w licytacji jest wpłata wadium w wysokości 5 % ceny wywoławczej za sprzęt (1250 złotych) do kasy Wigierskiego Parku Narodowego w Krzywem lub na numer konta bankowego numer 44 1130 1059 0017 3397 6820 0006 najpóźniej do dnia 10 stycznia 2023 roku do godziny 8.45. Wadium powinno być wpłacone w walucie polskiej. Przystępujący do licytacji powinien okazać dowód wpłacenia wadium, w przeciwnym razie nie zostanie dopuszczony do licytacji. Wadium wpłacone przez nabywcę zostanie zaliczone w poczet ceny. Wadium nie zostanie zwrócone jeżeli oferent, który wygrał licytację uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży. Nabywca jest obowiązany zapłacić wylicytowaną kwotę, pomniejszoną o wysokość wadium na rachunek bankowy
numer 82 1030 1059 0017 3397 6820 0001 najpóźniej do 13 stycznia 2023 roku.

Wadium pozostałych osób, które brały udział w licytacji zostanie niezwłocznie zwrócone.
Wydanie sprzętu nastąpi po wpłynięciu wylicytowanej kwoty na rachunek bankowy sprzedającego (numer 82 1030 1059 0017 3397 6820 0001).

Licytację prowadzić będzie Stefan Mackiewicz – kierownik działu administracyjno gospodarczego. Kwota postąpienia w licytacji nie może być niższa niż 100 złotych.

Samochód można oglądać codziennie w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerami telefonów 87 5632564 lub 695 075 165. Osoba odpowiedzialna Stefan Mackiewicz – kierownik działu administracyjno-gospodarczego.


Metryczka informacji

 

Wytworzył:

 Stefan Mackiewicz

Wprowadził: 

 Adam Januszewicz

Data wytworzenia: 

 21.12.2022 r.

Data udostępnienia: 

 21.12.2022 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 30.12.2022 r., 12:50

 

INFORMACJA O WYNIKACH USTNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na wynajem nieruchomości w użytkowaniu wieczystym Wigierskiego Parku Narodowego  posadowionym budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym położonej w miejscowości Maćkowa Ruda 56 na dz. nr 5/2 w obrębie Sarnetki, gminie Giby
na okres 3 lat licząc od dnia podpisania umowy.

 

Dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego zgodnie z § 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe (Dz.U.2012 poz. 868) informuje, że ogłoszony w dniu 9 października 2019 r. ustny przetarg nieograniczony na wynajem nieruchomości został zakończony. Przetarg odbył się w dniu 14 października 2022 r. W wyniku licytacji wyłoniono najemcę nieruchomości.

Lp.

Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu

Cena wywoławcza (opłata roczna) - zł

Liczba oferentów

Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu

Najwyższa wysokość rocznych opłat osiągnięta w przetargu

Imię i nazwisko/nazwa uczestnika przetargu, który wygrał przetarg

1

Maćkowa Ruda 56 na dz. nr 5/2 w obrębie Sarnetki, gmina Giby

3 500,00

1

1

3 3600,00

Rejmontowicz Zdzisław

 

Metryczka informacji

 

Wytworzył:

 Stefan Mackiewicz

Wprowadził: 

 Adam Januszewicz

Data wytworzenia: 

 14.10.2022 r.

Data udostępnienia: 

 14.10.2022 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 14.10.2022 r., 14:15

 

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

na podstawie przepisów art. 10a ust. 8 i art.10c ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1651 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe (Dz.U. 2012 poz. 868).

Dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego

Krzywe 82, 16-402 Suwałki

Tel.fax. 875632540

e-mail: wigry_pn@wigry.org.pl

ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na:

Wynajem nieruchomości w użytkowaniu wieczystym Wigierskiego Parku Narodowego z posadowionym budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym położonej w miejscowości Maćkowa Ruda 56 na dz. nr 5/2 w obrębie Sarnetki, gminie Giby na okres 3 lat licząc od dnia podpisania umowy najmu.

