Opis projektu
 Aktualności
 Ogłoszenia
 Podstawy prawne
 Kalendarium
 Materiały
 do pobrania
 Konsultacje
 społeczne
 Archiwum
 Strona główna
 WPN-u
 Inne projekty

  

  

MATERIAŁY DO POBRANIA

  

Plan ochrony Wigierskiego Parku Narodowego

i obszaru Natura 2000 Ostoja Wigierska

   

   

17 czerwca 2016 r. opublikowano projekt zaktualizowanego Standardowego Formularza Danych - SDF ( 0,3 Mb)

  

  

15 lutego 2016 r. opublikowano Komunikat o wyłożeniu w dniu 17 lutego 2016 roku do konsultacji społecznych projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Wigierskiego Parku Narodowego ( 121 kb)

  

  

15 lutego 2016 r. opublikowano zaktualizowany projekt Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Wigierskiego Parku Narodowego:

  

Projekt Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Wigierskiego Parku Narodowego ( 95 kb)

  

Załącznik

Rozdział 1.

Cele ochrony przyrody na obszarze Wigierskiego Parku Narodowego oraz wskazanie przyrodniczych i społecznych uwarunkowań ich realizacji ( 218 kb)

Rozdział 2.

Obszary ochrony ścisłej, czynnej i krajobrazowej ( 84 kb)

Rozdział 3.

Opis granic Parku, mapa obszarów Natura 2000 PLH200004 i PLB 200002 oraz ich części zawierających się w granicach Parku ( 386 kb)

Rozdział 4.

Identyfikacja oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków dla obszaru Parku w tym identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony dla części obszarów Natura 2000 PLH 200004 i PLB 200002 pokrywających się z granicami Parku ( 135 kb)

Rozdział 5.

Warunki utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony i przedmiotów ochrony w części obszarów Natura 2000 PLH 200004 i PLB 200002 pokrywających się z granicami Parku, zachowania integralności tych obszarów oraz spójności sieci obszarów Natura 2000 ( 90 kb)

Rozdział 6.

Wskaźniki właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk na obszarze Parku będących przedmiotami ochrony w części obszarów Natura 2000 PLH 200004 i PLB 200002 pokrywających się z granicami Parku ( 82 kb)

Rozdział 7.

Określenie działań ochronnych na obszarach ochrony ścisłej, czynnej i krajobrazowej, z podaniem rodzaju, zakresu i lokalizacji tych działań na obszarze Parku oraz określenie działań ochronnych dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony w części obszarów Natura 2000 PLH 200004 i PLB 200002 pokrywających się z granicami Parku, ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich realizację ( 612 kb)

Rozdział 8.

Sposoby monitoringu realizacji zadań ochronnych oraz ich skutków ( 125 kb)

Rozdział 9.

Określenie sposobów monitoringu stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotem ochrony ( 129 kb)

Rozdział 10.

Obszary i miejsca udostępniane dla celów edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, amatorskiego połowu ryb oraz sposoby ich udostępniania ( 80 kb)

Rozdział 11.

Miejsca, w których może być prowadzona działalność handlowa i rolnicza ( 66 kb)

Rozdział 12.

Ustalenia do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania przestrzennego województwa podlaskiego, dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych na obszarze Parku oraz niezbędnych dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszary Natura 2000 PLH 200004 i PLB 200002 ( 8,8 Mb)
  

Uzasadnienie ( 155 kb)

  

Pobierz cały załącznik:
Plan ochrony dla Wigierskiego Parku Narodowego ( 10 Mb)

  

Materiały uzupełniające:

Mapa siedlisk Natura 2000 ( 9,3 Mb)

Mapa drzewostanów ( 17,6 Mb)

Mapa walorów krajobrazowych ( 9,7 Mb)

Mapa walorów przyrody nieożywionej ( 4,5 Mb)

Mapa stref ochronnych ( 3,0 Mb)

Projekt Standardowego Formularza Danych (SDF) ( 0,6 Mb) z dnia 7 kwietnia 2016 r.

