Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIA RÓŻNE

 

Ogłoszenie o sprzedaży w formie aukcyjnej (aukcja otwarta) drewna S2B pozyskanego w Wigierskim Parku Narodowym w I półroczu 2022 roku

 

  1. Sprzedający: Wigierski Park Narodowy (WPN), Krzywe 82, 16-402 Suwałki

tel. 87-5632540, fax - 87-5632541, wigry_pn@wigry.org.pl

  1. Specyfikacja ilościowa i jakościowa drewna planowanego do sprzedaży w ramach aukcji:

sortyment/nazwa postępowania

gatunek

masa przeznaczona do sprzedaży w I półroczu 2022 roku (m3)

cena wyjściowa – minimalna (netto loco las po zrywce)

(zł)

termin aukcji (rozpoczęcie licytacji)

 

S2B dł. 2,40 mb (postępowanie „S2B – pakiet nr 1”)

iglaste (So, Św, Md)

300

300

05.05.2022 r. godz. 09:00

S2B dł. 2,40 mb (postępowanie „S2B – pakiet nr 2”)

iglaste (So, Św, Md)

300

300

05.05.2022 r.

godz. 10:00

  1. Link do strony postępowania „S2B – pakiet nr 1”:

https://wigry.logintrade.net/s,aukcja,29376,8971b3400ec12ebaec2b92f3f478c289.html

Link do strony postępowania „S2B- pakiet nr 2”:

https://wigry.logintrade.net/s,aukcja,29437,81a58677a45bb31aa04d1865a765d0b5.html

  1. Termin dostępności drewna planowanego do sprzedaży:

06.05.2022 - 30 czerwca 2022 r.

  1. Termin aukcji:

05 maja 2022 r. (postępowanie „S2B – pakiet nr 1” – godz. 09:00; postępowanie „”S2B – pakiet nr 2”)godz. 10:00.

Czas każdej z aukcji – 30 min.

  1. Warunki i zasady prowadzenia aukcji:

 

1. Przedmiot aukcji:

- sortyment S2b,

WARUNKI TECHNICZNE, JAKOŚĆ I POMIAR WEDŁUG: Zarządzenie nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 r. (znak: ZM.800.8.2019) w sprawie wprowadzenia warunków technicznych w obrocie surowcem drzewnym w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe oraz Zarządzenie nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29 września 2020 r. w sprawie aktualizacji Zarządzenia nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia warunków technicznych stosowanych w obrocie surowcem drzewnym w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe poprzez wprowadzenie erraty do treści jego załączników (znak: ZM.800.12.2020)

2. Słownik:

- Oferent – uczestnik postępowania po stronie kupującego lub Kupujący drewno.

- WPN – Wigierski Park Narodowy lub Sprzedający drewno.

3. Oferentami mogą być podmioty prowadzące działalność w zakresie przerobu drewna (przez przerób nie należy rozumieć zabiegu polegającego jedynie na zmianie długości kupowanego sortymentu). Każdorazowo, przed zawarciem umowy, Oferent z ceną wygrywającą zostanie zweryfikowany na podstawie jego nr NIP/Regon pod względem prowadzonej działalności. W przypadku braku odpowiedniego wpisu w rejestrze CEiDG (dotyczącego prowadzenia działalności w zakresie przerobu drewna) – jego oferta zostanie odrzucona, wadium zatrzymane na rzecz WPN, a postępowanie powtórzone.

4. Przez cenę wygrywającą należy rozumieć najwyższą wylicytowaną cenę jednostkową netto, wyrażoną w złotych (bez podatku VAT) zaoferowaną w trakcie licytacji.

5. Formuła aukcji przewiduje wyłonienie tylko jednego Oferenta z najwyższą proponowaną ceną, który zobowiązany jest do nabycia całej puli drewna we wskazanym terminie, o ile WPN mu taką masę drewna w tym okresie udostępni.

6. Warunkiem przystąpienia do każdej z aukcji jest wpłata wadium w wysokości 2000 zł przed jej rozpoczęciem (liczy się data zaksięgowania wadium na rachunku WPN).