I. OPIS PRZEDMIOTU I ZAKRES NAJMU

1. Oznaczenie, powierzchnia, opis

1.1. Nieruchomość położona w miejscowości Maćkowa Ruda 56, gminie Giby na działce
o nr 5/2. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta SU1N00001060/4. Wigierskiemu Parkowi Narodowemu przysługuje prawo użytkowania wieczystego nieruchomości. Na nieruchomości posadowiony jest budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 63,02 metrów kwadratowych. Budynek składa się z 3 izb mieszkalnych, wyposażony jest w centralne ogrzewanie, dodatkowo piece kaflowe, WC, łazienkę.
Do budynku doprowadzona jest zimna woda ze studni kopanej posadowionej przy budynku. W skład nieruchomości wchodzi też budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej 92,84 metrów kwadratowych. Wymienione budynki stanowią odrębną własność Wigierskiego Parku Narodowego. Posadowione są na działce o powierzchni 0,14 hektara, działka jest ogrodzona i stanowi przedmiot najmu wraz z budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym.

1.2. Oględzin nieruchomości można dokonywać w terminie do 12 października 2022 roku po uprzednim uzgodnieniu z uprawnionym pracownikiem Wigierskiego Parku Narodowego. W chwili obecnej nieruchomość jest zamieszkana, w związku z czym chęć dokonania oględzin nieruchomości należy bezwzględnie uzgodnić z pracownikiem parku i po uzgodnieniu terminu dokonać oględzin w obecności uprawnionego pracownika.

Osoba uprawniona z strony parku – Stefan Mackiewicz tel. 695075165 lub 87 5632564 w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00

2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania

2.1. Wymieniona w pkt.1 nieruchomość przeznaczona jest wyłącznie do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych najemcy.

2.2. Szczegółowe prawa i obowiązki Najemcy zawiera wzór umowy, który stanowi załącznik
nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

2.3. Okres najmu nieruchomości – 3 lata od dnia podpisania umowy.

3. Wysokość opłaty z tytułu najmu

Cena wywoławcza za jeden rok najmu wynosi 3500,00 złotych brutto.

4. Terminy wnoszenia opłat i zasady ich aktualizacji

4.1. Najemca zobowiązuje się uiszczać czynsz najmu zaoferowany w przetargu w terminie
do 10 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy lub bezpośrednio w kasie Wynajmującego w równych miesięcznych ratach.

II. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO LICYTACJI USTNEJ

1. Wniesienie wadium i przedłożenie komisji przetargowej dowodu wpłaty bezpośrednio przed otwarciem przetargu,

2. W przypadku działania przez pełnomocnika lub przedstawiciela przed przystąpieniem do licytacji należy złożyć dokumenty potwierdzające umocowanie do działania w imieniu uczestnika przetargu tj, pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej, jeśli zostało udzielone innej osobie niż małżonek, wstępni, zstępni lub rodzeństwo. Opłatę należy uiścić organowi podatkowemu właściwemu według miejsca złożenia dokumentu – w tym przypadku w Urzędzie Gminy Suwałki. Dowód wpłaty należy dołączyć do pełnomocnictwa,

3. Osoby uczestniczące w licytacji są obowiązane posiadać przy sobie i okazać komisji przetargowej ważny dokument tożsamości tj. dowód osobisty lub paszport. Osoby nie posiadające dokumentu tożsamości nie będą dopuszczone do licytacji. Do licytacji nie zostaną dopuszczone osoby, które zalegają z opłatami za czynsz najmu, bądź z tytułu zaległych odsetek, zobowiązań finansowych wobec Wigierskiego Parku Narodowego lub toczy się pomiędzy stronami postępowanie sądowe lub komornicze.

