Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

  

Nr 1/2012

   

Z życia WPN-u

Obce gatunki
- rdestowiec

Jezioro Wigry
coraz cieplejsze

Leszczyna

Fotoreportaż

Pierwsze łodzie
nad Wigrami

Szlak kolejki
wąskotorowej

"Gdzie diabeł
nie może ..."

Wiadomości lokalne

Rozmaitości

Redakcja

Początek numeru

  Strona główna

Nr 1/2012

 PRZYRODA I KRAJOBRAZ   

Posterunek obserwacyjny IMGW-PIB na jeziorze Wigry w miejscowości Wigry, przy którym wykonywane są m.in. pomiary temperatury wody. Przy pomoście zamontowano tzw. łatę wodowskazową do pomiarów poziomu wody w jeziorze. Fot. Włodzimierz Marszelewski

 

  

Włodzimierz Marszelewski

  

JEZIORO WIGRY

CORAZ CIEPLEJSZE

 

(1 z 2)

 

  

Jezioro Wigry jest jednym z najbardziej znanych akwenów w Polsce. Wynika to zarówno z jego położenia w atrakcyjnym pod względem przyrodniczym i  krajobrazowym regionie (Pojezierze Suwalskie, Wigierski Park Narodowy), jak i charakterystycznych cech misy jeziornej. Jest to trzecie najgłębsze jezioro na Niżu Polskim (73 m) wyróżniające się silnie urozmaiconą linią brzegową. Przez jezioro przebiega fragment popularnego szlaku kajakowego Czarnej Hańczy, a nad brzegami znajdują się pola biwakowe, ośrodki wypoczynkowe, miejsca do kąpieli oraz obiekty zabytkowe z klasztorem pokamedulskim na czele. Większość spośród ok. 120 tys. turystów odwiedzających w ciągu roku Wigierski Park Narodowy ma bezpośredni lub pośredni kontakt z jeziorem Wigry. Pod tym względem należy ono do najczęściej odwiedzanych jezior w Polsce.

  

Oprócz ważnej funkcji turystycznej, jezioro Wigry stanowi także wyjątkowo interesujący i intensywnie eksplorowany obiekt badawczy. Od ponad stu lat prowadzone są tu różnorodne badania naukowe z zakresu biologii, chemii i fizyki wody. W ostatnich latach, dzięki staraniom Wigierskiego Parku Narodowego, rozwinięte zostały na szeroką skalę badania osadów dennych, w których zapisana jest historia rozwoju jeziora i obszarów położonych wokół niego.

  

Do najczęściej badanych cech jeziora należy temperatura wody, od której zależy przebieg wszystkich najważniejszych procesów i zjawisk w niej zachodzących. Temperatura wody ma istotne znaczenie m.in. dla obiegu materii, struktury biocenoz, przemiany materii ryb, liczebności niektórych gatunków, zawartości tlenu w wodzie, składu i liczebności fitoplanktonu, a także wielkości zasilania wody związkami fosforu. Poza tym, temperatura wody (obok stanu jej czystości) stanowi najistotniejszą cechę fizyczną wody dla turystów, zwłaszcza w okresie letnim, kiedy to kąpiel w tak interesującym jeziorze zaliczana jest do największych atrakcji.

 

  

W okresie roku najniższa średnia temperatura wody w jeziorze Wigry występuje w połowie lutego, kiedy jest ono pokryte lodem. Do końca marca temperatura wody zazwyczaj nie przekracza 3oC. Od kwietnia do początku lipca następuje niemal stały jej wzrost. Tempo nagrzewania się wody zostaje często zahamowane na kilka dni w połowie maja, kiedy pojawiają się typowe dla tego okresu dni z przymrozkami. Najwyższe temperatury wody (średnio ok. 21oC) występują zazwyczaj na początku sierpnia, chociaż w wielu latach sytuacje takie zdarzają się także w drugiej połowie lipca. W sierpniu temperatura wody stabilizuje się średnio na poziomie 20-21oC, a następnie zaczyna obniżać się do ok. 2oC na początku grudnia. Temperatura wody podczas występowania pokrywy lodowej wynosi 0-0,2oC tuż pod lodem i nieco więcej na głębokości kilkunastu-kilkudziesięciu centymetrów.