- Nr rachunku do wpłaty wadium: BGK O/Białystok 44113010590017339768200006

z dopiskiem w tytule wpłaty "S2B - pakiet nr 1" lub „S2B – pakiet nr 2” lub S2B – pakiet nr 1 i 2” (w przypadku wpłaty wadium w wysokości 4000,00 zł i chęci przystąpienia do obu postępowań)

7. Zwrot wadium wszystkim oferentom, którzy nie wygrali lub zaniechali uczestnictwa w aukcji nastąpi niezwłocznie po zakończeniu aukcji – na rachunek, z którego wadium zostało opłacone.

8. Wadium Oferenta z najwyższą ceną zostaje zatrzymane do czasu zawarcia umowy kupna - sprzedaży drewna na wylicytowany sortyment.

9. W przypadku odmowy zawarcia umowy przez Oferenta z ofertą wygrywającą, jego wadium zostaje zatrzymane na rzecz WPN.

10. Przystępując do aukcji Oferent potwierdza, że w przypadku odmowy zawarcia umowy (w przypadku wygrania aukcji) na warunkach cenowych przedstawionych przez niego w wygrywającej ofercie, jego wadium zostanie zatrzymane na rzecz WPN, a aukcja zostaje powtórzona.

11. W przypadku zawarcia umowy przez wyłonionego w trakcie aukcji Oferenta i odmowy przez niego odbioru drewna w wyznaczonym terminie - zostanie mu naliczona opłata manipulacyjna w wysokości 5% wartości wylicytowanego drewna.

12. W przypadku zawarcia umowy Strony ustalają, że WPN nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie zakresu rzeczowego umowy w przypadku gdyby nie dysponował wystarczająca ilością drewna określoną w umowie, spowodowaną czynnikami od niego niezależnymi, takimi jak: zmniejszony rozmiar pozyskania drewna w stosunku do zaplanowanego lub działanie czynników abiotycznych i biotycznych powodujących konieczność odstąpienia od zabiegów planowych i przystąpienia do porządkowania stanu sanitarnego lasu lub wymanipulowania innych od planowanych na pniu w trakcie sporządzania szacunków brakarskich sortymentów drzewnych.

13. Termin płatności za wylicytowane drewno

- odbiorcy współpracujący z WPN w zakresie zakupu drewna co najmniej 3 lata od daty ogłoszenia aukcji – 14 dni od daty wystawienia faktury,

- pozostali odbiorcy – przedpłata.

14. Ramowe warunki aukcji:

- cena minimalna – 300,00 zł

- postąpienie – 5,00 zł

- rozpoczęcie aukcji

„S2B-pakiet nr 1” – 05.05.2022 r., godz. 09:00

„S2B-pakiet nr 2” – 05.05.2022 r., godz. 10:00

- czas trwania każdej z aukcji – 30 min.

- dogrywki – 1000,

- czas 1 dogrywki – 60 sekund

15. WPN zastrzega sobie prawo odwołania aukcji przed jej rozpoczęciem bez podawania przyczyn. Potencjalnym Oferentom nie przysługuje z tego tytułu żadne świadczenie ze strony WPN.

Metryczka informacji

 

Wytworzył:

 Wojciech Kamiński

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 28.04.2022 r.

Data udostępnienia: 

 28.04.2022 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 28.04.2022 r., 13:02

 

OGŁOSZENIE

wyniku postępowania na zakup ryb z Wigierskiego Parku Narodowego w 2022 r.

Wigierski Park Narodowy informuje, iż w postępowaniu na zakup ryb z Wigierskiego Parku Narodowego w 2022 r. wpłynęła jedna oferta złożona przez: P. P. H. U. „Skalar” Danuta Łapińska, Sławomir Łapiński, 16-400 Suwałki, ul. Szkolna 8.

Ofertę złożono na obie części postępowania, w tym część A – zakup sielawy oraz Część B – zakup pozostałych gatunków ryb.

W związku z tym, iż była to jedyna oferta spełniająca wszystkie wymagania określone w Opisie Istotnych Warunków Postępowania jest to zarazem oferta najkorzystniejsza.

Umowa na zakup ryb z Wigierskiego Parku Narodowego w 2022 r. z wyżej wskazanym podmiotem zostanie podpisania po upływie 7 dni licząc od daty niniejszego ogłoszenia.

Metryczka informacji

 

Wytworzył:

 Michał Osewski

Wprowadził: 

 Adam Januszewicz

Data wytworzenia: 

 01.03.2022 r.

Data udostępnienia: 

 01.03.2022 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 01.03.2022 r., 10:50

 

 

wcześniejsze ogłoszenia (archiwalne)