4. Wadium i warunki jego wnoszenia

Wadium w wysokości 200,00 zł należy wpłacić na rachunek bankowy:

nr 44 1130 1059 0017 3397 6820 0006 lub w kasie w siedzibie WPN w terminie najpóźniej do dnia 10 października 2022 r. Wpłaty w kasie WPN przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 14.00. Na dowodzie wpłaty w tytule należy wpisać „wadium – najem Maćkowa Ruda 56”.

Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia:

- odstąpienia od przetargu;

- zamknięcia przetargu;

- unieważnienia przetargu;

- zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się w poczet opłaty z tytułu najmu nieruchomości.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:

- przynajmniej jeden z uczestników nie zaoferuje, co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej,

- uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy.

III. MIEJSCE I TERMIN LICYTACJI

Licytacja odbędzie się w siedzibie Wigierskiego Parku Narodowego - Krzywe 82, 16-402 Suwałki
w sali konferencyjnej na parterze w dniu 14 października 2022 roku o godzinie 10.00.

IV. PRZEBIEG LICYTACJI

1. Przed rozpoczęciem przetargu organizator może odstąpić od jego prowadzenia bez podania przyczyn.

2. Licytację prowadzi przewodniczący komisji przetargowej powołanej przez dyrektora WPN lub członek komisji wyznaczony przez przewodniczącego.

3. Szczegółowe warunki prowadzenia licytacji określa § 4 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe (Dz.U.2012.868).

4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

5. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

6. Uczestnik przetargu, który wygrał przetarg otrzymuje protokół z przeprowadzonego przetargu stanowiący podstawę do zawarcia umowy najmu. Wzór umowy w załączeniu.

V. SKARGA NA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z PRZEPROWADZENIEM PRZETARGU

1. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do ministra właściwego do spraw środowiska za pośrednictwem Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego.

2. Minister Środowiska rozpatruje skargę w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. Do czasu rozpatrzenia skargi czynności związane z najmem nieruchomości zostają wstrzymane.

3. Po rozpatrzeniu skargi Minister Środowiska zawiadamia skarżącego oraz dyrektora parku o sposobie jej rozstrzygnięcia. Dyrektor podaje do publicznej wiadomości informację o sposobie rozstrzygnięcia skargi.

4. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu dyrektor WPN podaje do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Dyrekcji WPN oraz umieszczenie na stronie internetowej WPN informacje o wynikach przetargu na okres 7 dni.

VI. WARUNKI PODPISANIA UMOWY NAJMU

1. Warunkiem zawarcia umowy najmu jest wpłata kaucji w wysokości 2 stawek oferowanego czynszu miesięcznego brutto najpóźniej w dniu jej podpisania.

2. Umowa najmu zacznie obowiązywać nie prędzej niż 17 pazdziernika 2022 roku z uwagi na fakt, że do dnia 13 października 2022 roku obowiązuje umowa najmu zawarta z obecnym Najemcą.

3. Podpisanie umowy najmu nastąpi w siedzibie Wigierskiego Parku Narodowego – Krzywe 82 w wyznaczonym terminie.

Informacje o przetargu znajdują się na tablicy ogłoszeń w budynku Dyrekcji WPN oraz na stronie internetowej www.wigry.org.pl. Osobą uprawioną do kontaktów z oferentami: jest Stefan Mackiewicz, tel. 87 5632564 lub 695075165, e-mail: stefan.mackiewicz@wigry.org.pl

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1614) i Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe (Dz.U. z 2012 r., poz. 868).

 

Wykaz załączników:
 1. Wzór oferty (*.doc  46 kb)

 

Metryczka informacji

 

Wytworzył:

 Stefan Mackiewicz

Wprowadził: 

 Adam Januszewicz

Data wytworzenia: 

 28.09.2022 r.

Data udostępnienia: 

 28.09.2022 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 28.09.2022 r., 14:40

 

 

Ogłoszenie

wyniku postępowania na sprzedaż drewna pozyskiwanego w Wigierskim Parku Narodowym
w II półroczu 2022 r.

