Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIA RÓŻNE

 

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

na podstawie przepisów art. 10a ust. 8 i art.10c ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1651 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe (Dz.U. 2012 poz. 868).

Dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego

Krzywe 82, 16-402 Suwałki

Tel.fax. 875632540

e-mail: wigry_pn@wigry.org.pl

ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na:

Wynajem nieruchomości w użytkowaniu wieczystym Wigierskiego Parku Narodowego z posadowionym budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym położonej w miejscowości Maćkowa Ruda 56 na dz. nr 5/2 w obrębie Sarnetki, gminie Giby na okres 3 lat licząc od dnia podpisania umowy najmu.

I. OPIS PRZEDMIOTU I ZAKRES NAJMU

1. Oznaczenie, powierzchnia, opis

1.1. Nieruchomość położona w miejscowości Maćkowa Ruda 56, gminie Giby na działce
o nr 5/2. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta SU1N00001060/4. Wigierskiemu Parkowi Narodowemu przysługuje prawo użytkowania wieczystego nieruchomości. Na nieruchomości posadowiony jest budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 63,02 metrów kwadratowych. Budynek składa się z 3 izb mieszkalnych, wyposażony jest w centralne ogrzewanie, dodatkowo piece kaflowe, WC, łazienkę.
Do budynku doprowadzona jest zimna woda ze studni kopanej posadowionej przy budynku. W skład nieruchomości wchodzi też budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej 92,84 metrów kwadratowych. Wymienione budynki stanowią odrębną własność Wigierskiego Parku Narodowego. Posadowione są na działce o powierzchni 0,14 hektara, działka jest ogrodzona i stanowi przedmiot najmu wraz z budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym.

1.2. Oględzin nieruchomości można dokonywać w terminie do 12 października 2022 roku po uprzednim uzgodnieniu z uprawnionym pracownikiem Wigierskiego Parku Narodowego. W chwili obecnej nieruchomość jest zamieszkana, w związku z czym chęć dokonania oględzin nieruchomości należy bezwzględnie uzgodnić z pracownikiem parku i po uzgodnieniu terminu dokonać oględzin w obecności uprawnionego pracownika.

Osoba uprawniona z strony parku – Stefan Mackiewicz tel. 695075165 lub 87 5632564 w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00

2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania

2.1. Wymieniona w pkt.1 nieruchomość przeznaczona jest wyłącznie do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych najemcy.

2.2. Szczegółowe prawa i obowiązki Najemcy zawiera wzór umowy, który stanowi załącznik
nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

2.3. Okres najmu nieruchomości – 3 lata od dnia podpisania umowy.

3. Wysokość opłaty z tytułu najmu

Cena wywoławcza za jeden rok najmu wynosi 3500,00 złotych brutto.

4. Terminy wnoszenia opłat i zasady ich aktualizacji

4.1. Najemca zobowiązuje się uiszczać czynsz najmu zaoferowany w przetargu w terminie
do 10 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy lub bezpośrednio w kasie Wynajmującego w równych miesięcznych ratach.

II. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO LICYTACJI USTNEJ

1. Wniesienie wadium i przedłożenie komisji przetargowej dowodu wpłaty bezpośrednio przed otwarciem przetargu,

2. W przypadku działania przez pełnomocnika lub przedstawiciela przed przystąpieniem do licytacji należy złożyć dokumenty potwierdzające umocowanie do działania w imieniu uczestnika przetargu tj, pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej, jeśli zostało udzielone innej osobie niż małżonek, wstępni, zstępni lub rodzeństwo. Opłatę należy uiścić organowi podatkowemu właściwemu według miejsca złożenia dokumentu – w tym przypadku w Urzędzie Gminy Suwałki. Dowód wpłaty należy dołączyć do pełnomocnictwa,

3. Osoby uczestniczące w licytacji są obowiązane posiadać przy sobie i okazać komisji przetargowej ważny dokument tożsamości tj. dowód osobisty lub paszport. Osoby nie posiadające dokumentu tożsamości nie będą dopuszczone do licytacji. Do licytacji nie zostaną dopuszczone osoby, które zalegają z opłatami za czynsz najmu, bądź z tytułu zaległych odsetek, zobowiązań finansowych wobec Wigierskiego Parku Narodowego lub toczy się pomiędzy stronami postępowanie sądowe lub komornicze.