  

W latach 1972-2007 średnia roczna temperatura wody w jeziorze Wigry wyniosła 9,9oC. Warto podkreślić, że w krótszych okresach czasu była ona niższa (np. W latach 1972-2000 wyniosła 9,4oC, a w latach 1972-1990 tylko 9,2oC). Z kolei w latach 2000-2007 wyniosła aż 10,4 oC. Oznacza to, że pod koniec XX wieku oraz w pierwszej dekadzie XX wieku nastąpił wyraźny wzrost średniej rocznej temperatury wody w jeziorze Wigry. Potwierdza to przebieg średniej rocznej temperatury wody w jeziorze w latach 1972-2007 (rys.1). W okresie tym temperatura średnia roczna wzrastała w tempie 0,04oC/rok, czyli średnio 0,4oC w ciągu 10 lat. Jeszcze bardziej wyraźny wzrost temperatury wody obserwuje się w miesiącach letnich (od czerwca do sierpnia włącznie, średnio o 0,06oC/rok, tj. 0,6oC w ciągu 10 lat). Spośród wszystkich miesięcy roku najszybszy wzrost temperatury wody występuje w październiku (0,08oC/rok) oraz w lipcu (0,07o C/rok). Wzrost temperatury wody następuje także w miesiącach zimowych (od grudnia do marca włącznie). Jest on jednak znacznie mniejszy, gdyż wynosi średnio 0,02oC/rok.

  

  

Rys.1. Przebieg średniej rocznej temperatury wody w jeziorze Wigry w latach 1972-2007 (na podstawie danych IMGW-PIB)

  

  

Temperatura wody w 99% uzależniona jest od promieniowania słonecznego. Nieznaczny udział w jej kształtowaniu (ok. 1%) posiada m.in. ciepło zakumulowane w osadach dennych, w wodach podziemnych zasilających jezioro, a także powstające podczas procesów biochemicznych i innych. Wartość temperatury wody w tak silnie rozczłonkowanym jeziorze jak Wigry modyfikowana jest przez szereg elementów: ukształtowanie misy jeziornej, przebieg osi podłużnej poszczególnych części jeziora w stosunku do przeważających kierunków wiatrów, wysokości brzegów czy występowania lasów w otoczeniu jeziora. Stąd też w tym samym czasie obserwuje się znaczne zróżnicowanie temperatury wody w różnych miejscach jeziora, zwłaszcza w pobliżu jego brzegów. Zróżnicowanie to występuje przede wszystkim podczas sezonu letniego i w przypadku jeziora Wigry okresowo osiąga 3 a nawet 4oC. Najcieplejsza woda w powierzchniowej jej warstwie występuje zwykle w zacisznych, płytkich zatokach.

  

Systematyczne badania temperatury wody na głębokości 40 cm prowadzone są od 1972 roku przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie. Posterunek obserwacyjny zlokalizowano w strefie brzegowej w miejscowości Wigry. Pomiary wykonywane są codziennie o godz. 6.00 UTC (Universal Time Clock). Przyjmuje się, że wartość temperatury wody o tej godzinie odpowiada w przybliżeniu wartości średniej dobowej. Mimo przerwy w prowadzeniu obserwacji w pierwszej połowie 1992 roku, wyniki tych obserwacji umożliwiają obliczenie wartości charakterystycznych temperatury wody oraz udokumentowanie ich wieloletnich zmian.

  

 

 

Z punktu widzenia turystycznego i rekreacyjnego ważne są maksymalne temperatury wody w jeziorze, których występowanie podczas lata zapewnia najwyższy komfort termiczny osobom zażywającym kąpieli. W latach 1972-1993 przebieg temperatur maksymalnych wody w jeziorze Wigry był w miarę równomierny. Temperatura maksymalna wody wahała się najczęściej od 21 do 24oC i nie wykazywała istotnej tendencji zmian. Od 1993 roku nastąpił jednak jej wyraźny wzrost. W latach 1993-2007 temperatury maksymalne wody osiągały najczęściej 23-26oC (rys.2). W okresie tym najwyższą temperaturę (26,3oC) zanotowano w lipcu 2006 roku. Nie była to jednak najwyższa zanotowana dotąd temperatura wody. Rekordową wysokość 27,6 oC osiągnęła w dniu 18 lipca 2010 roku. Latem 2010 roku okres z bardzo wysoką temperaturą wody w jeziorze Wigry wydłużył się aż do drugiej połowy sierpnia, kiedy to temperatura wody wyniosła 26,4oC (17.08.2010). Warto zaznaczyć, że rekordowa temperatura wody w jeziorze Wigry była tylko o 0,2oC niższa od najwyższej temperatury wody zanotowanej w płytkim jeziorze Gopło, które ponadto położone jest w znacznie cieplejszym regionie klimatycznym Polski.

  

  

  

  

ciąg dalszy   

   

   

indeks tematyczny "WIGRY" home Wigierski PN spis treści następny artykuł