Wigierski Park Narodowy zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego uzupełniającego na sprzedaż drewna w Wigierskim Parku Narodowym w II półroczu 2022 roku, poszczególnym odbiorcom zostały przyznane następujące masy drewna:

lp.

Oferent

przyznane masy

S2B

S2A

1

Dres Jarosław Waraksa, Produkcja Wyrobów Tartacznych,  ul. Dworna 29, 16-427 Przerośl

100

0

2

Silvan Sp. z o.o., Jaśki 18C, 19-400 Olecko

0

0

3

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo-Handlowe DREWMAT Sp. z o.o. ul. Papiernia 2D, 16-400 Suwałki

700

93

4

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "JAR" Sp. z o.o. Lesk 33, 19-400 Olecko

322

0

5

Usługi Tartaczne Aneta Czyżyńska, Fracki 41A, 16-506 Giby

100

45

6

Tanne Sp. z o.o.  ul. Biała1, 07-300 Ostrów Mazowiecka

0

56

7

"Ostrovia" Sp. J. M. Trwoga, M. Trwoga, Ostrów Północny 49, 16-113 Szudziałowo

0

100

PLAN SPRZEDAŻY

1222

294

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Wojciech Kamiński

Wprowadził: 

 Paulina Pajer-Giełażys

Data wytworzenia: 

 01.08.2022 r.

Data udostępnienia: 

 01.08.2022 r

Ostatnia modyfikacja: 

 01.08.2022 r., 8:30


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym uzupełniającym („PNU”) na sprzedaż drewna w Wigierskim Parku Narodowym w II półroczu 2022 roku

 1. Sprzedający: Wigierski Park Narodowy (WPN), Krzywe 82, 16-402 Suwałki

tel. 87-5632540, fax - 87-5632541, wigry_pn@wigry.org.pl

 1. Specyfikacja ilościowa i jakościowa drewna planowanego do sprzedaży w ramach przetargu:

sortyment

gatunek

masa przeznaczona do sprzedaży w II półroczu 2022 roku (m3)

cena wyjściowa – minimalna (netto loco las po zrywce)

(zł)

S2A palisada

(do toczenia)

iglaste (So, Św)

294

270

S2B

iglaste (So, Św, Md)

1222

300

RAZEM

1492

 1. Uczestnicy postępowania:

Oferentami w PN mogą być wyłącznie podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie przerobu drewna (przez przerób nie należy rozumieć zabiegu polegającego jedynie na zmianie długości kupowanego sortymentu). Każdorazowo, przed zawarciem umowy, Oferent z ceną wygrywającą zostanie zweryfikowany na podstawie jego nr NIP/Regon pod względem prowadzonej działalności. W przypadku braku odpowiedniego wpisu w rejestrze CEiDG (dotyczącego prowadzenia działalności w zakresie przerobu drewna) – jego oferta zostanie odrzucona.

 1. Termin dostępności drewna planowanego do sprzedaży:

do 31 grudnia 2022 r.

5. Oferty należy złożyć w zamkniętych kopertach oznaczonych nazwą „Oferta zakupu drewna” w następujących formach:

1) pocztą na adres Wigierskiego Parku Narodowego (Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki) lub

2) osobiście w sekretariacie WPN.

 1. Termin składania ofert:

do 29 lipca 2022 r. do godz. 9:00.

 1. Termin otwarcia ofert:

29 lipca 2022 r, godz. 9:30

 1. Planowany termin zakończenia procedury wyboru nabywców:

01 sierpnia 2022 r.

 1. Dokumenty postępowania:

Regulamin, druk oferty, druk załącznika cenowego, wzór umowy - dostępne na stronie www.wigry.org.pl (Biuletyn Informacji Publicznej) - w zakładce ogłoszenia.