4. Wadium i warunki jego wnoszenia

Wadium w wysokości 200,00 zł należy wpłacić na rachunek bankowy:

nr 44 1130 1059 0017 3397 6820 0006 lub w kasie w siedzibie WPN w terminie najpóźniej do dnia 10 października 2022 r. Wpłaty w kasie WPN przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 14.00. Na dowodzie wpłaty w tytule należy wpisać „wadium – najem Maćkowa Ruda 56”.

Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia:

- odstąpienia od przetargu;

- zamknięcia przetargu;

- unieważnienia przetargu;

- zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się w poczet opłaty z tytułu najmu nieruchomości.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:

- przynajmniej jeden z uczestników nie zaoferuje, co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej,

- uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy.

III. MIEJSCE I TERMIN LICYTACJI

Licytacja odbędzie się w siedzibie Wigierskiego Parku Narodowego - Krzywe 82, 16-402 Suwałki
w sali konferencyjnej na parterze w dniu 14 października 2022 roku o godzinie 10.00.

IV. PRZEBIEG LICYTACJI

1. Przed rozpoczęciem przetargu organizator może odstąpić od jego prowadzenia bez podania przyczyn.

2. Licytację prowadzi przewodniczący komisji przetargowej powołanej przez dyrektora WPN lub członek komisji wyznaczony przez przewodniczącego.

3. Szczegółowe warunki prowadzenia licytacji określa § 4 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe (Dz.U.2012.868).

4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

5. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

6. Uczestnik przetargu, który wygrał przetarg otrzymuje protokół z przeprowadzonego przetargu stanowiący podstawę do zawarcia umowy najmu. Wzór umowy w załączeniu.

V. SKARGA NA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z PRZEPROWADZENIEM PRZETARGU

1. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do ministra właściwego do spraw środowiska za pośrednictwem Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego.

2. Minister Środowiska rozpatruje skargę w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. Do czasu rozpatrzenia skargi czynności związane z najmem nieruchomości zostają wstrzymane.

3. Po rozpatrzeniu skargi Minister Środowiska zawiadamia skarżącego oraz dyrektora parku o sposobie jej rozstrzygnięcia. Dyrektor podaje do publicznej wiadomości informację o sposobie rozstrzygnięcia skargi.

4. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu dyrektor WPN podaje do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Dyrekcji WPN oraz umieszczenie na stronie internetowej WPN informacje o wynikach przetargu na okres 7 dni.

VI. WARUNKI PODPISANIA UMOWY NAJMU

1. Warunkiem zawarcia umowy najmu jest wpłata kaucji w wysokości 2 stawek oferowanego czynszu miesięcznego brutto najpóźniej w dniu jej podpisania.

2. Umowa najmu zacznie obowiązywać nie prędzej niż 17 pazdziernika 2022 roku z uwagi na fakt, że do dnia 13 października 2022 roku obowiązuje umowa najmu zawarta z obecnym Najemcą.

3. Podpisanie umowy najmu nastąpi w siedzibie Wigierskiego Parku Narodowego – Krzywe 82 w wyznaczonym terminie.

Informacje o przetargu znajdują się na tablicy ogłoszeń w budynku Dyrekcji WPN oraz na stronie internetowej www.wigry.org.pl. Osobą uprawioną do kontaktów z oferentami: jest Stefan Mackiewicz, tel. 87 5632564 lub 695075165, e-mail: stefan.mackiewicz@wigry.org.pl

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1614) i Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe (Dz.U. z 2012 r., poz. 868).