   

   

   


   

Materiały archiwalne:

  

Nowa mapa: "Stref ochronnych Wigierskiego Parku Narodowego"
    stan na czerwiec 2014 r. (
3,1 Mb, zobacz »)

  

  

Mapa propozycji rozwoju zabudowy w obszarze ochrony krajobrazowej ( 2,5 Mb) wraz z objaśnieniami ( 88 kb)

  

  

   Fragment projektu planu ochrony: "Strefy ochronne Wigierskiego Parku Narodowego"
   (
, 176 kb, zobacz ») wraz z mapą ( 5,18 Mb, zobacz »)

  

   ---

  

Materiały do IV spotkania konsultacyjnego - warsztatów dotyczących prac nad projektem planów ochrony dla Wigierskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Ostoja Wigierska PLH200004, w dniu 17 września 2013 roku:

Aktualizacja „Operatu ochrony zasobów i walorów krajobrazowych” (wersja robocza)

( 3,2 Mb)
Operat ochrony lądowych ekosystemów nieleśnych, torfowiskowych i bagiennych (wersja robocza)
( 4,7 Mb)

Zagospodarowanie przestrzenne WPN i jego otuliny (wersja robocza) ( 2,6 Mb)  

Mapa: tereny skupionej zabudowy wsi ( 1,0 Mb)

  

Prezentacje przedstawione na warsztatach w dniu 17 września:

   Plan Ochrony Wigierskiego Parku Narodowego ( 1,2 Mb)

   Działania ochronne i monitoring przedmiotów ochrony – nieleśnych siedlisk przyrodniczych

   ( 3,4 Mb)

   Zwierzęta a tereny otwarte w WPN ( 1,0 Mb)

   Problemy ochrony krajobrazu w Ostoi Wigierskiej ( 9,7 Mb)

   Zmiany w wigierskim krajobrazie ( 23,3 Mb)

   Zagospodarowanie przestrzenne WPN i jego otuliny ( 6,0 Mb)

  

Materiały do III spotkania konsultacyjnego - warsztatów dotyczących prac nad projektem planów ochrony dla Wigierskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Ostoja Wigierska PLH200004, w dniu 20 czerwca 2013 roku:

Zaproszenie

Operat ochrony roślin: wyniki inwentaryzacji, zagrożenia, cele ochrony i kierunki działań ochronnych ( 3,7 Mb)

Operat ochrony fauny WPN oraz obszaru Natura 2000 Ostoja Wigierska ( 1,5 Mb)

Wykonanie planu ochrony WPN w części dotyczącej ochrony grzybów makroskopijnych (macromycetes) oraz grzybów lichenizowanych (porosty) ( 19,9 Mb)

  

Materiały do II spotkania konsultacyjnego - warsztatów dotyczących prac nad projektem planów ochrony dla Wigierskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Ostoja Wigierska PLH200004, w dniu 14 marca 2013 roku:

Zaproszenie

Wprowadzenie (J.Borejszo) ( 374 kb)

Plan ochrony dla WPN i dla obszaru Natura 2000 Ostoja Wigierska (A.Weigle) ( 2,51 Mb)

Wody WPN (M.Dąbrowski) ( 366 kb)

Stan ekosystemów wodnych WPN i Ostoi Wigierskiej (A.Górniak) ( 765 kb)

Materiały do planów ochrony w części dotyczącej ryb (T.Krzywosz) ( 7,7 Mb)

Czy zmienia się funkcja hydrologiczna jeziora Wigry? (E.Bajkiewicz-Grabowska) ( 411 kb)

     

     

Materiały do I spotkania konsultacyjnego - warsztatów dotyczących prac nad projektem planów ochrony dla Wigierskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Ostoja Wigierska PLH200004, w dniu 28 listopada 2012 roku:

  

Zaproszenie ( 214 kb)

Karta zgłoszenia ( 123 kb), ( 97 kb)

Interesariusze ( 137 kb)

Notatka ze spotkania dyrektora WPN Jacka Łozińskiego z prof. Jerzym Solonem
i dr Januszem Czerepko dotyczącego sposobów ochrony ekosystemów leśnych WPN
14 lutego 2012 (
129 kb)

Notatka w sprawie „Operatu ochrony ekosystemów leśnych”, będąca efektem spotkań w dniach 7 i 9 lipca 2012 r. ( 537 kb)

    

    

Materiały wyjściowe:

  

Uproszczona mapa "Ostoi Wigierskiej" (*.jpg, 462 kb)

 

Standardowy Formularz Danych PLH200004 "Ostoja Wigierska" (420 kb)

  

Mapy PLH200004 "Ostoja Wigierska:

cz.1 (8,8 Mb)   cz.2 (9,3 Mb)   cz.3 (9,3 Mb)

  

Harmonogram prac: (86 kb)

  

Założenia do opracowania planów ochrony Wigierskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 „Ostoja Wigierska” (279 kb)

  

Przedmioty ochrony specjalnego obszaru ochrony „Ostoja Wigierska”, w tym obszaru Wigierskiego Parku Narodowego (263 kb)

  

Zawartość, tryb sporządzania i zakres prac koniecznych dla sporządzenia projektu planu ochrony dla parku narodowego, uwzględniającego zakres planu ochrony dla obszaru Natura 2000 (157 kb)