Wykaz załączników:

 1. Wzór oferty (*.doc  33 kb)
 2. Załącznik cenowy (*.xls  40 kb)
 3. Regulamin (*.pdf  302 kb)
 4. Wzór umowy(*.pdf  655 kb)
 5. Zarządzenie Dyrektora (*.pdf  234 kb)

 

Metryczka informacji

 

Wytworzył:

 Wojciech Kamiński

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 20.07.2022 r.

Data udostępnienia: 

 20.07.2022 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 20.07.2022 r., 13:44

 

 

OGŁOSZENIE

wyniku postępowania na sprzedaż drewna pozyskiwanego w Wigierskim Parku Narodowym
w II półroczu 2022 r.

Wigierski Park Narodowy zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na sprzedaż drewna w Wigierskim Parku Narodowym w II półroczu 2022 roku, poszczególnym odbiorcom zostały przyznane następujące masy drewna:

lp.

Oferent

przyznane masy

W0

S2b

S2a

1

Dres Jarosław Waraksa, Produkcja Wyrobów Tartacznych, ul. Dworna 29, 16-427 Przerośl

135

2

Zakład Stolarski Grzegorz Andruszkiewicz, Mikołajewo 12, 16-503 Krzasnopol

89

3

Drew-Trak Frąckiewicz Michał, Strękowizna B 8II, 16-304 Nowinka

100

4

Silvan Sp. z o.o., Jaśki 18C, 19-400 Olecko

578

5

Tartak Żarnowo I Zbigniew Rółkowski, Żarnowo I, 16-300 Augustów

820

6

Tanne Sp. z o.o. ul. Biała1, 07-300 Ostrów Mazowiecka

30

30

7

Firma Transportowo - Handlowa Stanisław Brzozowski, ul. Majerskiego 6, 16-400 Suwałki

136

8

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo-Handlowe DREWMAT Sp. z o.o. ul. Papiernia 2D, 16-400 Suwałki

98

1700

9

Zakład Stolarski Export-Import Eugeniusz Chiliński, Mikołajewo 22C, 16-503 Krasnopol

239

10

Usługi Tartaczne Aneta Czyżyńska, Fracki 41A, 16-506 Giby

148

11

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "JAR" Sp. z o.o. Lesk 33, 19-400 Olecko

160

605

12

Zakład Usług Leśnych i Remontowo - Budowlanych "SKOGEN" Jerzy Bogdanowicz, Studziany Las 20, 16-506 Giby

100

13

Zakład Obrotu Drewnem "DRWAL" PM Choroszko s.c. Płociczno-Tartak 4/1, 16-402 Suwałki

280

14

"Ostrovia" Sp. J. M. Trwoga, M. Trwoga, Ostrów Północny 49, 16-113 Szudziałowo

100

15

Ricoland - Dom, ul. Papiernia 4E, 16-400 Suwałki

100

2270

2470

708

Metryczka informacji

 

Wytworzył:

 Wojciech Kamiński

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 30.06.2022 r.

Data udostępnienia: 

 30.06.2022 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 30.06.2022 r., 13:50

 

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym („PN”) na sprzedaż drewna w Wigierskim Parku Narodowym
w II półroczu 2022 roku

 

 1. Sprzedający: Wigierski Park Narodowy (WPN), Krzywe 82, 16-402 Suwałki
  tel. 87-5632540, fax - 87-5632541, wigry_pn@wigry.org.pl
 1. Specyfikacja ilościowa i jakościowa drewna planowanego do sprzedaży w ramach przetargu:

sortyment

gatunek

masa przeznaczona do sprzedaży w II półroczu 2022 roku (m3)

cena wyjściowa – minimalna (netto loco las po zrywce) (zł)

W0*

iglaste (So, Św, Md)

2270

300

S2A palisada (do toczenia)

iglaste (So, Św)

1002

270

S2B

iglaste (So, Św, Md)

3692

300

RAZEM

6964

* W ramach sortymentu W0 dopuszcza się wyrabianie i sprzedaż drewna wielkowymiarowego kłodowanego. Cena wyjściowa dotyczy sortymentu WC0 – 1.