 

Wykaz załączników:
 1. Wzór oferty (*.doc  46 kb)

 

Metryczka informacji

 

Wytworzył:

 Stefan Mackiewicz

Wprowadził: 

 Adam Januszewicz

Data wytworzenia: 

 28.09.2022 r.

Data udostępnienia: 

 28.09.2022 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 28.09.2022 r., 14:40

 

 

Ogłoszenie

wyniku postępowania na sprzedaż drewna pozyskiwanego w Wigierskim Parku Narodowym
w II półroczu 2022 r.

Wigierski Park Narodowy zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego uzupełniającego na sprzedaż drewna w Wigierskim Parku Narodowym w II półroczu 2022 roku, poszczególnym odbiorcom zostały przyznane następujące masy drewna:

lp.

Oferent

przyznane masy

S2B

S2A

1

Dres Jarosław Waraksa, Produkcja Wyrobów Tartacznych,  ul. Dworna 29, 16-427 Przerośl

100

0

2

Silvan Sp. z o.o., Jaśki 18C, 19-400 Olecko

0

0

3

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo-Handlowe DREWMAT Sp. z o.o. ul. Papiernia 2D, 16-400 Suwałki

700

93

4

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "JAR" Sp. z o.o. Lesk 33, 19-400 Olecko

322

0

5

Usługi Tartaczne Aneta Czyżyńska, Fracki 41A, 16-506 Giby

100

45

6

Tanne Sp. z o.o.  ul. Biała1, 07-300 Ostrów Mazowiecka

0

56

7

"Ostrovia" Sp. J. M. Trwoga, M. Trwoga, Ostrów Północny 49, 16-113 Szudziałowo

0

100

PLAN SPRZEDAŻY

1222

294

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Wojciech Kamiński

Wprowadził: 

 Paulina Pajer-Giełażys

Data wytworzenia: 

 01.08.2022 r.

Data udostępnienia: 

 01.08.2022 r

Ostatnia modyfikacja: 

 01.08.2022 r., 8:30


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym uzupełniającym („PNU”) na sprzedaż drewna w Wigierskim Parku Narodowym w II półroczu 2022 roku

 1. Sprzedający: Wigierski Park Narodowy (WPN), Krzywe 82, 16-402 Suwałki

tel. 87-5632540, fax - 87-5632541, wigry_pn@wigry.org.pl

 1. Specyfikacja ilościowa i jakościowa drewna planowanego do sprzedaży w ramach przetargu:

sortyment

gatunek

masa przeznaczona do sprzedaży w II półroczu 2022 roku (m3)

cena wyjściowa – minimalna (netto loco las po zrywce)

(zł)

S2A palisada

(do toczenia)

iglaste (So, Św)

294

270

S2B

iglaste (So, Św, Md)

1222

300

RAZEM

1492

 1. Uczestnicy postępowania:

Oferentami w PN mogą być wyłącznie podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie przerobu drewna (przez przerób nie należy rozumieć zabiegu polegającego jedynie na zmianie długości kupowanego sortymentu). Każdorazowo, przed zawarciem umowy, Oferent z ceną wygrywającą zostanie zweryfikowany na podstawie jego nr NIP/Regon pod względem prowadzonej działalności. W przypadku braku odpowiedniego wpisu w rejestrze CEiDG (dotyczącego prowadzenia działalności w zakresie przerobu drewna) – jego oferta zostanie odrzucona.

 1. Termin dostępności drewna planowanego do sprzedaży:

do 31 grudnia 2022 r.

5. Oferty należy złożyć w zamkniętych kopertach oznaczonych nazwą „Oferta zakupu drewna” w następujących formach:

1) pocztą na adres Wigierskiego Parku Narodowego (Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki) lub

2) osobiście w sekretariacie WPN.

 1. Termin składania ofert:

do 29 lipca 2022 r. do godz. 9:00.

 1. Termin otwarcia ofert:

29 lipca 2022 r, godz. 9:30

 1. Planowany termin zakończenia procedury wyboru nabywców:

01 sierpnia 2022 r.

