Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

  

Nr 1/2012

   

Z życia WPN-u

Obce gatunki
- rdestowiec

Jezioro Wigry
coraz cieplejsze

Leszczyna

Fotoreportaż

Pierwsze łodzie
nad Wigrami

Szlak kolejki
wąskotorowej

"Gdzie diabeł
nie może ..."

Wiadomości lokalne

Rozmaitości

Redakcja

Początek numeru

  Strona główna

 

 

POWIAT SUWALSKI

  • Zakończyły się prace przy wykonaniu ścieżki poznawczej „Trójstyk granic – biegun zimna” w Bolciach w ramach projektu pn. „Trójstyk granic - punkt graniczny Wisztyniec - łączy regiony i narody”. To nowy, choć bardzo krótki, bo zaledwie 500-metrowy, szlak turystyczny w tym przygranicznym (Polska, Litwa, Rosja) regionie. Ścieżka jest oznakowana kolorem niebieskim, tabliczkami dojściowymi i wyposażona w 3 tablice turystyczno-edukacyjne poświęcone tematyce przyrodniczej i historycznej. Prezentują one walory polskich i litewskich parków krajobrazowych znajdujących się w pobliżu trójstyku (Suwalskiego Parku Krajobrazowego, Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej oraz Wisztynieckiego Parku Regionalnego), bogactwo okolicznych jezior i rzek, historię tej okolicy.

 

  • W dniu 22 stycznia w Zespole Szkół im. gen. M. L. Paca w Dowspudzie spotkały się zespoły ludowe z terenu powiatu na Powiatowym Koncercie Kolęd i Pastorałek „Hej kolęda, kolęda…”. Szkoła w Dowspudzie od sześciu lat gości w swoich murach zespoły śpiewające kolędy, pastorałki i prezentujące widowiska obrzędowe związane z Bożym Narodzeniem. W tegorocznym koncercie uczestniczyło 8 zespołów. Koncert otworzył Pan Szczepan Ołdakowski – Starosta Suwalski, który złożył wszystkim noworoczne życzenia oraz podkreślił znaczenie zespołów w kultywowaniu tradycji ludowej. Dalszą część imprezy prowadziła Pani Wanda Kulbacka – liderka zespołu ludowego „Gozdawa". Organizatorem koncertu w Dowspudzie było Starostwo Powiatowe w Suwałkach wraz z zespołem ludowym „Gozdawa”. Pomocy w organizacji koncertu corocznie udziela GOK w Raczkach oraz Zespół Szkół w Dowspudzie.

  

  • Przez pięć kolejnych niedziel, od 29 stycznia do 26 lutego, na terenie powiatu suwalskiego odbywały się rajdy narciarskie pod hasłem "Zimowa Przygoda z PTTK". Współorganizatorami tego cyklu byli Suwalski Oddział PTTK oraz powiat suwalski. Co niedzielę rajd odbywał się w innych okolicach: na terenie Wigierskiego Parku Narodowego - przy Krzywem, na Słupiu i przy Lipniaku, na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego - między Turtulem a Szurpiłami, a także w dolinie Rospudy - od Raczek do Świętego Miejsca. Średnio w każdym rajdzie uczestniczyło po ok. 20 osób.

  

  • 19 lutego na stoku w Szelmencie odbyły się czwarte zawody narciarskie w slalomie gigancie o Puchar Starosty Suwalskiego. W zawodach wzięło udział łącznie 58 osób, w tym prawie 20 uczestników z Litwy. Z gości krajowych na zawody dojechali też uczestnicy z Białegostoku i Augustowa. Zawodnicy, oddzielnie panie i panowie, rywalizowali w czterech konkurencjach narciarskich i dwóch snowboardowych. Puchary i medale zwycięzcom wręczali Wicestarosta Suwalski - Witold Kowalewski oraz Dyrektor WOSIR – Wojciech Szczepkowski. Po ceremonii dekoracji zwycięzców wśród wszystkich uczestników zawodów zostały rozlosowane nagrody ufundowane przez powiat suwalski.

  

  • 23 lutego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Suwałkach podpisano list intencyjny pomiędzy przedstawicielami lokalnych samorządów a inwestorem i wykonawcą budowy przesyłowej linii elektroenergetycznej na terenie gmin powiatów suwalskiego i sejneńskiego oraz miasta Suwałki. Celem podpisania listu intencyjnego było określenie zasad wzajemnej współpracy i zapewnienia odpowiednich warunków realizacji tej inwestycji. Potrzeba budowy przesyłowej linii elektroenergetycznej na tych terenach wynika z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w tej wyjątkowo niedoinwestowanej części kraju. Inwestycja sprzyjać będzie zrównoważonemu rozwojowi gmin i powiatów, poprawi zaopatrzenie w energię elektryczną mieszkańców i przedsiębiorstw w północnej części województwa podlaskiego oraz stworzy korzystne warunki do realizacji nowych inwestycji. Powiat suwalski reprezentowany był przez Pana Szczepana Ołdakowskiego Starostę Suwalskiego i Pana Witolda Kowalewskiego – Wicestarostę Suwalskiego. Inwestora reprezentował Pan Grzegorz Tomasik Członek Zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator S.A.

  

POWIAT SEJNEŃSKI

  

  • Starostwo Powiatowe w Sejnach złożyło w styczniu dwa wnioski do Programu Współpracy Transgranicznej Litwa- Polska 2007-2013. Pierwszy z nich dotyczy modernizacji budynku internatu przy LO w Puńsku, drugi współpracy z Zamkiem Raudondvario z Kowna.

  

  • Powiat sejneński rozpoczął w marcu drugi etap realizacji projektu nr LT-PL/124 „Drogi pogranicza - rozwój sieci współpracy samorządów Puńsk, Alytus, Krasnopol, Suwałki i Powiatu Sejneńskiego”. W tym etapie przebudowana zostanie droga powiatowa nr 1162B Trakiszki-Poluńce-Widugiery. Obecnie trwa procedura przetargowa mająca na celu wyłonienie firmy, która wykona roboty budowlane na tej drodze. Inwestycja finansowana jest z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013.

 

GMINA KRASNOPOL

 

  • Projekt „Wyposażenie świetlicy w Maćkowej Rudzie”, jako element wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju, uzyskał pomoc w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Wyposażenie świetlicy kosztować będzie 77 745 zł. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 75 % kosztów kwalifikowanych.

  

  • 25 lutego na Jeziorze Długim Krasnopolskim odbyły się zawody służb mundurowych o „Puchar Naczelnika Urzędu Celnego w Suwałkach w Wędkarstwie Podlodowym”. Zwycięzcami zawodów zostali pracownicy służby celnej.

  

  • 9 marca odbył się przetarg nieograniczony na przebudowę drogi nr 1020428 Romanowce – Murowany Most. W wyniku tego przetargu wyłoniono wykonawcę – Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe w Suwałkach. Prace zakończą się 30 czerwca 2012 r.  

  

  

  

  

indeks tematyczny "WIGRY" home Wigierski PN spis treści następny artykuł