 1. Uczestnicy postępowania:
  Oferentami w PN mogą być wyłącznie podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie przerobu drewna (przez przerób nie należy rozumieć zabiegu polegającego jedynie na zmianie długości kupowanego sortymentu). Każdorazowo, przed zawarciem umowy, Oferent z ceną wygrywającą zostanie zweryfikowany na podstawie jego nr NIP/Regon pod względem prowadzonej działalności. W przypadku braku odpowiedniego wpisu w rejestrze CEiDG (dotyczącego prowadzenia działalności w zakresie przerobu drewna) – jego oferta zostanie odrzucona.

 1. Termin dostępności drewna planowanego do sprzedaży:
  01 lipca 2022 – 31 grudnia 2022 r.

 1. Oferty należy złożyć w zamkniętych kopertach oznaczonych nazwą „Oferta zakupu drewna” w następujących formach:
  1) pocztą na adres Wigierskiego Parku Narodowego (Wigierski Park Narodowy,
      Krzywe 82, 16-402 Suwałki) lub
  2) osobiście w sekretariacie WPN.
 1. Termin składania ofert:
  do 29 czerwca 2022 r. do godz. 9:00.
 1. Termin otwarcia ofert:
  29 czerwca 2022 r. do godz. 9:30.
 1. Planowany termin zakończenia procedury wyboru nabywców:
  30.06.2022 r.
 1. Dokumenty postępowania:
  Regulamin, druk oferty, druk załącznika cenowego, wykaz współczynników przeliczeniowych dla sortymentu W0, wzór umowy - dostępne na stronie (Biuletyn Informacji Publicznej) - w zakładce ogłoszenia.

 

Wykaz załączników:

 1. Wzór oferty (*.doc  33 kb)
 2. Załącznik cenowy (*.xls  41 kb)
 3. Regulamin (*.pdf  328 kb)
 4. Wzór umowy(*.pdf  645 kb)
 5. Współczynniki przeliczeniowe (*.pdf  194 kb)
 6. Zarządzenie Dyrektora (*.pdf  229 kb)

Metryczka informacji

 

Wytworzył:

 Wojciech Kamiński

Wprowadził: 

 Adam Januszewicz

Data wytworzenia: 

 21.06.2022 r.

Data udostępnienia: 

 21.06.2022 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 21.06.2022 r., 13:15

 

OGŁOSZENIE

wyniku postępowania na zakup ryb z Wigierskiego Parku Narodowego w 2022 r.

Wigierski Park Narodowy informuje, iż w postępowaniu na zakup ryb z Wigierskiego Parku Narodowego w 2022 r. wpłynęła jedna oferta złożona przez: P. P. H. U. „Skalar” Danuta Łapińska, Sławomir Łapiński, 16-400 Suwałki, ul. Szkolna 8.

Ofertę złożono na obie części postępowania, w tym część A – zakup sielawy oraz Część B – zakup pozostałych gatunków ryb.

W związku z tym, iż była to jedyna oferta spełniająca wszystkie wymagania określone w Opisie Istotnych Warunków Postępowania jest to zarazem oferta najkorzystniejsza.

Umowa na zakup ryb z Wigierskiego Parku Narodowego w 2022 r. z wyżej wskazanym podmiotem zostanie podpisania po upływie 7 dni licząc od daty niniejszego ogłoszenia.

Metryczka informacji

 

Wytworzył:

 Michał Osewski

Wprowadził: 

 Adam Januszewicz

Data wytworzenia: 

 01.03.2022 r.

Data udostępnienia: 

 01.03.2022 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 01.03.2022 r., 10:50

 

 

wcześniejsze ogłoszenia (archiwalne)