 1. Dokumenty postępowania:

Regulamin, druk oferty, druk załącznika cenowego, wzór umowy - dostępne na stronie www.wigry.org.pl (Biuletyn Informacji Publicznej) - w zakładce ogłoszenia.

Wykaz załączników:

 1. Wzór oferty (*.doc  33 kb)
 2. Załącznik cenowy (*.xls  40 kb)
 3. Regulamin (*.pdf  302 kb)
 4. Wzór umowy(*.pdf  655 kb)
 5. Zarządzenie Dyrektora (*.pdf  234 kb)

 

Metryczka informacji

 

Wytworzył:

 Wojciech Kamiński

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 20.07.2022 r.

Data udostępnienia: 

 20.07.2022 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 20.07.2022 r., 13:44

 

 

OGŁOSZENIE

wyniku postępowania na sprzedaż drewna pozyskiwanego w Wigierskim Parku Narodowym
w II półroczu 2022 r.

Wigierski Park Narodowy zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na sprzedaż drewna w Wigierskim Parku Narodowym w II półroczu 2022 roku, poszczególnym odbiorcom zostały przyznane następujące masy drewna:

lp.

Oferent

przyznane masy

W0

S2b

S2a

1

Dres Jarosław Waraksa, Produkcja Wyrobów Tartacznych, ul. Dworna 29, 16-427 Przerośl

135

2

Zakład Stolarski Grzegorz Andruszkiewicz, Mikołajewo 12, 16-503 Krzasnopol

89

3

Drew-Trak Frąckiewicz Michał, Strękowizna B 8II, 16-304 Nowinka

100

4

Silvan Sp. z o.o., Jaśki 18C, 19-400 Olecko

578

5

Tartak Żarnowo I Zbigniew Rółkowski, Żarnowo I, 16-300 Augustów

820

6

Tanne Sp. z o.o. ul. Biała1, 07-300 Ostrów Mazowiecka

30

30

7

Firma Transportowo - Handlowa Stanisław Brzozowski, ul. Majerskiego 6, 16-400 Suwałki

136

8

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo-Handlowe DREWMAT Sp. z o.o. ul. Papiernia 2D, 16-400 Suwałki

98

1700

9

Zakład Stolarski Export-Import Eugeniusz Chiliński, Mikołajewo 22C, 16-503 Krasnopol

239

10

Usługi Tartaczne Aneta Czyżyńska, Fracki 41A, 16-506 Giby

148

11

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "JAR" Sp. z o.o. Lesk 33, 19-400 Olecko

160

605

12

Zakład Usług Leśnych i Remontowo - Budowlanych "SKOGEN" Jerzy Bogdanowicz, Studziany Las 20, 16-506 Giby

100

13

Zakład Obrotu Drewnem "DRWAL" PM Choroszko s.c. Płociczno-Tartak 4/1, 16-402 Suwałki

280

14

"Ostrovia" Sp. J. M. Trwoga, M. Trwoga, Ostrów Północny 49, 16-113 Szudziałowo

100

15

Ricoland - Dom, ul. Papiernia 4E, 16-400 Suwałki

100

2270

2470

708

Metryczka informacji

 

Wytworzył:

 Wojciech Kamiński

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 30.06.2022 r.

Data udostępnienia: 

 30.06.2022 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 30.06.2022 r., 13:50

 

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym („PN”) na sprzedaż drewna w Wigierskim Parku Narodowym
w II półroczu 2022 roku

 

 1. Sprzedający: Wigierski Park Narodowy (WPN), Krzywe 82, 16-402 Suwałki
  tel. 87-5632540, fax - 87-5632541, wigry_pn@wigry.org.pl
 1. Specyfikacja ilościowa i jakościowa drewna planowanego do sprzedaży w ramach przetargu:

sortyment

gatunek

masa przeznaczona do sprzedaży w II półroczu 2022 roku (m3)

cena wyjściowa – minimalna (netto loco las po zrywce) (zł)

W0*

iglaste (So, Św, Md)

2270

300

S2A palisada (do toczenia)

iglaste (So, Św)

1002

270

S2B

iglaste (So, Św, Md)

3692

300

RAZEM

6964

* W ramach sortymentu W0 dopuszcza się wyrabianie i sprzedaż drewna wielkowymiarowego kłodowanego. Cena wyjściowa dotyczy sortymentu WC0 – 1.

