Ocalić od zapomnienia ...
Wstęp / Specyfika regionu / Narzędzia rolnicze / Wyposażenie domu / Rzemiosła i wytwórczość / Budownictwo /
Strój ludowy / Lista ofiarodawców / Piśmiennictwo / Wigierski Park Narodowy
  

 
 

Piśmiennictwo

   

Ambrosiewicz M., Brzozowski J., Siemaszko J., Żulpa A. 1992. Ochrona wartości kulturowych na terenie Wigierskiego Parku Narodowego i jego otuliny. (maszynopis; część dot. etnografii opracował A.Żulpa). Suwałki.

Ambrosiewicz M., Brzozowski J., Żulpa A. 1997. Wigierski Park Narodowy. Pradzieje, osadnictwo, tradycyjne budownictwo drewniane. (część dot. etnografii opracował A.Żulpa). Krzywe.

Ambrosiewicz M., Brzozowski J., Żulpa A. 1999-2000, Plan ochrony Wigierskiego Parku Narodowego. Operat ochrony wartości kulturowych. (maszynopis; część dot. etnografii opracował A.Żulpa). Krzywe

Fryś E. 1959. Ośrodek garncarski w Studzianym Lesie, pow. Sejny. Polska Sztuka Ludowa. R. 13, nr 4.

Gigurzyński H. 1868. Obchód weselny w powiatach sejneńskim, kalwaryjskim, kowieńskim i trockim. Kłosy nr 175.

Gloger Z. 1985 (reprint). Encyklopedia staropolska, Warszawa.t.II. s.319.

Halicka M. 1966. Sztuka Ludowa Suwalszczyzny (katalog wystawy). Suwałki.

Halicka M. 1968a. Penetracyjne badania etnograficzne nad sztuką ludową Suwalszczyzny. Rocznik Białostocki. T. 8

Halicka M. 1968b. Penetracyjne badania terenowe z zakresu plastyki obrzędowej prowadzone w powiatach suwalskim, sejneńskim i augustowskim. Rocznik Białostocki. T. 8.

Herz L. 1983. Pojezierze Suwalskie. Warszawa.

Iwaniec E. 1975. Staroobrzędowcy i ich tradycje kulturalne w Sejneńskim. [w:] Materiały do dziejów ziemi sejneńskiej. T. II. Warszawa.

Iwaniec E. 1977. Z dziejów staroobrzędowców na ziemiach polskich XVII - XX w. Warszawa.

Kochanowski W. 1965. Architektura zespołu pokamedulskiego w Wigrach, [w:] Studia i materiały do dziejów Suwalszczyzny, pod red. J.Antoniewicza.

Kolberg O. 1964. Dzieła wszystkie. T. 28. Mazowsze, cz. 5. Wrocław.

Kolberg O. 1966. Dzieła wszystkie. T. 53. Litwa. Z rękopisów oprac. C. Kudzinowski i D. Pawlak. Wrocław.

Maciejewska J. 1964a. Osadnictwo, budownictwo, tkanina i strój Suwalszczyzny (katalog wystawy). Suwałki.

Maciejewska J. 1964b. Badania etnograficzne na obszarze woj. białostockiego w latach 1945 - 1963. Rocznik Białostocki. T. 5.

Maroszek J. 1995. Klasztory Podlasia. Białystok. s. 49-50.

Miłaszewska W. 1997. Czarna Hańcza. Suwałki.

Nalepa J. 1964. Jaćwięgowie. Nazwa i lokalizacja. Białystok.

Osipowicz A. 1994. Wycieczki w okolice Suwałk. Gawędy, obrazki i podania. Suwałki.

Połujański A. 1859. Wędrówki po guberni augustowskiej w celu naukowym odbyte. Warszawa.

Pokropek M. 1974. Budownictwo ludowe Pojezierza Augustowsko - Suwalskiego. Rocznik Białostocki. T. 12.

Pokropek M. 1975. Ziemia sejneńska pod względem etongraficznym. [w:] Materiały do dziejów ziemi sejneńskiej. T. II. Warszawa.

Pokropek M. 1979. Wytwórczość i sztuka ludowa Pojezierza Suwalsko - Augustowskiego. Warszawa.

Pokropek M. 1981.Świadomość zróżnicowania kulturowego na przykładzie współczesnego pogranicza bałtyjsko - słowiańskiego w Polsce północno - wschodniej. Rocznik Białostocki. T. 14.

Wiśniewski J. 1965. Dzieje osadnictwa w powiecie suwalskim od XV do połowy XVII wieku. Białystok [w:] Studia i materiały do dziejów Suwalszczyzny. s. 51-138.

Zdancewicz T. 1963. Gwary powiatu sejneńskiego na tle procesów osadniczych. [w:] Materiały do dziejów ziemi sejneńskiej. T. I. Białystok.

Zdancewicz T. 1964. Wpływy litewskie i wschodniosłowiańskie w polskich gwarach pod Sejnami. Acta Baltico - Slavica. T. I. Białystok.

Zdancewicz T. 1967. Gwary ludowe powiatu augustowskiego jako wynik procesów osadniczych. [w:] Studia i materiały do dziejów Pojezierza Augustowskiego. Białystok.