 1. Uczestnicy postępowania:
  Oferentami w PN mogą być wyłącznie podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie przerobu drewna (przez przerób nie należy rozumieć zabiegu polegającego jedynie na zmianie długości kupowanego sortymentu). Każdorazowo, przed zawarciem umowy, Oferent z ceną wygrywającą zostanie zweryfikowany na podstawie jego nr NIP/Regon pod względem prowadzonej działalności. W przypadku braku odpowiedniego wpisu w rejestrze CEiDG (dotyczącego prowadzenia działalności w zakresie przerobu drewna) – jego oferta zostanie odrzucona.

 1. Termin dostępności drewna planowanego do sprzedaży:
  01 lipca 2022 – 31 grudnia 2022 r.

 1. Oferty należy złożyć w zamkniętych kopertach oznaczonych nazwą „Oferta zakupu drewna” w następujących formach:
  1) pocztą na adres Wigierskiego Parku Narodowego (Wigierski Park Narodowy,
      Krzywe 82, 16-402 Suwałki) lub
  2) osobiście w sekretariacie WPN.
 1. Termin składania ofert:
  do 29 czerwca 2022 r. do godz. 9:00.
 1. Termin otwarcia ofert:
  29 czerwca 2022 r. do godz. 9:30.
 1. Planowany termin zakończenia procedury wyboru nabywców:
  30.06.2022 r.
 1. Dokumenty postępowania:
  Regulamin, druk oferty, druk załącznika cenowego, wykaz współczynników przeliczeniowych dla sortymentu W0, wzór umowy - dostępne na stronie (Biuletyn Informacji Publicznej) - w zakładce ogłoszenia.

 

Wykaz załączników:

 1. Wzór oferty (*.doc  33 kb)
 2. Załącznik cenowy (*.xls  41 kb)
 3. Regulamin (*.pdf  328 kb)
 4. Wzór umowy(*.pdf  645 kb)
 5. Współczynniki przeliczeniowe (*.pdf  194 kb)
 6. Zarządzenie Dyrektora (*.pdf  229 kb)

Metryczka informacji

 

Wytworzył:

 Wojciech Kamiński

Wprowadził: 

 Adam Januszewicz

Data wytworzenia: 

 21.06.2022 r.

Data udostępnienia: 

 21.06.2022 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 21.06.2022 r., 13:15

 

OGŁOSZENIE

wyniku postępowania na zakup ryb z Wigierskiego Parku Narodowego w 2022 r.

Wigierski Park Narodowy informuje, iż w postępowaniu na zakup ryb z Wigierskiego Parku Narodowego w 2022 r. wpłynęła jedna oferta złożona przez: P. P. H. U. „Skalar” Danuta Łapińska, Sławomir Łapiński, 16-400 Suwałki, ul. Szkolna 8.

Ofertę złożono na obie części postępowania, w tym część A – zakup sielawy oraz Część B – zakup pozostałych gatunków ryb.

W związku z tym, iż była to jedyna oferta spełniająca wszystkie wymagania określone w Opisie Istotnych Warunków Postępowania jest to zarazem oferta najkorzystniejsza.

Umowa na zakup ryb z Wigierskiego Parku Narodowego w 2022 r. z wyżej wskazanym podmiotem zostanie podpisania po upływie 7 dni licząc od daty niniejszego ogłoszenia.

Metryczka informacji

 

Wytworzył:

 Michał Osewski

Wprowadził: 

 Adam Januszewicz

Data wytworzenia: 

 01.03.2022 r.

Data udostępnienia: 

 01.03.2022 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 01.03.2022 r., 10:50

 

 

wcześniejsze ogłoszenia (archiwalne)